(ᴛᴇʀᴋɪɴɪ) ᴋᴊ ꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ꜱᴇʀᴀʜ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴘᴇʀʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ, ɪɴɪ ʟᴜᴀʜᴀɴ ᴋʜᴀɪʀʏ ᴊᴀᴍᴀʟᴜᴅᴅɪɴ

ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ: ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴘᴇʟᴇᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ, ᴋᴀᴛᴀ ᴋʜᴀɪʀʏ ᴊᴀᴍᴀʟᴜᴅᴅɪɴ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴄᴀᴛᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴀɪɴꜱ, ᴛᴇᴋɴᴏʟᴏɢɪ ᴅᴀɴ ɪɴᴏᴠᴀꜱɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀʙᴀᴋᴛɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ.

“ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴘᴇʟᴇᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɢᴏɴɢ. ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀʙᴀᴋᴛɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴛᴜʜᴀɴ ᴍᴇʀᴀʜᴍᴀᴛɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴇʀᴜꜱᴀʜᴀᴀɴ ᴘᴇʀʟᴀᴅᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴏᴍᴏᴅɪᴛɪ ᴋʜᴀɪʀᴜᴅᴅɪɴ ᴀᴍᴀɴ ʀᴀᴢᴀʟɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʙᴀʏᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ᴘɴ) ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀɪɴᴛᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 17 ʙᴜʟᴀɴ ᴀᴋᴀɴ “ᴛᴇʀᴋᴜʙᴜʀ” ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴅɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴘᴜᴛʀᴀ, ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ, ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ.

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ. ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ ᴘᴀɢɪ ɪɴɪ. ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴘ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ. ᴛᴀᴡᴀᴋᴀʟ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀᴛᴇᴋᴀᴅ ꜱᴇᴜꜱᴀɪ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.

ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀɴɢᴀɴ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘɪɴᴛᴜ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴘᴀᴅᴀ 12.23 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴛᴀᴅɪ.

ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴋᴇ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴘᴇʟᴇᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ, ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʜᴍᴀᴅ ꜱʜᴀʜ.

ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ᴅᴇꜱᴀꜱ-ᴅᴇꜱᴜꜱ ɪᴛᴜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴡᴀɴ ᴀʜᴍᴀᴅ ꜰᴀʏʜꜱᴀʟ ᴡᴀɴ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴋᴀᴍᴀʟ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴛᴇɢᴜʜ ᴅᴀɴ ʙᴀɴɢɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ. ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴀɴᴅᴀ. ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜᴀᴛ, ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴋʜᴀꜱ ᴘᴀᴅᴀ 2 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪɴɪ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ.

ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ᴀɢᴏɴɢ

ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ, ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ, ᴀʟ-ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʀɪ’ᴀʏᴀᴛᴜᴅᴅɪɴ ᴀʟ-ᴍᴜꜱᴛᴀꜰᴀ ʙɪʟʟᴀʜ ꜱʜᴀʜ, ꜱᴇʙᴇɴᴛᴀʀ ᴛᴀᴅɪ.

ꜱᴇꜱɪ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴇʀɪ ᴘᴀᴅᴜᴋᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 40 ᴍɪɴɪᴛ.

ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ɢᴜɴᴀ (ᴍᴘᴠ) ᴛᴏʏᴏᴛᴀ ᴠᴇʟʟꜰɪʀᴇ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇᴋᴀʀᴀɴɢᴀɴ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘɪɴᴛᴜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 1.01 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ᴍᴇʟᴀᴍʙᴀɪᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ 100 ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ᴍᴇᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟɪᴘᴜᴛᴀɴ.

ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴅɪᴊᴀᴅᴜᴀʟ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ᴘɴ).

ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴘᴀɢᴏʜ ᴍᴇᴍᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪᴋᴀɴ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴋʜᴀꜱ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ᴅɪ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʀᴀꜱᴍɪ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀᴄʀʏʟ ꜱᴀɴɪ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀɴɪ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇᴋᴀʀᴀɴɢᴀɴ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘɪɴᴛᴜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 12.37 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ.

ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴘʀ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ

ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ɪᴅʀᴜꜱ ʜᴀʀᴜɴ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ, ᴀʟ-ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʀɪ’ᴀʏᴀᴛᴜᴅᴅɪɴ ᴀʟ-ᴍᴜꜱᴛᴀꜰᴀ ʙɪʟʟᴀʜ ꜱʜᴀʜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇᴊᴀᴍ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ.

ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʀᴀꜱᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴜʀᴜʜᴀɴᴊᴀʏᴀ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʀᴀʏᴀ (ꜱᴘʀ), ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀʙᴅᴜʟ ɢʜᴀɴɪ ꜱᴀʟʟᴇʜ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ꜱᴇʙᴇɴᴛᴀʀ ᴛᴀᴅɪ.

ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ɢᴜɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ɪᴅʀᴜꜱ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘɪɴᴛᴜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 11.55 ᴘᴀɢɪ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴜʟᴀꜱᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴅᴜᴀ ᴊᴀᴍ ɪᴛᴜ.

ᴀʙᴅᴜʟ ɢʜᴀɴɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘɪɴᴛᴜ 2, ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 10 ᴘᴀɢɪ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀᴄʀʏʟ ꜱᴀɴɪ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀɴɪ ɪɴɪ ʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ.

ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋɪɴɪ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴋᴇ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴋʜᴀꜱ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ᴅɪ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ.

ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ɪꜱɴɪɴ, 16 ᴏɢᴏꜱ 2021 ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴜᴍᴘᴜ ᴋᴇ ᴛɪɢᴀ ʟᴏᴋᴀꜱɪ – ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴅɪ ʙᴜᴋɪᴛ ᴅᴀᴍᴀɴꜱᴀʀᴀ, ʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴘᴜᴛʀᴀ ᴅɪ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴜᴛᴀ..

ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴇᴍʙᴜʙᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ, ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴛᴇɴɢᴀʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ.

ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪᴋᴀɴ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ᴘᴀɢɪ ɪɴɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ 15 ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴜᴍɴᴏ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘɴ.

ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴇʀɪ ᴘᴀᴅᴜᴋᴀ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴅɪ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴋʜᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ.

ꜱᴜʜᴜ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ɴᴇɢᴀʀᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʜᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇꜰᴀʜᴀᴍᴀɴ ʀᴇɴᴛᴀꜱ ᴘᴀʀᴛɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴡᴜᴊᴜᴅᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʙɪᴘᴀʀᴛɪꜱᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀʜʟɪ-ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴜꜱᴜʟ ᴜɴᴅɪ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴅɪʙᴇɴᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 7 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ.

ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇᴍᴜᴋᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇʟᴀɴᴛɪᴋ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴɢ ᴋᴇ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴛᴀʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴀɴᴀɴ.

ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴅɪᴛᴏʟᴀᴋ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴀʀᴛɪ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴜᴍɴᴏ. – ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀɢᴀᴢᴇᴛᴛᴇ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’