ᴛᴀᴊᴜᴅᴅɪɴ ᴅɪᴅᴇɴᴅᴀ ʟᴀɴɢɢᴀʀ ꜱᴏᴘ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴘʀᴀꜱᴀʀᴀɴᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴅɪᴘᴇʀᴛɪᴋᴀɪ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ʙᴜᴋᴀɴ ᴇᴋꜱᴇᴋᴜᴛɪꜰ ᴘʀᴀꜱᴀʀᴀɴᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʙᴇʀʜᴀᴅ (ᴘʀᴀꜱᴀʀᴀɴᴀ), ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴛᴀᴊᴜᴅᴅɪɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ʀᴍ1,500 ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴘᴇʟɪᴛᴜᴘ ᴍᴜᴋᴀ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴅᴀɴɢ ᴡᴀɴɢɪ ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴢᴀɪɴᴀʟ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) ᴏʟᴇʜ ᴛᴀᴊᴜᴅᴅɪɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴋᴇᴍʙᴀʟɪᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

“ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ1,500 ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ 17 (1) ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ-ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʙᴇʀᴊᴀɴɢᴋɪᴛ (ʟᴀɴɢᴋᴀʜ-ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ 2021.

“ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴘᴇʟɪᴛᴜᴘ ᴍᴜᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴛʀᴇɴ ᴅɪ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ᴛʀᴀɴꜱɪᴛ ᴀʟɪʀᴀɴ ʀɪɴɢᴀɴ (ʟʀᴛ) ᴋʟᴄᴄ), ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅɪꜱʏᴀʀᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴏᴘ ᴘᴋᴘ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ʀᴍ1,500 ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ.

“ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅɪɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴜᴘʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ꜱᴏᴘ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ᴍᴋɴ) ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴇʀᴀɴɢɪ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴛᴀᴊᴜᴅᴅɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴘᴇʟɪᴛᴜᴘ ᴍᴜᴋᴀ, ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ, ᴘᴀᴅᴀ 25 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ.

ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɪɴᴊᴀᴜ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴛʀᴇɴ ᴅɪ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ʟʀᴛ ᴋʟᴄᴄ, ʜᴀʀɪ ꜱᴀᴍᴀ.

ᴛᴀᴊᴜᴅᴅɪɴ ʙᴇʀɪ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ, ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ʟᴀɴɢɢᴀʀ ꜱᴏᴘ

ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ᴘʀᴀꜱᴀʀᴀɴᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʙᴇʀʜᴀᴅ (ᴘʀᴀꜱᴀʀᴀɴᴀ), ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴛᴀᴊᴜᴅᴅɪɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ (ɪᴘᴅ) ᴅᴀɴɢ ᴡᴀɴɢɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀʀᴀɴ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ).

ᴛᴀᴊᴜᴅᴅɪɴ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ꜱɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ 4.45 ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴄᴇᴅᴇꜱ-ʙᴇɴᴢ ᴅᴀɴ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴘᴇʟɪᴛᴜᴘ ᴍᴜᴋᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴛʀᴇɴ ᴛʀᴀɴꜱɪᴛ ᴀʟɪʀᴀɴ ʀɪɴɢᴀɴ (ʟʀᴛ) ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʟᴀʟᴜ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴍᴜᴀʀ ꜱʏᴇᴅ ꜱᴀᴅᴅɪQ ꜱʏᴇᴅ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴄɪᴀᴘᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴛᴀᴊᴜᴅᴅɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴘᴇʟɪɴᴅᴜɴɢ ᴍᴜᴋᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴇʟɪᴛᴜᴘ ᴍᴜᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ɪᴛᴜ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴠɪᴅᴇᴏ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴛᴀᴊᴜᴅᴅɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ꜱᴏᴘ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴛʀᴇɴ ᴅɪ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ʟʀᴛ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ, ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʟᴀʟᴜ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ɪᴛᴜ, ᴛᴀᴊᴜᴅᴅɪɴ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴘᴇʟɪɴᴅᴜɴɢ ᴍᴜᴋᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴘᴇʟɪᴛᴜᴘ ᴍᴜᴋᴀ.

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 21ᴀ ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʙᴇʀᴊᴀɴɢᴋɪᴛ 1988 (ᴀᴋᴛᴀ 342) ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ-ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʙᴇʀᴊᴀɴɢᴋɪᴛ (ʟᴀɴɢᴋᴀʜ-ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴊᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ) 2021.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ᴘʀᴀꜱᴀʀᴀɴᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʙᴇʀʜᴀᴅ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴛᴀᴊᴜᴅᴅɪɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʀᴀʜᴍᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴘᴇʟɪᴛᴜᴘ ᴍᴜᴋᴀ, ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɪɴᴊᴀᴜ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴛʀᴇɴ ᴅɪ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ᴛʀᴀɴꜱɪᴛ ᴀʟɪʀᴀɴ ʀɪɴɢᴀɴ (ʟʀᴛ) ᴋʟᴄᴄ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴅᴀɴɢ ᴡᴀɴɢɪ ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴢᴀɪɴᴀʟ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 21ᴀ ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʙᴇʀᴊᴀɴɢᴋɪᴛ 1988

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ 17 (1), ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ-ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʙᴇʀᴊᴀɴɢᴋɪᴛ (ʟᴀɴɢᴋᴀʜ-ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ) 2021.

“ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴋᴇ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ (ɪᴘᴅ) ᴅᴀɴɢ ᴡᴀɴɢɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʀᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ.

“ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ᴍᴋɴ).

“ᴋᴇɢᴀɢᴀʟᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ꜱᴏᴘ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’