Tanam Labu Manis Beri Pendapatan Bersih RM30,000 Semusim

ᴘᴇʀᴍᴀɪꜱᴜʀɪ: ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜᴍᴘᴀᴍᴀᴀɴ ʙᴇʀʙᴜᴅɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀᴅᴀ ʜᴀꜱɪʟɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴜɴᴛᴜɴɢᴀɴ ʙᴇʀꜱɪʜ ʀᴍ30,000 ꜱᴇᴍᴜꜱɪᴍ ʜᴀꜱɪʟ ᴅᴀʀɪ ᴍᴇɴᴀɴᴀᴍ ʟᴀʙᴜ ᴍᴀɴɪꜱ.

ᴍᴏʜᴅ ᴀʀɪꜰꜰ ᴀʙ ʀᴀᴢᴀᴋ, 33, ᴅᴀʀɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴇʀɪꜱ ᴛᴏ ᴋᴜ, ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ʟᴀᴅᴀɴɢ ᴋᴏɴᴛʀᴀᴋ ʟᴇᴍʙᴀɢᴀ ᴘᴇᴍᴀꜱᴀʀᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀɴɪᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ (ꜰᴀᴍᴀ), ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴋᴇᴜɴᴛᴜɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ʜᴀꜱɪʟ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ʟᴀʙᴜ ᴍᴀɴɪꜱ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴍᴜꜱɪᴍ ɪᴀɪᴛᴜ ᴋɪʀᴀᴀɴ 75 ʜᴀʀɪ ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴍᴜꜱɪᴍ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇɴᴊᴀᴡᴀᴛ ᴀᴡᴀᴍ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ᴅɪ ᴀɢᴇɴꜱɪ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ᴊᴇʀᴛɪʜ, ʙᴇꜱᴜᴛ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ʟᴀʙᴜ ᴍᴀɴɪꜱ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ɪʙᴜ ᴍᴇɴᴛᴜᴀɴʏᴀ, ʜᴀꜱɴᴀʜ ɴɢᴀʜ, 58, ᴍᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ᴛᴇᴍʙɪᴋᴀɪ ʙɪʟᴀ ᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴇʀʟᴜᴀɴɢ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴍᴏʜᴅ ᴀʀɪꜰꜰ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴇʙᴜʀɪ ʙɪᴅᴀɴɢ ᴘᴇʀᴛᴀɴɪᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪʙᴜ ᴍᴇɴᴛᴜᴀɴʏᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴘᴇɴɪᴘᴜᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴊᴜᴀʟ ʙᴇʟɪ ᴛᴇᴍʙɪᴋᴀɪ.

ᴍᴏʜᴅ ᴀʀɪꜰꜰ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴛᴀɴᴀʜ ᴅɪʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴏꜱᴏɴɢ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇᴍʙɪᴋᴀɪ ᴅɪᴛᴜᴀɪ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴅᴏʀᴏɴɢɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ʟᴀʙᴜ ᴍᴀɴɪꜱ, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴅɪʙᴀɴᴛᴀʜ ɪʙᴜ ᴍᴇɴᴛᴜᴀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴘᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ.

BENIH LABU MANIS

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ꜰᴀᴍᴀ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴀꜱᴀʀᴀɴ, ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇᴋᴀᴅ ᴍᴇᴍʙᴇʀᴀɴɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴍᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ʟᴀʙᴜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀɢɪʟɪʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ᴛᴇᴍʙɪᴋᴀɪ.

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ʜᴀꜱɪʟ ᴘᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴀɴ ʟᴀʙᴜ ᴍᴀɴɪꜱ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴛᴀɴᴀʜ ꜱᴇʟᴜᴀꜱ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 1.6 ʜᴇᴋᴛᴀʀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 20 ᴛᴀɴ ꜱᴇᴍᴜꜱɪᴍ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ʟᴀᴅᴀɴɢɴʏᴀ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ.

ᴍᴏʜᴅ ᴀʀɪꜰꜰ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴊᴀᴅᴜᴀʟ ᴋᴇʀᴊᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱʏɪꜰ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀʟᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴜʀᴜɴ ᴋᴇ ʟᴀᴅᴀɴɢ ᴅᴀɴ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴅɪʙᴀɴᴛᴜ ɪꜱᴛᴇʀɪ, ɴᴏʀ ꜰᴀʀʜᴀɴᴀ ᴍᴀᴍᴀᴛ, 33, ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪʙᴜ ᴍᴇɴᴛᴜᴀ.

“ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ʟᴀʙᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴀɪʀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴇɴᴀɴᴀᴍᴀɴ ᴛᴇᴍʙɪᴋᴀɪ ᴅᴀɴ ʀɪꜱɪᴋᴏ ᴅɪꜱᴇʀᴀɴɢ ʜᴀɪᴡᴀɴ ᴘᴇʀᴏꜱᴀᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴍᴀᴛ ᴋᴜʀᴀɴɢ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴀʙᴜ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ᴜꜱɪᴀ 30 ʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀʀ, ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ʀᴀᴘɪ.

“ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴍᴜꜱɪᴍ, ʜᴀɴʏᴀ ᴛɪɢᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴀʟɪ ᴅɪꜱɪʀᴀᴍ ᴀɪʀ ᴅᴀɴ ʙᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɪᴀʟᴀʜ ʙᴀᴊᴀ ᴀꜱᴀꜱ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴛᴀʜɪ ᴀʏᴀᴍ, ʙᴀᴊᴀ ᴘᴏᴋᴏᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴀᴊᴀ ᴅɪʙᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀɴɪᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴏʜᴅ ᴀʀɪꜰꜰ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʜᴀꜱɪʟ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴜᴀʟɪᴛɪ, ᴘᴏᴋᴏᴋ ʜᴇɴᴅᴀᴋʟᴀʜ ᴅɪᴛᴀɴᴀᴍ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴊᴀʀᴀᴋ ᴅᴜᴀ ᴍᴇᴛᴇʀ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴘᴏᴋᴏᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴇɴᴀᴍ ʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ʙɪᴊɪ ʟᴀʙᴜ.

“ʜᴀʀɢᴀ ʟᴀʙᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ. ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ ʜᴀʀɢᴀ ʟᴀʙᴜ ᴅɪʙᴇʟɪ ᴏʟᴇʜ ꜰᴀᴍᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʀᴍ1.50 ꜱᴀᴛᴜ ᴋɪʟᴏɢʀᴀᴍ (ᴋɢ) ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴄᴇᴄᴀʜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ3.50 ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ꜰᴀᴍᴀ ɴᴇɢᴇʀɪ, ꜰᴀᴜᴢɪ ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ 3,600 ᴛᴀɴ ʟᴀʙᴜ ᴍᴀɴɪꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴇɴᴜʜɪ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴘᴀɴᴛᴀɪ ʙᴀʀᴀᴛ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜰᴀᴍᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍʙᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 90 ʜɪɴɢɢᴀ 1,200 ᴛᴀɴ ʟᴀʙᴜ ᴍᴀɴɪꜱ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ 350 ᴛᴀɴ ᴅɪʙᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ 70 ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ʟᴀᴅᴀɴɢ ᴋᴏɴᴛʀᴀᴋ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴘᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀ ᴅᴀʀɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ

ᴄᴀʀᴀ ᴛᴀɴᴀᴍ ʟᴀʙᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ (ᴘᴀɴᴅᴜᴀɴ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ)

Jana RM45,000 Sebulan Jual Telur, Ini Kelebihan Menternak Itik

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴋᴀʜ ᴄᴀʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴀɴᴀᴍ ᴘᴏᴋᴏᴋ ʟᴀʙᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀꜱɪʟᴋᴀɴ ʙᴜᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴜᴀʟɪᴛɪ? ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴄᴀʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀɴᴀᴍ ᴘᴏᴋᴏᴋ ʟᴀʙᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇᴛᴜʟ

ʟᴀʙᴜ ᴛᴇʀɢᴏʟᴏɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴄᴜᴄᴜʀʙɪᴛᴀᴄᴇᴀᴇ, ᴅᴀɴ ɢᴇɴᴜꜱ ᴄᴜᴄᴜʀʙɪᴛᴀ. ʟᴀʙᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴜʙᴀᴛ ᴛʀᴀᴅɪꜱɪᴏɴᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ (ᴀɴᴛɪᴅɪᴀʙᴇᴛɪᴋ, ᴀɴᴛɪʜɪᴘᴇʀᴛᴇɴꜱɪ, ᴀɴᴛɪᴛᴜᴍᴏᴜʀ, ᴀɴᴛɪʙᴀᴋᴛᴇʀɪᴀ, ᴀɴᴛɪ-ʀᴀᴅᴀɴɢ) ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ꜱᴀɪɴᴛɪꜰɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴜᴍʙᴜʜᴀɴ ɪɴɪ (ꜰᴜ ᴇᴛ ᴀʟ., 2006). ɪᴀ ᴋᴀʏᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴀꜱɪᴅ ᴀᴍɪɴᴏ (ᴀᴀ) ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ (ꜰᴜᴊɪᴛᴀ ᴀɴᴅ ʜᴏꜱꜱᴀɪɴ, 2003), ᴀꜱɪᴅ ʟᴇᴍᴀᴋ, ᴋᴀɪɴᴏᴛᴇɴᴏɪᴅ, ᴍɪɴᴇʀᴀʟ ᴅᴀɴ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ᴇ (ᴄʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ, 2001). ɪᴀ ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴛʀᴀᴅɪꜱɪᴏɴᴀʟ ꜱᴜᴅᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴠɪʀᴜꜱ ʜᴇᴘᴀᴛɪᴛɪꜱ ᴄ (ʜᴄᴠ) (ʜᴜꜱꜱᴇɪɴ ᴇᴛ ᴀʟ., 2000).

ʙɪᴊɪ ʟᴀʙᴜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ɴᴜᴛʀɪᴇɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ. ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴍɪɴʏᴀᴋ ʙɪᴊɪ ʟᴀʙᴜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ 40-50% ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ᴇ ᴅᴀɴ ᴀꜱɪᴅ ʟɪɴᴏʟᴇɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ (ᴍᴜʀᴋᴏᴠɪᴄ ᴇᴛ ᴀʟ., 1999).

ʟᴀʙᴜ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ:

ʙᴜᴀʜɴʏᴀ ᴍᴀᴛᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴍᴀꜱᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴇʀɪɴɢᴋᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪꜱɪᴍᴘᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀᴍᴀ (ɢʀᴜʙʙᴇɴ ᴅᴀɴ ᴄʜɪɢᴜᴍɪʀᴀ ɴɢᴡᴇʀᴜᴍᴇ, 2004).
ᴅᴀᴜɴɴʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴀʏᴜʀ-ꜱᴀʏᴜʀᴀɴ.
ʙɪᴊɪɴʏᴀ ᴅɪ ᴘᴀɴɢɢᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴅɪᴍᴀꜱɪɴᴋᴀɴ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱɴᴇᴋ. ʙɪᴊɪɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ʙᴀʜᴀɴ ᴀᴘɪ (ɢʀᴜʙʙᴇɴ ᴅᴀɴ ᴄʜɪɢᴜᴍɪʀᴀ ɴɢᴡᴇʀᴜᴍᴇ, 2004).
ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ ɪɴɪ ᴍᴇʟɪᴘᴜᴛɪ ᴀꜱᴀꜱ ᴘᴇɴᴀɴᴀᴍᴀɴ ʟᴀʙᴜ ɪᴀɪᴛᴜ ᴅᴀʀɪ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴊᴇɴɪꜱ ᴠᴀʀɪᴇᴛɪ ᴅᴀɴ ᴋʟᴀꜱɪꜰɪᴋᴀꜱɪ ʟᴀʙᴜ, ᴘᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴀɴ ʟᴀʙᴜ ᴅɪ ʟᴀᴅᴀɴɢ, ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀʟᴀʜ ᴋᴇ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴛᴜᴀɪᴀɴ.

ᴊᴇɴɪꜱ ᴠᴀʀᴇɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴋʟᴀꜱɪꜰɪᴋᴀꜱɪ ʟᴀʙᴜ
ʟᴀʙᴜ ᴛᴇʀɢᴏʟᴏɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴄᴜᴄᴜʀʙɪᴛꜱ. ᴀɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴀʏᴜʀ-ꜱᴀʏᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀɢᴏʟᴏɴɢ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴀʙᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴇᴍʙɪᴋᴀɪ, ᴛɪᴍᴜɴ, ᴘᴇʀɪᴀ, ᴅᴀɴ ꜱᴋᴜᴀꜱʏ. ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢɢᴀ ᴘᴇʀᴏꜱᴀᴋ, ᴅᴀɴ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀʏᴜʀ-ꜱᴀʏᴜʀᴀɴ ɪɴɪ.

ᴄᴏɴᴛᴏʜ ᴠᴀʀɪᴇᴛɪ ʟᴀʙᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴅɪᴛᴀɴᴀᴍ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ‘ʜᴏᴡᴅᴇɴ,’ ‘ᴍᴀɢɪᴄ ʟᴀɴᴛᴇʀɴ,’ ‘ᴀᴜᴛᴜᴍɴ ɢᴏʟᴅ,’ ‘ᴘᴇᴍᴇɴᴀɴɢ ʜᴀᴅɪᴀʜ,’ ᴅᴀɴ ‘ʙᴀʙʏ ʙᴇᴀʀ.’

ᴘᴇᴍɪʟɪʜᴀɴ ᴠᴀʀɪᴇᴛɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴄɪʀɪ-ᴄɪʀɪ ʟᴀʙᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ꜱᴇʟᴀʟᴜɴʏᴀ ʟᴀʙᴜ ᴅɪᴋʟᴀꜱɪꜰɪᴋᴀꜱɪᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴀɪᴢ (ᴋᴇᴄɪʟ ʜɪɴɢɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴇꜱᴀʀ), ᴡᴀʀɴᴀ, ʙᴇɴᴛᴜᴋ, ꜱᴀɪᴢ ʙᴀᴛᴀɴɢ ʟᴀʙᴜ, ᴅᴀɴ ᴄɪʀɪ ʙᴇɴɪʜ.

ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴜᴀ ᴠᴀʀɪᴇᴛɪ ʟᴀʙᴜ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴅɪᴛᴀɴᴀᴍ ɪᴀɪᴛᴜ ᴄᴜᴄᴜʀʙɪᴛᴀ ᴍᴏꜱᴄʜᴀᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴄᴜᴄᴜʀʙɪᴛᴀ ᴍᴏꜱᴄʜᴀᴛᴀ ᴅᴜᴄʜᴇꜱɴᴇ (ᴍᴀʀɢᴀʀᴇᴛ ᴇᴛ ᴀʟ., 2016).

ᴄᴏɴᴛᴏʜ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ᴛᴇʀʜᴀꜱɪʟ ᴅᴀʀɪ ʟᴀʙᴜ
1. ᴛᴇᴘᴜɴɢ & ꜱᴇʀʙᴜᴋ ʟᴀʙᴜ

ꜱᴇʀʙᴜᴋ ʟᴀʙᴜ ᴅɪʜᴀꜱɪʟᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʟᴀʙᴜ ᴍᴀᴛᴀɴɢ (ᴄᴜᴄᴜʀʙɪᴛᴀ ᴍᴏꜱᴄʜᴀᴛᴀ ᴅᴜᴄʜᴇꜱɴᴇ). ꜱᴇʀʙᴜᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʀᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʜᴀꜱɪʟᴋᴀɴ, ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴜᴀʟɪᴛɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ, ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴜᴘʟᴇᴍᴇɴ ʙᴇᴛᴀ-ᴋᴀᴏᴛᴇɴᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ.

2. ꜱɴᴇᴋ

ʙɪᴊɪ ʟᴀʙᴜ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʀɪɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ᴘᴀꜱᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛ (ᴄʟɪɴᴛᴏɴ ᴇᴛ ᴀʟ., 2015).

3. ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʙɪɴᴀᴛᴀɴɢ ᴛᴇʀɴᴀᴋᴀɴ

ʟᴀʙᴜ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ʏᴀɴɢ ᴋᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ᴀʏᴀᴍ (ᴡᴀꜰᴀʀ ᴇᴛ ᴀʟ., 2017) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀꜱɪʟᴀɴ ᴛᴇʟᴜʀ (ᴊᴀᴄᴏʙ ᴇᴛ ᴀʟ., 2013).

4. ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ

ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ʙᴇʀᴀꜱᴀꜱᴋᴀɴ ʟᴀʙᴜ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜰᴜɴɢꜱɪ ᴀɴᴛɪ-ʀᴀᴅᴀɴɢ, ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀʀᴛʀɪᴛɪꜱ (ʏᴀᴅᴀᴠ ᴇᴛ ᴀʟ., 2010).

ᴋɪᴛᴀʀᴀɴ ʟᴀʙᴜ

ᴘᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʙᴇɴɪʜ ʟᴀʙᴜ
ʟᴀɴɢᴋᴀʜ:
1 . ʙɪᴊɪ ʙᴇɴɪʜ ᴅɪʀᴀᴡᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇɴᴏᴍʏʟ
2.ʙᴇɴɪʜ ᴅɪʀᴇɴᴅᴀᴍ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 24 ᴊᴀᴍ
3. ʙɪᴀʀᴋᴀɴ ɪᴀ ᴋᴇʀɪɴɢ
4. ʙᴇɴɪʜ ꜱᴇᴅɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪꜱᴇᴍᴀɪ
ᴊᴇɴɪꜱ ᴛᴀɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ
ʟᴀʙᴜ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴀɢᴀᴋ ꜱᴜʙᴜʀ ᴅᴀɴ ꜱᴀʟɪʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ. ʜᴀꜱɪʟ ᴍᴀᴋꜱɪᴍᴜᴍ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴄᴀᴘᴀɪ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ʙᴇʀᴛᴇᴋꜱᴛᴜʀ ꜱᴇᴅᴇʀʜᴀɴᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴘᴀꜱɪᴛɪ ᴘᴇɢᴀɴɢᴀɴ ᴀɪʀ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀɴ ꜱᴀʟɪʀᴀɴ ᴀɪʀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ.

ʟᴀʙᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴛᴀɴᴀᴍ ᴅɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴛᴀɴᴀʜ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛᴀɴᴀʜ ʟɪᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪɢᴀʟᴀᴋᴋᴀɴ. ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀɴᴀʜ ʟɪᴀᴛ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴘᴇɴɢᴜᴅᴀʀᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴀʟɪʀᴀɴ ᴀɪʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʜᴀᴅ, ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʀᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴍʙᴜʜᴀɴ ᴀᴋᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴇᴘᴜᴛ ʙᴜᴀʜ.

ʟᴀʙᴜ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪꜰ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴛᴀɴᴀʜ ʙᴇʀᴀꜱɪᴅ. ᴘʜ ᴛᴀɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴏᴘᴛɪᴍᴜᴍ ᴅɪᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʟᴀʙᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴀɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ʙᴇʀᴀꜱɪᴅ (ᴘʜ 6.8) ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀʟᴋᴀʟɪ ꜱᴇᴅᴇʀʜᴀɴᴀ (ᴘʜ 8.0).

ᴘᴇʀꜱᴇᴅɪᴀᴀɴ ᴅɪ ʟᴀᴅᴀɴɢ
ᴘᴇʀꜱᴇᴅɪᴀᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ᴅɪ ʟᴀᴅᴀɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʟᴀʙᴜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴘᴇʀᴛᴜᴍʙᴜʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴀᴛᴀ. ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪʀᴏᴛᴏʀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ɪᴀɪɪᴛᴜ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴛᴀɴᴀᴍ.

ᴘᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙɪᴊɪ ʙᴇɴɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴄᴀᴍʙᴀʜ. ʙᴇɴɪʜ ʟᴀʙᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴛᴀɴᴀᴍ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴛᴀᴘᴀᴋ ꜱᴇᴍᴀɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇᴛɪɴɢɢɪᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 15 ʜɪɴɢɢᴀ 20 ᴄᴍ ᴛɪɴɢɢɪ.

ꜱᴜɴɢᴋᴜᴘᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʀᴜᴍᴘᴜᴛ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ʙɪᴊɪ ʙᴇɴɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴇᴍʙᴀᴘᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ.

ʙɪᴊɪ ʙᴇɴɪʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪꜱᴇᴍᴀɪ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇᴍɪɴᴅᴀʜᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴛʀᴀʏ ꜱᴇᴍᴀɪᴀɴ. ʙᴇɴɪʜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴛᴀɴᴀᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 2 ʜɪɴɢɢᴀ 4 ᴄᴍ.

ʙɪᴊɪ ʙᴇɴɪʜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴇᴍᴀɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴅᴜᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴛɪɢᴀ ʙɪᴊɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴜʙᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪɴɪᴘɪꜱᴋᴀɴ (ᴛʜɪɴɴɪɴɢ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴏᴋᴏᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʀᴀɢᴀᴍ ᴅᴀɴ ꜱɪʜᴀᴛ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴᴀɴᴀᴍᴀɴ ᴋᴏᴍᴇʀꜱɪᴀʟ, ʙᴇᴊɪ ʙᴇɴɪʜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴇᴍᴀɪ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʙɪᴊɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ 30 ᴄᴍ.

ᴄᴀʀᴀ ᴛᴀɴᴀᴍ ᴘᴏᴋᴏᴋ ʟᴀʙᴜ

ꜱᴜʜᴜ

ꜱᴜʜᴜ ᴍɪɴɪᴍᴜᴍ, ᴏᴘᴛɪᴍᴜᴍ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴋꜱɪᴍᴜᴍ ᴛᴀɴᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀᴄᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ʙᴇɴɪʜ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ 18, 35 ᴅᴀɴ 38°ᴄ. ᴘᴇʀᴄᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ʙᴇɴɪʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀʟᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴏɴꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴜʜᴜ ᴛᴀɴᴀʜ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ 20°ᴄ.

ʙᴜᴀʜ ʟᴀʙᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴜᴀʟɪᴛɪ ʏᴀɴɢ ʀᴇɴᴅᴀʜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴜʜᴜ ᴜᴅᴀʀᴀ ᴍɪɴ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ 21°ᴄ.

ʙᴜᴀʜ ʟᴀʙᴜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʜᴀꜱɪʟ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴄᴜᴀᴄᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀɴᴀꜱ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴜʜᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴛɪɴɢɢɪ (43-46°ᴄ), ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ʙᴜᴀʜ ᴛᴇʀʙᴀᴋᴀʀ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀ ᴍᴀᴛᴀʜᴀʀɪ (ꜱᴜɴʙᴜʀɴ) ᴅᴀɴ ɪꜱɪ ʙᴜᴀʜ ʟᴀʙᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʟᴇᴍʙɪᴋ.

ᴊᴀʀᴀᴋ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ

ᴊᴀʀᴀᴋ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ 1.0 x 1.0 ᴍ

ꜱᴀɪᴢ ʙᴜᴀʜ ʟᴀʙᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴜʙᴀʜꜱᴜᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀʀᴀᴋ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ. ᴊɪᴋᴀ ᴀɴᴅᴀ ɪɴɢɪɴᴋᴀɴ ʙᴜᴀʜ ʟᴀʙᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ, ᴀɴᴅᴀ ᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴊᴀʀᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʟᴜᴀꜱ.

ʜᴀꜱɪʟ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ

ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ɪɴᴘᴜᴛ ʏᴀɴɢ ʀᴇɴᴅᴀʜ, ʜᴀꜱɪʟɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ 5 ᴛ/ʜᴀ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ, ʜᴀꜱɪʟ ᴀᴅᴀʟᴀʜ 15 ᴛ / ʜᴀ.

ꜱᴜɴɢᴋᴜᴘᴀɴ
ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴘᴜᴛ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴏʟɪᴇᴛʜʏʟᴇɴᴇ (ᴘʟᴀꜱᴛɪᴋ) ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴅᴀ:

ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴜʜᴜ ᴛᴀɴᴀʜ

ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴄᴇᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴍʙᴜʜᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴏᴋᴏᴋ

ɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍᴜʟɪʜᴀʀᴀ ᴋᴇʟᴇᴍʙᴀᴘᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ

ᴍᴇɴɢᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴇᴍᴀᴅᴀᴛᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ, ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋᴋᴀɴ ʙᴜᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴘᴜᴛ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴛᴀɴᴀʜ, ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ʙᴀᴊᴀ, ᴅᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴀɪɴɢᴀɴ ꜱᴇꜱᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴏᴋᴏᴋ.

ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ʀᴜᴍᴘᴀɪ

ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴏʟʏᴇᴛʜʏʟᴇɴᴇ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴜɴɢᴋᴜᴘᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ʀᴜᴍᴘᴀɪ.

ᴘᴇɴᴅᴇʙᴜɴɢᴀᴀɴ

ᴀɴᴀᴋ ᴘᴏᴋᴏᴋ ʟᴀʙᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀꜱɪʟᴋᴀɴ ʙᴜɴɢᴀ ᴊᴀɴᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴜɴɢᴀ ʙᴇᴛɪɴᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴏᴋᴏᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ. ɪᴀ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴏɴᴏᴇᴄɪᴏᴜꜱ.

ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴊᴇɴɪꜱ ʙᴜɴɢᴀ ᴅɪʙᴜᴋᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴘᴀɢɪ.

ꜰᴀᴋᴛᴏʀ ᴘᴇʀꜱᴇᴋɪᴛᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍᴘᴇɴɢᴀʀᴜʜɪ ᴘᴇᴍʙᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴇʙᴜɴɢᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴜᴀʜ ʟᴀʙᴜ ʏɴɢ ᴋᴇᴛᴀʀᴀ.

ᴅᴜᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴇɴᴀᴍ ᴇᴋᴏʀ ʟᴇʙᴀʜ ᴍᴀᴅᴜ ꜱᴇʜᴇᴋᴛᴀʀ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ᴘᴇɴᴅᴇʙᴜɴɢᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴏᴘᴛɪᴍᴜᴍ (ᴏʟᴜᴏᴄʜ ᴇᴛ ᴀʟ., 2012).

ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ
ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʟᴀʙᴜ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ:

ᴅᴀᴍᴘɪɴɢ-ᴏꜰꜰ (ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʙᴇɴɪʜ)
ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴠɪʀᴜꜱ (ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙʟᴋɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴍʙᴜʜᴀɴ ᴘᴇʀʟᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ᴘᴇᴍʙᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ʙᴜᴀʜ ʟᴀʙᴜ
ᴀɴɢᴜʟᴀʀ ʟᴇᴀꜰ ꜱᴘᴏᴛ
ᴅᴏᴡɴʏ ᴍɪʟᴅᴇᴡ
ꜱᴄᴀʙ
ʙʟᴀᴄᴋ ʀᴏᴛ
ᴘʜʏᴛᴏᴘʜᴛʜᴏʀᴀ ʙʟɪɢʜᴛ.
ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ɪɴɪ, ᴘᴇᴍɪʟɪʜᴀɴ ᴠᴀʀɪᴇᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴀʜᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ

ᴛᴜᴀɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴᴀɴ
ᴅᴀᴜɴ

ᴅᴀᴜɴ ʟᴀʙᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴜᴀɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴜᴅᴀʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʀᴏꜱᴀᴋ. ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ɪɴɢɪɴ ᴅɪᴊᴜᴀʟ, ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ:

ᴅᴀᴜɴ ᴅɪɪᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴅɪꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ꜱᴇᴅᴇʀʜᴀɴᴀ ʟᴇᴍʙᴀᴘ.
ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴᴊᴜᴀʟᴀɴ ᴅᴀᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʀɪɴɢ, ɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴄɪɴᴄᴀɴɢ ʜᴀʟᴜꜱ ᴅᴀɴ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱɪɴᴀʀᴀɴ ᴍᴀᴛᴀʜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 2-3 ʜᴀʀɪ (ɢʀᴜʙʙᴇɴ ᴅᴀɴ ᴄʜɪɢᴜᴍɪʀᴀ ɴɢᴡᴇʀᴜᴍᴇ, 2004).
ʙᴜᴀʜ

ʙᴜᴀʜ ʟᴀʙᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴛᴜᴀɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴜʟɪᴛɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴋᴇʀᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴛᴇᴍʙᴜꜱɪ. ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴛᴜᴀɪ, ʙᴜᴀʜ ʟᴀʙᴜ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴊᴀɴɢᴋᴀɴ ᴊᴀɴɢᴋᴀ ʜᴀʏᴀᴛ ʙᴜᴀʜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴜᴀɪ.

ᴋᴜʟɪᴛ ʙᴜᴀʜ ʟᴀʙᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴋᴜꜱᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀɪɴɢ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴜᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴛᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴀᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇɢᴀʀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴀɴɢ ᴋᴜʟɪᴛ. ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ʙᴀᴛᴀɴɢ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ (ᴘᴇᴍᴇɢᴀɴɢ) ᴘᴀᴅᴀ ʟᴀʙᴜ).

ꜱᴜʜᴜ ᴘᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ʙᴜᴀʜ ʟᴀʙᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ʜɪɴɢɢᴀ 24-30°ᴄ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴇᴍʙᴀᴘᴀɴ ʀᴇʟᴀᴛɪꜰ 75-80% ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 5-10 ʜᴀʀɪ. ɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪꜱɪᴍᴘᴀɴ ᴅɪ ꜱᴜʜᴜ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ 10°ᴄ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’