ᴀʜʟɪ ᴘᴀꜱ ɪɴɢɪɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴍᴜᴀꜰᴀᴋᴀᴛ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ – ᴍᴜʀꜱʏɪᴅᴜʟ ᴀᴍ ᴘᴀꜱ

ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ: ᴀᴋᴀʀ ᴜᴍʙɪ ᴘᴀꜱ ᴅɪᴀᴋᴜɪ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴍᴜᴀꜰᴀᴋᴀᴛ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ᴍɴ) ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜᴍɴᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀʀᴀᴘ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴜᴀᴛᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀɴɢ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʀᴀʏᴀ ᴜᴍᴜᴍ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ, ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴜʀꜱʏɪᴅᴜʟ ᴀᴍ ᴘᴀꜱ, ʜᴀꜱʜɪᴍ ᴊᴀꜱɪɴ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴜᴍɴᴏ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ᴘᴀꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɴ ᴅᴀɴ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴀᴋᴀʀ ᴜᴍʙɪ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴍɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴘᴀʀᴛɪ ɪꜱʟᴀᴍ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ᴘɴ) ᴅᴇᴍɪ ᴀɢᴇɴᴅᴀ ᴘᴇɴʏᴀᴛᴜᴀɴ ᴜᴍᴍᴀʜ.

ᴋᴀᴛᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ʀᴜɴᴅɪɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴜᴘᴀᴅᴜᴋᴀɴ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ᴘᴀʀᴛɪ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴜɪ ᴀᴋᴀʀ ᴜᴍʙɪ ᴍᴀʜᴜ ᴍɴ ᴅᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ʜᴀʀᴀᴘ ᴘɪʜᴀᴋ ᴜᴍɴᴏ ᴍᴇɴɢᴜᴋᴜʜᴋᴀɴ ᴍɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʀᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ. ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴋᴇ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀᴋᴀᴛᴀɴ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ (ᴘʜ) ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴘɴ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴀʟᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀɴ ɪᴛᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪ ᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴘɴ ᴅɪꜱɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ɢᴀɢᴀʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʀᴀʏᴀ ɴᴇɢᴇʀɪ (ᴘʀɴ) ᴍᴇʟᴀᴋᴀ, ʜᴀꜱʜɪᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʟᴇʙɪʜ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴘᴀʀᴛɪ ɪᴛᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴛᴜᴀɴ ᴜᴍᴍᴀʜ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ, ᴘᴀꜱ ᴛᴇᴡᴀꜱ ᴅɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʟᴀᴘᴀɴ ᴋᴇʀᴜꜱɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ (ᴅᴜɴ) ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀɴᴅɪɴɢɪ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴜᴍɴᴏ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʜᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪɴᴛᴜ ᴘᴇʀꜱᴇꜰᴀʜᴀᴍᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴜᴍɴᴏ ᴅᴀɴ ᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴍɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ʙɴ) ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ᴍɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴇʀꜱᴇʀᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀꜱ.

ᴘʀɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ: ᴘᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢᴋᴀɴ ᴜᴍɴᴏ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴘᴀꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ᴘɴ), ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ʟᴀᴍʙᴀɴɢɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʀᴀʏᴀ ɴᴇɢᴇʀɪ (ᴘʀɴ) ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴍᴀᴋɴᴀ ᴘᴀʀᴛɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢᴋᴀɴ ᴜᴍɴᴏ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ.

ᴍᴜʀꜱʏɪᴅᴜʟ ᴀᴍɴʏᴀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ʜᴀꜱʜɪᴍ ᴊᴀꜱɪɴ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴘᴀꜱ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ɪɴɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴘʀɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀɴɢ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʀᴀʏᴀ ᴜᴍᴜᴍ ᴋᴇ-15 (ᴘʀᴜ-15).

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ, ᴋᴇᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴘᴀꜱ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ʜᴀꜱɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ɪᴛᴜ.

“ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴏɴᴛᴇᴋꜱ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ɴᴀᴍᴘᴀᴋɴʏᴀ ᴜᴍɴᴏ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ᴜᴍɴᴏ, ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ. ᴊᴀᴅɪ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ꜱᴜᴅᴜᴛ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢᴋᴀɴ ᴜᴍɴᴏ.

“ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴋɪᴛᴀ ɪᴋᴜᴛɪ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴜᴊɪᴀɴ (ᴘʀɴ) ᴅɪ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴘʀᴜ-15,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙʜ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ɪꜱɴɪɴ ʟᴀʟᴜ, ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴘᴀꜱ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀᴅɪ ᴀᴡᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴀꜱ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ʟᴀᴍʙᴀɴɢ ᴘɴ ᴅɪ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋɪʀᴀ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ꜱʏᴜʀᴀ ᴜʟᴀᴍᴀ.

ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ, ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴜᴍɴᴏ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʜᴀꜱᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴏʀᴍᴀᴛɪ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ʟᴀᴍʙᴀɴɢ ᴘɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴘᴇᴛɪᴋ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴜᴀꜰᴀᴋᴀᴛ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ᴍɴ) ᴋᴇᴋᴀʟ ᴜᴛᴜʜ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ɪᴛᴜ.

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴘᴇꜱᴜʀᴜʜᴊᴀʏᴀ ᴘᴀꜱ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴅɪɴ ꜱɪᴅᴇᴋ, ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴀᴋᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀᴀɴ ʟᴀᴍʙᴀɴɢ ᴘɴ ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴅɪʀɪ ᴊɪᴋᴀ ᴘᴇʀᴛᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ ᴅɪ ꜱᴀᴛᴜ-ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʀᴜꜱɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ (ᴅᴜɴ) ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇʀᴛᴇᴍʙᴜɴɢᴀɴ ꜱᴇꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜᴍɴᴏ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ʜᴀꜱʜɪᴍ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴀɴᴅɪɴɢ ᴅɪ ᴋᴇʀᴜꜱɪ ᴅᴜɴ ᴅɪꜱᴀɴᴅᴀɴɢ ᴜᴍɴᴏ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀɴɢᴋɪᴛᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴅᴀʀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴘᴀʀᴛɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ʜᴀʟᴀ ᴛᴜᴊᴜ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴘᴀꜱ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʜᴀʟᴀ ᴛᴜᴊᴜ ᴘᴀꜱ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍɪ, ᴋᴇᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴜᴍɴᴏ ᴀᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴘᴀɴɢ ᴅᴀᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴜ-15.

“ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴀɴᴅɪɴɢ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴜᴍɴᴏ ᴍᴇɴᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴍᴀᴋᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴇʀᴛɪ ᴍᴀᴛʟᴀᴍᴀᴛ ᴋɪᴛᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ɴᴀᴋ ʀᴇʙᴜᴛ ᴋᴇʀᴜꜱɪ ɪᴛᴜ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ (ᴅᴇᴍɪ) ᴍᴀᴛʟᴀᴍᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇꜱᴀʀ ᴘᴇʀᴘᴀᴅᴜᴀɴ ᴜᴍᴍᴀʜ.

“ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀꜱɪᴋᴀᴘ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ, ᴋᴇꜱᴇᴅᴀʀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴛɪᴍʙᴜʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴜᴍɴᴏ, ᴋᴇ ᴍᴀɴᴀ ʜᴀʟᴀ ᴛᴜᴊᴜ ʏᴀɴɢ ᴘᴀꜱ ɴᴀᴋ ʙᴀᴡᴀ.

“ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴘᴀɴɢ ᴅᴀᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇꜱᴀʀ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴜ-15,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʜᴀꜱʜɪᴍ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴘᴀꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢᴋᴀɴ ᴜᴍɴᴏ ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴄᴀᴘᴀɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʜᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴜʜɪ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴅᴇᴍɪ ᴘᴇʀᴘᴀᴅᴜᴀɴ ᴜᴍᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴀɴᴅꜱᴋᴀᴘ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴘᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇᴍᴘᴜʜ ʜᴀʟᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴋᴏʀʙᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀɴʏᴀ.

“ʙᴇʀᴋᴏʀʙᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴏʀʙᴀɴᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ᴍᴀᴛʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴇꜱᴀʀ ᴋɪᴛᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴇʀᴘᴀᴅᴜᴀɴ ᴜᴍᴍᴀʜ.

“ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴀɢɪ ᴋᴀᴍɪ, ᴘᴇʀᴘᴀᴅᴜᴀɴ ᴜᴍᴍᴀʜ ɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴘᴀꜱ, ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴅᴀʀɪ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ, ᴊᴀᴅɪ ᴋɪᴛᴀ ᴡᴀᴊɪʙ ʙᴜᴀᴛ ɪᴛᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴜᴊɪ ᴘᴀꜱ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴘᴜꜱᴀᴛ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ꜰᴏʀᴍᴜʟᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴀɴᴅɪɴɢ ᴅɪ ᴋᴇʀᴜꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀɴᴅᴀɴɢ ᴜᴍɴᴏ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴋᴜᴛᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɴ.

“ɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀꜱɪʟ ᴛᴀʀʙɪᴀʜ ᴘᴀꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴘᴇɴᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴋʜᴜꜱᴜꜱ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘʀɪɴꜱɪᴘ ᴡᴀʟᴀ’ (ᴘᴀᴛᴜʜ) ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴇᴋɪᴀɴ ʟᴀᴍᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’