(ᴠɪᴅᴇᴏ) ꜱᴀʏᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜʟᴇɴ – ʟᴜᴀʜ ᴍᴀᴋᴄɪᴋ ʜᴀʟɪᴍᴀʜ

ᴘᴀꜱɪʀ ᴍᴀꜱ: “ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴜʟᴇɴ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴄʜᴇ ʜᴀʟɪᴍᴀʜ ᴄʜᴇ ᴍᴏᴏᴅ, 62, ᴡᴀʀɢᴀ ᴇᴍᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ‘ᴘᴇʟɪᴋ’ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴡᴀᴊᴀʜɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴍɪꜱᴀɪ ᴅᴀɴ ᴊᴀɴɢɢᴜᴛ.

ᴄʜᴇ ʜᴀʟɪᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇʀᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ ᴀʜᴍᴀʀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʟᴀᴘᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ʜɪᴅᴜᴘɴʏᴀ ᴅɪʙᴇʟᴇɴɢɢᴜ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅɪ ᴜꜱɪᴀ ᴀᴡᴀʟ 20-ᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴄᴜᴋᴜʀ ᴅᴜᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪɢᴀ ᴋᴀʟɪ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ᴀɢᴀʀ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙɪᴀꜱᴀ.

ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴇᴍᴘᴜʜ ᴋᴇɢᴀɢᴀʟᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴀᴅᴀʀ ʜᴏʀᴍᴏɴ ᴛᴇꜱᴛᴏꜱᴛᴇʀᴏɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ.

“ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴘᴜʟᴜʜ-ᴘᴜʟᴜʜ ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴇʀᴄᴜᴋᴜʀ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴀɴɢ ᴀɴᴇʜ ᴏʟᴇʜ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ. ɴᴀᴍᴜɴ, ᴋɪɴɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪꜱᴇʀᴀɴɢ ᴀɴɢɪɴ ᴀʜᴍᴀʀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ʟᴜᴍᴘᴜʜ ꜱᴇᴘᴀʀᴜʜ ʙᴀᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴋɪʀɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜᴍᴘᴀɴɢ ᴋᴀꜱɪʜ. ɴᴀꜱɪʙ ʙᴀɪᴋ ᴀᴅɪᴋ, ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴅᴅɪɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ, 42, ᴅᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ, ɴᴜʀ ᴀꜱᴍɪʀᴀ ᴄʜᴇ ʜᴜꜱꜱɪɴ, 36, ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍɪɴᴜᴍ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ɪʙᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴜᴀ, ᴋᴀʟꜱᴏᴍ ᴍᴀᴍᴀᴛ, 93.

“ᴍᴀʟᴀʜ, ᴍɪꜱᴀɪ ᴅᴀɴ ᴊᴀɴɢɢᴜᴛ ꜱᴀʏᴀ ɪɴɪ, ɴᴜʀ ᴀꜱᴍɪʀᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇɴᴄᴜᴋᴜʀ ᴅᴜᴀ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴜᴍʙᴜʜ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀᴛᴜ ᴋᴀʀᴀɴɢ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴄʜᴇ ʜᴀʟɪᴍᴀʜ ᴅɪᴋᴜɴᴊᴜɴɢɪ ᴡᴀᴋɪʟ ʏᴀʏᴀꜱᴀɴ ʀᴀᴊᴀ ꜱʜᴀᴍʀɪ (ʏʀꜱ), ᴛᴜᴀɴ ᴢᴀɪᴍᴀʜ ʀᴀᴊᴀ ᴏᴍᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ, ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ, ꜱᴇʀᴛᴀ ʟᴀᴍᴘɪɴ ᴘᴀᴋᴀɪ ʙᴜᴀɴɢ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ (ᴊᴋᴍ) ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ350 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ʙɪᴀꜱᴀ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ʟᴀᴍᴘɪɴ ᴘᴀᴋᴀɪ ʙᴜᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴏꜱ ʀᴍ250 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ꜱɪʜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴀᴛ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇʀᴀɴᴛᴀᴜ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴜᴋᴀɴɢ ᴍᴀꜱᴀᴋ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ. ꜱᴇʙᴏʟᴇʜɴʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀᴘᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴜᴊɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴋɪɴɪ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴛᴇʀʙᴀʀɪɴɢ ꜱᴀᴊᴀ ᴊɪᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʙᴀɴᴛᴜ.

“ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴋᴇʏᴀᴋɪɴᴀɴ ᴅɪʀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

‘ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴛᴀʜᴀɴ’

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: “ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴛᴀʜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ. ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʀᴘɪꜱᴀʜ ᴛᴜᴊᴜʜ ʙᴜʟᴀɴ ʟᴀʟᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴇ ᴍᴀɴᴀ ʟᴀɢɪ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ.

“ᴅᴜɪᴛ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʙɪꜱ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ. ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴋᴇꜱ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴅᴇɴɢᴀʀ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜʜ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ),” ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴜɴᴀ.

ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 30-ᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴜɴᴛᴜ ᴍᴇᴍɪᴋɪʀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴅᴜᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ʟᴀᴘᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢɢᴀʟᴀꜱ ᴛᴜɢᴀꜱ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴇʀᴇɴᴛᴀᴋ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴅɪʙɪɴᴀ ʟᴇʙɪʜ 10 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ʜᴀɴᴄᴜʀ ᴅɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴀʟᴀɴɢ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅᴀɴ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛᴀʜᴜ ꜱᴏᴀʟ ᴀɴᴀᴋ.

“ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ɴᴇᴋᴀᴅ ʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴡᴀɴɢ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴅᴀɴʏᴀ ɴᴀꜰᴋᴀʜ, ɪᴀ ꜱᴇʀʙᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙɪᴀʏᴀɪ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴏʟᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʙᴇʟᴀɴᴊᴀᴀɴ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ʙɪʟᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ɪɴɪ. ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʜᴀʀɪ ʙᴇʀʟᴀʟᴜ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʜɪʟᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋɪʟᴀɴɢ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ.

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ᴍᴀʜᴜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʀᴏʜᴀʏᴀ, 30-ᴀɴ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʜɪᴅᴜᴘɴʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴀᴍʙᴀʜ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴍᴇʀᴜɴᴄɪɴɢ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ʙᴏɴɢꜱᴜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴜᴘᴀʏᴀ (ᴏᴋᴜ) ᴅᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʜᴀᴍɪʟ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʀᴘɪꜱᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴜᴍᴘᴀɴɢ ɪʜꜱᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴇᴅᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴡᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀʀᴀ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢ.

ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴘᴇʀᴄᴇʀᴀɪᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴅᴇɴɢᴀʀ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱɴʏᴀ.

“ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʙɪʟᴀ ᴀᴋᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ʙᴇɢɪɴɪ. ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ʟᴀɪɴ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴜʟᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴋᴇꜱɴʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴅᴇɴɢᴀʀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴘᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇᴀᴅɪʟᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢ.

36,983 ᴋᴇꜱ ᴄᴇʀᴀɪ ᴅɪᴅᴀꜰᴛᴀʀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴘᴋᴘ

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇʀᴛɪ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴄɪʟ ɴᴀᴍᴜɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ɴᴀꜱɪʙ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʀᴘɪꜱᴀʜᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ɪɴɪ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴛɪᴍʙᴜʟ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋᴇᴍɪꜱᴋɪɴᴀɴ, ᴘᴏɴᴛᴇɴɢ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴅᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴀʟᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴇʀᴜᴍᴜꜱ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴄᴀʜ ᴘᴇʟᴀᴄᴜʀᴀɴ.

ꜱᴇᴍᴜᴀ ʙᴇʀᴘᴜɴᴄᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴄᴇʀᴀɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴜɴᴛᴜᴛᴀɴ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ).

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇʜᴀᴋɪᴍᴀɴ ꜱʏᴀʀɪᴀʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴊᴋꜱᴍ) ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴍᴏʜᴅ ɴᴀɪᴍ ᴍᴏᴋʜᴛᴀʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴛᴀᴛɪꜱᴛɪᴋ ᴘᴇɴᴅᴀꜰᴛᴀʀᴀɴ ᴋᴇꜱ, ᴀᴅᴀ 201 ᴋᴇꜱ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ᴛᴇʀᴛᴜɴɢɢᴀᴋ ᴅɪʀᴇᴋᴏᴅᴋᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴍᴀᴄ 2020 ʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ 36,983 ᴋᴇꜱ ᴘᴇʀᴄᴇʀᴀɪᴀɴ ᴅɪᴅᴀꜰᴛᴀʀ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴀʜ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ɪᴛᴜ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ɪᴛᴜ, ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 18,783 ᴋᴇꜱ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪꜱᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ 11,539 ᴋᴇꜱ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴋᴘ1.0, ᴘᴋᴘ 2.0 (5,216 ᴋᴇꜱ) ᴅᴀɴ 2,028 ᴋᴇꜱ ᴅᴀʀɪ ᴀᴘʀɪʟ 2021 ʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ.

“ɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ɪꜱᴜ ʙᴀʀᴜ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ᴛᴇʀᴛᴜɴɢɢᴀᴋ ɪɴɪ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴇꜱᴀɴɴʏᴀ. ᴀᴛᴀꜱ ᴅᴀꜱᴀʀ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴍᴀᴋᴀ ᴘᴇɴɢᴀʙᴀɪᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴄᴀᴍᴘᴜʀ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴡᴀᴊɪʙ.

“ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ᴊᴋꜱᴍ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴘʀᴏᴀᴋᴛɪꜰ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ʜᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴘᴇᴍʙᴀʏᴀʀᴀɴ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ɪᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇɴᴜʙᴜʜᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ (ʙꜱᴋ) ᴘᴀᴅᴀ 2008 ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ʏᴀɴɢ ɢᴀɢᴀʟ ᴅɪᴘᴀᴛᴜʜɪ ᴏʟᴇʜ ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴀᴘᴀ.

“ᴋᴇᴡᴜᴊᴜᴅᴀɴ ʙꜱᴋ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴀʜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴇɴɢɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴜᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴏʜᴅ ɴᴀɪᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜰᴜɴɢꜱɪ ʟᴀɪɴ ʙꜱᴋ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀʜᴜʟᴜᴀɴ ɴᴀꜰᴋᴀʜ (ʙᴇʀꜱɪꜰᴀᴛ ʀᴇᴠᴏʟᴠɪɴɢ ꜰᴜɴᴅ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ) ᴅᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ( ᴅɪꜱᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ɴᴇɢᴇʀɪ) ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢʜᴜᴛᴀɴɢ ᴘᴇɴɢʜᴀᴋɪᴍᴀɴ (ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴇᴋᴀꜱ ɪꜱᴛᴇʀɪ) ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴇᴍᴀᴍᴘᴜᴀɴ (ɪᴀɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ʜᴀᴅ ᴋɪꜰᴀʏᴀʜ) ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇꜱ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴜᴀꜱᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ᴅɪᴅᴀꜰᴛᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴀʜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴘᴇɴᴅᴀʜᴜʟᴜᴀɴ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅɪɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴀʜ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜᴀɴ ᴘᴇᴍᴀᴛᴜʜᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ɪɴᴛᴇɢʀᴀꜱɪ ᴇ-ɴᴀꜰᴋᴀʜ ᴅᴀɴ ᴇ-ꜱʏᴀʀɪᴀʜ, ᴊᴋꜱᴍ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ʙꜱᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴘʀᴏᴍᴏꜱɪ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴜɴᴛᴇʀ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀᴋᴀʟᴀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ᴘᴇʀᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ꜱʏᴀʀɪᴀʜ ᴅᴀɴ ɢᴜᴀᴍᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ɴᴀꜰᴋᴀʜ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴏʜᴅ ɴᴀɪᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅᴀʀɪ ꜱᴇɢɪ ᴘᴇɴɢᴀʙᴀɪᴀɴ, 148 ᴀᴅᴜᴀɴ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ɪᴀɪᴛᴜ 78 ᴀᴅᴜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴋᴘ 1.0, 26 ᴀᴅᴜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴋᴘ 2.0 ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ꜱᴇʟᴇʙɪʜɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴋᴘ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ.

“ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀᴅᴜᴀɴ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ, ʙꜱᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ɴᴏᴛɪꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʙᴀɪᴀɴ ɴᴀꜰᴋᴀʜ.

“ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴᴊᴜᴛɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ᴅᴀɴ ɢᴀʀɪꜱ ᴘᴀɴᴅᴜᴀɴ ꜱᴇᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴀʏᴀʀᴀɴ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ.

“ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ɪɴɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴇɴᴄᴇʀᴀɪᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴡᴀʟᴀᴜ ᴀᴘᴀᴘᴜɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴘᴇɴᴄᴇʀᴀɪᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ, ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴜᴛᴀᴍᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴀɴɢꜱᴜɴɢᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’