ᴘᴇɴɢᴇᴍɪꜱ 12 ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴊᴀɴᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ʀᴍ700 ꜱᴇʜᴀʀɪ

ᴊᴀᴋᴀʀᴛᴀ – ᴛᴀᴋᴛɪᴋ 12 ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅɪ ᴋᴏᴛᴀᴡᴀʀɪɴɢɪɴ ᴛɪᴍᴜʀ, ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ᴋᴀʟɪᴍᴀɴᴛᴀɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇᴍɪꜱ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴᴊᴀɴᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ʟᴜᴍᴀʏᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴇᴄᴀʜ 2.4 ᴊᴜᴛᴀ ʀᴜᴘɪᴀʜ (ʀᴍ699.55) ꜱᴇʜᴀʀɪ, ʟᴀᴘᴏʀ ʟᴀᴍᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ʀɪᴀᴜ24 ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ.

ʙᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ʜᴀꜱɪʟ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴍᴀꜱ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ᴘɪɴᴛᴀʀ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇʟᴇꜱᴀ, ʜᴀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴍɪꜱ ᴡᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ.

ᴛᴀᴋᴛɪᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴛᴇʀʙᴏɴɢᴋᴀʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ɢᴇʟᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇᴍɪꜱ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴋᴏᴛᴀᴡᴀʀɪɴɢɪɴ ᴛɪᴍᴜʀ ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ.

ʜᴀꜱɪʟ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢᴋᴀᴘ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇᴍɪꜱ ᴅᴀɴ ɢᴇʟᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟɪᴍᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴘᴇɴɢᴇᴍɪꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪ ʜᴀʟᴀᴍᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴘᴇʀʙᴀɴᴅᴀʀᴀɴ ᴋᴏᴛᴀ ᴡᴀʀɪɴɢɪɴ ᴛɪᴍᴜʀ, ꜱᴜɢᴇɴɢ ʀɪᴀɴᴛᴏ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴍɪꜱ ᴅɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴀʟᴀɴ ʙᴇʀʟᴀɪɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪɴʏᴀ.

“ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ, ɴᴀᴍᴜɴ ɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴍᴜʀᴀʜ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ, ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴍᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ᴘɪɴᴛᴀʀ. ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴍɪꜱ,” ᴋʟᴀᴛᴀ ꜱᴜɢᴇɴɢ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ꜱᴜɢᴇɴɢ, ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴋɪʀᴀᴀɴ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴡᴀɴɢ ʜᴀꜱɪʟ ᴍᴇɴɢᴇᴍɪꜱ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 200,000 ʀᴜᴘɪᴀʜ (ʀᴍ58.05).

“ɪɴɪ ʙᴇʀᴍᴀᴋꜱᴜᴅ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇʜᴀʀɪ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴᴊᴀɴᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 2.4 ᴊᴜᴛᴀ ʀᴜᴘɪᴀʜ (ʀᴍ699.55),” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ. – ᴀɢᴇɴꜱɪ

ᴘᴇɴɢᴇᴍɪꜱ 12 ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴊᴀɴᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ʀᴍ700 ꜱᴇʜᴀʀɪ

ᴘᴇɴɢᴇᴍɪꜱ ᴍᴀᴛɪ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ʀᴍ4.3 ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴋᴀᴜɴ

ʙᴇɪʀᴜᴛ – ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢᴇᴍɪꜱ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇʟᴀɪɴᴀɴ ᴜᴘᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ʜɪᴅᴜᴘ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅɪ ʟᴜʙɴᴀɴ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴊᴜᴛᴀᴡᴀɴ.
ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ꜰᴀᴛɪᴍᴀ ᴏᴛʜᴍᴀɴ, 52, ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴘᴜʟ ᴡᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ʙᴀɴᴅᴀʀ ʀᴀʏᴀ ʙᴇɪʀᴜᴛ.

ᴍᴀʏᴀᴛ ꜰᴀᴛɪᴍᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴛᴇʀʙɪᴀʀ ᴅɪ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ʙᴀʀʙɪʀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴜᴀ ʙᴇɢ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ᴡᴀɴɢ ᴛᴜɴᴀɪ ᴀꜱ$3,300 (ʀᴍ13,100).

ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ꜱᴀᴛᴜ ʙᴜᴋᴜ ᴀᴋᴀᴜɴ ꜱɪᴍᴘᴀɴᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʙᴀɴᴋ ꜰᴀᴛɪᴍᴀ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢɪ ᴅᴇᴘᴏꜱɪᴛ ᴡᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴜᴍᴘᴜʟ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ᴀꜱ$1.1 ᴊᴜᴛᴀ (ʀᴍ4.3 ᴊᴜᴛᴀ).

ᴊᴜʀᴜᴄᴀᴋᴀᴘ ᴘᴏʟɪꜱ, ᴊᴏꜱᴇᴘʜ ᴍᴜꜱᴀʟʟᴇᴍ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ, ꜰᴀᴛɪᴍᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇꜱ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ.

ꜰᴀᴛɪᴍᴀ ᴄᴀᴄᴀᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴄᴇᴅᴇʀᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇʀᴀɴɢ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ʟᴜʙɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴋɪɴʏᴀ ᴋᴜᴅᴜɴɢ, ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀᴋʜʙᴀʀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ. – ᴀɢᴇɴꜱɪ/ᴋᴏꜱᴍᴏ ᴏɴʟɪɴᴇ

ᴘᴇɴɢᴇᴍɪꜱ ᴊᴜᴛᴀᴡᴀɴ

ꜱᴛᴏᴄᴋʜᴏʟᴍ: ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴇᴍɪꜱ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴀɴɢ ʜɪɴᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅɪɪʙᴀʀᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋᴀɪꜱ ᴘᴀɢɪ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴘᴀɢɪ, ᴋᴀɪꜱ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴘᴇᴛᴀɴɢ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢᴇᴍɪꜱ ᴅɪ ꜱᴡᴇᴅᴇɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴡᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ‘ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ’ ɪᴛᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴋᴀʏᴀ ʀᴀʏᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ᴊᴜᴛᴀᴡᴀɴ.

ᴋɪꜱᴀʜ ᴘᴇɴɢᴇᴍɪꜱ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀʙᴏɴɢᴋᴀʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴅᴇꜱᴀᴋ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪɴʏᴀ ᴡᴀɴɢ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴀᴘɪ ʀᴇꜱᴇᴄᴇɴᴛʀᴜᴍ ᴅɪ ᴜᴘᴘꜱᴀʟᴀ.

ᴊᴜʀᴜᴄᴀᴋᴀᴘ ᴘᴏʟɪꜱ ᴜᴘᴘꜱᴀʟᴀ, ᴊᴀʟᴇ ᴘᴏʟᴊᴀʀᴇᴠɪᴜꜱ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴇꜱᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀʀᴀʜɪ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪɴʏᴀ ᴡᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʟᴀꜱᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴛɪᴋᴇᴛ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴀᴘɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ʙᴀʀᴀᴛ ꜱᴡᴇᴅᴇɴ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴʏᴏᴀʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴇʟᴀɪ ᴡᴀɴɢ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴅᴀʀɪ ᴘᴏᴋᴇᴛ ʙᴀᴊᴜɴʏᴀ.

“ᴘᴏʟɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴄᴜʀɪɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ꜱᴇᴊᴜᴍʟᴀʜ ʙᴇꜱᴀʀ ᴡᴀɴɢ ᴛᴜɴᴀɪ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴏᴋᴇᴛ ᴅᴀɴ ʙᴀᴊᴜ ᴘᴇɴɢᴇᴍɪꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀꜱᴀ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇʜᴀʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɪʀᴀ ᴡᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʜᴀᴍᴘɪʀ 6 ᴊᴜᴛᴀ ᴋʀᴏɴᴀ (ʀᴍ3 ᴊᴜᴛᴀ),” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴡᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʜᴀꜱɪʟ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪᴀ ʙᴀʀᴜ ᴍᴇᴍᴇɴᴀɴɢɪ ʟᴏᴛᴇʀɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴡᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ɪɴɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪᴛᴜ. ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ᴅᴜɪᴛ.

“ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴡᴀɴɢ ᴛᴜɴᴀɪ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ,” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ɪᴅᴇɴᴛɪᴛɪɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ᴋɪɴɪ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴜʙᴀʜᴀɴ ᴡᴀɴɢ ʜᴀʀᴀᴍ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴊɪᴋᴀ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’