ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴᴛᴜ, ᴋɪɴɪ ᴍᴀᴋ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴘᴜʟᴀ ʙᴜᴀᴛ ʜᴀʟ. ɪɴɪ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ᴘᴅʀᴍ

ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ – ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀꜱᴛᴏʀʏ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍɪʟɪᴋ ɴᴏᴏʀ ᴋᴀʀᴛɪɴɪ ɴᴏᴏʀ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴇᴅ, ɪʙᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ, ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴋᴏᴍᴇɴ ʙᴇʀʙᴀᴜʀ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪꜰ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴊᴏʜᴏʀ, ꜱᴜʟᴛᴀɴ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ʙʀɪᴄᴋꜰɪᴇʟᴅꜱ, ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴀɴᴜᴀʀ ᴏᴍᴀʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ɴᴏᴏʀ ᴋᴀʀᴛɪɴɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴜᴋᴜʟ 5.44 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴛᴀᴅɪ.

Sah Neelofa Bakal Berkahwin, Dirisik oleh PU Riz

“ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 32 ᴛᴀʜᴜɴ.

“ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀꜱɪʟᴀᴘ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍɪʟɪᴋ ɴᴏᴏʀ ᴋᴀʀᴛɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ, ᴋᴇꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɴɢᴀᴊᴀ ᴍᴇɴɢᴀɪʙᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴɪᴀᴛ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢᴋɪᴛᴋᴀɴ ᴘᴇᴄᴀʜ ᴋᴇᴀᴍᴀɴᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 504 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ, ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 233 ᴀᴋᴛᴀ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜʟᴛɪᴍᴇᴅɪᴀ 1998 ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 14 ᴀᴋᴛᴀ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ-ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴋᴇᴄɪʟ 1955.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴡᴇɴᴀɴɢ-ᴡᴇɴᴀɴɢɴʏᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴᴊᴇᴊᴀꜱᴋᴀɴ ʀᴇᴘᴜᴛᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ʜᴀᴋ ᴀꜱᴀꜱɪ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴏʀᴀɴɢ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀꜱᴛᴏʀʏ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ɴᴏᴏʀ ᴋᴀʀᴛɪɴɪ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴛɪᴋᴀɪᴋᴀɴ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ʀᴀᴊᴀ ʙᴇʀᴘᴇʟᴇᴍʙᴀɢᴀᴀɴ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ.

ᴛᴜʟɪꜱᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜʙᴀʀᴋᴀɴ ᴘʀᴏᴋʟᴀᴍᴀꜱɪ ᴅᴀʀᴜʀᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪɪꜱʏᴛɪʜᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 12 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ʙᴇʀᴋᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 1 ᴏɢᴏꜱ ᴅᴇᴘᴀɴ. – ᴋ! ᴏɴʟɪɴᴇ

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ: ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ, ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅɪᴅᴇɴᴅᴀ ʀᴍ60,000 ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʟᴀɴɢɢᴀʀ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ 20 ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʟᴀɪɴ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ60,000 (ꜱ$19,424) ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʟᴀɴɢɢɢᴀʀ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱʏᴀʀᴀᴛ (ᴘᴋᴘʙ) ᴅɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇɴᴛᴀꜱ ɴᴇɢᴇʀɪ.

ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ 19 ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ-ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʙᴇʀᴊᴀɴɢᴋɪᴛ 2020, ʟᴀᴘᴏʀ ᴀꜱᴛʀᴏ ᴀᴡᴀɴɪ.

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴄɪᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴅᴀɴɢ ᴡᴀɴɢɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ, ᴀᴄᴘ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴢᴀɪɴᴀʟ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ, ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ, ɴᴏᴏʀ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴍᴏʜᴅ ɴᴏᴏʀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ʀᴍ20,000 (ꜱ$6,436) ʙᴀɢɪ ᴅᴜᴀ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ.

ᴀꜱᴛʀᴏ ᴀᴡᴀɴɪ ᴍᴇɴᴜᴋɪʟ ᴀᴄᴘ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴢᴀɪɴᴀʟ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ɪᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ꜱᴏᴘ ᴅɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʀɪꜱ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴏᴛᴇʟ ᴛᴇʀᴋᴇᴍᴜᴋᴀ ᴅɪ ɪʙᴜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ10,000 (ꜱ$3,231) ᴛᴀɴᴘᴀ ᴅɪꜱᴋᴀᴜɴ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ.

ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ʀᴍ10,000 ʟᴀɢɪ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʟᴀɴɢɢᴀʀ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴍᴇʀᴇɴᴛᴀꜱ ɴᴇɢᴇʀɪ.

“ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴍᴇʟᴀɴɢɢᴀʀ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴍᴇʀᴇɴᴛᴀꜱ ɴᴇɢᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴜʙᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ 4 (2) (ᴅ) ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ-ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ, ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴀᴍɪ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ, ʜᴀʀɪꜱ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ʀᴍ10,000 (ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴅɪꜱᴋᴀᴜɴ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ) ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʟᴀɴɢɢᴀʀ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴍᴇʀᴇɴᴛᴀꜱ ɴᴇɢᴇʀɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀᴄᴘ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴢᴀɪɴᴀʟ ʟᴀɢɪ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 20 ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴜʟᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ1,500 (ꜱ$484) ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ30,000.00 (ꜱ$9,695).

ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ɪᴛᴜ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀɴᴊᴜʀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴡᴜᴊᴜᴅ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀᴋᴀɴ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟ ꜱᴇᴋᴜʀᴀɴɢ-ᴋᴜʀᴀɴɢɴʏᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴇᴛᴇʀ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴀᴋᴀᴅ ɴɪᴋᴀʜ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴀɴᴀ ᴀʀᴀʜᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇᴍᴀᴛᴜʜᴀɴ ꜱᴏᴘ ᴘᴇɴɢᴀɴᴊᴜʀᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴘᴋᴘʙ, ʟᴀᴘᴏʀ ᴀꜱᴛʀᴏ ᴀᴡᴀɴɪ.

ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ ɴᴇᴇʟᴏꜰᴀ ᴅᴀɴ ʜᴀʀɪꜱ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ 27 ᴍᴀᴄ ʟᴀʟᴜ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴏᴛᴇʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴀᴄᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴇᴋꜱᴋʟᴜꜱɪꜰ.

ꜱᴇʟᴀɴɢ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ, ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀɴ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴜɴᴊᴜɴɢ ᴋᴇ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘᴇʀᴀɴɢɪɴᴀɴ ʟᴀɴɢᴋᴀᴡɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ɢᴀᴍʙᴀʀ-ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀꜱɪᴀʀ-ꜱɪᴀʀ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴᴄᴏɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ɪᴛᴜ.

ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ᴊᴇʟᴀꜱ ᴀᴄᴘ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴢᴀɪɴᴀʟ.

ꜱᴇʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴘᴅʀᴍ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴘᴋᴘʙ.

“ᴋᴇɢᴀɢᴀʟᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ɪɴɪ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴋᴜᴀᴛᴋᴜᴀꜱᴀ,” ᴛᴇɢᴀꜱɴʏᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’