ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ᴅɪ ᴛᴜʀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴜɴɪᴀ

ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ᴅɪ ᴛᴜʀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴜɴɪᴀ

ᴇʀɪᴋᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴄᴀᴛᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴜᴍᴜᴍ ʙᴀᴢɴᴀꜱ ᴅʀ. ᴋʜ. ᴅɪᴅɪɴ ʜᴀꜰɪᴅʜᴜᴅᴅɪɴ, ᴍ.ꜱᴄ ꜱᴀᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴜɴᴊᴜɴɢɪ ᴛᴜʀᴋɪ. ᴄᴇʀɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɢᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ɢᴇᴍᴇʀʟᴀᴘ ᴋᴏᴛᴀ ɪꜱᴛᴀɴʙᴜʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴏʟᴏᴋ ᴛᴇʀʟɪʜᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇꜱᴀᴡᴀᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʟɪɴᴛᴀꜱɪ ᴇʀᴏᴘᴀ, ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴀʀᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴡᴀᴊᴀʜ ᴇʟᴏᴋ, ᴛᴀᴘɪ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴘᴇꜱᴀᴛ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ.

ᴛᴜʀᴋɪ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ 180 ᴅᴀʀᴊᴀʜ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅɪᴘɪᴍᴘɪɴ ᴇʀᴅᴏɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴋᴘ-ɴʏᴀ. ʜᴀʟ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇɴᴀᴋᴊᴜʙᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴜᴀꜱᴀɴᴀ ᴋᴇᴀɢᴀᴍᴀᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴛᴜʀᴋɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴀɴᴛᴜꜱɪᴀꜱ. ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ-ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪʙᴀᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ᴋᴇɪꜱʟᴀᴍᴀɴ. ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɢᴜᴍᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ, ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴅɪ ᴛᴜʀᴋɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴇɴᴜʜ ꜱᴇꜱᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀᴍᴀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴏᴍɪɴᴀꜱɪ ᴋᴀᴜᴍ ᴍᴜᴅᴀ, ꜱᴜᴀꜱᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴍɪʀɪᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅɪ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ, ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.

ᴅʀ ᴅɪᴅɪɴ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ʙᴇʀᴋᴜɴᴊᴜɴɢ ᴋᴇ ᴛᴜʀᴋɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴛᴀʜᴜɴ 1990-ᴀɴ, ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴋɪ ᴍᴀꜱɪʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴇᴋᴜʟᴇʀ. ᴊᴀɴɢᴀɴᴋᴀɴ ᴡᴀᴋᴛᴜ ꜱʜᴀʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ, ᴅɪᴋᴀʟᴀ ᴀᴅᴢᴀɴ ᴍᴀɢʜʀɪʙ ᴘᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɢɪ ꜱʜᴀʟᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴀᴍᴀᴀʜ.

“ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ꜱʜᴀʟᴀᴛ ʜᴀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱᴛʀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ, ꜱᴇʙᴀʙ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍᴀᴀʜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴛᴀɴɢ.” ᴊᴇʟᴀꜱ ᴅʀ ᴅɪᴅɪɴ.

“ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴᴄᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴀʀᴀ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ᴛᴜʀᴋɪ ᴋᴇ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴏʙɪʟ-ᴍᴏʙɪʟ ᴍᴇᴡᴀʜ ᴅɪ ᴘᴀʀᴋɪʀ ᴅɪ ʜᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ” ᴜɴɢᴋᴀᴘɴʏᴀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛ ʀᴇʟɪɢɪᴜꜱɪᴛᴀꜱ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴛᴜʀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ, ᴋᴏɴᴅɪꜱɪ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ ᴛᴜʀᴋɪ ꜱᴀᴀᴛ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢ ᴘᴇꜱᴀᴛ. ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴘɪɴᴊᴀᴍᴀɴ ʟᴜᴀʀ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴘᴇᴍᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴛᴜʀᴋɪ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴ, ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴ ꜱɪɢɴɪꜰɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴇʀꜱᴀɪɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴀᴊᴜ ᴅᴜɴɪᴀ.

ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ ᴛᴜʀᴋɪ ᴍᴇʟᴏɴᴊᴀᴋ ᴛɪɴɢɢɪ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴅᴀʀɪ 111 ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ 16 ᴅᴜɴɪᴀ, ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴀᴀᴛ ɪɴɪ ᴛᴜʀᴋɪ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀꜰᴛᴀʀ 20 ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴋᴜᴀᴛ (ɢ20). ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀᴘɪᴛᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴘᴜɴ ɴᴀɪᴋ ᴅᴀʀɪ $3500 ᴜꜱᴅ (2003) ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ $11000 ᴜꜱᴅ (2013) ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴀɴᴊᴀᴋ.

ᴘᴇᴍᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴛᴜʀᴋɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍɴʏᴀ ꜱᴇʀɪᴜꜱ ᴍᴇɴᴄᴀɴᴀɴɢᴋᴀɴ 3 ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ ʏᴀɪᴛᴜ:

– ɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ꜱʜᴀʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ʙᴇʀᴊᴀᴍᴀᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ.

– ɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ɪɴꜰᴀQ ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ.

– ɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ ᴜᴍᴀᴛ.

ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ᴅɪ ᴛᴜʀᴋɪ

ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴛᴇʀᴏʙᴏꜱᴀɴ ɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ꜱʜᴀʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ʙᴇʀᴊᴀᴍᴀᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀꜱᴀ ᴅᴀʀɪ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀꜱɪʟ ᴍᴇɴᴄᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀɴ. ꜱʜᴀʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱʜᴀʟᴀᴛ ᴊᴜᴍᴀᴛ ᴅɪ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ.

ᴛᴇɴᴛᴜ ꜱᴀᴊᴀ ᴋᴇʙᴇʀᴋᴀʜᴀɴ ꜱʜᴀʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ʙᴇʀᴊᴀᴍᴀᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʜᴀꜱɪʟ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ɴᴀʟᴀʀ, ᴅɪʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴛᴀꜱɪɴʏᴀ ʙᴇʀʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇꜱᴜʟɪᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ ᴛᴜʀᴋɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀʜ, ᴀᴘᴀʟᴀɢɪ ᴇʀᴏᴘᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴᴅᴇʀɪᴛᴀ ᴋʀɪꜱɪꜱ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ.

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴜʟᴀᴍᴀ ʙᴇꜱᴀʀ ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ, ꜱʏᴀɪᴋʜ ᴍᴀᴜʟᴀɴᴀ ᴛᴀʀɪQ ᴊᴀᴍɪʟ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴅᴀ’ᴡᴀʜɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴅᴀ’ᴡᴀʜ ᴅɪ ɴᴇɢʀɪ ᴊᴏʀᴅᴀɴɪᴀ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪ ᴊᴏʀᴅᴀɴɪᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴇʀʙᴀᴛᴀꜱᴀɴ ᴊᴏʀᴅᴀɴ-ɪꜱʀ4ᴇʟ.

ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴇʀʙᴀᴛᴀꜱᴀɴ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʀᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴɴʏᴀ ꜱʏᴀɪᴋʜ ᴍᴀᴜʟᴀɴᴀ ᴛᴀʀɪQ ᴊᴀᴍɪʟ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ᴅɪꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴅɪ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴘᴇʀʙᴀᴛᴀꜱᴀɴ, ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴅᴀʀɪ ʟᴜᴀʀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴀʀᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ. ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇʙᴇɴᴛᴀʀ ʟᴀʟᴜ ᴛᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴘᴇʀɢɪ. ᴍᴀᴋᴀ ꜱʏᴀɪᴋʜ ᴍᴀᴜʟᴀɴᴀ ᴛᴀʀɪQ ᴊᴀᴍɪʟ ᴍᴇɴɢʜᴀᴍᴘɪʀɪ ᴛᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴅɪ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ.

ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ᴅɪ ᴛᴜʀᴋɪ

“ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ɪꜱʟᴀᴍ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴛᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ. ꜱʏᴀɪᴋʜ ᴍᴀᴜʟᴀɴᴀ ᴛᴀʀɪQ ᴊᴀᴍɪʟ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇʜᴇʀᴀɴᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ “ᴋᴇɴᴀᴘᴀ?”

ᴅɪᴀ ᴘᴜɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ “ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋɪᴛᴀʙ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʀᴛᴜʟɪꜱ “ᴊɪᴋᴀ ᴅɪꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴅᴜɴɪᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ɪꜱʟᴀᴍ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ʙᴇʀᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ꜱᴀᴍᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴜᴍᴀᴛ, ᴍᴀᴋᴀ ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ ʙᴀʀᴀᴛ ᴀᴋᴀɴ ʜᴀɴᴄᴜʀ.” ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴛᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ʟɪʜᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ɪꜱʟᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ʙᴇʀᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴍᴀꜱɪʜ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ, ᴍᴀᴋᴀ ʜᴀᴛɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇɴᴀɴɢ, ᴋᴀʀᴇɴᴀ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴋᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴀᴍɪ.”

ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴘᴇᴍʙɪᴄᴀʀᴀᴀɴ ɪɴɪ ꜱʏᴀɪᴋʜ ᴍᴀᴜʟᴀɴᴀ ᴛᴀʀɪQ ᴊᴀᴍɪʟ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴋᴇʜᴇʀᴀɴᴀɴ.

ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ ʙᴀʜᴡᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴏʟᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ꜱᴜʟɪᴛ ᴅɪᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ, ᴋᴀʀᴇɴᴀ ꜱᴜʙᴜʜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴀᴛ ᴍᴀꜱɪʜ ɢᴇʟᴀᴘ, ᴅɪɴɢɪɴ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴛɪᴅᴜʀ. ᴊɪᴋᴀ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ᴍᴀᴋᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ʟᴀɪɴɴʏᴀ ᴘᴀꜱᴛɪʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ.

ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ᴅɪ ᴛᴜʀᴋɪ

ꜱᴇʙᴀɢɪᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴘᴇɴɢᴀᴋᴜᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪɴɪ, ʙᴀʜᴡᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ʜᴀɴᴄᴜʀ ᴊɪᴋᴀ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ʙᴇʀᴊᴇᴍᴀᴀʜ ꜱʜᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ꜱʜᴏʟᴀᴛ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.!!

ᴏʀᴀɴɢ ʏ4ʜᴜᴅɪ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀʀᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ʙɪꜱᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ꜱʜᴏʟᴀᴛ 5 ᴡᴀᴋᴛᴜɴʏᴀ. ᴋᴀʀᴇɴᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜰᴀʜᴀᴍ ᴊɪᴋᴀ ᴏʀᴀɴɢ ɪꜱʟᴀᴍ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ꜱʜᴏʟᴀᴛ ꜰᴀʀᴅʜᴜɴʏᴀ ᴍᴀᴋᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴏʟᴏɴɢ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ. ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇɢᴀɢᴀʟᴀɴ

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ᴏʜᴍʏᴍᴇᴅɪᴀ

Related Posts

[VIDEO] Perkahwinan Diraja Pada Bulan Ogos, Tengku Puteri Afzan Bakal Berkahwin?

Video : @aidnrfzh_ Kita doakan baik2 semoga dipermudahkan urusan. Amin. Nak tanya, kalau rakyat biasa boleh tak attend royal wedding??☝🏻😭saya nak tengok depan2 Credit vid: @Fafaroselan #pahangroyalfamily #tengkumuhammad #tabtms #tengkuputeriafzan…

[VIDEO] “Sewa Kilang 60k” Chef Amar Menangis Kena Kecam Gara2 Jualannya

Video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

Kid’Din Collection, Amy Search Tak Halalkan Bayaran Diterima Noordin & Kidd – ‘Kawan Sendiri Romp4k’

Kid’Din Collection, Amy Search Tak Halalkan Bayaran Diterima Noordin & Kidd – ‘Kawan Sendiri Romp4k’

Sambut hari lahir kucing di butik mewah, ‘Money’ kesayangan Haliza Maysuri sarung baju ‘haute couture’

Sambut hari lahir kucing di butik mewah, ‘Money’ kesayangan Haliza Maysuri sarung baju ‘haute couture’