Sikap Bos lebihkan ‘Pekerja Baru berstatus Janda’ buat pemuda ini Geram

ᴄᴀʀᴀ ʙᴏꜱ ʟᴇʙɪʜᴋᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʙᴀʀᴜ ʙᴇʀꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴊᴀɴᴅᴀ ɪɴɪ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ɪɴɪ ɢᴇʀᴀᴍ. ᴀꜱꜱᴀʟᴀᴍᴜᴀʟᴀɪᴋᴜᴍ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴀʟᴀᴍ, ᴅᴀʜ ᴘᴜᴋᴜʟ 3.35ᴀᴍ. ᴀᴋᴜ ꜱᴜꜱᴀʜ ɴᴀᴋ ᴛɪᴅᴜʀ ᴍᴀʟᴀᴍ ɴɪ, ᴛᴀᴘɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴜ ᴛɪᴅᴜʀ ʟᴇᴡᴀᴛ.

ᴛᴀᴘɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ɴɪ ᴀᴋᴜ ᴀꜱʏɪᴋ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ, ᴅᴀɴ ɴᴀꜱɪʙ ᴀᴋᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ. ᴀᴋᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴇʀʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ ɴɪ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴜʟᴀɴ ᴅᴇᴘᴀɴ.

ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴛᴀᴜ, ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ʀɪꜱᴀᴜᴋᴀɴ ᴅɪᴏʀᴀɴɢ. ɴᴀꜱɪʙ ʙᴀɪᴋ ᴀᴋᴜ ʙᴜᴊᴀɴɢ ʟᴀɢɪ.

ɢʀᴀᴅᴜᴀɴ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀɴʏᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴋᴇʀᴊᴀ

ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴛᴇɴɢᴀʜ ɢᴀʟᴀᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴜ (ɪɴᴅᴇᴇᴅ, ᴍʏꜰᴜᴛᴜʀᴇᴊᴏʙꜱ, ᴊᴏʙꜱᴛʀᴇᴇᴛ ᴅʟʟ). ᴛᴀᴘɪ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ɴᴀᴋ ᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴛ ꜱɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ʙᴏꜱ ᴀᴋᴜ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɴɪ.

ᴀᴋᴜ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɢʀᴀᴅᴜᴀɴ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀɴʏᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇꜱᴜᴀᴘ ɴᴀꜱɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

ᴀᴋᴜ ɴɪ ɴᴀᴋ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙɪᴊᴀᴋ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋᴅᴇʟᴀʜ ʙɪᴊᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ, ʙɪᴀꜱᴀ ʙɪᴀꜱᴀ ꜱᴀᴊᴀ ʟᴀʜ. ᴛᴀᴘɪ, ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴏꜰᴛᴡᴀʀᴇ ᴍɪᴄʀᴏꜱᴏꜰᴛ ᴡᴏʀᴅ, ᴇxᴄᴇʟ, ᴘᴏᴡᴇʀᴘᴏɪɴᴛ ᴛᴜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ʙɪᴀꜱᴀ ɢᴜɴᴀ.

ᴍɪᴄʀᴏꜱᴏꜰᴛ ᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ, ᴀᴜᴛᴏᴄᴀᴅ ᴘᴜɴ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴜ ɢᴜɴᴀ. ᴇᴅɪᴛ ᴇᴅɪᴛ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴛᴜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴅᴀʜ ʙɪᴀꜱᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ. ᴀᴋᴜ ʙɪᴀꜱᴀ ɢᴜɴᴀ ᴇxᴄᴇʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋɪʀᴀ ᴄᴏꜱᴛɪɴɢ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ. ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋᴅᴇ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛᴜ.

ᴅᴀʜ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇʙɪʜ ᴀᴋᴜ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ ɴɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴅɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴜᴛᴀʀᴀ. ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ xxx, ᴀᴋᴜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ʜᴀʙɪꜱᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀʏᴀɴʏᴀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ʟᴇᴡᴀᴛ. ᴛᴀᴘɪ ʙᴏꜱ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴜᴛ ᴋᴇᴜɴᴛᴜɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ.

ᴛᴀᴘɪ, ᴅᴀʀɪ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ɴɪ ᴀᴋᴜ ᴅᴀʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴀᴜ ᴘᴇʀᴀɴɢᴀɪ ʙᴏꜱ ᴀᴋᴜ ɴɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋɪ ʜᴀᴍᴜɴ ᴅᴀɴ ᴍᴀʀᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴛᴇɴᴛᴜ ᴘᴀꜱᴀʟ. ᴛᴀᴋᴘᴇ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ʟᴀɢɪ.

ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴀʀɪ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴋᴇᴅᴜᴀ, ᴀᴋᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴋᴏᴍɪᴛᴇᴅ ᴅᴀɴ ᴅᴇᴅɪᴋᴀꜱɪ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴʏɪᴀᴘᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴜᴛ ᴋᴇᴜɴᴛᴜɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴏꜱ.

ᴛᴀᴘɪ ᴍᴀʟᴀɴɢɴʏᴀ, ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ 6 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ, ᴀᴋᴜ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴄ0ᴠɪᴅ ᴛᴀʜᴀᴘ 4 ᴅᴀɴ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴅɪᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ.

ᴀᴋᴜ ꜱᴛᴀʏ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ, ᴀᴋᴜ ʀᴇʜᴀᴛ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱɪᴍᴘᴛᴏᴍ ʟᴏɴɢ ᴄ0ᴠɪᴅ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀᴜᴋ. ᴄᴜᴍᴀ ʜᴀᴛɪ ᴛᴀᴋ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀᴍ ᴍᴇᴍɪᴋɪʀᴋᴀɴ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴛᴇʀʙᴇɴɢᴋᴀʟᴀɪ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢɢᴀɴᴛɪ ᴀᴋᴜ.

ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴍᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴜʀᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴇɴᴀɢᴀ, ᴀᴋᴜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴏꜰɪꜱ ᴅᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ᴅɪ ꜱɪᴛᴇ. ʙᴏꜱ ᴘᴜʟᴀᴋ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇʀᴛɪ ᴅᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ʙᴏᴅᴏʜ, ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴛᴜʙɪ ᴛᴜʙɪ ᴍᴇɴɢᴀʀᴀʜ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ɪɴɪ.

ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴋᴇꜱɪʟᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ʙᴜᴀᴛ ᴅɪ ꜱɪᴛᴇ, ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴅɪᴍᴀᴋɪ ʙᴇʀᴛᴀʟᴜ ᴛᴀʟᴜ ʙᴏᴅᴏʜ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ.

ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴜᴋᴀ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ᴀᴘᴀ, ᴛᴀᴘɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ, ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴜ ᴀᴋᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴅᴇɴᴅᴀᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴏꜱ. ᴛᴀᴘɪ ᴛᴀᴋᴅᴇʟᴀʜ ᴀᴋᴜ ᴘʟᴀɴ ᴀᴘᴀ ᴀᴘᴀ, ᴄᴜᴍᴀ ᴍᴀᴋɪ ᴅɪᴀ ʙᴀʟɪᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪ ꜱᴀᴊᴀ.

ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴛᴜ ᴘᴜɴ ꜱɪᴀᴘ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴏꜱ ᴋᴀᴜᴛ ᴜɴᴛᴜɴɢ ʙᴇʀᴘᴜʟᴜʜ ʀᴀᴛᴜꜱ ʀɪʙᴜ ᴅᴀʀɪ ꜱɪᴛᴜ. ꜱɪᴋɪᴛ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇ ᴀᴘᴀ, ᴛᴀᴋᴘᴇ ᴀᴋᴜ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ʜᴀᴍʙᴀ ᴅɪ ᴍᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴍɪᴛ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴅɪ ᴋᴀᴡᴀɴ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋᴀᴍɪ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇʙᴀʏᴀ.

ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ “ᴀʙᴀɴɢ” ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀᴘᴋᴀɴ ʜᴀᴛɪ, ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛɴʏᴀ ʟᴀʏᴀɴᴀɴ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴀʜɪ.

ꜱᴇʀɪɴɢᴋᴀʟɪ ᴅɪᴀ ᴍᴇʀᴇɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ “ᴛᴀᴋ ᴘᴀʏᴀʜ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴛɪɴɢɢɪ ᴛɪɴɢɢɪ ᴘᴜɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴀᴜ ʟᴀʜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɴɪ”, ᴅᴀɴ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀᴄᴀᴍ ʟᴀɢɪ. ᴀᴘᴀ ᴅɪᴀ ɪɴɢᴀᴛ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋᴅᴇ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴋᴇ, ʜᴀʜᴀ.

ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ɪɴꜱᴇᴄᴜʀɪᴛʏ ᴅɪᴀ ᴛɪɴɢɢɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴀʏᴀᴋᴀɴ ᴀᴋᴀᴅᴇᴍɪᴋ ᴀᴋᴜ ᴊᴀᴜʜ ʟᴇʙɪʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀʀɪ ᴅɪᴀ, ᴊᴀᴅɪ ᴛᴜ ꜱᴀᴊᴀ ᴄᴀʀᴀ ᴅɪᴀ ɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴋᴀɴ ᴇɢᴏ ᴅɪᴀ, ᴍᴜɴɢᴋɪɴʟᴀʜ.

ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴀʀɪ ꜱɪᴛᴜ, ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴅᴀʀ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀ, ᴀᴋᴜ ᴍᴜʟᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴍʙɪʟ ᴘᴇᴅᴜʟɪ. ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ, ᴀᴋᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍɪᴛᴇᴅ, ʜᴀʀɪ ʜᴀʀɪ ᴛᴜʀᴜɴ ɴᴀɪᴋ ꜱɪᴛᴇ, ᴅɪᴍᴀᴋɪ ᴅɪᴍᴀʀᴀʜɪ ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴇᴄɪʟ ᴛᴜ ᴅᴀʜ ʙɪᴀꜱᴀ.

ꜱᴇʀɪɴɢᴋᴀʟɪ ᴀᴋᴜ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴀɢɪᴛᴀᴜ ʙᴏꜱ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢɪᴛᴀᴜ ᴘᴜɴ, ᴀᴋᴜ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴍᴀʀᴀʜɪ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʙᴇʀᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴋᴜꜱᴜᴛ.

ᴀʏᴀᴛ ᴅɪᴀ, “ʙᴇɴᴅᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ ᴘᴜɴ ᴋᴏ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ꜰɪᴋɪʀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴋᴇ?” ʙᴜᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀᴋɪᴛ ʜᴀᴛɪ ꜱᴀᴊᴀ. ᴛᴀᴜ ɴᴀᴋ ɢᴏʏᴀɴɢ ᴋᴀᴋɪ ᴋᴀᴛ ᴏꜰɪꜱ, ᴏʀᴀɴɢ ʙᴀɢɪᴛᴀᴜ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ꜱɪᴋɪᴛ ᴍᴜʟᴀ ʟᴀ ɴᴀɪᴋ ᴅᴀʀᴀʜ.

ᴛᴀᴘɪ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴛᴜ ᴅɪᴛᴏʟᴀᴋ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 50ᴋ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴄʟᴀɪᴍ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴛᴜʀᴜɴ ᴋᴇ ᴛᴀᴘᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴜᴋᴜʀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴜᴋᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴘᴇɴɢᴜʀᴀɴɢᴀɴ ʙᴀʜᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀᴘᴀᴋ ᴀᴛᴀꜱ ᴀʀᴀʜᴀɴ ᴅɪᴀ. ᴛᴀᴘɪ ᴀᴋᴜ ᴅɪᴘᴇʀꜱᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴍᴀᴋɪ ꜱᴇᴛᴇʀᴜᴋ ᴛᴇʀᴜᴋɴʏᴀ. ᴏᴋ ʟᴀʜ ꜰɪɴᴇ.

ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴍᴀꜱɪʜ ᴜɴᴛᴜɴɢ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴄᴜᴍᴀ ᴀᴋᴜ ᴅɪᴘᴇʀꜱᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀʙ ᴛᴀᴋ ʙᴀɢɪᴛᴀᴜ ᴅɪᴀ ᴀᴡᴀʟ. ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢɪᴛᴀᴜ ᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ? ɴᴀᴋ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ʟᴀ ᴛᴜ. ᴍᴀʀᴀʜ ᴀᴋᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ, ʟᴇᴍᴀʜ.

ᴛᴀᴘɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪ ᴋᴇᴄɪʟ ᴀᴋᴜ, ᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴘᴜᴀꜱ, ᴇɴᴛᴀʜ ᴋᴇɴᴀᴘᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ 10 ᴄᴀᴍᴛᴜ, ᴀᴅᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʙᴀʀᴜ ᴍᴀꜱᴜᴋ, ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ. ᴀᴋᴜ ɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴜʀᴀʏᴀ. ᴅɪᴀ ɴɪ ᴊᴀɴᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ 1 ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴇᴡᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴄᴇʀɪᴀ. ᴅɪᴀ ᴘᴜɴ ᴊᴀɢᴀ ꜱɪᴛᴇ.

ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴄɪᴛᴇ, ʙᴏꜱ ᴛᴀʟᴀᴍ ꜱᴜᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴅɪᴀ ɴɪ ᴋᴇɴᴀ ᴍᴀᴋɪ ᴋᴇ ᴀᴘᴀ. ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴏꜰɪꜱᴍᴀᴛᴇ ᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴏʀᴀɴɢ ɴɪ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴅᴀ ꜱᴋᴀɴᴅᴀʟ.

ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴇʙᴀʙ ᴛᴜ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʙᴀʀᴜ ʙᴏʟᴇʜ ɢᴜʀᴀᴜ ɢᴜʀᴀᴜ ᴋᴀꜱᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴏꜱ ᴛᴀʟᴀᴍ ɴɪ. ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀᴍᴀ ᴅɪᴀᴍ ᴅɪᴀᴍ ꜱᴀᴊᴀ ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ɢʀᴏᴜᴘ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ, ꜱᴇʙᴀʙ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴜ ᴘᴇʀᴀɴɢᴀɪ ᴀꜱᴀʟ ᴅɪᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍᴀɴᴀ.

ɴᴀᴋ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ, ᴀᴋᴜ ꜱᴇʀɪɴɢᴋᴀʟɪ ᴅɪʙᴀɴᴅɪɴɢ ʙᴀɴᴅɪɴɢᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜʀᴀʏᴀ, ꜱᴜʀᴀʏᴀ ʙᴀɢᴜꜱ, ꜱᴜʀᴀʏᴀ ʙɪᴊᴀᴋ, ꜱᴜʀᴀʏᴀ ʙᴇʀʙᴀᴋᴀᴛ, ꜱᴜʀᴀʏᴀ ᴇꜰꜰɪᴄɪᴇɴᴛ, ᴅᴀɴ ʟᴀɪɴ ʟᴀɪɴ.

ɢᴀᴊɪ ꜱᴜʀᴀʏᴀ ᴅɪɴᴀɪᴋᴋᴀɴ, ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴏꜰꜰɪᴄᴇ ꜱᴜʀᴀʏᴀ ᴘᴇɢᴀɴɢ ᴘᴀᴋᴀɪ ʜᴀʀɪ ʜᴀʀɪ ᴘᴇʀɢɪ ꜱɪᴛᴇ ᴅᴀɴ ᴘᴀʀᴋ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪᴀ. ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴅɪᴀ ꜱɪᴀᴘᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴏɴᴜꜱ.

ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ꜱᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴜʀᴀʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴘᴜɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴀʀᴜ ᴛᴀᴘɪ ʙᴏʟᴇʜ ɴɢᴀᴍ ꜱᴏʏ ɴɢᴀɴ ʙᴏꜱ ᴛᴀʟᴀᴍ.

ᴛᴀᴘɪ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ʟᴀʏᴀɴᴀɴ ʙᴇʀᴀᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ʙᴏꜱ ᴛᴀʟᴀᴍ ɴɪ, ʟᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴀᴍᴀᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴊᴀᴅɪ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀʜ ꜱɪᴋɪᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜʀᴀʏᴀ, ᴛᴀᴘɪ ᴀᴋᴜ ᴘᴇɴᴅᴀᴍ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪ ᴊᴇʟᴀʜ. ᴄᴜʙᴀ ʜᴜꜱɴᴜᴢᴏɴ ᴋᴀɴ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴄᴇʀɪᴀ ᴅᴀɴ ɢᴜʀᴀᴜ ɴᴀᴋ ᴊɪʟᴀᴛ ʙ0ɴᴛᴏᴛ ʙᴏꜱ. ʜᴜꜱɴᴜᴢᴏɴ2.

ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ʏᴀɴɢ ᴋᴇ-4, ᴀᴋᴜ ᴅɪᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ ᴛᴀᴘᴀᴋ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴀɢᴀᴍᴀ. ᴅᴀʀɪ ʜᴀʀɢᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴛᴇɴᴅᴇʀ ᴅᴀɴ ʜᴀʀɢᴀ ᴋᴏɴᴛʀᴀᴋᴛᴏʀ, ᴀᴋᴜ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴜ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ɴɪ ᴀᴋᴀɴ ʀᴜɢɪ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇɴᴀɪᴋᴀɴ ʜᴀʀɢᴀ ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙᴇꜱɪ ᴅᴀɴ ʟᴀɪɴ ʟᴀɪɴ.

ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴏꜱ ᴛᴀʟᴀᴍ, ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴜɴᴛᴜɴɢ, ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ʜᴏᴛᴀᴋ ᴅɪᴀ, ᴅɪᴀ ɴɪ ʙᴏᴅᴏʜ ᴛᴀᴋᴅᴇ ᴏᴛᴀᴋ ᴋᴇ. ᴅɪᴀ ꜱᴜʀᴜʜ ᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴊᴜɢᴀ, ᴛᴀᴘɪ ᴀᴋᴜ ᴋᴇɴᴀ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ ᴋᴏꜱ.

ᴅᴀʀɪ ᴀᴡᴀʟ ᴅᴀʜ ʀᴜɢɪ 100ᴋ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱɪᴛᴜ, ɴᴀᴋ ᴜɴᴛᴜɴɢ ᴀᴘᴀɴʏᴀ. ᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ꜱᴜʀᴜʜ ᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴊᴜɢᴀ, ᴛᴀᴋᴘᴇʟᴀʜ ᴀᴋᴜ ʙᴜᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱɪᴀᴘ ʙᴀʀᴜ ʙᴀʀᴜ ɴɪ.

ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴜɢɪᴀɴ ʜɪɴɢɢᴀ 180ᴋ. ᴀᴋᴜ ᴅɪᴛᴇɴɢᴋɪɴɢ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ ɴɪ. ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ ᴋᴏꜱ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ, ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴅᴀʜ ʀᴜɢɪ ᴅᴀʀɪ ᴀᴡᴀʟ.

ᴀᴋᴜ ᴄᴜᴍᴀ ᴛᴀᴜ ɴᴀᴋ ꜱɪᴀᴘᴋᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ɴɪ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴘᴜɴ ᴄᴜᴍᴀ ɪᴋᴜᴛ ᴀʀᴀʜᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ.

ᴅɪᴀ ᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʙɪɴᴄᴀɴɢ ᴍᴀꜱᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ɴɪ, ᴅɪᴀ ꜱᴜʀᴜʜ ꜱɪᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴘᴜʟᴀᴋ. ᴋᴏ ᴛᴀᴋ ʀᴇᴛɪ ᴛᴇᴋᴀɴ ᴋᴀʟᴋᴜʟᴀᴛᴏʀ ᴋɪʀᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴋᴇ? ᴛᴀᴘɪ ᴛᴀᴋᴘᴇʟᴀʜ ʙᴇɴᴅᴀ ᴅᴀʜ ᴊᴀᴅɪ, ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴄᴍᴀɴᴀ, ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴘᴜɴ ᴅᴀʜ ꜱɪᴀᴘ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪ ᴀᴋᴜ, ᴇɴᴛᴀʜ ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʀᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ. ᴛᴀᴘɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ, ᴘᴀᴅᴀɴ ᴍᴜᴋᴀ ʙᴏꜱ ᴛᴀʟᴀᴍ. ᴅᴀꜱᴀʀ ᴛᴀʟᴀᴍ ᴅᴜᴀ ᴍᴜᴋᴀ, ᴘᴇʀᴀɴɢᴀɪ ᴍᴀᴄᴀᴍ ꜱʏᴀɪɪᴛᴀɴ. ꜱᴇɴɪᴏʀ ᴋᴀᴛᴀ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ, ꜱᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ʙᴏꜱ ᴛᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴀʙ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴀɴɢᴀɴ.

ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴋʀᴇᴅɪʙɪʟɪᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴊᴀᴅɪ ʙᴏꜱ. ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ɢᴀᴊɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴀʏᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴅɪᴜɴɢᴋɪᴛ ᴜɴɢᴋɪᴛ. ɢᴀᴊɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ, ʙᴜᴋᴀɴ ᴘᴀᴋꜱᴀᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴘɪʜᴀᴋ.

ᴀᴋᴜ ʜᴀʀᴀᴘ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴋᴜ ᴊᴀᴅɪ ʙᴏꜱ ɴᴀɴᴛɪ (ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ʏᴀ), ᴀᴋᴜ ʟᴀʏᴀɴ ᴅᴀɴ ʜᴀʀɢᴀɪ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴀᴋᴜ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ʙᴀɪᴋɴʏᴀ.

ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ʜᴀᴍʙᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ʜᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ. ʙᴏꜱ ᴛᴀʟᴀᴍ, ᴋᴏ ɴɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ɢᴀɢᴀʟ, ᴘᴀᴅᴀɴ ᴍᴜᴋᴀ ʀᴜɢɪ. ꜱᴀᴢᴀʟɪ ᴄᴀʙᴜᴛ ᴅᴜʟᴜ.

ᴍᴀᴀꜰ ʏᴀ ʙᴇʙᴇʟ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘᴜʟᴀ.

ꜱᴇᴋɪᴀɴ, ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴀʟᴀᴍ.

ʀᴇᴀᴋꜱɪ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ
ꜰʏᴅᴅ ᴀʀꜱᴀᴛ – ᴄᴏɴᴛʀᴀᴄᴛᴏʀ ᴅᴀɴ ᴄᴏɴꜱᴜʟᴛᴀɴᴛ ɪᴅ ᴋᴇ ᴀʀᴄʜɪ ᴋᴇ, ʙᴇʀꜱᴇᴘᴀʜ ʙᴏꜱ ʙᴏꜱ ᴘᴇʀᴀɴɢᴀɪ ʏᴀʜᴠᴅɪ ɴᴀᴋ ᴋᴀʏᴀ ꜱᴏʀᴀɴɢ.

ꜱᴛᴀꜰ ᴋᴇᴊᴇ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ 3 4 ᴘᴀɢɪ, ɢᴀᴊɪ ʀᴇɴᴅᴀʜ ᴘᴀʀᴀꜱ ᴘᴀʀᴀꜱ ʜɪᴅᴜɴɢ, ʙᴏɴᴜꜱ ᴛᴀᴋᴅᴇ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴄʟᴀɪᴍ ᴏᴛ ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴊᴇ ᴛᴀᴋ ɪᴋʜʟᴀꜱ.

ᴘᴀꜱᴛᴜ ᴅɪʜɪᴍᴘɪᴛ ᴋɪʀɪ ᴋᴀɴᴀɴ ᴋᴀᴋɪ ᴋᴀᴋɪ ᴋɪᴘᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴊᴇ ꜱᴋɪʟʟ ᴛᴀᴋᴅᴇ, ʜᴀʀɪ ʜᴀʀɪ ᴊᴀᴅɪ ʙᴀᴛᴜ ᴀᴘɪ. ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱʜᴀɪᴛᴏɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɴɪ.

ꜰᴀʀɪᴅᴀʜ ʏᴜꜱᴜꜰ – ᴛᴀᴋ ᴅɪɴᴀꜰɪᴋᴀɴ..ᴀᴅᴀ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ, ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴋɪᴘᴀꜱ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴏɴ ᴇᴄᴏɴ ᴛᴇʀᴜꜱ.

ᴊᴀᴅɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴛᴀꜰꜰ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍ ꜱᴜᴀᴍ ᴋᴜᴋᴜ, ᴛᴀᴋᴅᴇ ꜱᴇʟᴇʀᴀ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴊᴏᴋᴇꜱ ᴍᴇʀᴀᴘᴜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴘɪɴɢɢɪʀ.

ᴋᴀᴅᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴊᴀɢᴀ ʜᴀᴛɪ ʙᴏꜱ ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴘᴜʟᴜɴ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴜɴ ᴅɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ʙᴏꜱ. ʀᴀᴊɪɴ ᴅᴇᴘᴀɴ ʙᴏꜱ ꜱᴀᴊᴀ, ʜᴀʜᴀ.

ᴀɴʏᴡᴀʏ ᴀʟʟᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ. ᴋᴀʟᴀᴜ ɴᴀᴋ ꜱɪʜᴀᴛ ᴍᴇɴᴛᴀʟ, ᴋᴇɴᴀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇʀꜱᴇᴋɪᴛᴀʀᴀɴ ᴛᴏᴋꜱɪᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙɴᴜʜ ᴀᴋᴀʟ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ.

ᴇᴢᴅ ᴀɪʀᴀɴɪᴇꜱ –ᴀᴡᴀᴋ ᴀᴅᴀ ꜱᴋɪʟʟ ᴀᴜᴛᴏᴄᴀᴅ ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴊᴀɢᴀ ꜱɪᴛᴇ, ᴀᴘᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴛʀʏ ʙᴇʀʜɪᴊʀᴀʜ ᴋᴇ ᴋʟ ᴅᴀɴ ᴄᴀʀɪ ꜰɪʀᴍ ᴀʀᴄʜɪᴛᴇᴄᴛᴜʀᴇ ʏᴀɴɢ ꜱᴜꜱᴛᴀɪɴ.

ꜱᴇᴛᴀʜᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴀʟᴀᴜ ʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ʙᴀɴᴅᴀʀ ʙᴀɴᴅᴀʀ ʙᴇꜱᴀʀ ɴɪ ᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ ʏᴀɴɢ ʙᴜᴀᴛ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ꜱɪᴛᴇ ɴɪ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ɴᴀᴋ ᴏᴋᴀʏ ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟ, ꜱɪᴛᴇ ᴅᴀɴ ᴄʟɪᴇɴᴛ’ꜱ ʙᴜᴅɢᴇᴛ.

ᴋᴀᴡᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴀʀᴄʜɪᴛᴇᴄᴛ, ᴋᴇʀᴊᴀ ᴋᴀᴛ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ 5 ʙᴜʟᴀɴ ɢᴀᴊɪ ᴛᴀᴋ ʙᴀʏᴀʀ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇʙᴀʙ ʙᴏꜱ ᴏᴋ ᴊᴇ ᴅɪᴀ ꜱᴛᴀʏ. ʜᴜʜᴜ.

ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴀᴡᴀᴋ. ꜰʀᴇꜱʜ ɢʀᴀᴅ ᴛᴀᴋ ʀᴇᴛɪ ᴀᴘᴀ ᴀᴘᴀ. ᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴘᴇʀꜱᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʙ ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴛᴜ ɢᴀɢᴀʟ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴀʏᴀ.

ᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴀᴛ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ ꜱᴇʙᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴜ ʟᴇᴘᴀꜱ 7 ʙᴜʟᴀɴ.

ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ ᴋᴇᴄɪʟ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ ᴅᴀᴘᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴀᴊɪ ʙᴀꜱɪᴄ ʙᴀʟɪᴋ. ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴏꜱ ᴄɪɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴊᴀʀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ᴘᴀꜱᴀʟ ᴋᴀʙɪɴᴇᴛ, ᴋɪʀᴀ ʜᴀʀɢᴀ, ᴇɴᴛᴇʀᴛᴀɪɴ ᴄʟɪᴇɴᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴᴀɢᴇ ꜱɪᴛᴇ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀᴅɪ ʙᴏꜱ ᴄᴏᴍᴘᴀɴʏ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ.

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ. ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ɢɪᴠᴇ ᴜᴘ ᴏᴋ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ – ꜱᴀᴢᴀʟɪ (ʙᴜᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ)

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’