ꜱᴇʙᴀʀ ᴢᴀʜɪᴅ ᴍᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴘᴋʀ, ᴀɴɴᴜᴀʀ ᴅɪꜱɪɴᴅɪʀ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ – ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ʟᴀᴘᴀɴ ᴊᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ, ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴜʟᴀʀᴋᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴋᴇᴘɪɴɢ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴜᴍɴᴏ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴢᴀʜɪᴅ ʜᴀᴍɪᴅɪ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴘᴋʀ.

ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ, “ᴍᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴅᴜʟᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀᴘ.. ʟᴇʙɪʜ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɢɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪɴɪɴɢ ᴅɪ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ᴘᴋᴘ” ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪɴᴅɪʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜᴍᴜᴍ, ᴛɪɢᴀ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ɪᴛᴜ ᴍᴇʟᴀɴɢɢᴀʀ ꜱᴏᴘ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ).

ᴄɪᴀᴘᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴇʙɪʜ 400 ᴋᴏᴍᴇɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴊᴀᴍ 9.30 ᴘᴀɢɪ ɪɴɪ ɴᴀᴍᴜɴ ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴄᴀᴍ ᴅᴀɴ ‘ᴍᴇᴍᴜʟᴀɴɢ ᴘᴀᴋᴜ ʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴀꜱ’ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀʜᴜ ‘ᴍᴇᴍʙᴀʟᴀꜱ ᴅᴇɴᴅᴀᴍ.’

ᴅᴀʟᴀᴍ ɢᴀᴍʙᴀʀ ɪᴛᴜ, ᴀʜᴍᴀᴅ ᴢᴀʜɪᴅ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴀᴋᴀɴ ɴᴀꜱɪ ᴅᴜʟᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴜꜱᴀʜᴀ ᴀɢᴜɴɢ ᴘᴋʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ꜱᴀɪꜰᴜᴅᴅɪɴ ɴᴀꜱᴜᴛɪᴏɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴡʜɪᴘ ᴘᴋʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴊᴏʜᴀʀɪ ᴀʙᴅᴜʟ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ.

ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴅᴜᴀ ᴋᴇᴘɪɴɢ ɢᴀᴍʙᴀʀ ʟᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴢᴀʜɪᴅ ᴅᴀɴ ꜱᴀɪꜰᴜᴅᴅɪɴ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʙᴜᴋᴜ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴀᴛᴜ ɢᴀᴍʙᴀʀ ʟᴀɢɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴛɪɢᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴍᴇᴊᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ.

ᴛɪɢᴀ ʟᴀᴛᴀʀ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ʙᴇʀʟᴀɪɴᴀɴ ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴜᴍᴜᴍ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴜᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ ɪɴɪ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴘᴋᴘ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ.

“ʙᴀʀᴜ ᴋᴇɴᴀ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ʀᴍ2,000 ᴅᴀʜ ᴛɪᴋᴀᴍ ᴋᴀᴡᴀɴ,” ᴋᴏᴍᴇɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ɴᴀᴍᴀ ᴅʜɪʏᴀᴜᴅᴅɪɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴋᴇᴛᴇʀᴇʜ ɪᴛᴜ.

ᴀɴɴᴜᴀʀ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ2,000 ᴏʟᴇʜ ᴘᴏʟɪꜱ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴍᴇʟᴀɴɢɢᴀʀ ꜱᴏᴘ ᴘᴋᴘ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴢɪᴀʀᴀʜɪ ᴍᴀɴᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴛᴜɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴀʜᴍᴀᴅ ʙᴀᴅᴀᴡɪ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴅᴜᴀ ᴊᴀᴍ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ɪᴛᴜ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ, ᴀɴɴᴜᴀʀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴄɪᴀᴘᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴢᴀʜɪᴅ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴋᴀɴᴀɴ ᴘᴋʀ ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ꜱɪɴᴅɪʀᴀɴ ꜱɪɴɪꜱ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴛᴜᴅᴜʜᴀɴɴʏᴀ.

ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴀɴɴᴜᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ᴅᴀɴ ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴢᴀʜɪᴅ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ‘ᴍᴇʟᴀɴɢɢᴀʀ’ ꜱᴏᴘ ᴘᴋᴘ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴅɪ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴɢ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ʀᴀᴍᴀɪ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍɪꜱᴋɪɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴍᴘɪᴛᴀɴ.

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ, ᴀᴢɪᴢ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀɴɴᴜᴀʀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴋᴀᴡᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴊɪᴋᴀ ʙᴇʀɢᴀᴅᴜʜ, ʜᴀʙɪꜱ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴅɪᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴɴʏᴀ. – ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀɢᴀᴢᴇᴛᴛᴇ

ᴀɴɴᴜᴀʀ ᴅɪᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ɪɴɢᴋᴀʀ ꜱᴏᴘ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ – ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴀɴɴᴜᴀʀ ᴍᴜꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ᴘᴏʟɪꜱ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ, ᴀɴɴᴜᴀʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅɪᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ʟᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴋᴇ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ, ᴛᴜɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴀʜᴍᴀᴅ ʙᴀᴅᴀᴡɪ.

“ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪʀᴀᴊᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴘᴅʀᴍ) ᴅᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇᴄᴇᴘᴀᴛ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛɴʏᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴘᴀᴅᴀ 10 ᴊᴜʟᴀɪ ʟᴀʟᴜ, ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴋᴇᴛᴇʀᴇʜ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛɴᴀɪᴋ ɢᴀᴍʙᴀʀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴡᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ.

ʟᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴊᴀᴍ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʜᴀᴅɪʀɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɴɢᴀʜᴀʀɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛᴜɴ ᴊᴇᴀɴɴᴇ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ɪᴛᴜ ᴅɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

“ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴀᴍʙɪʟ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴢɪᴀʀᴀʜ ᴛᴜɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʙᴀᴅᴀᴡɪ ᴅᴀɴ ᴛᴜɴ ᴊᴇᴀɴᴇ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ʙᴀɪᴛ ʙᴀᴅᴀᴡɪ ᴅɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

“ʟᴇʙɪʜ ᴅᴜᴀ ᴊᴀᴍ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴍᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴛᴜɴ ᴊᴇᴀɴᴇ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇʀᴀʜᴍᴀᴛɪ ᴘᴀᴋ ʟᴀʜ ꜱᴇɪꜱɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ,” ᴄɪᴀᴘ ᴀɴɴᴜᴀʀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ꜱᴇʟᴀɴɢ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʟᴀᴍᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴄɪᴀᴘᴀɴ ᴅɪ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ, ᴀɴɴᴜᴀʀ ᴍᴇᴍᴀᴅᴀᴍ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀᴜɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴇꜱ ᴅɪꜱᴇʀᴀɴɢ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ.

ɪᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇʟᴀɴɢɢᴀʀ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴇᴛᴀᴛᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘᴅ) ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴀɴɴᴜᴀʀ. – ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀɢᴀᴢᴇᴛᴛᴇ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’