ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪꜱᴏʟᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ, ᴀʀᴡᴀʜ ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʀᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴀᴋʜʙᴀʀ ᴀɴᴛᴀʀᴀʙᴀɴɢꜱᴀ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ, ꜱʜᴜɪʙ ꜱᴇᴘᴀʜᴛᴜ ᴛᴇʀʜᴀʀᴜ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ, ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʀᴀʜ ʀᴀɪꜱꜱᴜᴅᴅɪɴ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴛᴜʟᴀʀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇ ᴛᴀɴᴀʜ ꜱᴜᴄɪ, ᴍᴀᴋᴋᴀʜ.

ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʟᴀɢᴜ ᴋᴇꜱᴇᴛɪᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴢᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅɪʟ ʜᴀʀᴀᴍ, ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ɢʜᴀɪʙ ʙᴜᴀᴛɴʏᴀ.

ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ, ꜱʜᴜɪʙ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ, ʟᴇʙɪʜ 300 ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ɢʜᴀɪʙ ᴅɪᴋᴇᴛᴜᴀɪ ɪᴍᴀᴍ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅɪʟ ʜᴀʀᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴɴʏᴀ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ꜱʜᴜɪʙ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀᴅᴜʀᴀꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴍɪɴɪᴛ 34 ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ (ɪɢ), ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

“ᴀʟʟᴀʜᴜᴀᴋʙᴀʀ, ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴀʜᴀ ʙᴇꜱᴀʀ. ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋɪʀɪᴍᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ꜱᴏʟᴀᴛ ɢʜᴀɪʙ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴊɪᴅɪʟ ʜᴀʀᴀᴍ.

“ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ɪʙᴜ (ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʀᴀʜ). ʙᴇʀɢᴇᴍʙɪʀᴀʟᴀʜ ᴅɪ ꜱʏᴜʀɢᴀ ʙɪᴅᴀᴅᴀʀɪᴋᴜ, ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʀᴀʜ ʀᴀɪꜱꜱᴜᴅᴅɪɴ,” ᴋᴏɴɢꜱɪɴʏᴀ.

ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ꜱʜᴜɪʙ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴋɪʀɪᴍᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅᴀʀɪ ᴛᴀɴᴀʜ ꜱᴜᴄɪ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴɴʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ɪɴɪ. ꜱᴀʏᴀ ᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜᴀʀɢᴀɪɴʏᴀ. ᴊᴜᴊᴜʀɴʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀꜱᴛɪ ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴᴊᴀɴɢᴋᴀɴ ʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ɢʜᴀɪʙ ʙᴇʀɢᴇᴍᴀ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅɪʟ ʜᴀʀᴀᴍ.

“ᴊɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜ, ᴛᴏʟᴏɴɢ ʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ꜱʜᴜɪʙ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴇᴀᴋꜱɪ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ʙᴇʙᴀꜱ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ʜᴀᴛɪ.

ᴇʙɪᴛ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ɢʜᴀɪʙ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴀʏᴀɴɢɪ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ɪᴛᴜ.

“ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ꜱʜᴜɪʙ, ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʀᴀʜ. ᴊᴀɴᴊɪ ᴀʟʟᴀʜ ɪᴛᴜ ʙᴇɴᴀʀ ʙᴜᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ, ᴅᴇʀᴍᴀᴡᴀɴ, ᴛᴀᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ꜰɪᴋɪʀ ᴜᴍᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ,” ᴛᴜʟɪꜱ ᴇʙɪᴛ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʀᴀʜ, 36, ᴍᴇɴɢʜᴇᴍʙᴜꜱᴋᴀɴ ɴᴀꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴅɪ ᴜɴɪᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ (ɪᴄᴜ), ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴄᴀɴꜱᴇʟᴏʀ ᴛᴜᴀɴᴋᴜ ᴍᴜʜʀɪᴢ, ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ʜᴄᴛᴍ) ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 5.13 ᴘᴀɢɪ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴜꜱᴜ, ɢᴏᴍʙᴀᴋ, ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 1.20 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ, ᴜᴡᴀɪꜱ ᴀʟQᴀʀɴɪ, 10, ᴅᴢᴀʜɪʀᴀ ᴛᴀʟɪᴛᴀ ᴢᴀʜʀᴀ, 8, ᴀʀɪQ ᴍᴀᴛɪɴ, 6, ᴅᴀɴ ᴀʏᴀꜱʜ ᴀꜰꜰᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʟᴀʟᴜ.

ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʀᴀʜ ᴅɪꜱɪᴀʀᴋᴀɴ ʙʙᴄ ɴᴇᴡꜱ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ, ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʀᴀʜ ʀᴀɪꜱꜱᴜᴅᴅɪɴ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʟɪᴘᴜᴛᴀɴ ᴘᴏʀᴛᴀʟ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀʙᴀɴɢꜱᴀ, ʙʙᴄ ɴᴇᴡꜱ.

ɪᴀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ, ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇᴡᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴠɪʀᴜꜱ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ʜᴀᴛɪ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘᴇʟᴀʏᴀʀ ʟᴀᴍᴀɴ ᴘᴏʀᴛᴀʟ ɪᴛᴜ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʀᴀꜱᴍɪ ᴘᴏʀᴛᴀʟ ɪᴛᴜ.

“ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪʜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ. ʀᴀꜱᴀ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴇᴍᴘᴜʜ ᴅᴇᴛɪᴋ ᴘᴇɴᴜʜ ᴅᴜɢᴀᴀɴ ɪɴɪ,” ᴛᴜʟɪꜱ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀʏᴀʀ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʙʙᴄ ɴᴇᴡꜱ.

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ.

“ꜱᴇᴅɪʜ! ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʀᴏʜɴʏᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴛᴇɴᴀɴɢᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ʜᴀʀᴀᴘ, ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴇᴍᴇʀʟᴀɴɢ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ʙᴇɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀʀᴜꜱ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴀɴɢ ꜱᴇʀɪᴜꜱ.

“ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʀᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴅɪɪɴɢᴀᴛɪ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴅɪ ᴊᴀɴɴᴀʜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅᴀʜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴀᴛ ɢᴇᴛɪʀ ɪɴɪ.

“ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ɪᴛᴜ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ᴀᴅᴀ! ᴋᴇᴋᴀʟ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʙʙᴄ ɴᴇᴡꜱ ɪᴛᴜ, ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴇᴡᴀᴋɪʟɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴀʟ-ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʀɪ’ᴀʏᴀᴛᴜᴅᴅɪɴ ᴀʟ- ᴍᴜꜱᴛᴀꜰꜰᴀ ʙɪʟʟᴀʜ ꜱʜᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ʀᴀᴊᴀ ᴘᴇʀᴍᴀɪꜱᴜʀɪ ᴀɢᴏɴɢ ᴛᴜɴᴋᴜ ᴀᴢɪᴢᴀʜ ᴀᴍɪɴᴀʜ ᴍᴀɪᴍᴜɴᴀʜ ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀɪᴀʜ.

ꜱʜᴜɪʙ ᴛᴀᴋ ꜱᴀʙᴀʀ ɴᴀᴋ ᴛᴇɴɢᴏᴋ, ᴘᴇɢᴀɴɢ ᴀʏᴀꜱʜ ᴀꜰꜰᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴀʟɪ…

ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʀᴀʜ, ꜱʜᴜɪʙ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴄᴀɴꜱᴇʟᴏʀ ᴛᴜᴀɴᴋᴜ ᴍᴜʜʀɪᴢ (ʜᴄᴛᴍ) ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ʙᴀʏɪɴʏᴀ, ᴀʏᴀꜱʜ ᴀꜰꜰᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴀʟɪ, ᴇꜱᴏᴋ.

ꜱʜᴜɪʙ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴛᴀʜʟɪʟ ᴅᴀɴ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀʀᴡᴀʜ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴠɪʀᴛᴜᴀʟ, ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ.

“ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ, ᴇꜱᴏᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴄᴛᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀʏᴀꜱʜ ᴀꜰꜰᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴀʟɪɴʏᴀ.

“ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴘᴜɴ ᴀꜱʏɪᴋ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ. ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴇꜱᴏᴋ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴀʙᴀʀ ɴᴀᴋ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴅɪᴀ, ᴘᴇɢᴀɴɢ ᴅɪᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ʜᴀʀɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴀʏᴀɴɢᴀɴ, ꜱʜᴜɪʙ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ꜱʜᴀʜᴍɪʀᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴀᴅ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ʀɪɴᴅᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ.

“ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛɪᴘᴜʟᴀʜ ᴋᴀʟᴀᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ꜱᴀʏᴀ ᴏᴋᴀʏ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴇʟɪᴋ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ, ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴋᴜʀᴀɴɢ-ᴋᴜʀᴀɴɢɴʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

“ᴛᴀᴘɪ, (ʜᴀʀɪ ɪɴɪ) ʙɪʟᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴜʀᴜɴ ᴋᴇ ʙᴀᴡᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ.

“ᴄᴜᴍᴀ, ɪᴛᴜʟᴀʜ. ʙɪʟᴀ ᴅɪʜɪᴍᴘɪᴛ ʀɪɴᴅᴜ, ʙɪʟᴀ ʀɪɴᴅᴜ ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴀʜ, ᴊᴀᴅɪ ɪᴀ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴀɢᴀᴋ ʙᴇʀᴀᴛ. ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ, ᴍᴀꜱᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ʀɪɴᴅᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴀʟ ꜱᴇʟᴀᴍᴀɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱʜᴜɪʙ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ʙᴇʀᴀᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴀɪᴋ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀᴛᴜᴀʜ ꜱᴇʙᴀʙ ʀᴀᴍᴀɪ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀꜱɪʜ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀɴɢ.

“ʀᴀᴍᴀɪ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ ᴅᴀɴ ᴍᴇꜱᴇᴊ ꜱᴀʏᴀ, ᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴋᴜᴀᴛ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ʀɪꜱᴀᴜ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʀᴇᴅᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, ꜱʜᴜɪʙ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱᴏᴀʟᴀɴ-ꜱᴏᴀʟᴀɴ ‘ᴄᴇᴘᴜᴍᴀꜱ’.

“ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪɢᴀ, ᴀʀɪQ ᴍᴀᴛɪɴ ᴀɴɢɢᴀᴘ ᴘᴇʀᴜᴛ ɪʙᴜ ᴅɪᴀ ᴜᴍᴘᴀᴍᴀ ʙᴀɴᴛᴀʟ. ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʙᴀᴡᴀʜ ᴋᴇᴛɪᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ɪɴɢᴀᴛ ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ᴛɪᴅᴜʀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴅɪᴀᴍ ꜱᴀᴊᴀ.

“ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀꜱᴜᴀʀᴀ, ‘ᴍᴀᴛɪɴ ʀɪɴᴅᴜ ɪʙᴜ’. ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴀᴘᴀ. ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʟᴜᴍʀᴀʜ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴀꜱᴀ ʀɪɴᴅᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴛᴀʜʟɪʟ ᴅᴀɴ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴠɪʀᴛᴜᴀʟ ɪᴛᴜ ᴅɪꜱᴇʀᴛᴀɪ ʟᴇʙɪʜ 600 ᴘᴇʟᴀʏᴀʀ ᴅɪᴋᴇᴛᴜᴀɪ ᴏʟᴇʜ ᴘᴜ ʜᴀꜰɪᴢ ʜᴀɴᴇᴇꜰᴀ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴛᴀʜꜰɪᴢ ᴅᴀʀɪ ᴘɪᴛᴀꜱ,ᴘᴇʀᴍᴀᴛᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʙᴇʟɪᴀ ᴛᴀʜꜰɪᴢ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ᴛᴜʀᴜᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ, ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜʟᴛɪᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴋᴋᴍᴍ), ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴀɪꜰᴜᴅᴅɪɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ, ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ᴀʀᴛɪꜱ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’