ᴛᴍᴊ ʟᴀʙᴇʟ ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ‘ᴅʀᴀᴍᴀ Qᴜᴇᴇɴ’, ɪɴɪ ᴋʀᴏɴᴏʟᴏɢɪ ᴘᴇɴʏᴇʟᴇᴡᴇɴɢᴀɴ ʀᴍ1 ᴊᴜᴛᴀ

ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ: ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ᴋᴇʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ ᴘᴇɴᴛᴀꜱ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ ᴅɪʜɪᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴇɴʏᴇʟᴇᴡᴇɴɢᴀɴ ᴅᴀɴᴀ ᴏʟᴇʜ ʏʙ ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ.

ʙᴀɢɪ ᴀɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜰᴏʟʟᴏᴡ ᴋɪꜱᴀʜ ɪɴɪ ᴅᴀʀɪ ᴀᴡᴀʟ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛ ᴋᴀᴍɪ ᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴋʀᴏɴᴏʟᴏɢɪ ᴋᴇꜱ ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀʟᴀʏᴀ ᴠᴏɪᴄᴇ

ᴋʀᴏɴᴏʟᴏɢɪ ᴋᴇꜱ ᴘᴇɴʏᴇʟᴇᴡᴇɴɢᴀɴ 1 ᴊᴜᴛᴀ ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ

ɪɴɪ ᴋʀᴏɴᴏʟᴏɢɪ ᴋᴇꜱ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜɢᴜɴᴀ ᴡᴀɴɢ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ. ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ ᴋᴇꜱ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇʟɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴋᴀɴ ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ꜱʏᴇᴅ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ᴛᴇʀᴄᴇᴛᴜꜱ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴄ 2020, ɪᴀ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ.

ᴋʀᴏɴᴏʟᴏɢɪ ᴋᴇꜱ ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ

29 ᴍᴀᴄ 2020: ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ (ꜱꜱ) ᴅɪ ʙᴀʟᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱɢ. ᴡᴀʏ, ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 8.42 ᴍᴀʟᴀᴍ, 29 ᴍᴀᴄ 2020.

ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪ ᴅᴜɪᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴄᴜʀɪ/ʜɪʟᴀɴɢ/ʙᴇʀᴋᴜʀᴀɴɢᴀɴ ᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ250,000.00 ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴛɪ ʙᴇꜱɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ 7.00 ᴘᴇᴛᴀɴɢ 28 ᴍᴀᴄ 2020. ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴜᴍᴘɪʟ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ/ʙɪʟɪᴋ ᴋᴇᴍᴀꜱ.

ᴀᴅᴀ ᴋᴏᴅ ʀᴀʜꜱɪᴀ ᴘᴇᴛɪ ʙᴇꜱɪ ᴅᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ ꜱᴀᴊᴀ ᴛᴀʜᴜ ꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ. ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ʙᴜᴋᴀ ᴘᴇᴛɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ 13 ᴀᴛᴀᴜ 14 ᴍᴀᴄ 2020.

31 ᴍᴀᴄ 2020

ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴡᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍɪʟɪᴋ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ, ɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛɪᴍʙᴜʟ ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ꜱᴇᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴡᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ.

ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴡᴀɴɢ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ʀᴍ90,000 ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ; ʀᴍ50,000 (ɪʙᴜɴʏᴀ) ᴅᴀɴ ʀᴍ70,000 (ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ).

“ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ᴡᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜʙᴀʜꜱᴜᴀɪᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ᴍɪʟɪᴋɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ.

“ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ. ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴀʙᴜʏᴀʜ (ʙᴀᴘᴀ) ᴅᴀɴ ᴍᴀᴍᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʀᴛᴀʟ ʙᴇʀɪᴛᴀ ʜᴀʀɪᴀɴ.

7 ᴊᴜɴ 2020

ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ, ꜱᴜʀᴜʜᴀɴᴊᴀʏᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ꜱᴘʀᴍ) ᴍᴇʀᴀᴍᴘᴀꜱ ᴡᴀɴɢ ᴛᴜɴᴀɪ ʀᴍ600,000 ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴜᴀ ᴀʜʟɪ ᴀʀᴍᴀᴅᴀ, ɪᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍɪʟɪᴋ ᴘᴀʀᴛɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴘʀᴍ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʀᴀᴍᴘᴀꜱ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʀᴍ100,000 ᴍɪʟɪᴋ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɢᴀ.

ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ꜱᴘʀᴍ ᴅᴀᴛᴜᴋ ɴᴏʀᴀᴢʟᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ʀᴀᴢᴀʟɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴀʜʟɪ ᴀʀᴍᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪꜱᴏᴀʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ 5 ᴊᴜɴ ʟᴀʟᴜ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ʀᴍ250,000 ᴅᴀʀɪ ᴘᴇᴛɪ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ.

“ʜᴀꜱɪʟ ꜱᴏᴀʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ, ᴋᴀᴍɪ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴀʜʟɪ (ᴀʀᴍᴀᴅᴀ) ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪ ᴅᴜᴀ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ʙᴇʀᴀꜱɪɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

“ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴡᴀɴɢ ᴛᴜɴᴀɪ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ600,000 ᴅɪ ᴅᴜᴀ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ.

18 ᴊᴜʟᴀɪ 2020: ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ꜱᴘʀᴍ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴀɢᴇɴꜱɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ɪᴀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛɴʏᴀ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴡᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ250,000 ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴɴʏᴀ, ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ 28 ᴍᴀᴄ ʟᴀʟᴜ.

22 ᴊᴜʟᴀɪ 2021: ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ꜱᴇꜱʏᴇɴ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴀᴛᴀꜱ ᴅᴜᴀ ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ.

23 ᴊᴜʟᴀɪ 2021 :ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ʙᴜʟᴀɴᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ 50,253.88 ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴛᴀʙᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙɪᴀʏᴀɪ ᴋᴇꜱ ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴇᴡᴇɴɢᴀɴ ᴅᴀɴᴀ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ʀᴍ1,000,000 (1 ᴊᴜᴛᴀ), ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀʟᴀʜɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴘᴇɴ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʀᴀʏᴀ ᴜᴍᴜᴍ ᴋᴇ-14 ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ120,000.

ᴛᴍᴊ ʟᴀʙᴇʟ ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ‘ᴅʀᴀᴍᴀ Qᴜᴇᴇɴ’

ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ – ᴛᴜɴᴋᴜ ᴍᴀʜᴋᴏᴛᴀ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴛᴜɴᴋᴜ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ᴍᴇʟᴀʙᴇʟ ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ꜱʏᴇᴅ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ‘ᴅʀᴀᴍᴀ Qᴜᴇᴇɴ’ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴍᴜᴀʀ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜɴʏᴀ ᴍᴇʟᴜɴᴀꜱᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ ɪᴋᴀᴛ ᴊᴀᴍɪɴ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ330,000.

ᴛᴜɴᴋᴜ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴋᴏᴍᴇɴ ɪᴛᴜ ᴅɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍɴʏᴀ ᴍᴇʀᴜᴊᴜᴋ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʀᴛᴀʟ ᴍᴇᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ɪᴋᴀᴛ ᴊᴀᴍɪɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴅɪᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ꜱᴇꜱʏᴇɴ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴛᴜɴᴋᴜ ɪꜱᴍᴀɪʟ ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴘᴇʀᴍᴀɪɴᴀɴ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ.

“ᴅʀᴀᴍᴀ Qᴜᴇᴇɴ. ᴋᴇꜱɪᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴘᴇʀᴍᴀɪɴᴀɴ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ. ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɪᴘᴜ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ ᴍᴀᴛᴀ ɴᴀᴋ ᴜɴᴅɪ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴀꜱᴀ.

“ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴘᴇʟɪʜᴀʀᴀᴋᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ꜱᴛᴏʀʏɴʏᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ.

ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ, ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴀʀᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʟᴜɴᴀꜱᴋᴀɴ ɪᴋᴀᴛ ᴊᴀᴍɪɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇᴍʙɪᴀʏᴀɪ ᴋᴏꜱ ɢᴜᴀᴍᴀɴ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇʟɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ɪᴋᴀᴛ ᴊᴀᴍɪɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ. ᴋ! ᴏɴʟɪɴᴇ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’