(ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ) ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴅᴀʟᴀɴɢ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴛᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴅɪᴀɴɢɢᴏᴛᴀɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴜʀᴀɴɢ 500 ᴀʜʟɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ ɢᴇɴɢ ʟᴀɴᴜɴ ᴍᴇʀᴀʜ ʙʟᴀᴄᴋ ᴍᴀʀɪᴀ 360 ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴛᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜᴀꜱᴀɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴋʟᴀɴɢ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ.

ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴛɪꜰ ꜱᴇᴊᴀᴋ 2013 ɪɴɪ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴅᴀʟᴀɴɢɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴡᴀɴɪᴛᴀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴋᴜᴀᴅ ᴋʜᴀꜱ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴅɪᴋᴇᴛᴜᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍʀ ᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 46 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴛɪꜰ ᴍᴇɴʏᴇʟᴜᴅᴜᴘ ʀᴏᴋᴏᴋ, ᴘᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴀꜱɪɴɢ ᴛᴀɴᴘᴀ ɪᴢɪɴ (ᴘᴀᴛɪ), ᴋᴇᴛᴜᴍ, ᴅᴀᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴋʟᴏɴ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴀᴍᴀʀᴀɴ, ᴋʟᴀɴɢ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴍʀ ᴀ ᴅɪʙᴀɴᴛᴜ ᴍʀ ᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ‘ᴀʏᴀʜᴀɴᴅᴀ’ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ʙᴏʟᴇʜ ᴄᴀᴋᴀᴘ ʜɪᴇʀᴀʀᴋɪ ɢᴇɴɢ ʟᴀɴᴜɴ ʙʟᴀᴄᴋ ᴍᴀʀɪᴀ 360 ɪɴɪ ᴅɪᴋᴇᴛᴜᴀɪ ᴍʀ ᴀ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴍʀ ᴛ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴍʀ ᴀ ᴅᴀɴ ᴍʀ ᴛ ᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍꜱ ꜱ, ᴍʀ ʙ ᴅᴀɴ ᴍʀ ᴍ.

“ᴍꜱ ꜱ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴍʀ ʙ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 50-ᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍʀ ᴍ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 37 ᴛᴀʜᴜɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɢᴇʀᴀᴋᴋᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ʜᴀʀᴀᴍ ᴅɪᴅᴀʟᴀɴɢɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪɴɪ.

“ᴍʀ ᴍ ᴘᴜʟᴀ ᴘᴇɴᴊᴀᴡᴀᴛ ᴀᴡᴀᴍ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʙᴇʀᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ꜱᴇʀᴀɢᴀᴍ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ꜱᴜᴍʙᴇʀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴜᴅᴜᴘᴀɴ ᴘᴀᴛɪ, ʀᴏᴋᴏᴋ, ᴘᴇᴍʙᴜᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴀʜᴀɴ ᴋɪᴍɪᴀ ʙᴇʀᴊᴀᴅᴜᴀʟ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋʟᴀɴɢ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴋᴇ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ.

“ɪɴɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪɴɪ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴄᴇᴛɪ ʜᴀʀᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴊᴜᴀʟ ᴀɪʀ ᴋᴇᴛᴜᴍ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ʙᴀɢɪ ᴋᴇꜱ ᴘᴇɴʏᴇʟᴜᴅᴜᴘᴀɴ ᴘᴀᴛɪ, ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ʙᴇʀᴘᴇʀᴀɴᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴇᴋᴏɴɢ ᴅᴀʀᴀᴛ ᴅᴀɴ ʟᴀᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴀᴋᴛɪꜰ ᴍᴇɴʏᴇʟᴜᴅᴜᴘ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴘᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴀꜱɪɴɢ ᴛɪɢᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴀʟɪ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ.

“ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀᴋᴀɴ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ʀᴍ400 ʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ1,400 ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴘᴀᴛɪ.

“ᴘᴀᴛɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɴᴅᴀʀᴀᴛ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴅɪ ᴛᴇᴘɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴏʟᴇʜ ꜱᴀᴍᴘᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʙᴏᴛ ᴛᴏɴɢᴋᴀɴɢ. ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʟᴏʀᴏɴɢ ᴛɪᴋᴜꜱ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴅɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ɪɴᴅᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇꜱɪꜱɪʀ ᴘᴀɴᴛᴀɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴘᴀᴛɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ʟᴏʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴘᴇɴᴀᴍᴘᴜɴɢᴀɴ (ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ꜱɪᴍᴘᴀɴ),” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴀɢɪ ᴋᴇꜱ ᴘᴇᴍʙᴜᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱɪꜱᴀ ᴛᴏᴋꜱɪᴋ ᴘᴜʟᴀ, ꜱᴜᴍʙᴇʀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ʟᴏᴛ ᴛᴀɴᴀʜ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴍᴀʀ, ᴋʟᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴘᴇᴍʙᴜᴀɴɢᴀɴ.

“ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ, ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ ʟɪᴍᴀ ʟᴏʀɪ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴘᴀʜ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ɪᴛᴜ. ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ, ᴛʀᴇʟᴇʀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴜᴀᴛᴀɴ 60 ᴛᴀɴ ʙᴀʜᴀɴ ᴋɪᴍɪᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴏᴋꜱɪᴋ ᴅɪᴛᴀɴᴀᴍ ᴅɪ ᴛɪᴍʙᴜɴᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴀʜ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ɪᴛᴜ.

“ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀᴋᴀɴ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʀᴍ5,000 ʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ20,000 ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇᴍʙᴜᴀɴɢᴀɴ ʙᴀʜᴀɴ ᴋɪᴍɪᴀ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ʀᴍ150 ʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ250 ʙᴀɢɪ ꜱᴀᴍᴘᴀʜ ʙɪᴀꜱᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ, ꜱᴜᴍʙᴇʀ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴜᴅᴜᴘᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴊᴇɴɪꜱ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴄᴜʀɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪᴋʟᴏɴ.

“ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴄᴜʀɪ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴀꜱɪɴɢ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɢᴀ ᴍᴜʀᴀʜ.

“ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴇᴊᴇɴ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ꜱʏᴀʙᴜ ᴋᴇ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴘᴇɴʏᴇʟᴜᴅᴜᴘᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ʟᴏʀᴏɴɢ ᴛɪᴋᴜꜱ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴘɪ ᴘᴀɴᴛᴀɪ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ꜱᴜɴɢᴀɪ ɪɴᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛᴇʟᴏᴋ ɢᴏɴɢ, ᴋʟᴀɴɢ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴀᴘɪ.

“ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪʙᴀɴᴛᴇʀᴀꜱ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀʜʟɪ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴇᴋʀᴜᴛ ᴡᴀʀɢᴀ ᴀꜱɪɴɢ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴜᴅᴜᴘᴀɴ ᴘᴀᴛɪ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ʀᴏᴋᴏᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅᴀᴅᴀʜ.

ᴊꜱᴊ ʙᴀᴋᴀʟ ᴛᴜʙᴜʜ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋʜᴀꜱ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ (ᴊꜱᴊ) ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴜʙᴜʜᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋʜᴀꜱ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴋᴇᴡᴜᴊᴜᴅᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɢᴇɴɢ ʟᴀɴᴜɴ ᴍᴇʀᴀʜ ʙʟᴀᴄᴋ ᴍᴀʀɪᴀ 360 ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴅᴀʟɪᴋᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ʙᴜᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴘᴀʜ, ꜱɪꜱᴀ ᴛᴏᴋꜱɪᴋ, ᴘᴇɴɢᴇᴅᴀʀᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴜᴅᴜᴘᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴀꜱɪɴɢ ᴛᴀɴᴘᴀ ɪᴢɪɴ (ᴘᴀᴛɪ) ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋʟᴀɴɢ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ.

ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊꜱᴊ ʀɪꜱɪᴋᴀɴ/ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴅᴇᴠ ᴋᴜᴍᴀʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ 2019 ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴊꜱᴊ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ (ɪᴘᴅ) ᴋʟᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ.

“ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴅᴀʟᴀɴɢɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴜᴅᴜᴘᴀɴ ᴘᴀᴛɪ, ᴘᴇᴍɪʟɪᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴀᴘɪ, ᴅᴀᴅᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴄᴇᴛɪ ʜᴀʀᴀᴍ.

“ɴᴀᴍᴜɴ ʜᴀꜱɪʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 2019 ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴀꜱᴀꜱ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇꜱ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘ.

“ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ, ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ ʀɪɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ.

“ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴᴜʙᴜʜᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋʜᴀꜱ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴛᴇᴍᴜ ʙᴜᴀʟ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴅᴇᴠ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴜɴᴄᴜʟ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴏɴɢ ʜᴀʀᴀᴍ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀʙᴀɴᴅᴀʀᴀɴ ᴋʟᴀɴɢ (ᴍᴘᴋ) ᴅᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ (ᴘʙᴛ) ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ɪꜱᴜ ɪᴛᴜ.

“ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ʜᴀʀᴀᴍ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴋʜᴜꜱᴜꜱ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʟᴀɪɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙɪᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴜᴀʀ-ᴜᴀʀᴋᴀɴ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴀᴛᴜ ᴅᴜᴀ ᴋᴇꜱ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ, ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ɢᴇɴɢ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ.

“ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ʙɪᴍʙᴀɴɢ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ɪᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ.

“ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴇʀᴀꜱ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ᴋᴏɴɢꜱɪ ɢᴇʟᴀᴘ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ (ᴘᴏᴄᴀ) 1959,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

One thought on “(ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ) ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴅᴀʟᴀɴɢ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴛᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’