ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ꜱᴇʀᴀʜᴀɴ ꜱᴅ ᴛᴀᴍᴀᴛ, ᴀɴᴡᴀʀ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ᴀᴛᴀᴜ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ? ʙᴇʀɪᴋᴜᴛ ᴛɪᴛᴀʜ ʏᴅᴘᴀ

ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ – ᴅᴜᴀ ᴘᴀʀᴛɪ ᴛᴇʀʙᴇꜱᴀʀ, ᴜᴍɴᴏ ᴅᴀɴ ᴘᴀꜱ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ꜱᴇᴘᴀᴋᴀᴛ ᴍᴇɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ɴᴀɪʙ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴜᴍɴᴏ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀᴀᴋᴏʙ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀʟᴏɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀʜᴀʀᴜ.

ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴘᴀꜱ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴛᴜᴀɴ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ᴛᴜᴀɴ ᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ɪꜱᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴇᴍɪʟɪʜᴀɴ ᴄᴀʟᴏɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴀʜᴀʀᴜ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ʟᴀɴᴄᴀʀ.

“ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ 18 ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴘᴀꜱ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴘᴀᴋᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀʟᴏɴ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪɴɪ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱɪᴀᴘᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴅ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ. ᴋɪᴛᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙɪɴᴄᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴘᴀʀᴛɪ ᴘᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ. ᴊᴀᴅɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ɪꜱᴜʟᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ 18 ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴘᴀꜱ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴘᴇɴᴜʜ ᴘᴇɴᴄᴀʟᴏɴᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀʟᴏɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ᴍᴇɴᴀʀᴀ ᴅᴀᴛᴏ’ ᴏɴɴ ꜱᴇʙᴇɴᴛᴀʀ ᴛᴀᴅɪ.

ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ꜱᴇʀᴀʜᴀɴ ꜱᴅ ʙᴇʀᴀᴋʜɪʀ, ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴋᴇ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ

ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ʙᴀɢɪ 220 ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴀᴋᴜᴀɴ ʙᴇʀꜱᴜᴍᴘᴀʜ (ꜱᴅ) ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ᴄᴀʟᴏɴ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʟᴀɴᴛɪᴋ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴋᴇꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ʙᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴊᴀᴍ 4 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴛᴀᴅɪ.

ᴅᴜᴀ ɴᴀᴍᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇʙᴜᴛ-ꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴘᴇʀꜱᴇᴍʙᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴘᴏʀᴛ ᴅɪᴄᴋꜱᴏɴ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀɴᴡᴀʀ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʙᴇʀᴀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀᴀᴋᴏʙ.

ʙʜ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ꜱᴀʜ ᴘᴇɴᴄᴀʟᴏɴᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ʀᴜᴊᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴀʀᴛɪ, ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ʙɴ).

ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ɴᴀɪʙ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴜᴍɴᴏ ɪᴛᴜ, ᴘᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ 18 ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ.

ɢᴀʙᴜɴɢᴀɴ ᴘᴀʀᴛɪ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ (ɢᴘꜱ) ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴇɴɢɢᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴇɴɢɢᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀʜᴜʟᴜɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍɪʜᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ꜱᴇʟᴀɪɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʙᴇʙᴀꜱ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ.

ʙɴ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ 42 ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ, ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ (31) ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ 18 ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴘᴀꜱ ᴅᴀɴ ɢᴘꜱ.

ᴀɴᴡᴀʀ ᴘᴜʟᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴘᴀᴋᴀᴛᴀɴ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ (ᴘʜ) ᴘʟᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴋʀ, ᴅᴀᴘ, ᴘᴀʀᴛɪ ᴀᴍᴀɴᴀʜ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ᴀᴍᴀɴᴀʜ) ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴀʀᴛɪ ᴡᴀʀɪꜱᴀɴ ꜱᴀʙᴀʜ (ᴡᴀʀɪꜱᴀɴ).

ᴘᴋʀ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ 35 ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ, ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴅᴀᴘ (42) ᴅᴀɴ 13 ᴅɪᴍɪʟɪᴋɪ ᴀᴍᴀɴᴀʜ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ʟᴀᴘᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴡᴀʀɪꜱᴀɴ.

ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀʀᴛɪ ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ (ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ) ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʙᴇʙᴀꜱ, ꜱʏᴀᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ꜱʏᴇᴅ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅʀ ᴍᴀꜱᴢʟᴇᴇ ᴍᴀʟɪᴋ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴀʀᴀʜ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴɴʏᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴄᴇɴᴅᴇʀᴜɴɢ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴄᴀʟᴏɴ ᴘʜ ᴘʟᴜꜱ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ 220 ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ 222 ᴋᴇʀᴜꜱɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅᴜᴀ ᴋᴇʀᴜꜱɪ ʟᴀɢɪ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴏꜱᴏɴɢ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀɴᴅᴀɴɢɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴅ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʟᴀɴᴛɪᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴇᴍᴀᴛ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇᴘᴇʀᴄᴀʏᴀᴀɴ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ᴀʜʟɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴋᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ 43(2)(ᴀ)ᴘᴇʀʟᴇᴍʙᴀɢᴀᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ.

ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴍᴀʟ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴋɪɴɪ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ꜱɪɢɴᴀʟ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ.

ᴀɢᴏɴɢ ɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ

ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ, ᴀʟ-ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʀɪ’ᴀʏᴀᴛᴜᴅᴅɪɴ ᴀʟ-ᴍᴜꜱᴛᴀꜰᴀ ʙɪʟʟᴀʜ ꜱʜᴀʜ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɴɢ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢʜᴜʟᴜʀᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ.

ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴘᴇɴɢᴇʟᴏʟᴀ ʙɪᴊᴀʏᴀ ᴅɪʀᴀᴊᴀ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ɪɴᴅᴇʀᴀ ᴀʜᴍᴀᴅ ꜰᴀᴅɪʟ ꜱʜᴀᴍꜱᴜᴅᴅɪɴ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ʙᴇʀᴛɪᴛᴀʜ, ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɴɢ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴɢ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴍᴜᴀ.

“ꜱᴇʀɪ ᴘᴀᴅᴜᴋᴀ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴀᴋ, ꜱᴜʟᴛᴀɴ ɴᴀᴢʀɪɴ ꜱʜᴀʜ ᴍᴇɴᴢᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴇᴍᴇʟᴜᴛ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀʀᴜᴛᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴛɪᴛɪᴋ ɴᴏᴋᴛᴀʜ ᴍᴇɴɢɢᴀɴɢɢᴜ-ɢᴜɢᴀᴛ ᴛᴀᴅʙɪʀ ᴜʀᴜꜱ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪᴀɴᴄᴀᴍ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

“ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋᴇᴍᴇʟᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴄᴇʟᴀʀᴜᴀɴ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ɪɴɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴅɪ ꜱᴀᴍᴘɪɴɢ ᴅᴇᴍɪ ᴋᴇᴍᴀꜱʟᴀʜᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ.

“ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʀᴀʏᴀ ᴜᴍᴜᴍ ᴋᴇ-15 ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ.

“ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ʙᴇʀᴅᴜᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴢᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀʜʟɪ-ᴀʜʟɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ʜᴀᴛɪ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇᴡᴜᴊᴜᴅᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴘᴀᴅᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴛᴜᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴀʀᴛɪ-ᴘᴀʀᴛɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜰᴏᴋᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴜ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴇʀɴɪʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇᴋᴜꜱᴜᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴢᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʜʟɪ-ᴀʜʟɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴀᴛᴜʀ ʙᴀɢɪ ꜱᴇꜱɪ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’