ᴘᴜᴛᴜꜱ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʙᴀᴊᴜ ᴘᴜᴛɪʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɢᴀɴᴛɪ ʙᴇɴᴅᴇʀᴀ, ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘɪɴᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴋᴇᴍᴘᴇɴ ɪɴɪ

ᴛᴇʀᴘᴜᴛᴜꜱ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ, ɢᴀɴᴛᴜɴɢ ʙᴀᴊᴜ ᴘᴜᴛɪʜ ɢᴀɴᴛɪ ʙᴇɴᴅᴇʀᴀ

ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴇᴘɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴀɴᴛᴜɴɢ ʙᴀᴊᴜ ᴘᴜᴛɪʜ ᴅɪ ᴅᴇᴘᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ʙᴇɴᴅᴇʀᴀ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴛᴇʀᴘᴜᴛᴜꜱ.

ɴᴏʀᴀꜱᴍᴀʟɪɴᴀ ɴᴀᴢɪʀ, 45, ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ, ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ ɪᴅʀɪꜱ, 51, ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ 11 ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ʜɪɴɢɢᴀ 21 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀᴛɪᴍ ᴘɪᴀᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴘᴜᴛᴜꜱ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ.

ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴀɴᴛᴜɴɢ ʙᴀᴊᴜ ᴘᴜᴛɪʜ ᴅɪ ᴛᴀɴɢɢᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴊᴀᴍ 3 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴀᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ (ɴɢᴏ) ʜᴀᴅɪʀ ᴅᴜᴀ ᴊᴀᴍ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ɴᴏʀᴀᴍᴀꜱʟɪɴᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴊɪᴋᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ʙɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴜᴋᴀɴɢ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ʜᴀᴍᴘɪʀ ʀᴍ1,000 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ.

ɴᴀᴍᴜɴ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇᴊᴀᴋ ʟᴇʙɪʜ ᴅᴜᴀ ʙᴜʟᴀɴ ʟᴀʟᴜ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) 3.0, ꜱᴜᴀᴍɪ ʜɪʟᴀɴɢ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀʜɪᴍᴘɪᴛ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪꜱᴀʀᴀɴᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢɢᴀɴᴛᴜɴɢ ʙᴇɴᴅᴇʀᴀ ᴘᴜᴛɪʜ, ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴇᴘᴀᴋᴀᴛ ᴍᴇɴɢɢᴀɴᴛᴜɴɢ ʙᴀᴊᴜ ᴘᴜᴛɪʜ ᴅɪ ᴅᴇᴘᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴇʀᴛᴀʜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴀᴊᴀ ʟᴀɢɪ.

“ᴍᴀʟᴀʜ, ᴡᴀɴɢ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʜᴀʙɪꜱ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢɢᴀɴᴛᴜɴɢ ʙᴀᴊᴜ ᴘᴜᴛɪʜ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ᴘᴀꜱɪʀ ᴛᴜᴍʙᴜʜ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴜʀ ᴋɪᴄᴀᴘ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʜɪᴅᴀɴɢᴀɴ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀɴᴀᴋ.

“ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴜᴋᴀ ᴀʏᴀᴍ ᴀᴛᴀᴜ ɪᴋᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀɢᴀᴋ ᴍᴀʜᴀʟ ᴅᴀɴ ᴛᴇʟᴜʀ ʟᴇʙɪʜ ᴊɪᴍᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ʀᴀᴍᴀɪ.

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɴɢᴏ ʜᴀᴅɪʀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴀꜱᴀꜱ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴡᴀɴɢ ᴛᴜɴᴀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪɴɪꜱɪᴀᴛɪꜰ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴘᴇɴɢʜᴜʟᴜ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ.

‘ᴛɪᴅᴀᴋ ᴡᴀᴊᴀʀ ᴋɪʙᴀʀ ʙᴇɴᴅᴇʀᴀ ᴘᴜᴛɪʜ ᴊɪᴋᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ’ – ᴍᴜꜰᴛɪ

ɢᴇᴏʀɢᴇᴛᴏᴡɴ: ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴍᴜꜰᴛɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀᴅᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢɪʙᴀʀ ʙᴇɴᴅᴇʀᴀ ᴘᴜᴛɪʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴᴢᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴜꜱᴀʜᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴀɢɪʜ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ.

ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴀɴɢɢᴀᴘ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴡᴀᴊᴀʀ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ᴍᴇɴᴄᴇʀᴍɪɴᴋᴀɴ ꜱɪᴋᴀᴘ ʙᴇʀᴘᴜᴛᴜꜱ ᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀʜ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘɪ.

ᴍᴜꜰᴛɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴅʀ ᴡᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ꜱᴀʟɪᴍ ᴡᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ɴᴏᴏʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴀɢɪ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ, ᴘᴇʀʟᴜʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱɪᴋᴀᴘ ʙᴇʀᴘᴜᴛᴜꜱ ᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇꜱᴜꜱᴀʜᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴇꜱᴇᴍᴘɪᴛᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅɪʟᴀʀᴀɴɢ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇꜱᴜꜱᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴘᴜᴛᴜꜱ ᴀꜱᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴜᴊɪᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴇᴍᴀʜᴀɴ ɪᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋᴇʏᴀᴋɪɴᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʜᴍᴀᴛ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ.

“ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴄᴀʀᴀ ʟᴀɪɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀꜱɪ ᴋᴇᴘᴀʏᴀʜᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ɪɴɪ.

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀɢᴇɴꜱɪ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴢᴀᴋᴀᴛ ɴᴇɢᴇʀɪ, ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ (ᴊᴋᴍ), ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ (ɢʟᴄ) ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴡᴀꜱᴛᴀ ꜱᴇʟᴀɪɴ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴡᴀɴ ꜱᴀʟɪᴍ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴍᴘᴇɴ ᴋɪʙᴀʀ ʙᴇɴᴅᴇʀᴀ ᴘᴜᴛɪʜ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀᴘᴜᴛᴜꜱ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ.

ᴋᴇᴍᴘᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀᴍʙᴜᴛ ʙᴀɪᴋ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴍᴀᴛʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴀʟᴜ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ.

ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ᴡᴀɴ ꜱᴀʟɪᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴜꜱᴀʜᴀ ɪɴᴛᴇɴꜱɪꜰ ᴅᴀɴ ᴀɢʀᴇꜱɪꜰ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴛɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴡᴀᴊɪʙ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀꜱɪ ᴋᴇᴍᴇʟᴜᴛ ᴇᴋᴏɴᴏᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘɪ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ɪɴɪ.

ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ɢʟᴄ ᴅᴀɴ ꜱᴡᴀꜱᴛᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪꜱᴇʀᴜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ᴅᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴜᴍᴀʏᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʀɪɴɢᴀɴᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀɪᴛᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

“ᴡᴀᴋɪʟ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅɪ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴇᴡᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ (ᴅᴜɴ) ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍᴀɪɴᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀɴᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ.

“ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴄᴀʀᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’