(ᴛᴇʀᴋɪɴɪ) ᴀᴅᴅʏ ᴋᴀɴᴀ ʙᴇʙᴀꜱ, ᴘᴅʀᴍ ʙᴇʀɪ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ – [ᴅɪᴋᴇᴍᴀꜱᴋɪɴɪ] ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪʀᴀᴊᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴘᴅʀᴍ) ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇᴍᴀᴋ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴢᴀɪᴅɪ ᴋᴀɴᴀᴘɪᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ᴀᴅᴅʏ ᴋᴀɴᴀ ᴅᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ-ᴍᴇʀᴛᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ 1959 (ᴘᴏᴄᴀ), ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴊᴜᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʟɪᴀɴ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀᴍɪᴅ ʙᴀᴅᴏʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀᴄʀʏʟ ꜱᴀɴɪ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ-ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴅᴀʟɪᴋᴀɴ ᴋᴇꜱ ɪᴛᴜ.

“ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀᴄʀʏʟ ꜱᴀɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ (ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴋᴇɴᴅᴀʟɪ ᴋᴇꜱ ᴀᴅᴅʏ ᴋᴀɴᴀ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇʟᴇᴍᴀʜᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ (ɢᴜɢᴜʀ ᴋᴇꜱ ᴘᴏᴄᴀ) ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴘᴅʀᴍ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ʙᴇʀꜱɪᴋᴀᴘ ꜱᴇᴍʙᴇʀᴏɴᴏ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴏᴄᴀ ɪᴋᴜᴛ ꜱᴇꜱᴜᴋᴀ ʜᴀᴛɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴋᴜᴀʟɪᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴀɴɪᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴀɴ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴘᴇɴɢʜᴀʀɢᴀᴀɴ ᴛᴏʟᴀᴋ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴘᴅʀᴍ ᴅɪ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ.

ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ, ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ʜᴀᴋɪᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛᴜɴ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴍᴀɪᴍᴜɴ ᴛᴜᴀɴ ᴍᴀᴛ ᴍᴇᴍᴇʀɪɴᴛᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ʀᴀʏᴜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ᴡʀɪᴛ ʜᴀʙᴇᴀꜱ ᴄᴏʀᴘᴜꜱ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ-ᴍᴇʀᴛᴀ.

ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀᴍɪᴅ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴊᴜᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʟɪᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʀᴜᴍɪᴛ ᴅᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴘɪʜᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪɴɪʟᴀɪ.

“ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʙᴜᴋᴛɪ, ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴅʀᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴀᴍʙɪʟ ᴘᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɴɢᴀᴊᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴄɪɴᴄᴀɪ (ꜱᴀᴍʙɪʟ ʟᴇᴡᴀ) ᴅᴀɴ ɪᴀ (ᴋᴇꜱ ᴀᴅᴅʏ ᴋᴀɴᴀ) ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴀᴊɪ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 25 ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀɴ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ʀᴇɴᴅᴀʜ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴘᴇɴɢʜᴀʀɢᴀᴀɴ ᴛᴏʟᴀᴋ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴘᴅʀᴍ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀᴀɴ ᴋᴇꜱ ʀᴀꜱᴜᴀʜ.

“ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ꜱᴏɢᴏᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ᴛᴇʀᴋᴜᴛᴜᴋ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʙᴇʀᴀɴɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴋᴀʟᴀɴʏᴀ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇɢᴇʟɪɴᴛɪʀ ᴘɪʜᴀᴋ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴀᴍᴀʀᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛᴀʜᴀᴘ ɪɴᴛᴇɢʀɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴀᴛᴜʜᴀɴ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴅʀᴍ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴛᴀʜᴀᴘ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙɪᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴀʜᴀɴᴀɴ-ᴘᴇɴᴀʜᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴡᴀʀɢᴀ ᴘᴅʀᴍ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ɢᴜɴᴀ ᴋᴜᴀꜱᴀ ʙᴜᴋᴛɪ ᴘᴅʀᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴏᴍᴘʀᴏᴍɪ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴜʀᴜᴛ ʜᴀᴅɪʀ, ᴀᴄʀʏʟ ꜱᴀɴɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴀɴᴀɴ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ꜱᴜʀᴜʜᴀɴᴊᴀʏᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɴᴏʀᴀᴢʟᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ʀᴀᴢᴀʟɪ. – ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ

ᴀᴅᴅʏ ᴋᴀɴᴀ, ᴅᴜᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʙᴀꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴘᴏᴄᴀ

ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴍᴇᴍᴇʀɪɴᴛᴀʜᴋᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ, ᴢᴀɪᴅɪ ᴋᴀɴᴀᴘɪᴀʜ ᴅᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ (ᴘᴏᴄᴀ) 1959, ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ-ᴍᴇʀᴛᴀ.

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴀɴᴇʟ ʟɪᴍᴀ ʜᴀᴋɪᴍ ᴅɪᴋᴇᴛᴜᴀɪ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴛᴜᴀ ʜᴀᴋɪᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴛᴜɴ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴍᴀɪᴍᴜɴ ᴛᴜᴀɴ ᴍᴀᴛ ꜱᴇʙᴜʟᴀᴛ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ʀᴀʏᴜᴀɴ ʜᴀʙᴇᴀꜱ ᴄᴏʀᴘᴜꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ.

ᴢᴀɪᴅɪ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ‘ᴅᴀᴛᴜᴋ’ ᴀᴅᴅʏ ᴋᴀɴᴀ, ᴋᴏᴘᴇʀᴀʟ ᴍᴜʜᴀᴍᴀᴅ ᴀᴍɪɴ ɴᴜʀ ʀᴀꜱʜɪᴅ ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ᴘᴜᴀᴅ ᴅᴀɴ ᴋᴏᴘᴇʀᴀʟ ᴍᴏʜᴅ. ʜᴀɪʀʏ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ 25 ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴋᴀɪᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ᴘᴇʀᴊᴜᴅɪᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʟɪᴀɴ ʜᴀʀᴀᴍ.

ꜱᴇʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴘᴀɴᴇʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴇᴘɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴘᴀᴅᴀ 2 ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴘᴏᴄᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 38 ʜᴀʀɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴊᴜᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʟɪᴀɴ.

ᴀᴅᴅʏ ᴋᴀɴᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴘᴏᴋᴏᴋ ꜱᴇɴᴀ, ᴋᴇᴅᴀʜ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴅᴜᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ʙᴇɴᴛᴏɴɢ, ᴘᴀʜᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ꜱɪᴍᴘᴀɴɢ ʀᴇɴɢɢᴀᴍ, ᴊᴏʜᴏʀ.

ʜᴀᴋɪᴍ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴍᴀɪᴍᴜɴ ᴛᴜᴀɴ ᴍᴀᴛ ʙᴇʀꜱɪᴅᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴠᴇʀɴᴏɴ ᴏɴɢ ʟᴀᴍ ᴋɪᴀᴛ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴢᴀʟᴇʜᴀ ʏᴜꜱᴏꜰ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ʜᴀꜱɴᴀʜ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴇᴅ ʜᴀꜱʜɪᴍ ᴅᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ʀʜᴏᴅᴢᴀʀɪᴀʜ ʙᴜᴊᴀɴɢ.

ʜᴀᴋɪᴍ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴍᴀɪᴍᴜɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇɴᴀʜᴀɴᴀɴ ʀᴇᴍᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀɴʏᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴘᴏᴄᴀ, ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀʜ ᴅɪ ꜱɪꜱɪ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀᴋɪᴍᴀɴ ʙᴇʀᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ʜᴀᴋɪᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ, ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 4(1) ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 4(2) ᴘᴏᴄᴀ 1959 ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀɴᴅᴀʀᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴇʀʙᴀᴛᴀʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʀᴄᴀɴɢɢᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀʟᴇᴍʙᴀɢᴀᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ.

ᴘᴀᴅᴀ ʜᴇᴍᴀᴛ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇɴᴀʜᴀɴᴀɴ ʀᴇᴍᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴀʜᴀɴᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴇʀʟᴇᴍʙᴀɢᴀᴀɴ, ᴍᴀᴋᴀ ʀᴇꜱᴘᴏɴᴅᴇɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴀꜱᴀꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀɴʏᴀ.

Hari ini, PDRM sahkan Addy Kanna terliibat dengan Macau Scam dan Banyak Lagi

ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ʀᴇᴍᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 21 ʜᴀʀɪ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ 14 ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ʀᴇᴍᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 38 ʜᴀʀɪ ᴅɪᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜᴋᴀɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ 30 ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ʜᴀᴋɪᴍ ᴠᴇʀɴᴏɴ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ, ᴛɪᴀᴅᴀ ʙᴜᴋᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴍᴀᴊɪꜱᴛʀᴇᴛ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ʀᴇᴍᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 4(1) ᴘᴏᴄᴀ.

ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ʀᴀʏᴜᴀɴ ʜᴀʙᴇᴀꜱ ᴄᴏʀᴘᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴢᴏᴏᴍ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʜᴀᴅɪʀɪ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɢᴏᴘᴀʟ ꜱʀɪ ʀᴀᴍ ᴅᴀɴ ɢᴏʙɪɴᴅ ꜱɪɴɢʜ ᴅᴇᴏ ᴍᴇᴡᴀᴋɪʟɪ ᴘᴇʀᴀʏᴜ-ᴘᴇʀᴀʏᴜ.

ᴘᴇɢᴜᴀᴍ-ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ᴋᴀɴᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱɪɴᴛɪ ᴅᴀɴ ꜰᴀʀᴀʜ ᴇᴢʟɪɴ ʏᴜꜱᴏᴘ ᴋʜᴀɴ ᴍᴇᴡᴀᴋɪʟɪ ʀᴇꜱᴘᴏɴᴅᴇɴ-ʀᴇꜱᴘᴏɴᴅᴇɴ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ꜱᴜᴘᴇʀɪᴛᴇɴᴅᴇɴ ᴋʜᴀɪʀᴜʟ ꜰᴀɪʀᴏᴢ ʀᴏᴅᴢᴜᴀɴ, ᴍᴀᴊɪꜱᴛʀᴇᴛ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴀꜱᴀʟɴʏᴀ, ᴘᴀɴᴇʟ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀɴɢɢᴏᴛᴀɪ ᴏʟᴇʜ ʜᴀᴋɪᴍ ᴠᴇʀɴᴏɴ, ʜᴀᴋɪᴍ ᴢᴀʟᴇʜᴀ ᴅᴀɴ ʜᴀᴋɪᴍ ʜᴀꜱɴᴀʜ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ʀᴀʏᴜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ 3-2.

ʜᴀᴋɪᴍ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴍᴀɪᴍᴜɴ ᴅᴀɴ ʜᴀᴋɪᴍ ʀʜᴏᴅᴢᴀʀɪᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴍɪɴᴏʀɪᴛɪ, ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ʀᴀʏᴜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ʜᴀᴋɪᴍ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴍɪɴᴏʀɪᴛɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱʀɪ ʀᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢᴋɪᴛᴋᴀɴ ɪꜱᴜ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇꜱᴀʜɪʜᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀᴊɪꜱᴛʀᴇᴛ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’