(ᴛᴇʀᴋɪɴɪ) ʟᴀɢɪ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴅᴀʟᴀɴɢ ᴋᴇʀᴜɢɪᴀɴ ʀᴀᴛᴜꜱᴀɴ ᴊᴜᴛᴀ ʀɪɴɢɢɪᴛ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ᴘᴇɢᴀʀ, ᴘᴇɢᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅɪ. ᴍᴀʟᴀʜ, ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴜꜱᴜʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʟɪᴍᴜᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴏᴅᴀᴀɴ ʜᴀʙᴜᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʀᴍ10,000 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴅɪᴛᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ.

ɪᴛᴜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴇʟɪɴᴛɪʀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴊɪᴍ) ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇᴋɴɪᴋᴀʟ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴇᴋᴀʟ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴏɴɢᴋᴏʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴘᴇᴍᴀʟꜱᴜᴀɴ ᴘᴀꜱ ʟᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ (ᴘʟᴋꜱ) ᴘᴀʟꜱᴜ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴋᴇᴡᴜᴊᴜᴅᴀɴ ‘ʜᴀɴᴛᴜ’ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴏʀɢᴀɴɪꜱᴀꜱɪ ᴊɪᴍ ɪɴɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴜɴᴄᴀ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴘᴀɴɢᴋᴀʟᴀɴ ᴅᴀᴛᴀ ᴊɪᴍ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴅɪɢᴏᴅᴀᴍ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴀʜʟɪ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴜᴛ ᴋᴇᴜɴᴛᴜɴɢᴀɴ ʀᴀᴛᴜꜱᴀɴ ᴊᴜᴛᴀ ʀɪɴɢɢɪᴛ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴍᴜʟᴀ ʙᴇʀᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ.

ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ꜱᴘʀᴍ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴇᴋɴɪᴋᴀʟ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴇᴋᴀʟ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 35 ᴛᴀʜᴜɴ ʜɪɴɢɢᴀ 39 ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴀʟɪ ʙᴀʀᴜᴛ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴘʟᴋꜱ ɪɴɪ.

“ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɪɴɪ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴍᴇᴍᴀꜱᴀɴɢ ᴘᴇʀᴀɴᴛɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀɪꜱɪᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴏᴅᴀᴍ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴍʏɪᴍᴍꜱ) ᴍɪʟɪᴋ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴊɪᴍ).

“ᴘᴇɴᴀʜᴀɴᴀɴ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ-ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴇᴋᴀʟ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ ᴅɪ ᴊɪᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴇɴɢᴋᴀᴘɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴀɴᴛɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇʀɪꜱɪᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴏᴅᴀᴍᴀɴ.

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ ᴅᴜᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴊɪᴍ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ꜱᴘʀᴍ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴏɴɢᴋᴏʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʟɪᴄɪᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 34 ᴛᴀʜᴜɴ ʜɪɴɢɢᴀ 42 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ᴍᴇɴɢɢᴏᴅᴀᴍ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴘᴀɴɢᴋᴀʟᴀɴ ᴅᴀᴛᴀ ᴊɪᴍ.

“ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʜᴀʙᴜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʀꜱᴜʙᴀʜᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ.

“ʀᴇɴᴛᴇᴛᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇʀᴋᴀᴋᴀꜱᴀɴ ɪᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ ᴅɪꜱɪᴛᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴊɪᴍ. ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪꜱɪᴛᴀ ᴋᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ ʀɪʙᴀ ᴅᴀɴ ᴄᴀᴋᴇʀᴀ ᴋᴇʀᴀꜱ ᴍɪʟɪᴋ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴇᴋᴀʟ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴏᴅᴀᴍ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴘᴀɴɢᴋᴀʟᴀɴ ᴅᴀᴛᴀ ᴊɪᴍ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ʀᴏᴜᴛᴇʀ (ᴀʟᴀᴛ ᴘᴇɴɢʜᴀʟᴀ) ᴅɪ ʟᴏʙɪ ᴅᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅɪ ᴊɪᴍ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢɢᴏᴅᴀᴍ ᴘᴀɴɢᴋᴀʟᴀɴ ᴅᴀᴛᴀ ᴊɪᴍ.

“ʀᴏᴜᴛᴇʀ ɪɴɪ ʙᴇʀꜰᴜɴɢꜱɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴋʜᴀꜱ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴊɪᴍ ᴅɪɢᴏᴅᴀᴍ. ᴅᴜᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴊɪᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴍᴀᴊɪꜱᴛʀᴇᴛ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

“ᴍᴀᴊɪꜱᴛʀᴇᴛ ꜱʏᴀʜᴡɪʀᴀ ᴀʙᴅ ʜᴀʟɪᴍ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪʀᴇᴍᴀɴ ᴛᴜᴊᴜʜ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 16 ᴀᴘʀɪʟ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ ᴘɪʜᴀᴋ ꜱᴘʀᴍ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟᴘᴀꜱᴛɪ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʜᴏᴛᴇʟ ᴛᴇʀɴᴀᴍᴀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴘᴇɴɢɢᴏᴅᴀᴍᴀɴ.

“ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴊɪᴍ) ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʟᴀʟᴜ ᴅɪ 22 ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴅɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴅᴀɴ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ, ᴋᴇᴅᴀʜ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀʜʟɪ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴏᴅᴀᴍ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀꜰᴛᴀʀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ʙɪʟɪᴋ ʜᴏᴛᴇʟ ᴍᴇᴡᴀʜ ʟɪᴍᴀ ʙɪɴᴛᴀɴɢ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ɪʙᴜ ᴋᴏᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴀʀ ᴘᴇʀꜱɪꜱ ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴍᴇᴡᴀʜ.

“ᴍᴀʟᴀʜ, ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴜꜱᴜɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴛɪɢᴀ ᴍᴇꜱɪɴ ᴘᴇɴᴄᴇᴛᴀᴋ ᴇʟᴇᴋᴛʀᴏɴɪᴋ ᴅᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴀɴᴛɪ ʟᴀɪɴ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ᴅɪꜱᴇᴡᴀ ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀꜱɪʟᴋᴀɴ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ.

“ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɪᴛᴜ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ᴛᴀᴋᴛɪᴋ ᴀʜʟɪ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴘᴇᴍᴀʟꜱᴜᴀɴ ᴘʟᴋꜱ ᴘᴀʟꜱᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴅɪᴊᴇᴊᴀᴋɪ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴘɪɴᴅᴀʜ ᴅᴀʀɪ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴏᴛᴇʟ ᴋᴇ ʜᴏᴛᴇʟ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʙᴇʀᴡᴀꜱᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴛᴀɴᴅᴜᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴄᴜʀɪɢᴀɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴏʟᴇʜ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ʜᴏᴛᴇʟ ᴅɪʜᴜɴɪ.

“ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴘᴇʀᴀʟᴀᴛᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴋᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ ᴋʟᴏɴ ᴅᴀɴ ᴛʀᴀɴꜱᴍɪᴛᴛᴇʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɢᴏᴅᴀᴍ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴘᴀɴɢᴋᴀʟᴀɴ ᴅᴀᴛᴀ ᴊɪᴍ.

“ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴇᴛᴀᴋ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴘʟᴋꜱ ᴘᴀʟꜱᴜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ʜᴏᴛᴇʟ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢɢᴏᴅᴀᴍ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴀɴɢ ᴛʀᴀɴꜱᴍɪᴛᴛᴇʀ ᴅᴀɴ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴋʟᴏɴ ᴅɪ ʙɪʟɪᴋ ᴋᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ ᴊɪᴍ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ʟɪᴍᴀ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇᴛᴜᴀ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴊɪᴍ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʟᴀʟᴜ.

ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 147 ᴀᴋᴀᴜɴ (ᴍɪʟɪᴋ 30 ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅᴀɴ 11 ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ) ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ9,977,954.95 ᴊᴜᴛᴀ ᴅɪʙᴇᴋᴜᴋᴀɴ.

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀɴɢɢᴀʀᴋᴀɴ 30 ᴜɴɪᴛ ʜᴀʀᴛᴀɴᴀʜ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ11,868,835 ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴀɴ 66 ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʀᴍ13,691,847 ᴊᴜᴛᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪꜱɪᴛᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅɪʙᴇᴋᴜᴋᴀɴ. ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʀᴍ25,560,682 ᴊᴜᴛᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇꜱᴜʀᴜʜᴊᴀʏᴀ ꜱᴘʀᴍ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀᴢᴀᴍ ʙᴀᴋɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ɪꜱᴜ ᴘᴇɴɢɢᴏᴅᴀᴍᴀɴ ɪɴɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴍᴀᴛ ꜱᴇʀɪᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀꜱᴘᴇᴋ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ. ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴏɴɢᴋᴏʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢɢᴏᴅᴀᴍ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ.

“ꜱᴇɢᴀʟᴀ ꜱᴜᴅᴜᴛ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀʟᴀɴɢɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ᴅᴀᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 43 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴɢᴀᴋɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴜɢɪᴀɴ ʙᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴊᴜᴛᴀ ʀɪɴɢɢɪᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ.

ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʟɪᴍᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʟᴀɪɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ʀᴇᴍᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴇɴᴀᴍ ʜᴀʀɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʀᴀʙᴜ ʟᴀʟᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴘʟᴋꜱ ᴘᴀʟꜱᴜ ᴊɪᴍ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’