ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ʙʀᴇɴᴅᴀɴ ɢᴀɴ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ʜɪᴅᴀᴘ ᴋᴀɴꜱᴇʀ

ᴋᴀᴘᴛᴇɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ꜰᴄ, ʙʀᴇɴᴅᴀɴ ɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ᴛᴇꜱᴛɪꜱ ᴅᴀɴ ʙᴀᴋᴀʟ ᴅɪʀᴇʜᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ʙᴀɢɪ ʟɪɢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ʟɪɢᴀ ᴍ) ᴍᴜꜱɪᴍ ɪɴɪ, ʟᴀᴘᴏʀ ᴋᴏꜱᴍᴏ! ᴏɴʟɪɴᴇ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴘᴇᴍᴀɪɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪᴍᴀᴜ ᴍᴀʟᴀʏᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀɴɢ ᴋᴇᴛᴜᴍʙᴜʜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ.

ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴀɢᴀᴋ ᴋᴇᴄᴇᴡᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴏᴛɪᴠᴀꜱɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴀʀᴀᴋᴛᴇʀ ᴅɪʀɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

“ᴋɪɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴜᴊɪᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ᴛᴇꜱᴛɪꜱ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜᴘᴜɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ. ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜰᴀꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ,” ᴛᴜʟɪꜱ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 33 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ.

ᴍᴀʟᴀʜ, ᴘᴇᴍᴀɪɴ ʙᴇʀᴅᴀʀᴀʜ ᴋᴀᴄᴜᴋᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ-ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅɪᴋᴇʟɪʟɪɴɢɪ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ, ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴛɪ ʙᴏʟᴀ ꜱᴇᴘᴀᴋ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ.

“ᴋᴀɴꜱᴇʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴛᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇʀᴍᴏᴛɪᴠᴀꜱɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ʙᴏʟᴀ ꜱᴇᴘᴀᴋ ᴍᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ꜱᴇᴄᴇᴘᴀᴛ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴋᴇᴛɪᴀᴅᴀᴀɴ ʙʀᴇɴᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ ʙᴏʟᴀ ꜱᴇᴘᴀᴋ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴀᴋꜱɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴋᴜᴀᴅ ɢᴇʀɢᴀꜱɪ ᴍᴇʀᴀʜ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴄɪᴛʏ (ᴋʟ ᴄɪᴛʏ) ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴋꜱɪ ʟɪɢᴀ ꜱᴜᴘᴇʀ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ.

ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴇꜱᴇʙᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴊᴇʀꜱɪ ɴᴏ.88 ᴍɪʟɪᴋ ʙʀᴇɴᴅᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇꜱɪ ʙᴇʀɢᴀᴍʙᴀʀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇʀʟᴀᴡᴀɴᴀɴ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ᴋᴏꜱᴍᴏ! ᴏɴʟɪɴᴇ (ᴍᴏʜᴅ ᴋʜᴀɪʀɪ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ) , ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ʙʀᴇɴᴅᴀɴ ɢᴀɴ

ᴄʜᴏɴɢ ᴡᴇɪ ʜɪᴅᴀᴘ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ʜɪᴅᴜɴɢ

ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴ ʙᴀᴅᴍɪɴᴛᴏɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ʙᴀᴍ) ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴊᴀɢᴜʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴏʀᴀɴɢᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ʟᴇᴇ ᴄʜᴏɴɢ ᴡᴇɪ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ʜɪᴅᴜɴɢ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴀᴡᴀʟ.

ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ʙᴀᴍ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ɴᴏʀᴢᴀ ᴢᴀᴋᴀʀɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ɴᴏᴍʙᴏʀ ꜱᴀᴛᴜ ᴅᴜɴɪᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɪᴡᴀɴ.

“ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀᴋʟᴜᴍ ʙᴀʟᴀꜱ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴄʜᴏɴɢ ᴡᴇɪ, ʙᴀᴍ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍᴇɴɢɪᴅᴀᴘ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ʜɪᴅᴜɴɢ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴀᴡᴀʟ. ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ʟᴀɴᴄᴀʀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴇʜᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴍᴀɴ ʀᴀᴘᴀᴛɴʏᴀ.

“ʙᴀɢɪ ᴘɪʜᴀᴋ ᴄʜᴏɴɢ ᴡᴇɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ʙᴇʀᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʀɪɴʏᴀ. ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇᴋᴜᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴄʜᴏɴɢ ᴡᴇɪ,” ᴋᴀᴛᴀ ɴᴏʀᴢᴀ.

ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴄʜᴏɴɢ ᴡᴇɪ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴊᴏʜᴀɴᴀɴ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ɴᴀɴᴊɪɴɢ, ᴄʜɪɴᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴋᴀɴ ᴀꜱɪᴀ ᴅɪ ᴊᴀᴋᴀʀᴛᴀ-ᴘᴀʟᴇᴍʙᴀɴɢ 2018, ʙᴜʟᴀɴ ʟᴀʟᴜ.

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴍᴇᴊᴀ ꜱᴜᴋᴀɴ ɴꜱᴛᴘ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 36 ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ‘ᴍᴇɴɢɢᴀɴᴛᴜɴɢ ʀᴀᴋᴇᴛ’ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʀɪᴜꜱ.

ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ɴᴏʀᴢᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴏʀᴍᴀᴛɪ ᴘʀɪᴠᴀꜱɪ ᴄʜᴏɴɢ ᴡᴇɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ꜱᴜᴋᴀʀ ɪɴɪ.

“ʙᴀᴍ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄʜᴏɴɢ ᴡᴇɪ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʟᴇɢᴇɴᴅᴀ ʙᴀᴅᴍɪɴᴛᴏɴ ᴋɪᴛᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙʀᴇɴᴅᴀɴ ɢᴀɴ ꜱᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀɪ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ

ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2019 : ᴛᴇᴋᴀ-ᴛᴇᴋɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴅᴇꜱᴛɪɴᴀꜱɪ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ, ʙʀᴇɴᴅᴀɴ ɢᴀɴ ʙᴀɢɪ ꜱᴀɪɴɢᴀɴ ʟɪɢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴍᴜꜱɪᴍ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴛᴇʀᴊᴀᴡᴀᴘ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʟᴇᴍʙᴀʜ ᴋʟᴀɴɢ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ.

ᴘᴇʀᴘɪɴᴅᴀʜᴀɴ ʙʀᴇɴᴅᴀɴ ɪɴɪ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴ ʙᴏʟᴀ ꜱᴇᴘᴀᴋ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ (ꜰᴀꜱ) ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴀɴ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ʀᴀꜱᴍɪ ʙᴀᴅᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 31 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ.

ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇʀᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴀᴋꜱɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱʏᴅɴᴇʏ ꜰᴄ ɪɴɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜱᴀᴛᴜ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ.

“ᴠɪꜱɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴀʜᴜɴ 2020 ꜱᴀʏᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴊᴇʟᴀꜱ. ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇᴍʙᴀʀᴀᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴘᴀꜱꜱɪᴏɴ, ᴛᴇɴᴀɢᴀ, ᴘᴏꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ꜱᴇʀᴛᴀ 100% ᴜꜱᴀʜᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ʙᴀɢɪ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀ ɢᴀɴ.

ᴘᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴀɴ ɪɴɪ ꜱᴇᴋᴀʟɪɢᴜꜱ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ꜱᴘᴇᴋᴜʟᴀꜱɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ʙʀᴇɴᴅᴀɴ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀᴋ.

ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴀɴᴅᴀᴛᴀɴɢᴀɴɪ ᴅᴜᴀ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ɪᴀɪᴛᴜ ʙʀᴇɴᴅᴀɴ ɢᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ʀᴏᴅɴᴇʏ ᴄᴇʟᴠɪɴ.

 • Related Posts

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’