ᴜꜱᴀʜᴀ ʙᴀʟɪᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ꜱᴀᴊᴀᴛ ɢɪᴀᴛ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ – ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ

ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴋᴏꜱᴍᴇᴛɪᴋ ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴊᴊᴀᴅ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴢ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ɴᴜʀ ꜱᴀᴊᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɪ ᴘᴏʟɪꜱ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ.

ꜱᴀᴊᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴊɪʀᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴡᴀʀᴀɴ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ɪɴɪ.

ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ɪᴛᴜ ᴅɪ ʙᴀɴɢᴋᴏᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ɴᴜʀ ꜱᴀᴊᴀᴛ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 10 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ᴀꜱ$2,000 (ʀᴍ8,343) ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀʀɢᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴋᴇɴᴀʟᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍɪꜱʜᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɴɢ ᴋᴇ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ɴᴜʀ ꜱᴀᴊᴀᴛ.

ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪʀᴀᴊᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴘᴅʀᴍ) ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ɴᴜʀ ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴘᴀᴅᴀ 8 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴜᴋᴜʟ 6 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴏʟᴇʜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴘᴀꜱᴘᴏʀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀʜ.

“ᴍᴀʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴇꜱ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀɢɪᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴅʀᴍ.

“ᴘᴀᴅᴀ 9 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴅᴇɴᴅᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴘᴅʀᴍ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɪ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʙᴇʀꜱᴀʙɪᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 9 ᴅᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 186 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢ ᴘᴇɴᴊᴀᴡᴀᴛ ᴀᴡᴀᴍ.

“ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʙᴜʀᴜ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 353 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴇʀᴀꜱᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴀᴋᴜᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀᴡᴀᴛ ᴀᴡᴀᴍ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴋᴇᴡᴀᴊɪᴘᴀɴɴʏᴀ,

“ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ (ꜱᴀᴊᴀᴛ) ᴋᴇ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ɢɪᴀᴛ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴅʀᴍ,” ᴛᴇɢᴀꜱɴʏᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴄ ʟᴀʟᴜ ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴅʀᴍ ʏᴀɴɢ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʟᴀʀɪ ʙᴇʀꜱᴇᴍʙᴜɴʏɪ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴊɪʀᴀɴ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ.

ʀᴇɴᴛᴇᴛᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ, ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀ ᴅɪʀɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ 14 ʜᴀʀɪ ᴅɪ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀꜱᴇʟɪɴᴅᴜɴɢ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴏɴᴅᴏᴍɪɴɪᴜᴍ ᴅɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ ɪʙᴜ ᴋᴏᴛᴀ ʙᴀɴɢᴋᴏᴋ.-ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀɢᴀᴢᴇᴛᴛᴇ

ᴜꜱᴀʜᴀ ʙᴀᴡᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ꜱᴀᴊᴀᴛ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ɢɪᴀᴛ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ – ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪʀᴀᴊᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴘᴅʀᴍ) ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴊᴊᴀᴅ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴢ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɴᴜʀ ꜱᴀᴊᴀᴛ.

ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ (ᴊꜱᴊ) ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀʙᴅ ᴊᴀʟɪʟ ʜᴀꜱꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴋᴏꜱᴍᴇᴛɪᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴘᴀᴅᴀ 8 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ.

“ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴘᴀꜱᴘᴏʀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀʜ, ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 6 ᴘᴇᴛᴀɴɢ.

“ᴘᴀᴅᴀ 9 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴅᴇɴᴅᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɪᴀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɪ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʙᴇʀꜱᴀʙɪᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 186 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢ ᴘᴇɴᴊᴀᴡᴀᴛ ᴀᴡᴀᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 353 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴇʀᴀꜱᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴀᴋᴜᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀᴡᴀᴛ ᴀᴡᴀᴍ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴋᴇᴡᴀᴊɪᴘᴀɴ.

ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ, ᴍɪꜱᴛᴇʀɪ ‘ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ’ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ɴᴜʀ ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴋɪɴɪ ᴛᴇʀᴊᴀᴡᴀʙ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴘᴀᴅᴀ 8 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ ʜᴀꜱɪʟ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ɴᴜʀ ꜱᴀᴊᴀᴛ, ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴏɴᴅᴏᴍɪɴɪᴜᴍ ᴍᴇᴡᴀʜ ᴅɪ ʙᴀɴɢᴋᴏᴋ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴘᴇʀᴡᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴊᴀᴍ 6 ᴘᴇᴛᴀɴɢ (ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ).

ᴘᴀᴅᴀ 9 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ, ɴᴜʀ ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ. ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴋᴏꜱᴍᴇᴛɪᴋ ɪᴛᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 10 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ᴀꜱ$2,000 (ʀᴍ8,343) ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀʀɢᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ.

ɴᴜʀ ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴋɪɴɪ ᴅɪᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ 14 ʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ, ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴋᴀᴅ ᴘᴇʟᴀʀɪᴀɴ ꜱᴜʀᴜʜᴀɴᴊᴀʏᴀ ᴛɪɴɢɢɪ ʙᴀɴɢꜱᴀ-ʙᴀɴɢꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʟᴀʀɪᴀɴ (ᴜɴʜᴄʀ) ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇʀᴘɪɴᴅᴀʜ ᴋᴇ ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪʙᴜʀᴜ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴜɢᴜᴛ ʙᴜɴᴜʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴜᴍᴜᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɪꜱʟᴀᴍ.

ꜱᴋᴜᴀᴅ ᴋʜᴀꜱ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ, ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴘᴇɴʏᴀᴍᴀʀᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴋᴏꜱᴍᴇᴛɪᴋ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴜʀᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ɴɪQᴀʙ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ʀᴍ20,000 ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪꜱᴇʟᴜᴅᴜᴘ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇʟᴜᴅᴜᴘ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ɴᴜʀ ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɢᴇʀᴀʙᴀᴋ ᴋᴇʀᴇᴛᴀᴘɪ ᴅɪ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ ᴘᴇʀʟɪꜱ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʟᴀɪɴ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʜᴀᴛ ʏᴀɪ, ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ.

ɴᴜʀ ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴋᴇ ʙᴀɴɢᴋᴏᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴏɴᴅᴏᴍɪɴɪᴜᴍ ᴍᴇᴡᴀʜ ᴅɪ ᴋᴏᴛᴀ ʀᴀʏᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇʀꜱᴇᴍʙᴜɴʏɪᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ.

ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴏʜᴏɴ ᴇᴋꜱᴛʀᴀᴅɪꜱɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ʙᴀᴡᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ꜱᴀᴊᴀᴛ

ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪʀᴀᴊᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴘᴅʀᴍ) ᴋɪɴɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴋꜱᴛʀᴀᴅɪꜱɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴊᴊᴀᴅ ᴋᴀᴍᴀʀᴜʟ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɴᴜʀ ꜱᴀᴊᴀᴛ, ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ.

ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀʙᴅ ᴊᴀʟɪʟ ʜᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴇᴋꜱᴛʀᴀᴅɪꜱɪ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴋᴏꜱᴍᴇᴛɪᴋ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴀɢᴇɴꜱɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴅᴀɴ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀꜱᴀ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴊᴀɴɢᴋᴀ ʙɪʟᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ɴᴜʀ ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ, ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇʟᴜʟᴜꜱᴋᴀɴɴʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴊᴊᴀᴅ, 36, ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴘᴀᴅᴀ 8 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴘᴀꜱᴘᴏʀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀʜ ᴅᴀɴ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʜᴀʀɪ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴅᴇɴᴅᴀ.

“ᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ɢɪᴀᴛ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ.

“ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴊᴊᴀᴅ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɪ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 186 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢ ᴘᴇɴᴊᴀᴡᴀᴛ ᴀᴡᴀᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 353 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴇʀᴀꜱᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴀᴋᴜᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀᴡᴀᴛ ᴀᴡᴀᴍ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴋᴇᴡᴀᴊɪᴘᴀɴɴʏᴀ,” ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴀʜᴀɴᴀɴ ɴᴜʀ ꜱᴀᴊᴀᴛ.

ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴊᴊᴀᴅ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʙᴜʀᴜ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴡᴀʀᴀɴ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘɴʏᴀ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɢᴀɢᴀʟ ʜᴀᴅɪʀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇʙᴜᴛᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ʙᴇʀᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜᴘᴀɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ꜱʏᴀʀɪᴀʜ ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ.

ᴘᴀᴅᴀ 15 ᴊᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴊᴇᴊᴀᴋɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴊᴊᴀᴅ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴘᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴘᴇɴɪᴘᴜᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴋᴀʀᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴊᴀɴᴛɪɴᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴅ ᴘᴇɴɢᴇɴᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴀᴍᴘᴀɴɢ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’