ʀᴇᴢᴇᴋɪ ɴᴇʟᴀʏᴀɴ ᴊᴜᴍᴘᴀ ‘ᴇᴍᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴘᴜɴɢ’ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ʀᴍ 5 ᴊᴜᴛᴀ

ʙᴀɴɢᴋᴏᴋ: ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɴᴇʟᴀʏᴀɴ ᴅɪ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ʙᴀᴋᴀʟ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ᴊᴜᴛᴀᴡᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ‘ᴍᴜɴᴛᴀʜ’ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀɴɢɢᴀʀᴋᴀɴ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴀꜱ$1.2 ᴊᴜᴛᴀ (ʀᴍ5 ᴊᴜᴛᴀ).

ɴᴀʀᴏɴɢ ᴘʜᴇᴛᴄʜᴀʀᴀᴊ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ᴘᴀɴᴛᴀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴏʙᴊᴇᴋ ᴀɴᴇʜ ᴅɪ ᴘᴀɴᴛᴀɪ ɴɪʏᴏᴍ ᴅɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴛʜᴀɴɪ, ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ.

ᴘᴏʀᴛᴀʟ ᴛʜᴇ ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ ɴᴇᴡꜱ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴜᴍᴘᴀɪ ᴀᴍʙᴇʀɢʀɪꜱ ʙᴇʀꜱᴀɪᴢ ʙᴇꜱᴀʀ.

ᴏʙᴊᴇᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅɪᴍᴜɴᴛᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ꜱᴘᴇʀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʀɢᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴀꜱ$40,000 (ʀᴍ167,000) ꜱᴇᴋɪʟᴏɢʀᴀᴍ.

ᴘʜᴇᴛᴄʜᴀʀᴀᴊ ᴍᴇɴᴇᴍᴜᴋᴀɴ ᴀᴍʙᴇʀɢʀɪꜱ ꜱᴇʙᴇʀᴀᴛ 30 ᴋɪʟᴏɢʀᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀɴɢɢᴀʀᴋᴀɴ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴀꜱ$1.2 ᴊᴜᴛᴀ.

ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɴᴇʟᴀʏᴀɴ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ‘ᴍᴜɴᴛᴀʜ’ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴅɪ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴘʀɪɴᴄᴇ ᴏꜰ ꜱᴏɴɢᴋʟᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀᴍʙᴇʀɢʀɪꜱ.

ʙᴀᴛᴜ ɪᴛᴜ ᴅɪʜᴀꜱɪʟᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴊᴜᴍʟᴀʜ ʙᴇꜱᴀʀ ꜱᴇꜰᴀʟᴏᴘᴏᴅ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴏᴛᴏɴɢ ᴅᴀɴ ɪᴀ ᴛᴇʀʜᴀꜱɪʟ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴄᴇʀɴᴀ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ.

ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ᴋᴇ ᴜꜱᴜꜱ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ, ᴘᴇʀʟᴀʜᴀɴ-ʟᴀʜᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴊɪꜱɪᴍ ᴘᴀᴅᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴜᴛ ᴍᴀᴍᴀʟɪᴀ ʙᴇꜱᴀʀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴛᴀʜᴜɴ-ᴛᴀʜᴜɴ.

ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇᴍᴜɴᴛᴀʜᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴀ ᴛᴇʀᴀᴘᴜɴɢ ᴅɪ ᴘᴇʀᴍᴜᴋᴀᴀɴ ʟᴀᴜᴛ.

ʙᴀᴜɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴀꜱᴀʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴜꜱᴜᴋ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴇʀɪɴɢ ɪᴀ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴀʀᴏᴍᴀ ᴍᴀɴɪꜱ ᴅᴀɴ ᴛᴀʜᴀɴ ʟᴀᴍᴀ, ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴɴʏᴀ ʀᴀᴍᴜᴀɴ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴅɪᴄᴀʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ᴍɪɴʏᴀᴋ ᴡᴀɴɢɪ.

“ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ᴀᴍʙᴇʀɢʀɪꜱ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴅᴀɴ ɪᴛᴜʟᴀʜ ꜱᴇʙᴀʙɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀʀᴜꜱ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ᴀᴍʙᴇʀɢʀɪꜱ ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ꜱɪᴊɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ɪᴀ ʙᴇɴᴀʀ.

“ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɴᴇʟᴀʏᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇꜱᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴇᴛᴄʜᴀʀᴀᴊ.

ᴏʙᴊᴇᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪꜱᴇʙᴜᴛ ʜᴀʀᴛᴀ ᴋᴀʀᴜɴ ʟᴀᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴅɪɪʙᴀʀᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ‘ᴇᴍᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴘᴜɴɢ.’

ɴᴇʟᴀʏᴀɴ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴍᴜɴᴛᴀʜ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ʀᴍ1.16 ᴊᴜᴛᴀ

ʙᴀɴɢᴋᴏᴋ: ᴛᴜᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴇʟᴀʜɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɴᴇʟᴀʏᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇᴛᴜʟᴀɴ ʟɪʟɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴜɴᴛᴀʜ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 210,000 ᴘᴏᴜɴᴅ (ʀᴍ1.16 ᴊᴜᴛᴀ)

ʟᴀᴘᴏʀ ᴅᴀɪʟʏ ᴍᴀɪʟ, ᴄʜᴀʟᴇʀᴍᴄʜᴀɪ ᴍᴀʜᴀᴘᴀɴ, 20, ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴋᴇᴛᴜʟᴀɴ ꜱᴇʙᴇʀᴀᴛ ᴛᴜᴊᴜʜ ᴋɪʟᴏɢʀᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴏᴛɴʏᴀ ʙᴇʀʟᴀʙᴜʜ ᴅɪ ᴘᴀɴᴛᴀɪ ꜱᴀᴍɪʟᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴅɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ꜱᴏɴɢᴋʜʟᴀ, ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ, 6 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

ᴄʜᴀʟᴇʀᴍᴄʜᴀɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ᴅɪᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢᴋᴀᴘ ɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇ ᴘᴀɴᴛᴀɪ ʟᴇʙɪʜ ᴀᴡᴀʟ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴄᴜᴀᴄᴀ ʙᴜʀᴜᴋ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴄʜᴀʟᴇʀᴍᴄʜᴀɪ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ʙᴏᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀʟᴀʙᴜʜ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴜᴍᴘᴀɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇᴛᴜʟᴀɴ ʙᴇʀᴡᴀʀɴᴀ ᴘᴜᴛɪʜ ᴅɪ ᴛᴇᴘɪ ᴘᴀɴᴛᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀɴʏᴜᴛᴋᴀɴ ᴀʀᴜꜱ ʟᴀᴜᴛ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ, ɴᴇʟᴀʏᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ᴋᴇᴛᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ʙᴀᴛᴜ ʙɪᴀꜱᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴅᴇᴋᴀᴛ, ᴅɪᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀɴɪʟᴀɪ.

ᴄʜᴀʟᴇʀᴍᴄʜᴀɪ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴇᴛᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪɴʏᴀ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴋᴇᴛᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ, ɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴀʜᴀɴ ʙᴜᴀɴɢᴀɴ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀᴍʙᴇʀɢʀɪꜱ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴀᴍʙᴇʀɢʀɪꜱ ʟᴀᴢɪᴍɴʏᴀ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜꜱᴜꜱ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ᴅᴀɴ ʙᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴛɪɴᴅᴀᴋ ʙᴀʟᴀꜱ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴍᴀɴ ᴍᴀᴍᴀʟɪᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴀᴍᴘᴇʟ ᴋᴇᴛᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ᴍᴀᴋᴍᴀʟ ᴅᴀɴ ɪᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴀꜱʟɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴛᴜᴀʜ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴋᴇᴛᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ. ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ʙᴀʜᴀɴ ɪɴɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀɢᴇꜱᴀ-ɢᴇꜱᴀ. ʙɪᴀʀʟᴀʜ ᴇᴊᴇɴ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴘᴇᴍʙᴇʟɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀʙᴀɴɢꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ɴᴇʟᴀʏᴀɴ ᴊᴀᴅɪ ᴊᴜᴛᴀᴡᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴍᴜɴᴛᴀʜ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ

ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ꜱᴇᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɴᴇʟᴀʏᴀɴ ʏᴇᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ 35 ᴏʀᴀɴɢ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴍᴜɴᴛᴀʜ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴜᴛ ʙᴀɴɢᴋᴀɪ ꜱᴇᴇᴋᴏʀ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ꜱᴘᴇʀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴀᴘᴜɴɢ ᴅɪ ᴘᴇʀᴍᴜᴋᴀᴀɴ ʟᴀᴜᴛ ᴅɪ ᴘᴇʀᴀɪʀᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ ᴀᴅᴇɴ, ʏᴇᴍᴇɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴅᴇᴛɪᴋ-ᴅᴇᴛɪᴋ ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɴᴇʟᴀʏᴀɴ ɪᴛᴜ, ꜰᴀʀᴇꜱ ᴀʙᴅᴜʟʜᴀᴋᴇᴇᴍ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ʙᴀɴɢᴋᴀɪ ɪᴋᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴋᴇ ᴅᴀʀᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴏᴛᴏɴɢ ᴅᴀɢɪɴɢɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴍᴜɴᴛᴀʜ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ‘ᴇᴍᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴘᴜɴɢ’ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɴɪʟᴀɪɴʏᴀ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅɪ ᴘᴀꜱᴀʀᴀɴ.

‘ᴇᴍᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴘᴜɴɢ’ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀᴍʙᴇʀɢʀɪꜱ ɪᴀɪᴛᴜ ʙᴀʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴜᴛ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ꜱᴘᴇʀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇᴍʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴍɪɴʏᴀᴋ ᴡᴀɴɢɪ.

ɪᴀ ʙᴇʀʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴘᴇᴘᴇᴊᴀʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢɪ ʙᴀʜᴀɴ-ʙᴀʜᴀɴ ʟᴇᴍᴀᴋ.

ᴍᴜɴᴛᴀʜ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʀᴀᴛ 127 ᴋɪʟᴏɢʀᴀᴍ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪʙᴇʟɪ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴇᴍɪʀɪᴀʜ ᴀʀᴀʙ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ (ᴜᴀᴇ) ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʀɢᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴀꜱ$1.5 ᴊᴜᴛᴀ (ʀᴍ6.20 ᴊᴜᴛᴀ).

ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴅɪ ʏᴇᴍᴇɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀɴɢ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴇᴛᴜꜱ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛᴀʜᴜɴ 2014 ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ʙᴀᴋɪ ᴡᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪʙᴀʜᴀɢɪ-ʙᴀʜᴀɢɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ 35 ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ɴᴇʟᴀʏᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ɴᴇʟᴀʏᴀɴ ʏᴇᴍᴇɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɪ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ɴɪʟᴀɪ ᴍᴜɴᴛᴀʜ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀꜱɪʟᴋᴀɴ ᴍɪɴʏᴀᴋ ᴡᴀɴɢɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜰᴀʀᴇꜱ, ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴍᴜɴᴛᴀʜ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ɪᴛᴜ.

“ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ (ᴡᴀɴɢ ᴊᴜᴀʟᴀɴ ᴍᴜɴᴛᴀʜ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ɪᴛᴜ) ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ʙᴏᴛ, ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ

ᴍᴇᴍʙᴀɪᴋɪ ʀᴜᴍᴀʜ. ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙɪɴᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀꜰᴘ.

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ɴᴇʟᴀʏᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴍᴜɴᴛᴀʜ ɪᴋᴀɴ ᴘᴀᴜꜱ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʟɪᴍ ꜱʜᴀʀꜰ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇɴᴇᴍᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴏʟᴇʜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴ ᴡᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇᴘᴀɴɴʏᴀ. – ᴀɢᴇɴꜱɪ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’