ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ‘ꜰɪᴛɴᴀʜ’ ᴋᴇᴀᴛᴀꜱɴʏᴀ, ɴᴀᴅɪʀ ᴊᴀᴡᴀʙ ᴋᴇᴍᴀɴᴀ ᴘᴇʀɢɪ ʀᴍ20 ᴊᴜᴛᴀ

ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴘᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍꜰɪᴛɴᴀʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴇʙɪᴛ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴇʙɪᴛ ɪʀᴀᴡᴀɴ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ʟᴇᴡ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴀᴋɪᴛɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴀʏᴀʜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ, ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴘᴀɴɢɢɪʟ ꜱᴀʏᴀ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ, ᴅᴀᴊᴀʟ, ʙᴏᴅᴏʜ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴀɢᴀᴍᴀ. ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ, ᴇʙɪᴛ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟɴʏᴀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴏʜᴍᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴇᴋꜱᴇᴋᴜᴛɪꜰ ᴄɪɴᴛᴀ ɢᴀᴢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ɴᴜʀɪ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴢᴀᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴋᴛɪᴠɪꜱ, ᴄᴀᴘʀɪᴄᴇ.

ᴇʙɪᴛ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɴɪᴀᴛɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʜᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴇᴍᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴜᴍɪ ɢᴀᴢᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴇʙɪᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀᴋ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴀɢᴀʀ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪᴀɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴇɢᴇʀᴀ.

“ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ʙᴇʀɪ ᴋᴇᴋᴜᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛɪᴍᴘᴀ ᴠɪʀᴜꜱ ɪɴɪ ꜱᴇᴍʙᴜʜ. ʙᴇʀᴀᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ.

“ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴇʟɪꜱɪʜ ʙᴇɢɪɴɪ, ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴍɪꜱᴋɪɴ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀᴛɪᴍ ʟᴀᴘᴀʀ. ʀᴀᴍᴀɪ ʜɪʟᴀɴɢ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪɴɢɢᴀʟ.

“ᴛᴀɴʏᴀʟᴀʜ ᴋʜᴀʙᴀʀ ᴊɪʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ. ʙɪʟᴀ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴇʟɪꜱɪʜ, ᴋᴇᴅᴜᴀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴜɴᴛᴜɴɢ. ᴛᴀᴘɪ ʏᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜɴɢ ɪᴀʟᴀʜ ꜱʏᴀɪᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

‘ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀʟꜱᴜ’ – ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ɴᴜʀɪ ɴᴀꜰɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʀᴍ20 ᴊᴜᴛᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴛᴀʜᴜɴ

ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ɴᴜʀɪ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ɴᴜʀɪ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴢᴀᴍᴀɴ, ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʟɪᴠᴇ ꜱᴇꜱɪ ᴛᴏᴡɴʜᴀʟʟ ᴄɪɴᴛᴀ ɢᴀᴢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɪꜱᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴀɴɢᴋɪᴛ ɪᴀɪᴛᴜ ɪꜱᴜ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ20 ᴊᴜᴛᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ, ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴᴇ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴛᴏᴡɴʜᴀʟʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ɴᴜʀɪ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴄɪɴᴛᴀ ɢᴀᴢᴀ (ᴄɢᴍ) ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ20 ᴊᴜᴛᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀʟꜱᴜ.

ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴅᴜʜ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴍʙɪʟ ᴘᴇʀᴄᴇɴᴛ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ ᴛᴀᴘɪ ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴍʙɪʟ ʜᴀɴʏᴀ 3 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ (ᴍᴀɴᴀɢᴇᴍᴇɴᴛ ᴄʜᴀʀɢᴇ) ꜱᴀʜᴀᴊᴀ. ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ 20 ᴊᴜᴛᴀ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ. ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀʟꜱᴜ.

ʀᴍ20 ᴊᴜᴛᴀ ɪᴛᴜ ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅɪꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴛᴀʜᴜɴ. ᴛᴀᴘɪ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴍʙɪʟ ɢᴀᴊɪ ʙᴀɴʏᴀᴋ. ᴊᴀᴅɪ ᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ-ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴜɪᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇɢɪᴛᴜ ʙᴀɴʏᴀᴋ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴜᴊᴜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ.

ᴅᴜɪᴛ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴄɢᴍ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴅɪᴋᴜᴍᴘᴜʟᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴏʟᴇʜ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ɴɢᴏ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀ.

ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀʟᴜᴋᴀɴ ɴɢᴏ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʀʙᴇʟᴀɴᴊᴀᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪꜱᴀʟᴜʀᴋᴀɴ.

‘ʟᴜᴄᴋʏ ᴛᴏᴜʀ ɴᴀᴍᴀ ʀᴀꜱᴍɪ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʜᴀʟᴀ’ – ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ɴᴜʀɪ

ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ᴀꜱ$10,000 (ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ʀᴍ42,000) ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ (ɴɢᴏ), ᴍɪʟᴇ ᴏꜰ ꜱᴍɪʟᴇꜱ, ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ꜱᴇᴍᴇɴᴀɴᴊᴜɴɢ ɢᴀᴢᴀ, ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪꜱᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋɴʏᴀ ᴋʜᴜꜱᴜꜱ ʙᴀɢɪ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴇᴋꜱᴇᴋᴜᴛɪꜰ ᴄɪɴᴛᴀ ɢᴀᴢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴄɢᴍ), ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ-ɴᴜʀɪ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴢᴀᴍᴀɴ, ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ɪᴛᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴜᴋᴛɪ ᴋᴏᴍɪᴛᴍᴇɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀᴡᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ɴɢᴏ ʏᴀɴɢ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ɢᴀᴢᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ.

“ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴀʏᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍɪʟᴇ ᴏꜰ ꜱᴍɪʟᴇꜱ, ɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴏᴍɪᴛᴍᴇɴ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʙᴜᴍɪ ɢᴀᴢᴀ.

“ᴡᴀɴɢ ɪᴛᴜ ʙᴜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍɪʟᴇ ᴏꜰ ꜱᴍɪʟᴇꜱ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇꜱɪ ᴛᴏᴡɴʜᴀʟʟ ᴄɢᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴛᴜʀᴜᴛ ʜᴀᴅɪʀ, ᴘᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ʙᴇʙᴀꜱ ᴀᴜᴅɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ, ᴄɢᴍ, ᴍᴏʜᴅ ꜰᴀɪᴢᴀʟ ꜱᴜʟᴇɪᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ᴄɢᴍ.

ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴀᴅɪʀ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ᴋᴇᴍᴜꜱʏᴋɪʟᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ɢᴀᴢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʟᴜᴄᴋʏ ᴛᴏᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ᴊᴀᴜʜ ʟᴇʙɪʜ ʀᴇɴᴅᴀʜ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀꜱ$2,500 ᴀᴛᴀᴜ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ʀᴍ10,000 ꜱᴀᴊᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ, ʙᴜᴍɪ ɢᴀᴢᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴇʟᴀɴᴄᴏɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇʀꜱᴀɪɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴜʀᴀʜ.

“ɪɴɪ ʙᴜᴍɪ ᴋᴏɴꜰʟɪᴋ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴋᴇʙᴇʀᴋᴀᴛᴀɴ, ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴜꜱᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ.

“ʟᴜᴄᴋʏ ᴛᴏᴜʀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʀᴀꜱᴍɪɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ʜᴀʟᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴀʟᴛᴇʀɴᴀᴛɪꜰ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ɢᴀᴢᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ᴍᴜᴅᴀʜ, ᴀᴅᴀ ᴅᴜɪᴛ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀʏᴀʀ.

“ɪᴛᴜ ʙᴇᴢᴀ ʜᴀʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍɪʟᴇ ᴏꜰ ꜱᴍɪʟᴇꜱ, ᴊɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ɴᴀᴋ ʙᴀʏᴀʀ ᴀꜱ$2,500 ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ɪᴛᴜ, ꜱɪʟᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙᴀɢɪ ɴɢᴏ ʏᴀɴɢ ʟᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ɢᴀᴢᴀ, ʙᴇɴᴅᴀ ɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʟɪᴋ.

“ᴀᴅᴀ ɴɢᴏ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴏᴍɪᴛᴍᴇɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʙᴜᴍɪ ɢᴀᴢᴀ, ᴍɪꜱᴀʟɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴊᴀɴᴊɪ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢ 10 ʙᴜᴀʜ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴀʏᴀʀ ᴘᴜɴ (ᴀꜱ$10,000) ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍɪʟᴇ ᴏꜰ ꜱᴍɪʟᴇꜱ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴛᴇɢᴜʀᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɢᴇꜱᴀ ɴɢᴏ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ɢᴀᴢᴀ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ɪᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴜʙᴀᴛᴀɴ ʙɪᴀꜱᴀ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴅᴀɴ ɪᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ.

“ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ʙᴇɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪ ʙᴇʟɪ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ, ᴄᴏɴᴛᴏʜɴʏᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴠᴇɴᴛɪʟᴀᴛᴏʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴜꜱɪᴍ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ, ɪᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴅɪʙᴇʟɪ ᴅᴀʀɪ ʟᴜᴀʀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ʟᴀᴍʙᴀᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴜʙᴀᴛ-ᴜʙᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴀᴅᴀɪ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ ʙᴇʀʙᴜʟᴀɴ-ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ʀᴏꜱᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɴᴀᴅɪʀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜ ɴɢᴏ ʟᴀɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʀʙᴇʟᴀɴᴊᴀᴀɴ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴡᴀᴋɪʟɪ ᴄɢᴍ ᴍᴇɴɢᴀʟᴜ-ᴀʟᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɴɢᴏ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇɴᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʀʙᴇʟᴀɴᴊᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ, ꜱᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ɪɴɪꜱɪᴀᴛɪꜰ ᴋᴀᴍɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ᴊᴜʀᴜᴀᴜᴅɪᴛ ʟᴜᴀʀ.

“ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴛᴜɴᴛᴜᴛ (ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ), ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴇʟᴀɢɪ ᴀᴅᴀ ɴɢᴏ ᴅɪʙᴜᴋᴀ, ᴀᴋᴀᴜɴ ʙᴀɴᴋ ɴɢᴏ ᴛᴇʀᴛᴇʀᴀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ, ᴋɪᴛᴀ ᴀᴅᴀ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ᴅᴀɴᴀ ᴀᴡᴀᴍ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴄɢᴍ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴜꜱᴜʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴘɪʜᴀᴋ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴀᴍᴀɴ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ. ꜰᴏᴋᴜꜱ ᴋᴀᴍɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀɴᴛᴜ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ᴘᴇᴍʙᴇʙᴀꜱᴀɴ ʙᴜᴍɪ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’