Raih pulangan RM7000 sebulan, Kisah Penternak Ketam Lembut

ꜱᴀɴᴅᴀᴋᴀɴ: ᴛɪᴛɪᴋ ᴘᴇʟᴜʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴀᴘᴀ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴊᴀɢᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴛᴇʀɴᴀᴋ ᴋᴇᴛᴀᴍ ʟᴇᴍʙᴜᴛ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴇɴᴀᴍ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ʙᴇʀʙᴀʟᴏɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ʟᴜᴍᴀʏᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ7,000 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʜᴀꜱɪʟ ᴛᴇʀɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ꜱᴜʜᴀɪʟɪ ᴀʙᴅᴜʀᴀʜᴍᴀɴ, 39, ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴍᴏᴅᴀʟ ʀᴍ700 ᴍᴇɴᴛᴇʀɴᴀᴋ ᴋᴇᴛᴀᴍ ʟᴇᴍʙᴜᴛ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛᴀʜᴜɴ 2013 ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴜʟᴀᴀɴ ᴇɴᴀᴍ ꜱᴀɴɢᴋᴀʀ ᴅɪ ᴘᴇʀᴀɪʀᴀɴ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀᴍʙᴀɴɢᴀɴ, ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱɪɴɪ.

ɪᴅᴇᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴛᴇʀɴᴀᴋ ᴋᴇᴛᴀᴍ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴄᴇᴛᴜꜱ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ꜱᴀɴɢᴋᴀʀ ᴋᴇᴛᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙɪɴᴀ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴘᴇʀᴀɪʀᴀɴ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴛɪᴍʙᴀɴɢ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴄᴜᴍᴀ ɴᴇʟᴀʏᴀɴ ʙɪᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ʟᴏʀɪ, ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀʙᴀɴɢɢᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʟᴜᴀꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜꜱᴀʜᴀᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ 35 ᴘᴇᴛᴀᴋ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴛᴇʀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀꜱɪʟᴋᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 200 ᴋɪʟᴏɢʀᴀᴍ (ᴋɢ) ʜɪɴɢɢᴀ 500 ᴋɢ ᴋᴇᴛᴀᴍ ʟᴇᴍʙᴜᴛ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ.

ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ᴍᴇᴍʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴛᴀᴍ ʙᴇʙᴀꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴀᴋᴜʟ ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴏᴋꜱɪɢᴇɴ, ꜱᴜʜᴀɪʟɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴛᴀᴍ ʟᴇᴍʙᴜᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛᴀᴍ ʙᴀᴋᴀᴜ ᴀᴛᴀᴜ ɴɪᴘᴀʜ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 17 ʜɪɴɢɢᴀ 29 ʜᴀʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴄᴇɴɢᴋᴇʀᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʟᴇᴍʙᴜᴛ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʀᴀᴘɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ʀɪꜱɪᴋᴏ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴘᴇɴᴛᴇʀɴᴀᴋ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜꜱɪᴍ ᴇʟ-ɴɪɴᴏ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴊᴜʟᴀɪ ʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴛᴀᴍ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴍᴀᴛ1ᴀɴ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴄᴜᴀᴄᴀ ᴘᴀɴᴀꜱ ᴅɪ ᴘᴇʀᴍᴜᴋᴀᴀɴ ʟᴀᴜᴛ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴀᴊᴀ ᴄᴇɴɢᴋᴇʀᴀɴɢ ᴛᴇʀᴛᴀɴɢɢᴀʟ, ᴋᴇᴛᴀᴍ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴋᴜᴛɪᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴅᴜᴀ ᴊᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴄᴇɴɢᴋᴇʀᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴇʀᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴅᴇᴅᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀɪꜱɪᴋᴏ ᴅɪᴍᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴛᴀᴍ ʟᴀɪɴ ᴅᴀɴ ɪᴋᴀɴ. ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ɪɴɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴀᴛᴀᴜ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴄᴜᴀᴄᴀ ꜱᴇᴊᴜᴋ.

“ꜱᴀɴɢᴋᴀʀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴅɪʙᴇʀꜱɪʜᴋᴀɴ. ᴊɪᴋᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʟᴜᴍᴜᴛ, ɪᴀ ᴍᴇʟᴀᴍʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ ᴋᴜʟɪᴛ. ꜱᴀᴍᴘᴀʜ ᴘᴜʟᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴅɪʙᴇʀꜱɪʜᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢ ᴏᴋꜱɪɢᴇɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀɴɢᴋᴀʀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴇʀᴛᴀɴɪᴀɴ ᴅᴀɴ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ᴀꜱᴀꜱ ᴛᴀɴɪ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴀʟᴀʜᴜᴅᴅɪɴ ᴀʏᴜʙ ᴋᴇ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴛᴇʀɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴛᴀᴍ ʟᴇᴍʙᴜᴛ ɪᴛᴜ.

ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ꜱᴜʜᴀɪʟɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2017, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀᴊᴀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀɴᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴘᴇɴᴛᴇʀɴᴀᴋ ʟᴀᴅᴀɴɢ ᴀᴋᴜᴀᴋᴜʟᴛᴜʀ ᴄᴏɴᴛᴏʜ (ᴘʟᴀᴄ) ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴇɴᴊɪɴ ꜱᴀɴɢᴋᴜᴛ, ʙᴏᴛ, ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ᴛᴇʀᴀᴘᴜɴɢ, ᴋᴀʏᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴜʀꜱᴜꜱ.

ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ, ᴋᴇᴛᴀᴍ ʟᴇᴍʙᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ᴄᴜᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴀꜱᴀʀᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴘᴀꜱᴀʀᴀɴ ᴅɪ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʟᴀᴜᴛ.

“ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ, ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀɴᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɪ ꜱᴜɴᴛɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴋᴇᴛᴀᴍ ʟᴇᴍʙᴜᴛ, ꜱᴜʜᴀɪʟɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴛᴇʀɴᴀᴋ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴊᴇɴɪꜱ ɪᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴊᴇɴᴀʜᴀᴋ, ᴋᴇʀᴀᴘᴜ, ᴘᴜᴛɪʜ, ᴜᴅᴀɴɢ ʟɪᴘᴀɴ, ᴋᴜᴘᴀɴɢ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢɢᴇᴍᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴛᴀᴍ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ʙɪᴍʙɪɴɢᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀɴᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅᴜᴀ ʙᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇᴘᴀꜱ.

“ɪᴀ (ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢɢᴇᴍᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴛᴀᴍ) ᴍᴀꜱɪʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴘᴇʀᴄᴜʙᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴀɴɪ ᴍᴇɴᴇʀᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ɪɴɪ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ. ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀɴᴀᴋ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 500 ᴇᴋᴏʀ ᴋᴇᴛᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ – ʙᴇʀɪᴛᴀ ʜᴀʀɪᴀɴ

Related Posts

Lelaki Terlanggar Isteri Sehingga Maut, Ini Puncanya

Seorang wanita maut selepas kereta yang dipandu suaminya terlanggar mangsa di Taman Selasih “Hasil siasatan mendapati kemalangan berlaku ketika isteri mangsa keluar dari kereta berkenaan kerana tertinggal barang di dalam…

Kebanyakkan rakyat tak sokong Najib diampun Agong

dυα ρєтiѕуєη dilαηcαrкαη dαlαм тαliαη вєrкαiтαη ρєηgαмρυηαη dirαjα вαgi мємвєвαѕ dαη мєlєραѕкαη вєкαѕ ρєrdαηα мєηтєri, dαтυк ѕєri ηαjiв rαzαк, мєηdαραт υηdiαη вєrвєzα. ρєтiѕуєη вєrкєηααη dilαηcαrкαη di ρlαтƒσrм cнαηgє.σrg. iтυ αdαlαн…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’