ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴇɴᴅᴇʀɪᴛᴀ, ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴇʟʏᴀɴᴀ ᴋɪɴɪ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴇʙᴀꜱ ᴋᴀɴꜱᴇʀ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴇʟʏᴀɴᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴋɪɴɪ ʙᴇʙᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴘᴜʟɪʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ʟɪᴍꜰᴏᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜɪᴅᴀᴘɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ 11 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴇʟʏᴀɴᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʙᴇʀɪᴛᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀɢɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

“ᴀꜱꜱᴀʟᴀᴍᴜᴀʟᴀɪᴋᴜᴍ ʀᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ. ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ɪɴɢɪɴ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʀᴀꜱᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ.

“ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴀɴᴛɪᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 11 ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀʜᴀꜱɪʟ. ᴋᴀɴꜱᴇʀ ꜱᴀʏᴀ ʜɪʟᴀɴɢ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ.… ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ, ᴋᴀᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴅᴏᴀ ᴋᴀᴍɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴇʟʏᴀɴᴀ, ᴅɪᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴅᴇᴛɪᴋ ʙᴀʜᴀɢɪᴀ ɪɴɪ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜᴛᴜꜱ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ᴀɢᴀʀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ꜱɪʜᴀᴛ.

“ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ꜱᴀʏᴀ. ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʟᴀᴍᴀ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴀꜱᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴀᴅᴀ ᴛᴜʙᴜʜ ʏᴀɴɢ ꜱɪʜᴀᴛ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴘᴜᴛᴜꜱ ᴀꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴄᴇᴍʙᴜʀᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ, ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴀᴊᴀɪʙᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀɴɢ ᴘᴇɴᴄɪᴘᴛᴀ. ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴀʜᴀ ʙᴀɪᴋ. ɪ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴀʟʟᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴇʟʏᴀɴᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ꜱᴛᴏʀʏ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴍᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ ᴅᴀɴ ʀᴀᴅɪᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ.

ᴇʟʏᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ʟɪᴍꜰᴏᴍᴀ ᴛᴀʜᴀᴘ ᴇᴍᴘᴀᴛ ꜱᴇᴊᴀᴋ 11 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ 2017.

ᴋᴀɴꜱᴇʀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇʙᴀᴋ ᴋᴇ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴏʀɢᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʀᴀʜɪᴍ, ʜᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ᴘᴀɴɢᴋᴀʟ ᴘᴀʜᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ᴇʟʏᴀɴᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴅɪᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴄᴜʙᴀᴀɴ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴇʟʏᴀɴᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴇʟʏᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʟᴀꜱ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ.

‘ꜱᴀᴋɪᴛ… ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴋᴜᴀᴛ’

ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴇʟʏᴀɴᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴜʟɪᴛ ᴛᴇʀʙᴀᴋᴀʀ, ᴋᴜꜱᴀᴍ, ʙᴇʀᴊᴇʀᴀᴡᴀᴛ ᴅᴀɴ ʀᴀᴍʙᴜᴛ ɢᴜɢᴜʀ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴅɪᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ.

ᴇʟʏᴀɴᴀ, 31, ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴇʀɴᴇᴇʟʏᴀ ᴇʟʏᴀɴᴀ ᴇᴍʀɪᴢᴀʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴇʀꜱᴀʙᴀʀ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴀᴛ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴀᴋɪᴛᴋᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴀʀᴜ ꜱᴀᴊᴀ ʜᴀʙɪꜱ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ. ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ʙᴜᴀᴛ 10 ᴋᴀʟɪ ʀᴀᴅɪᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʜᴀʙɪꜱ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ɴᴀᴋ ᴛᴀᴍʙᴀʜ ʟɪᴍᴀ ᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ. ɴᴀᴍᴜɴ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴛɪɴᴅᴀᴋ ʙᴀʟᴀꜱ ʙᴀɪᴋ ᴜʙᴀᴛ ʀᴀᴅɪᴏᴛᴇʀᴛᴀᴘɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ, ᴊᴀᴅɪ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴋᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ.

“ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴇɴɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ɪᴋᴜᴛ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ, ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ꜱᴀᴊᴀ. ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀɢɪ ꜱᴇꜱɪ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴏɴᴛᴇɴɢ. ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ 11 ᴋᴀʟɪ ʀᴀᴅɪᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ. ᴅɪᴀᴋᴜɪ, ɪᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴀᴋɪᴛ. ᴄᴜᴍᴀ ᴋᴀʟᴀᴜ ɴᴀᴋ ᴅɪʙᴀɴᴅɪɴɢᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋɪᴍᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴘᴇʀɪᴛ, ʀᴀᴅɪᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴏʟᴇʜ ꜱᴀʙᴀʀ.

“ʜᴀʙɪꜱ ꜱᴀᴊᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ, ᴍᴜʟᴜᴛ ᴘᴇɴᴜʜ ᴜʟꜱᴇʀ ʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴜꜱᴀʜ ɴᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍɪɴᴜᴍ. ᴍᴀʟᴀʜ, ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ, ᴋᴜʟɪᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀʙᴀᴋᴀʀ, ʜɪᴛᴀᴍ, ᴋᴜꜱᴀᴍ, ʙᴇʀᴊᴇʀᴀᴡᴀᴛ ᴅᴀɴ ʀᴀᴍʙᴜᴛ ɢᴜɢᴜʀ. ᴘᴇɴᴅᴇᴋ ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴇʀᴜᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴇʟʏᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ‘ʟɪᴠᴇ’ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴛᴀʜᴀᴘ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ.

“ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴋɪᴍᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ ᴊᴜɢᴀ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴜᴀᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ, ʙᴀᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʟᴇᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴋᴜᴀᴛ. ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴅᴇᴍᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴏᴋᴇʏ.

“ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀᴛᴇᴋᴀɴ, ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴄᴇʀɪᴀ ᴅᴀɴ ʟᴀʏᴀɴᴋᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ. ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴛᴜᴛᴜᴘ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ, ᴇʟʏᴀɴᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜᴛᴜꜱ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ.

“ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ꜱᴀʏᴀ. ᴍᴀʟᴀʜ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅɪ ʙᴜᴀᴛ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴏʟᴀᴛ ʜᴀᴊᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ. ʙɪᴀʀᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ɴᴀᴋ ᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴅᴇᴘᴀɴ-ᴅᴇᴘᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʜᴀʀɢᴀɪ. ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ-ʙᴀɴʏᴀᴋ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ɴᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ, ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴜᴛᴜᴘ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪɢ, ꜱᴀʏᴀ ʀɪɴᴅᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ-ʙᴀɪᴋ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴋᴇᴋᴜᴀᴛᴀɴ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ꜱᴇʙᴀᴋ ʟɪʜᴀᴛ ᴇʟʏᴀɴᴀ ᴊᴀʟᴀɴɪ ʀᴀᴅɪᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: “ᴍᴀꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜʟᴀ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪɴɪ. ꜱᴀʏᴀ ᴋᴀɢᴜᴍ ꜱᴇʙᴀʙ ᴇʟʏᴀɴᴀ ʙᴏʟᴇʜ ꜱᴇɴʏᴜᴍ ᴅᴀɴ ᴄᴇʀɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱᴀᴋɪᴛᴀɴ. ᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴍʙᴜʜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴡᴀᴋ,” ᴛᴜʟɪꜱ ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴇʟʏᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴅɪᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ.

ᴇʟʏᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʜᴀᴅɪᴀʜ ɪꜱᴛɪᴍᴇᴡᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴋᴏʟᴇᴋꜱɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ɴᴀᴇʟᴏꜰᴀʀ ᴍɪʟɪᴋ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ. ɴᴀᴋ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀᴡᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ꜱᴀᴊᴀ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ, ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴏʟᴇᴋꜱɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴅᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀᴍᴀᴋɴᴀ. ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴀʙᴀʀ ɴᴀᴋ ʟɪʜᴀᴛ ᴋᴏʟᴇᴋꜱɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ɪɴɪ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ꜱᴜꜱᴜ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴀᴅᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ, ᴇʟʏᴀɴᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴋᴏʟᴇᴋꜱɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ɴᴀᴇʟᴏꜰᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ꜱᴇʟᴇꜱᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪɴʏᴀ.

ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴡᴀᴊᴀʜɴʏᴀ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴘᴜᴄᴀᴛ, ᴇʟʏᴀɴᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴋᴜᴀᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ.

“ʙᴀʀᴜ ʜᴀʙɪꜱ ʀᴀᴅɪᴏᴛᴇʀᴀᴘɪ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʜᴀᴅɪᴀʜ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴍᴜʀᴀʜ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴅᴀɴ ʙᴀʜᴀɢɪᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴇʟʏᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ᴋᴀɴꜱᴇʀ ʟɪᴍꜰᴏᴍᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ 10 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ. ᴋᴀɴꜱᴇʀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇʀᴇʙᴀᴋ ᴋᴇ ʀᴀʜɪᴍ, ʜᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ᴘᴀɴɢᴋᴀʟ ᴘᴇʜᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴅɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʟᴇʙɪʜ ꜱɪʜᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ-ʜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’