ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴀᴡᴀʟ ᴋᴇ ‘ɢᴀᴢᴀ’ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴀᴍᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ʙᴇʙᴀꜱ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅᴀɴ ʀᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴋᴀʜᴇʀᴀʜ, ᴍᴇꜱɪʀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ɢᴀᴢᴀ, ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴇᴋꜱᴇᴋᴜᴛɪꜰ ᴄɪɴᴛᴀ ɢᴀᴢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴄɢᴍ), ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ ɴᴜʀɪ ᴋᴀᴍᴀʀᴜʟᴢᴀᴍᴀɴ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ, ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ꜱʏᴀʀᴀᴛ ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴘᴀᴛᴜʜɪ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ.

ɴᴀᴅɪʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ 10 ᴛᴀʜᴜɴ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ꜱʏᴀʀᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ.

“ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇʀᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴢɪᴏɴɪꜱ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ʙᴜᴍɪ ɢᴀᴢᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʀᴇɴᴅᴀʜ.

“ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢ ᴋᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙʜ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀɢɪ ʀᴀʙᴜ ʟᴀʟᴜ, ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴍᴇʟᴀɴᴄᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴜᴅᴀʀᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴍᴇɴᴀɴᴊᴜɴɢ ɢᴀᴢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ɪᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛɪɴᴅᴀᴋ ʙᴀʟᴀꜱ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ʙᴇʟᴏɴ ᴀᴘɪ ᴋᴇ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ ɪꜱʀᴀᴇʟ.

ɪꜱʀᴀᴇʟ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ᴍᴇʟᴀɴᴄᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴜᴅᴀʀᴀ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀɢɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴍɪʟɪᴋ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʙᴇʀꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴅɪ ʙᴀʀᴀᴛ ʟᴀᴜᴛ ʙᴀɴᴅᴀʀ ɢᴀᴢᴀ ᴅᴀɴ ᴜᴛᴀʀᴀ ʙᴇɪᴛ ʟᴀʜɪᴀ ᴅɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇᴘᴜɴɢ.

ᴅᴜᴀ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ ʜᴀᴍᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ɢᴇɴᴄᴀᴛᴀɴ ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴘᴀᴅᴀ 21 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ 11 ʜᴀʀɪ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴅɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ 260 ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴛᴇʀʙᴜɴᴜʜ.

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴡɪꜱᴍᴀ ᴘᴜᴛʀᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ꜱᴇʀᴛᴀ ʀᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴋᴀʜᴇʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ɢᴀᴢᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴅᴜᴛᴀᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪ ᴋᴀʜᴇʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴋᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ.

ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅᴀɴ ʀᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇ ᴍᴇꜱɪʀ ᴘᴀᴅᴀ 25 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴀᴍᴀ, ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʟᴜᴀʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴅᴅɪɴ ᴊᴀꜰꜰᴀʀ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀᴅᴜᴀʟᴋᴀɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ 25 ᴍᴇɪ ʜɪɴɢɢᴀ 30 ᴍᴇɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʟᴜʟᴜꜱᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴀᴋʟᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴅᴅɪɴ, ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴅɪᴀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴍɪꜱɪ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪʀᴀɴᴄᴀɴɢ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ (ɴɢᴏ) ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ.

ᴘᴀᴅᴀ 27 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴀꜱᴀꜱ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴜʙᴀᴛ-ᴜʙᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴛʀᴇʟᴇʀ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʟᴏʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴀɴʏᴀ-ᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴍᴀꜱ ᴋɪɴɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴀʀɪᴋʜ ɪᴛᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀʟᴀʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ɢᴀᴍʙᴀʀɴʏᴀ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʟᴀʟᴜ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ,ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ɢᴀᴍʙᴀʀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ ᴍɪꜱɪ.

ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ɪᴛᴜ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘɪʜᴀᴋ, ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴇʀᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴅᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʙɪᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀᴅᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ᴡɪꜱᴍᴀ ᴘᴜᴛʀᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ᴋᴇʙᴇʀᴀᴅᴀᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ʙᴇʙᴀꜱ ɪᴛᴜ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪꜱ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅᴀɴ ʀᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀɴɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ɢᴀᴢᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴡɪꜱᴍᴀ ᴘᴜᴛʀᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ʙᴇʙᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴋᴀʜᴇʀᴀʜ, ᴍᴇꜱɪʀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅᴀɴ ʀᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ɢᴀᴢᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴋᴇᴅᴜᴛᴀᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪ ᴋᴀʜᴇʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴋᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ.

“ᴋᴇᴅᴜᴛᴀᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪ ᴋᴀʜᴇʀᴀʜ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ. ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ (ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ) ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇᴅᴜᴛᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ.

“ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴋᴀʜᴇʀᴀʜ. ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇᴅᴜᴛᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ɢᴀᴢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙʜ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅᴀɴ ʀᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇ ᴍᴇꜱɪʀ ᴘᴀᴅᴀ 25 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴀᴍᴀ, ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʟᴜᴀʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴅᴅɪɴ ᴊᴀꜰꜰᴀʀ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀᴅᴜᴀʟᴋᴀɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ 25 ᴍᴇɪ ʜɪɴɢɢᴀ 30 ᴍᴇɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʟᴜʟᴜꜱᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴀᴋʟᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴅᴅɪɴ, ᴜʀᴜꜱᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇʀꜱᴇᴅɪᴀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴍɪꜱɪ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪʀᴀɴᴄᴀɴɢ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ (ɴɢᴏ) ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ.

ᴘᴀᴅᴀ 27 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴀꜱᴀꜱ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴜʙᴀᴛ-ᴜʙᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴛʀᴇʟᴇʀ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʟᴏʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴀɴʏᴀ-ᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴍᴀꜱ ᴋɪɴɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴀʀɪᴋʜ ɪᴛᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀʟᴀʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ɢᴀᴍʙᴀʀɴʏᴀ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʟᴀʟᴜ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ɢᴀᴍʙᴀʀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ ᴍɪꜱɪ.

ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ɪᴛᴜ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘɪʜᴀᴋ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴇʀᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴅᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʙɪᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀᴅᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ᴡɪꜱᴍᴀ ᴘᴜᴛʀᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ᴋᴇʙᴇʀᴀᴅᴀᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ʙᴇʙᴀꜱ ɪᴛᴜ.

ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ ʟᴀʟᴜ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇᴍᴀꜱ ᴋɪɴɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʜᴀʀɪ ʟᴀʜɪʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴜᴍᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’