Student PHD dihantar pulang Rupanya Tinggal di Khemah, Sehinggalah Ebit Lew Datang, Terbongkꪖr Kisah Sebenar

ᴋᴇᴘᴇʀɪᴛᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋ4ɴᴅᴀꜱ ᴅɪ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) ᴛᴇʀʙ0ɴɢᴋᴀʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴏɴɢɢᴀʀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʜᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ.

ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ɪᴊᴀᴢᴀʜ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ꜰᴀʟꜱᴀꜰᴀʜ (ᴘʜᴅ) ɪᴛᴜ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴍᴀʟᴀɴ ᴅɪ ᴊᴏʜᴏʟ, ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋʜᴇᴍᴀʜ ᴜꜱᴀɴɢ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴀᴢɴᴀʜ ɪꜱᴍᴀɪʟ, ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴛᴇᴋɴᴏʟᴏɢɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴜᴛᴍ) ᴅɪ ꜱᴋᴜᴅᴀɪ, ᴊᴏʜᴏʀ ɪᴛᴜ, ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴅɪᴀᴍɪ ᴀʙᴀɴɢɴʏᴀ, ʀᴇᴅᴜᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴇɴᴀᴍ ᴀɴᴀᴋ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴋɪꜱᴀʜ ᴍᴀᴢɴᴀʜ ᴅᴀɴ ᴀʙᴀɴɢɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴜʟᴀʀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴇᴄ0ʜᴀɴ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪʙɪᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ʀᴜᴘᴀ.

ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴛᴇᴅᴜʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴀʜʟɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ (ᴀᴅᴜɴ) ᴊᴏʜᴏʟ, ꜱᴀɪꜰᴜʟ ʏᴀᴢᴀɴ ꜱᴜʟᴀɪᴍᴀɴ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ʜᴀʟ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɴᴀꜱɪʙ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪᴍᴘᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪᴛᴜ.

ꜱᴀɪꜰᴜʟ ʏᴀᴢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʀᴇᴅᴜᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅɪ ᴍᴇʀᴜ ᴅɪ ᴋʟᴀɴɢ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ-ᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʜᴀᴍᴘɪʀ ʟɪᴍᴀ ʙᴜʟᴀɴ ʟᴀʟᴜ ʙᴀɢɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ɢᴇᴛᴀʜ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴇʟɪʜᴀʀᴀ ᴛᴇʀɴᴀᴋᴀɴ.

“ᴛᴀɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴜᴅᴜᴋɪ ᴏʟᴇʜɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʜᴀᴋ ᴍɪʟɪᴋ ᴘᴀᴅᴀ 2018 ᴅᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴀɴ ᴀʀᴡ4ʜ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴛᴇʀʙɪᴀʀ ᴋᴏꜱᴏɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀʙᴀᴋᴀʀ ᴘᴀᴅᴀ 2015.

“ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ-ᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙɪɴᴀ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴇʜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴅᴀɴɢ-ᴋᴀʟᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴜʀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ,” ᴜᴊᴀʀ ꜱᴀɪꜰᴜʟ ʏᴀᴢᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ᴅɪ ʜᴀʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋɴʏᴀ, ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀɢɪ ꜱᴀʙᴛᴜ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴀᴅᴜɴ ᴊᴏʜᴏʟ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇʙᴇʀᴀᴅᴀᴀɴ ʀᴇᴅᴜᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴘᴋᴘ ᴅɪᴋᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴋʜᴇᴍᴀʜ ᴅɪᴅɪʀɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴀʀᴡ4ʜ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ʀᴇᴅᴜᴀɴ.

ᴍᴀʟᴀʜ, ꜱᴀɪꜰᴜʟ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴀᴅᴜɴɴʏᴀ, ᴍᴀꜱᴊɪᴅ, ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴛɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ (ᴍᴘᴋᴋ) ᴅᴀɴ ᴀɢᴇɴꜱɪ ʟᴀɪɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘᴋᴘ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ.

“ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴀᴅᴜɴ ᴊᴏʜᴏʟ ᴘʀɪʜᴀᴛɪɴ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇ ᴍᴇʀᴜ, ᴋʟᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ꜱᴇʟᴇꜱᴀ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

“ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇɪꜱɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙɪɴᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴍᴀʟᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɢᴇɴꜱɪ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʙᴇʀꜱᴇꜱᴜᴀɪᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ,” ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ.

ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇɪꜱɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙɪɴᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴍᴀʟᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɢᴇɴꜱɪ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʙᴇʀꜱᴇꜱᴜᴀɪᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ.

ꜱᴀɪꜰᴜʟ ʏᴀᴢᴀɴ

ᴋɪꜱᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ꜱᴇʙ4ᴋ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇ ᴋʜᴇᴍᴀʜ ᴜꜱᴀɴɢ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴀʜᴜʀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʙᴛᴜ.

“ꜱᴇʙ4ᴋ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ʟɪʜᴀᴛ ɢᴀᴍʙᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪɴɪ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴀʜᴜʀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ. ꜱʏᴜᴋᴜʀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴋᴀʀɪᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴀʙᴀɴɢ ɪɴɪ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀᴍʙɪʟ ʙᴇʀᴀᴛ ʜᴀʟ ᴀʙᴀɴɢ ɪɴɪ.

“ʙɪʟᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴇʀᴜꜱ ʀᴀꜱᴀ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴅᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀꜱɴᴀꜰ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀꜱᴀɴɢᴋᴜᴛ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ꜱᴇʙᴀʙ ᴘᴋᴘ,” ᴛᴜʟɪꜱ ᴇʙɪᴛ ᴅɪ ʜᴀʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋɴʏᴀ, ᴘᴀɢɪ ꜱᴀʙᴛᴜ.

ᴇʙɪᴛ (ᴋᴀɴᴀɴ) ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴋᴜɴᴊᴜɴɢ ᴋᴇ ᴋʜᴇᴍᴀʜ ᴜꜱᴀɴɢ ɪᴛᴜ. ꜰᴏᴛᴏ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴇʙɪᴛ, ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ʀᴇᴅᴜᴀɴ ᴍᴇʟᴀɴᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴅɪ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴘᴇʀᴜᴍᴀʜᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴛᴇʀᴍɪꜱᴋɪɴ (ᴘᴘʀᴛ).

“ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅᴀɴ ᴊᴇɴɪꜱ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ-ᴍɪɴᴛᴀ, ᴛᴇɴᴀɴɢ ᴊᴇ. ᴛᴀᴅɪ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴊɪ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴄᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʏʙ (ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʜᴏʀᴍᴀᴛ) ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ꜱᴇᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴɴʏᴀ. ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀɪ ᴅᴜɪᴛ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʙᴀɴɢ ɪɴɪ.

“ᴘᴀɢɪ ɪɴɪ ʏʙ ꜱᴇᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪɴɪ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ᴋʟᴀɴɢ ᴅᴜʟᴜ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱɪᴀᴘᴋᴀɴ ᴠᴀɴ. ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴘᴀᴅᴀ ʏʙ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ꜱᴇᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇᴄɪʟ ᴀʙᴀɴɢ ɪɴɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʙɪɴᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴋᴘ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ:ꜱᴀɴᴛᴀɪᴠɪʀᴀʟ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’