ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ‘ɢᴀɢᴀʟ’, ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇᴛɪꜱʏᴇɴ ɢᴇꜱᴀ ᴍʙ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ʟᴇᴛᴀᴋ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅɪʟᴀɴᴄᴀʀᴋᴀɴ

ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ: ᴜᴍᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ‘ᴛʀᴇɴᴅ’ ᴘᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴋᴇꜱ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴅɪ ᴘᴀʀᴀꜱ 5 ᴀɴɢᴋᴀ. ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴛɪᴋᴀɪᴋᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴇᴛᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

ᴘᴋᴘᴅ ᴀᴛᴀᴜ ‘ᴛᴏᴛᴀʟ ʟᴏᴄᴋᴅᴏᴡɴ’ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ‘ᴛʀᴇɴᴅ ᴋᴇꜱ’. ᴀᴘᴀᴛᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴜꜱᴀʜᴀ ɪɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ᴋᴇᴄɪʟ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴇʀꜱᴇᴘɪᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀʙᴇʙᴀɴ.

ᴊᴀᴅɪ ᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴀɢᴀʀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇꜱᴀʀ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴜʀ ᴅɪʀɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɢᴀɢᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇᴍᴜʟɪʜᴋᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ᴍᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋɪ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴇꜱ ᴛᴇʀʙᴀɴʏᴀᴋ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴛɪꜱʏᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴀʀ ʟᴜᴀʀ: ꜱᴇᴍᴜᴀ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴡᴀᴊɪʙ ʙᴀᴄᴀ

ɴᴀɪᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴅᴀᴋ ᴋᴇꜱ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ 10-15 ᴊᴜʟᴀɪ: ᴀᴘᴀ ᴘᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀɪᴀɴɴʏᴀ? ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ!!!

ɪɴɢᴀᴛ!! ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ʟᴀɪɴ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴀɴᴛᴜ. ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ᴀᴋɴ ʙᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ. ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴜꜱᴛᴀʜɪʟ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇꜱ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴜʟᴀʀ ᴋᴇ ɴᴇɢᴇʀɪ-ɴᴇɢᴇʀɪ ʟᴀɪɴ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀɪᴀɴ. ᴊᴏᴍ ᴋɪᴛᴀ ʟɪʜᴀᴛ ꜱᴛᴀᴛɪꜱᴛɪᴋ ᴅᴀʜᴜʟᴜ.

7 ᴊᴜʟᴀɪ 2021 3,119 ᴋᴇꜱ
8 ᴊᴜʟᴀɪ 2021 4,152 ᴋᴇꜱ
9 ᴊᴜʟᴀɪ 2021 4,400 ᴋᴇꜱ
10 ᴊᴜʟᴀɪ 2021 4,277 ᴋᴇꜱ
11 ᴊᴜʟᴀɪ 2021 4,682 ᴋᴇꜱ
12 ᴊᴜʟᴀɪ 2021 4,308ᴋᴇꜱ
13 ᴊᴜʟᴀɪ 2021 5,263 ᴋᴇꜱ
14 ᴊᴜʟᴀɪ 2021 5,051 ᴋᴇꜱ
15 ᴊᴜʟᴀɪ 2021 6,120 ᴋᴇꜱ

ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʏʙ ᴀᴢᴍɪɴ ᴀʟɪ, ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɢᴀɴɢᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀʙᴀɴɢꜱᴀ ᴅᴀɴ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ (ᴍɪᴛɪ) ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴘᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ᴘᴇᴍʙᴜᴀᴛᴀɴ (ᴋɪʟᴀɴɢ) ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴋᴇᴛᴀᴛ. ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀɢɪ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ɪɴɪ.

ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʏᴀʙ, ᴅᴀᴛᴏ’ ꜱᴇʀɪ ᴀᴍɪʀᴜᴅɪɴ ꜱʜᴀʀɪ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇꜱᴀʀ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ!! ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍʙ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ

1) ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴᴅᴇꜱᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴋᴇᴛᴀᴛ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ. ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴍᴇᴍ ʙᴀʙɪ ʙᴜᴛᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

2) ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴᴅᴇꜱᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀᴢᴍɪɴ ᴀʟɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴋɪʟᴀɴɢ-ᴋɪʟᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴏᴘ ᴍᴋɴ. ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ‘’ᴀʙᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ’’ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀɪᴋᴜɴ-ᴛᴀɪᴋᴜɴ ᴋɪʟᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀꜱᴀꜱᴋᴀɴ ᴋᴇᴜɴᴛᴜɴɢᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ.

3) ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴀɢᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴋɪʟᴀɴɢ-ᴋɪʟᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴀꜱᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅɪʙᴜᴋᴀ. ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴀɢᴇɴ ᴘᴇɴɢᴜᴛɪᴘ ᴄᴜᴋᴀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀʏᴀʀ ᴄᴜᴋᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ.

4) ʙᴇʟɪᴀᴜ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ-ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ᴋᴇᴄɪʟ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ. ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅᴀʜᴀɴ ꜱᴏᴘ. ᴀʟᴀɴɢᴋᴀʜ ʙᴀɪᴋɴʏᴀ ᴊɪᴋᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ɪɴɪ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴇᴍʙᴀᴋ ꜱᴜʜᴜ ᴍᴀɴᴜᴀʟ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴄᴇᴄᴀɪʀ ɴʏᴀʜ ᴋᴜᴍᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴀɴɪᴛɪᴢᴇʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ-ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ.

5) ᴘᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴᴅᴇꜱᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴀɢᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴀꜱɪɴɢ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ. ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ᴀɢᴇɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴀꜱɪɴɢ ᴅɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ᴋᴀʀɪʙ ʙᴇʟɪᴀᴜ?

ᴘᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀɪᴀɴɴʏᴀ!! ᴊᴏᴍ ʙᴀɴᴛᴜ ᴋᴇᴍᴘᴇɴ ᴍᴇɴᴀɴᴅᴀᴛᴀɴɢᴀɴɪ ᴘᴇᴛɪꜱʏᴇɴ ᴍʙ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ʟᴇᴛᴀᴋ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ

ꜱɪʟᴀ ɢᴜɴᴀ #ᴍʙꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀʟᴇᴛᴀᴋᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ
#ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀɢᴀɢᴀʟ

ᴅᴀɴ ꜱɪɢɴ ᴘᴇᴛɪꜱʏᴇɴ ᴅɪ ʟɪɴᴋ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛ: http://chng.it/VnxMNcdw

13,215 ᴋᴇꜱ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ʜᴀʀɪ ɪɴɪ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴍᴇɴᴄᴀᴛᴀᴛᴋᴀɴ 13,215 ᴋᴇꜱ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 880,782 ᴋᴇꜱ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴅʀ ɴᴏᴏʀ ʜɪꜱʜᴀᴍ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅɪ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ᴍᴇɴᴄᴀᴛᴀᴛᴋᴀɴ 6,120 ᴋᴇꜱ ᴅɪɪᴋᴜᴛɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ (1,603 ᴋᴇꜱ), ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ (1,499 ᴋᴇꜱ), ᴋᴇᴅᴀʜ (695 ᴋᴇꜱ), ᴊᴏʜᴏʀ (599 ᴋᴇꜱ), ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ (509 ᴋᴇꜱ), ᴍᴇʟᴀᴋᴀ (484 ᴋᴇꜱ), ꜱᴀʙᴀʜ (370 ᴋᴇꜱ), ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ (363 ᴋᴇꜱ), ᴘᴇʀᴀᴋ (344 ᴋᴇꜱ), ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ (255 ᴋᴇꜱ), ꜱᴀʙᴀʜ 370 (73,506) ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ 363 (70,228).

ᴘᴀʜᴀɴɢ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴄᴀᴛᴀᴛᴋᴀɴ 222 ᴋᴇꜱ ᴅɪɪᴋᴜᴛɪ, ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ (70 ᴋᴇꜱ), ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ (53 ᴋᴇꜱ), ʟᴀʙᴜᴀɴ (26 ᴋᴇꜱ) ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʟɪꜱ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛɪɢᴀ ᴋᴇꜱ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴅɪᴄᴀᴛᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ɪᴀɪᴛᴜ 11,618 ᴋᴇꜱ.

ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴅᴇʟᴛᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇʀᴇʙᴀᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ 15 ꜱᴀᴀᴛ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴠᴀʀɪᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅᴇʟᴛᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇʀᴇʙᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴇᴘᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ 15 ꜱᴀᴀᴛ, ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴅʀ ɴᴏᴏʀ ʜɪꜱʜᴀᴍ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴍᴜʟᴀ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 26 ᴊᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴠᴀʀɪᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇʙᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴇᴘᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴɪʟᴀɪ ᴋᴇʙᴏʟᴇʜᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ (ʀᴛ) ᴀɴᴛᴀʀᴀ 5 ʜɪɴɢɢᴀ 8, ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴠᴀʀɪᴀɴ ʟᴀɪɴ ɪᴀɪᴛᴜ ɴɪʟᴀɪ ʀᴛ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ 2.5 ʜɪɴɢɢᴀ 3.

“ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴘᴇɴɪʟᴀɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴏɴᴛᴀᴋ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇꜱ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴅᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ 15 ᴍɪɴɪᴛ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀʀᴀᴋ ᴋᴜʀᴀɴɢ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴇᴛᴇʀ.

“ᴛᴀᴘɪ ᴠᴀʀɪᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ (ᴅᴇʟᴛᴀ), ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ 15 ꜱᴀᴀᴛ ꜱᴀᴊᴀ ᴅᴀɴ ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴜᴅᴀʀᴀ. ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴄᴇᴘᴀᴛ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ꜱᴇᴍᴘɪᴛ ᴅᴀɴ ʀᴜᴀɴɢ ᴘᴇɴɢᴜᴅᴀʀᴀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴀɪᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴋʜᴀꜱ ᴅɪ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴛᴜʀᴜᴛ ʜᴀᴅɪʀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴅʀ ᴀᴅʜᴀᴍ ʙᴀʙᴀ; ᴋᴇᴛᴜᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴜꜱᴀʜᴀ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴍᴏʜᴅ ꜱʜᴀꜰɪQ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ; ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ (ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ), ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴅʀ ᴄʜᴏɴɢ ᴄʜᴇᴇ ᴋʜᴇᴏɴɢ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴅʀ ꜱʜᴀ’ᴀʀɪ ɴɢᴀᴅɪᴍᴀɴ.

ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ᴅʀ ɴᴏᴏʀ ʜɪꜱʜᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴅᴇʟᴛᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ ᴍᴇʀᴇʙᴀᴋ ᴅɪ ʟᴀʙᴜᴀɴ ʜᴀꜱɪʟ ᴘᴇɴᴊᴜᴊᴜᴋᴀɴ ɢᴇɴᴏᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴋᴋᴍ) ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇꜱ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴅᴀᴋ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 1,340 ᴋᴇꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ᴅᴀɴ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴅᴇʟᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜʟᴀʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ᴘᴇʀᴋᴀᴘᴀʟᴀɴ.

“ᴋɪᴛᴀ ʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ.

“ᴋɪᴛᴀ ʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇꜱ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴋᴀᴡᴀʟ ᴅᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ʜᴀɴʏᴀ 26 ᴋᴇꜱ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴅɪ ʟᴀʙᴜᴀɴ. ɪɴɪ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴠᴀʀɪᴀɴ ᴅᴇʟᴛᴀ ᴍᴇɴᴜʟᴀʀ, ᴛᴀᴘɪ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴅᴜɴɢ ᴘᴇɴᴜʟᴀʀᴀɴ ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴛɪ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’