Sumpꪖh Lꪖknꪖt Wanita dakwa Adun Sedeli Lakukan ‘Gꪖngguꪖn Sꫀksual’, Ini Kenyataan PDRM

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴇʀɪ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ꜱᴜᴍᴘᴀʜ ʟᴀᴋɴᴀᴛ ᴛᴀᴋ ɢᴀɴɢɢᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ

ꜱᴜᴍᴘᴀʜ ʟᴀᴋɴᴀᴛ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴋᴇꜱ ɢᴀɴɢɢᴜᴀɴ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ ᴀʜʟɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ (ᴀᴅᴜɴ) ꜱᴇᴅɪʟɪ, ʀᴀꜱᴍᴀɴ ɪᴛʜɴᴀɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴀɴɢɢᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍᴀʀᴜʟ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴍᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴜᴍᴘᴀʜ ʟᴀᴋɴᴀᴛ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢɢᴀɴɢɢᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴀᴅɪʟ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴋꜱᴀᴍᴀ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ.

“ᴋᴇꜱ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴍᴀꜱɪʜ ʟᴀɢɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʟᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴋᴇᴍᴀꜱᴋᴀɴ.

“ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ꜱᴜᴍᴘᴀʜ ʟᴀᴋɴᴀᴛ, ɪᴛᴜ ʜᴀʟ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ᴅɪᴀ (ᴘᴇɴɢᴀᴅᴜ). ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴀᴅɪʟ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴋꜱᴀᴍᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴀᴋʜʙᴀʀ ᴅɪ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴏɴᴛɪɴᴊᴇɴ ( ɪᴘᴋ) ᴊᴏʜᴏʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʜᴀᴅ.

ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʙᴛᴜ, ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 27 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇɴɢᴀᴋᴜᴀɴ ʙᴇʀꜱᴜᴍᴘᴀʜ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴋᴇꜱ ɢᴀɴɢɢᴜᴀɴ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴀᴅᴜɴ ꜱᴇᴅɪʟɪ, ʀᴀꜱᴍᴀɴ ɪᴛʜɴᴀɪɴ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ, ᴘᴀᴅᴀ 17 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʀᴀꜱᴍᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴘᴇɴɢᴀᴅᴜ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪɢᴀɴɢɢᴜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ ᴏʟᴇʜ ᴀᴅᴜɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ ᴅɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ꜱᴇᴅɪʟɪ, ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ, ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴀʀᴀ, ᴍᴇʀꜱɪɴɢ ᴅᴀɴ ʙᴜᴋɪᴛ ᴋᴇᴘᴏɴɢ, ᴍᴜᴀʀ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 18 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ, ʀᴀꜱᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇᴛᴜᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ɪᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴏɴꜱᴘɪʀᴀꜱɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴇᴍᴀʀᴋᴀɴ ʀᴇᴘᴜᴛᴀꜱɪɴʏᴀ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍᴀʀᴜʟ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴍᴀᴍᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ 26 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ɢᴀɴɢɢᴜᴀɴ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴍᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴜɴ ᴅɪʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴇʀᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪʀᴀᴊᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴘᴅʀᴍ).

ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ, ꜱɪᴀᴘᴀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋ ᴀᴋꜱɪ ʟᴜᴄᴀʜ ᴅᴀɴ ɢᴀɴɢɢᴜᴀɴ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ ɪᴛᴜ

ɢᴀɴɢɢᴜᴀɴ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ: ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʜᴀᴍᴘɪʀ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ

ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ɢᴀɴɢɢᴜᴀɴ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ (ᴀᴅᴜɴ) ꜱᴇᴅɪʟɪ, ʀᴀꜱᴍᴀɴ ɪᴛʜɴᴀɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴀʜʟɪ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ꜱʀɪᴋᴀɴᴅɪ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ, ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ, ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ ᴍɪɴɢɢᴜ ɪɴɪ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍᴀʀᴜʟ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴍᴀᴍᴀᴛ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴀɴɢɢɪʟ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴋᴇꜱ ɪᴛᴜ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴀᴅᴜɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍẸᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ.

“ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍ ᴘᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇꜱ ɪɴɪ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ, ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴀᴅɪʟ ᴅᴀɴ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴜᴀ ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀɢɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴀᴋʜʙᴀʀ ᴅɪ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴏɴᴛɪɴᴊᴇɴ (ɪᴘᴋ) ᴊᴏʜᴏʀ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪɢᴀɴɢɢᴜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴅᴜɴ ᴊᴏʜᴏʀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ʀᴀꜱᴍᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ, ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴏɴꜱᴘɪʀᴀꜱɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴅᴀɴ ᴄᴜʙᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴛᴜʜᴋᴀɴ ᴍᴀʀᴜᴀʜɴʏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʟᴀʀᴋᴀɴ ʀᴇᴘᴜᴛᴀꜱɪɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴋᴜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀᴋɪʟ ʀᴀᴋʏᴀᴛ.

ᴀʜʟɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ (ᴀᴅᴜɴ) ꜱᴇᴅɪʟɪ, ʀᴀꜱᴍᴀɴ ɪᴛʜɴᴀɪɴ ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʀᴀꜱ-ᴋᴇʀᴀꜱɴʏᴀ ᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪɢᴀɴɢɢᴜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ʀᴀꜱᴍᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴏɴꜱᴘɪʀᴀꜱɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ, ᴍᴀʟᴀʜ ꜰɪᴛɴᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴄᴜʙᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴛᴜʜᴋᴀɴ ᴍᴀʀᴜᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʟᴀʀᴋᴀɴ ʀᴇᴘᴜᴛᴀꜱɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇʟᴀᴋᴜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀᴋɪʟ ʀᴀᴋʏᴀᴛ.

“ᴘᴀᴅᴀ 17 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ, ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 2 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴀʏᴀ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴀʜʟɪ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ꜱʀɪᴋᴀɴᴅɪ ᴘᴀʀᴛɪ ᴘʀɪʙᴜᴍɪ ʙᴇᴛꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ) ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʀᴀꜱ-ᴋᴇʀᴀꜱɴʏᴀ ᴛᴜᴅᴜʜᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ɪᴛᴜ. ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴏɴꜱᴘɪʀᴀꜱɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ, ꜰɪᴛɴᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴄᴜʙᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴛᴜʜᴋᴀɴ ᴍᴀʀᴜᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʟᴀʀᴋᴀɴ ʀᴇᴘᴜᴛᴀꜱɪ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴋᴜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀᴋɪʟ ʀᴀᴋʏᴀᴛ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴜʜ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅɪʟᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴛᴇɢᴀᴋᴋᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴡᴀᴊᴀʀɴʏᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴᴄᴇᴍᴀʀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ɪᴍᴇᴊ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ, ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ.

ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ, ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪɢᴀɴɢɢᴜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴅᴜɴ ᴊᴏʜᴏʀ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ, ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ʜᴜꜱꜱɪɴ ᴢᴀᴍᴏʀᴀ, ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ʟᴀᴋᴜ ᴀᴅᴜɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ, ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ 26 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴅɪ ʙᴀʟᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 11.30 ᴘᴀɢɪ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ʀᴀꜱᴍᴀɴ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ᴋᴏɴꜱᴘɪʀᴀꜱɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ-ᴋᴀʟɪ ᴍᴇʟᴇᴍᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀᴍᴀɴᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴍᴀɴᴅᴀᴛ ʀᴀᴋʏᴀᴛ.

“ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀᴜɴɢᴋᴀɪ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ɪɴɪ ᴅɪᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪʀᴇᴅᴀɪ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴇꜱ ᴀᴅᴜɴ ꜱᴇᴅɪʟɪ: 11 ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀɪ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ

ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 11 ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ɢᴀɴɢɢᴜᴀɴ ꜱᴇᴋꜱᴜᴀʟ ᴀʜʟɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ (ᴀᴅᴜɴ) ꜱᴇᴅɪʟɪ, ʀᴀꜱᴍᴀɴ ɪᴛʜɴᴀɪɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴀʜʟɪ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ꜱʀɪᴋᴀɴᴅɪ ᴘᴀʀᴛɪ ᴘʀɪʙᴜᴍɪ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ) ᴋᴏᴛᴀ ᴛɪɴɢɢɪ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍᴀʀᴜʟ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴍᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ɪɴɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴇʀᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴋᴇᴍᴀꜱᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴋᴇꜱ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɪɴɢɢᴜ.

“ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 11 ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴄᴀʙᴜʟ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴅᴜɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 26 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ᴘᴀɴᴅᴀɴ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴘᴀᴅᴀ 18 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ, ᴀᴋʜʙᴀʀ ɪɴɪ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀᴛɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪᴄᴀʙᴜʟ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴀʟɪ ᴏʟᴇʜ ᴀᴅᴜɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’