(ᴠɪʀᴀʟ) ᴋᴇᴄᴏʜ ‘ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴜᴄᴜᴋ ᴊᴀʀᴜᴍ ᴛᴀᴋ ꜱᴜɴᴛɪᴋ ᴠᴀᴋꜱɪɴ’, ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴄᴜᴄᴜᴋ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ ɪɴɪ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ 2 ʙᴇʀɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴄᴜᴄᴜᴋ ᴊᴀʀᴜᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴜɴᴛɪᴋ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ! ꜱɪʟᴀ ʙᴀᴄᴀ ʜᴀʙɪꜱ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ꜱᴀʟᴀʜ ꜰᴀʜᴀᴍ.

(ᴠɪᴅᴇᴏ) ᴘɪᴄᴀɢᴀʀɪ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴄᴜᴄᴜᴋ ᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴛᴇᴋᴀɴ, ᴄɪᴛꜰ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ᴘᴘᴠ

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴀʀ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀɢɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴜᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱᴜɴᴛɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪᴄᴀɢᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴛᴇᴋᴀɴ.

ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴘᴘᴠ ᴘᴀɴᴅᴜ ʟᴀʟᴜ ᴅɪ ᴋᴇᴍ ʟᴀᴘᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɴɢ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋʜᴀꜱᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴀᴛᴍ ᴅᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ. ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴀɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ (ʀꜱᴀᴛ) ᴋᴇᴍ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴀᴛᴍ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ. ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴀᴛᴀᴛᴇʀᴛɪʙ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ. – ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ.

ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴀᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ɪᴍᴜɴɪꜱᴀꜱɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ɴᴀꜱɪʙ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴘᴘᴠ ᴋᴇᴅᴀʜ, ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ.

ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɢᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴛᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ.

ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ‘ᴘɪᴄᴀɢᴀʀɪ ᴋᴏꜱᴏɴɢ’ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴀʟᴀʜ ꜰᴀʜᴀᴍ

ᴋᴀᴊᴀɴɢ – ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ‘ᴘɪᴄᴀɢᴀʀɪ ᴋᴏꜱᴏɴɢ’ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ (ᴘᴘᴠ), ʙᴀɴɢɪ ᴀᴠᴇɴᴜᴇ ᴄᴏɴᴠᴇɴᴛɪᴏɴ ᴄᴇɴᴛʀᴇ (ʙᴀᴄᴄ) ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪᴍᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇɴᴀʀ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴋᴀᴊᴀɴɢ, ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴍᴏʜᴅ. ᴢᴀɪᴅ ʜᴀꜱꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇɴᴀꜰɪᴀɴ ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴇᴋꜱᴇᴋᴜᴛɪꜰ, ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ᴅɪ ᴘᴘᴠ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴜᴋᴜʟ 2.50 ᴘᴇᴛᴀɴɢ, ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ.

“ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴄɪᴀᴘᴀɴ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ (ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴠᴀᴋꜱɪɴ) ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ɴʏᴀʀɪꜱ ᴅɪꜱᴜɴᴛɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴋᴏꜱᴏɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴅɪ ᴘᴘᴠ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʙᴛᴜ ʟᴀʟᴜ.

“ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ᴅɪ ᴘᴘᴠ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴜɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴘᴇɴɢᴀᴍʙɪʟᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴊᴇʟᴀꜱ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ɪᴛᴜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴀʟᴀʜ ꜰᴀʜᴀᴍ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱᴜɴᴛɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴋᴏꜱᴏɴɢ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱᴜɴᴛɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴊᴇɴɪꜱ ꜱɪɴᴏᴠᴀᴄ.

“ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ, ᴛɪᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴅɪᴛɪᴘᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴅɪ ᴘᴘᴠ ɪᴛᴜ.

“ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴀᴄᴄ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ (ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴋᴏꜱᴏɴɢ) ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴄɪᴀᴘᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴛᴇᴍᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ɪᴀɴʏᴀ ᴛᴜʟᴀʀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋʟᴜᴍ ʙᴀʟᴀꜱ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ.- ᴋ! ᴏɴʟɪɴᴇ

ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ‘ᴘɪᴄᴀɢᴀʀɪ ᴋᴏꜱᴏɴɢ’ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ, ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴅʜᴀᴍ

ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ: ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ‘ᴘɪᴄᴀɢᴀʀɪ ᴋᴏꜱᴏɴɢ’ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪꜱᴜɴᴛɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴏꜱ ʙᴀʜᴀʀᴜ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅʀ ᴀᴅʜᴀᴍ ʙᴀʙᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢɢɪʟ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ.

“ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ꜱᴜɴᴛɪᴋ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇᴛɪᴋ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀ ʜᴀʀɪᴀɴ.

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ʙᴀᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ɪᴍᴜɴɪꜱᴀꜱɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 (ᴄɪᴛꜰ) ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴀᴛᴀᴛᴇʀᴛɪʙ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ (ᴘᴘᴠ) ᴘᴀɴᴅᴜ ʟᴀʟᴜ ᴅɪ ᴋᴇᴅᴀʜ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ɪꜱᴜ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴋᴏꜱᴏɴɢ.

ɪᴀ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴜʟᴀʀ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴜɴᴛɪᴋ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴊᴀʀᴜᴍ ᴘɪᴄᴀɢᴀʀɪ ᴋᴇ ʟᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴄɪᴛꜰ, ᴋᴇꜱ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴘᴘᴠ ᴘᴀɴᴅᴜ ʟᴀʟᴜ ᴅɪ ᴋᴇᴍ ʟᴀᴘᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɴɢ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ, ᴋᴇᴅᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ 17 ᴊᴜʟᴀɪ ʟᴀʟᴜ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ “ᴘɪᴄᴀɢᴀʀɪ ᴋᴏꜱᴏɴɢ” ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ (ᴘᴘᴠ) ꜱᴛᴀᴅɪᴜᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ ʙᴜᴋɪᴛ ᴊᴀʟɪʟ ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

ʟɪɴɢ ᴋᴡᴀɴɢ ᴄʜᴜɴ, 33, ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜰᴍᴛ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀꜱᴀ ᴋᴜʀᴀɴɢ 20 ꜱᴀᴀᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀᴀᴛ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢɪᴍʙᴀꜱ ᴋᴏᴅ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ᴅɪ ᴋᴀᴜɴᴛᴇʀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴊᴀʀᴜᴍ ᴅɪ ʟᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀʏᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴘɪꜱᴛᴏɴ ʜɪᴛᴀᴍ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴍᴀꜱᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴘɪᴄᴀɢᴀʀɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ, ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴏꜱ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’