ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱʜᴜᴋ ᴀᴋᴜɪ ‘ꜱᴇᴋꜱᴀ’ ᴅɪɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴀʟɪ – “ꜱᴀɴᴀ ꜱɪɴɪ ᴅᴀᴛɪɴɢ, ᴛᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ..”

ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋᴇʙɪᴀꜱᴀᴀɴ, ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʟᴜᴀʜᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ꜱʜᴜᴋ ꜱᴀʜᴀʀ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇʀᴀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ.

ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀɪᴀɴ, ꜱᴇʀᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʀᴏꜱꜱᴀʟᴇɴɴᴀʜ ɴᴀᴛᴀꜱꜱʏɪᴀʜ ᴀꜱꜱʜᴀꜰᴇʀᴀʜ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɪɴꜱᴛᴀꜱᴛᴏʀʏ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 29 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ᴅɪɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴀʟɪ ᴏʟᴇʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ꜱɪʙᴜᴋ ʙᴇʀᴄɪɴᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʟᴀɪɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴛᴏʟᴏɴɢʟᴀʜ ʙᴀɢɪ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ!

ᴛᴇɢᴀꜱ ꜱᴇʀᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪ ᴄᴀɴ ꜱᴇᴇ ʏᴏᴜ ᴠᴏɪᴄᴇ (ɪᴄꜱʏᴠ) ᴀɢᴀʀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ‘ᴍᴇɴʏᴇᴋꜱᴀ’ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ.

“ʙᴏʟᴇʜ ꜱɪʙᴜᴋ ʙᴇʀᴄɪɴᴛᴀ ꜱᴀɴᴀ ꜱɪɴɪ. ᴛᴀᴘɪ ᴛᴏʟᴏɴɢʟᴀʜ ʙᴀɢɪ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ. ᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴀʜ ꜱɪᴋꜱᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴀᴍᴜ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ ꜱɪɴɪ ᴅᴀᴛɪɴɢ.

“ʙɪʟᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ɴᴅᴀ (ᴛɪᴅᴀᴋ) ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ. ᴍᴇɴʏɪᴋꜱᴀ ʙᴀ (ʏᴀ) ɴᴀᴍᴀɴʏᴀ. ᴋᴇɴᴀ ɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴛᴀʟɪ,” ʟᴜᴀʜɴʏᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ.
ᴍᴀʟᴀʜ, ɪʙᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴀᴛᴀᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ‘ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ’ (ᴅᴍ) ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀɴᴀᴍᴘᴀᴋ ‘ꜱɪ ᴅɪᴀ’ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ʟᴏᴋᴀꜱɪ.

ᴋᴀʟᴀᴜ ᴍᴜɴɢᴋɪʀ ᴊᴀɴᴊɪ, ꜱɪᴀᴘ!

“ᴀᴋᴜ ʙᴀɢɪ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴇꜱᴏᴋ (ʜᴀʀɪ ɴɪ). ᴋᴀʟᴀᴜ ᴍᴜɴɢᴋɪʀ ᴊᴀɴᴊɪ ꜱɪᴀᴘ. ᴘᴇɢᴀɴɢ ᴊᴀɴᴊɪ ᴏᴋᴀʏ. ᴋᴀᴛ ɪᴘᴏʜ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴛᴀᴋ ᴘᴀꜱᴛɪ ʟᴀʜ. ꜱɪᴀᴘᴀ ᴛᴇʀɴᴀᴍᴘᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʟᴀ ᴅᴍ ꜱᴀʏᴀ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴅᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀ.

“ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴇᴍᴜᴀ. ᴋᴀʟᴀᴜ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴋᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀɪɴ ᴘᴜɴ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ʏᴀ,” ᴛᴜʟɪꜱ ꜱᴇʀᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴅᴍ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ‘ᴘᴇɴᴀᴍᴘᴀᴋᴀɴ’ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍɪʀɪᴘ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ʟᴀʏᴀʀ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴜʟɪꜱᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱʜᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀ ʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ ꜱʜᴜᴋ ᴛᴜ ᴅᴀʜ ᴍᴀᴋᴀɴ ʙᴇɴᴅᴀ ᴋᴏᴛᴏʀ?”

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ꜱᴇʀᴀ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ꜱᴇʙᴜᴍʙᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍꜰᴀɪʟᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴄᴇʀᴀɪᴀɴ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’