“Sikit Pun Saya Tak Terkesan”- Ismail Sabri

ᴛᴇᴍᴇʀʟ0ʜ: ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱΑʙʀɪ ʏᴀᴀᴋ0ʙ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋʀɪᴛʟᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ʜ!ɴΑΑɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ɪꜱᴜ ᴘᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴀɴ ᴋᴀɪɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴡᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴡᴀɴɢ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ (ᴋᴡꜱᴘ) ɪ-ᴄɪᴛʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱ0ꜱɪᴀʟ.

ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜰ0ᴋᴜꜱɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟΑʜ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴋᴇᴘᴇɴᴛɪɴɢᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ.

“ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴜΑꜱ ʜᴀᴛɪ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ. ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍΑᴋ! ʜᴀᴍᴠɴ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴋᴇᴘᴇɴᴛɪɴɢᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴜɢᴀꜱ 0ʀᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍΑᴋ! ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜ!ɴᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱ0ꜱɪᴀʟ (ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ɪ-ᴄɪᴛʀᴀ) ɪᴛᴜ ᴛᴜɢᴀꜱɴʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ, ʏᴀɴɢ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ʜᴇɴᴛ4ᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʀᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴇᴋᴀᴛ ᴛᴜɢᴀꜱ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ᴅᴇᴍɪ ᴋᴇᴘᴇɴᴛɪɴɢᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴀᴋʜʙᴀʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴʏᴇᴍᴘᴜʀɴᴀᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʙᴀɢɪ ᴍ4ɴɢꜱΑ ʙᴀɴᴊɪʀ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴛᴇᴍᴇʀʟ0ʜ ᴅɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀʙᴀɴᴅᴀʀᴀɴ ᴛᴇᴍᴇʀʟ0ʜ ᴅᴀᴛᴀʀᴀɴ ʙᴀʜᴀᴍᴀɴ ᴅɪ ʟᴀɴᴄʜᴀɴɢ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇꜱᴀʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴡᴀɴ ʀ0ꜱᴅʏ ᴡᴀɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ, ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ᴘᴇʟᴀɴᴄ0ɴɢᴀɴ, ᴋᴇʙᴜᴅᴀʏᴀᴀɴ, ᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴋɪᴛΑʀ, ᴘᴇʀʟᴀᴅᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋ0ᴍ0ᴅɪᴛɪ ɴᴇɢᴇʀɪ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴍ0ʜᴅ. ꜱʜᴀʀᴋᴀʀ ꜱʜΑᴍꜱᴜᴅɪɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴜꜱᴀʜᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍ0ʜᴅ. ᴢᴜᴋɪ ᴀʟɪ.

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪʟᴀᴘ0ʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ꜱᴇᴅᴀʀ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴍɴɢꜱᴀ-ᴍɴɢꜱᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɴᴄᴀʙᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ꜱ0ᴋ0ɴɢᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀɴɢᴋɪᴛ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴍᴇᴍʙɪɴᴀ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ.

ʟᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴋ0ᴍɪᴛᴇᴅ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ-ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʟ ᴅɪꜱᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴅɪᴛᴀᴍʙᴀʜ ʙᴀɪᴋ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴʏᴇʟᴜʀᴜʜ ᴅᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴅɪꜱᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ, ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ᴛᴜɴᴀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍ4ɴɢꜱᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ ᴍᴇɴᴄᴇᴄᴀʜ ʀᴍ10,000 ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴇᴛᴜᴀ ɪꜱɪ ʀᴜᴍᴀʜ (ᴋɪʀ) ᴅᴀɴ ɪᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴇʙ4ɴᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴋᴡꜱᴘ.

ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴘᴇɴᴄᴀʀᴜᴍ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴇᴋΑʟᴋᴀɴ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɪᴋᴍ4ᴛɪ ᴅɪᴠɪᴅᴇɴ ᴛᴀʜᴜɴΑɴ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇʀΑɴᴄᴀɴɢ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀꜱΑʀᴀ.

Tiada pengeluaran KWSP, bantuan sudah disediakan kepada mangsa banjir

ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴍᴇʟᴜʟᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴡᴀɴɢ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ (ᴋᴡꜱᴘ) ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ10,000, ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɴᴊɪʀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ, ᴋᴀᴛᴀ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀᴀᴋ0ʙ.

ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɪᴀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴋᴀɴ ᴅᴀɴᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴜᴋᴜᴘɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ꜱᴇᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʙɪᴍʙᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ʙᴀᴋɪ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴋᴀᴜɴ ᴘᴇɴᴄᴀʀᴜᴍ ᴋᴡꜱᴘ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ᴘᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ɪ-ꜱɪɴᴀʀ ᴅᴀɴ ɪ-ᴄɪᴛʀᴀ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ ʙᴇʀɪꜱɪᴋ0 ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍɪꜱᴋɪɴ ᴛᴇɢᴀʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇɴᴄᴇɴ.

“ᴀᴅᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴇᴍᴜᴅᴀʜᴀɴ ᴅɪᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ. ᴊɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʜᴜ ʙᴜᴋᴀ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ʙᴀɴᴊɪʀ, ᴛᴇᴋᴜɴ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴘɪɴᴊᴀᴍᴀɴ ᴍᴜᴅᴀʜ ʀᴍ10,000 ᴛᴀɴᴘᴀ ꜰᴀᴇᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍ0ʀᴀᴛ0ʀɪᴜᴍ, ɪᴀɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴀʏᴀʀ ʙᴀʟɪᴋ ᴘɪɴᴊᴀᴍᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ.

“ʙᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇʟɪ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ, ʙᴀɴᴋ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ɴᴀꜱɪ0ɴᴀʟ (ʙꜱɴ) ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀɪ ᴘɪɴᴊᴀᴍᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ ʀᴍ10,000 ᴛᴀɴᴘᴀ ꜰᴀᴇᴅᴀʜ, ᴅᴀɴ ᴍ0ʀᴀᴛ0ʀɪᴜᴍ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ.

“ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅᴀʜᴀɴ ɪɴɪ. ᴊɪᴋᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ɪɴɪ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ, ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ ɪᴀ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ᴍᴜᴛᴛᴀQɪɴ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴇꜱᴀᴋ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴘᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴀɴ ɪ-ᴄɪᴛʀᴀ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ10,000 ᴅɪʟᴜʟᴜꜱᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʀɪɴɢᴀɴᴋᴀɴ ʙᴇʙᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴇʟᴜʟᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴀɴ ᴋʜᴀꜱ ᴋᴡꜱᴘ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ɪ-ꜱɪɴᴀʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴄ ʟᴀʟᴜ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀᴅ ᴘᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʀᴍ10,000 ʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ60,000 ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ ɪᴍᴘᴀᴋ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ.

ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴀɴ ᴋʜᴀꜱ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ɪ-ᴄɪᴛʀᴀ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ 0ɢ0ꜱ ʟᴀʟᴜ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀᴅ ᴘᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴀɴ ʀᴍ5,000.

ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴋᴇʙᴇʀᴀᴛᴀɴ ᴍᴇʟᴜʟᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴀɴ ᴋʜᴀꜱ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘᴇɴᴄᴀʀᴜᴍ ᴋɪɴɪ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀꜱᴇᴅɪᴀᴀɴ ʜᴀʀɪ ᴛᴜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴋᴡꜱᴘ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ʜᴀʀɪ ᴛᴜᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇɴᴄᴇɴ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴀɴ ᴋʜᴀꜱ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, 20 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴘᴇɴᴄᴀʀᴜᴍ ʜᴀɴʏᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴀᴋɪ ʀᴍ1,000.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ʀᴍ1,000, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɴ ɴᴀɴᴛɪ, ᴀᴜᴛ0ᴍᴀᴛɪᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴅɪ ᴍɪꜱᴋɪɴ ᴛᴇɢᴀʀ. ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʀɪꜱᴀᴜᴋᴀɴ.

“ᴍᴀʟᴀʜ ʜᴀᴍᴘɪʀ 95 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴄᴀʀᴜᴍ ʏᴀɴɢ ᴍɪʟɪᴋɪ ʙᴀᴋɪ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ʀᴍ1,000 ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ 0ʀᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ᴅᴀɴ ʙᴜᴍɪᴘᴜᴛᴇʀᴀ. ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ꜱᴇᴅᴀʀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴍᴇʟᴜᴀɴɢᴋᴀɴ ᴡᴀᴋᴛᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴛɪɢᴀ ᴊᴀᴍ ꜱᴇᴊᴀᴋ 9.30 ᴘᴀɢɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɪɴᴊᴀᴜ ᴛᴀᴍᴀɴ ꜱʀɪ ɴᴀɴᴅɪɴɢ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴅᴜꜱᴜɴ ᴛᴜᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʏᴀɴɢ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ʙᴀɴᴊɪʀ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢ0ʀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ : ᴜᴛᴜꜱᴀɴ 0ɴʟɪɴᴇ

ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ! ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ,ᴅᴀʜ ʙᴀᴄᴀ,ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴜᴘᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴅᴀɴ ꜱʜᴀʀᴇ-ꜱʜᴀʀᴇ ʏᴇʀ.

ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴊᴇɴᴛᴇʀᴀ ʙᴀᴛᴜ, ᴀʟᴀᴛ ʙɪɴᴀᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ; ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ ᴛᴇʀᴘᴇᴅᴀʏᴀ.ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀɴᴅᴀ ᴅɪꜱɪɴɪ. ᴘɪʜᴀᴋ ᴍedia Nusantara ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜʟɪꜱ ᴅɪꜱɪɴɪ. ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ʙ0ʟᴇʜ ʙᴀᴄᴀ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍɴʏᴀ ᴋᴀᴛ ʙᴀᴡᴀʜ ɴɪ

 • Related Posts

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’