‘ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʟᴀʟᴜ ᴀʏᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ, ᴋᴀʟɪ ɴɪ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴜʟᴀ’ ʟᴜᴀʜ ɪʙᴜ ᴍɴɢꜱᴀ ʙᴜᴀᴛ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴇʙᴀᴋ

ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ: “ᴀʀᴡᴀʜ ᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɪᴍᴘɪ ʙᴜʟᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴀɴɢɢɪʟ ʙᴜʟᴀᴛ. ʙᴜʟᴀᴛ ꜱᴀʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴛᴜᴋ.”

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʟᴇᴍᴀꜱ, ᴘᴜᴛʀᴀ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴅᴀɴɪᴀʟ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ, 9, ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ, ɴᴜʀ ꜱʏᴀꜰᴀʀɪᴇɴᴀ ꜰᴀᴢᴜᴇʀᴀ ɪꜱʜᴀᴋ, 28, ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ.

ɴᴜʀ ꜱʏᴀꜰᴀʀɪᴇɴᴀ ꜰᴀᴢᴜᴇʀᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢɴʏᴀ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇꜱʀᴀ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ʙᴜʟᴀᴛ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ, ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʟᴀʟᴜ.

“ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʟᴀʟᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴀʏᴀʜ, ɪꜱʜᴀᴋ ɪʙʀᴀʜɪᴍ, 53, ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴋʀᴏɴɪᴋ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴜʟᴀ. ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ꜱᴇᴅɪʜ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜᴊɪᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ.

“ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴍɪɴɢɢᴜ ɪɴɪ, ʙᴜʟᴀᴛ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴛᴇʀᴍɪᴍᴘɪ ᴀʀᴡᴀʜ ᴀᴛᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴɢɢɪʟɴʏᴀ. ʙᴜʟᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʀᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ᴀʏᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ʟᴀɢɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ꜱᴇᴊᴀᴜʜ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴋɪʟᴏᴍᴇᴛᴇʀ ᴋᴇ ꜱᴜɴɢᴀɪ ꜱᴋᴜᴅᴀɪ. ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇᴅᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴋᴀᴍɪ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴊᴇʟᴀᴡᴀᴛ, ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀʀᴜ ꜱᴋᴜᴅᴀɪ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ᴘᴇᴋᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜰᴏʀᴇɴꜱɪᴋ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴᴀʜ ᴀᴍɪɴᴀʜ (ʜꜱᴀ), ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ɴᴜʀ ꜱʏᴀꜰᴀʀɪᴇɴᴀ ꜰᴀᴢᴜᴇʀᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴘᴀᴅᴀ 5 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʙᴀɴɢꜱᴀ ᴄɪɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ‘ᴋᴀᴡᴀɴ ꜱʏᴜʀɢᴀ’.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ʙᴜᴅᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴀᴡᴀɴ ʙᴀʀᴜ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀᴘɪɴᴅᴀʜ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇɴᴀɪ, ʙᴜʟᴀɴ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴘᴇꜱᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀᴛ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ᴘᴜᴀꜱ-ᴘᴜᴀꜱ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴇꜱɪ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴏʟᴀʜᴀɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴅɪʙᴜᴋᴀ, ʙᴜʟᴀᴛ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴɢᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ᴅᴀɴ ꜰᴏᴋᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍʙᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ.

“ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ, ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴜʟᴀᴛ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ, ɪʙᴜ ᴀᴋᴀɴ ɪᴋᴜᴛ ʙᴜʟᴀᴛ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴛᴀᴋ? ᴅɪᴀ ʙᴜᴅᴀᴋ-ʙᴜᴅᴀᴋ ʟᴀɢɪ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜᴊᴜᴋ ᴅɪᴀ, ᴍᴇꜱᴛɪ ɪʙᴜ ɪᴋᴜᴛ ꜱᴇʙᴀʙ ɪʙᴜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ʙᴜʟᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀᴛ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴀᴘᴀ ᴛɪʀɪɴʏᴀ, ᴍᴏʜᴅ ʜᴀᴍᴅᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜᴅᴅɪɴ, 36, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇᴅᴀɪ, ᴅɪᴀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ɴᴀᴍᴜɴ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴜᴀꜱ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇ ʙᴀʟᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴜᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇᴍᴀꜱ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ꜱᴋᴜᴅᴀɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴅɪᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ꜱᴇʙᴇɢɪᴛᴜ ᴊᴀᴜʜ. ꜱᴀʏᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴄᴀʀɪ ᴅɪ ᴍᴇʀᴀᴛᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʜɪʟᴀɴɢ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇ ʙᴀʟᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ.

“ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴜᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇᴍᴀꜱ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ꜱᴋᴜᴅᴀɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀɢᴇɢᴀꜱ ᴋᴇ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴇᴅɪʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴊᴀꜱᴀᴅɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

 

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ ᴀᴋʜʙᴀʀ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʜɪʟᴀɴɢ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ꜱᴋᴜᴅᴀɪ ʙᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀᴛᴜ 8, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴅɪᴛᴇᴍᴜᴋᴀɴ ʟᴇᴍᴀꜱ, ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ʙᴀʟᴀɪ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ (ʙʙᴘ) ʟᴀʀᴋɪɴ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜᴀꜱᴀ ʙᴏᴍʙᴀ ɪ ᴍᴏʜᴅ ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ ᴀʙᴅᴜʟ ᴊᴀᴍᴀʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴀʏᴀᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ, ᴅɪᴛᴇᴍᴜᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ 14 ᴍᴇᴛᴇʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ʙᴏᴍʙᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟ ᴘᴀꜱᴛɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴅᴀɴɪᴇʟ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ, 9.

“ᴜɴɪᴛ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪ ᴀɪʀ (ᴘᴘᴅᴀ) ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴛᴇᴋɴɪᴋ ꜱᴋɪɴ ᴅɪᴠᴇ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴊᴀᴛᴜʜ.

“ᴍᴀʏᴀᴛ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 8.58 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ, ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀʀᴀᴋ 14 ᴍᴇᴛᴇʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ʙᴏᴍʙᴀ.

“ɪᴅᴇɴᴛɪᴛɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴏʟᴇʜ ᴀʏᴀʜ ᴛɪʀɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ (ᴍᴏʜᴅ ʜᴀᴍᴅᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜᴅᴅɪɴ, 36)

“ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴘᴇɴᴄᴀʀɪᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ. ᴜɴɪᴛ ᴘᴘᴅᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴋɴɪᴋ ᴡɪɴᴅꜱʜɪᴇʟᴅ ᴡɪᴘᴇʀ ꜱᴇᴀʀᴄʜɪɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 12.10 ᴛᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀʟᴀᴍ, ᴛᴜᴊᴜʜ ᴍᴇᴛᴇʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ʙᴏᴍʙᴀ.

“ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴛᴜᴊᴜʜ ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀʙᴀɴɢꜱᴀ ᴄɪɴᴀ. ɪᴅᴇɴᴛɪᴛɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟ ᴘᴀꜱᴛɪ.

“ᴍᴀʏᴀᴛ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴᴀʜ ᴀᴍɪɴᴀʜ (ʜꜱᴀ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɪᴀ ᴅɪꜱᴇʀᴛᴀɪ 10 ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴅᴀʀɪ ʙʙᴘ ʟᴀʀᴋɪɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʟɪᴍᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴜɴɪᴛ ᴘᴘᴅᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴊʙᴘᴍ), ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀɴ ᴀɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴀᴘᴍ).

ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴛᴀᴍᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ 12.43 ᴍᴀʟᴀᴍ.

 • Related Posts

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’