ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴅɪꜱᴇʀᴀɴɢ ɪꜱʀᴀᴇʟ, ᴍᴏʜᴏɴ ᴅᴏᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ

ʙᴀɪᴛᴜʟᴍᴀQᴅɪꜱ: ᴘᴏʟɪꜱ ɪꜱʀᴀᴇʟ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀɴɢ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ꜱʜᴇɪᴋʜ ᴊᴀʀʀᴀʜ, ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ᴛɪᴍᴜʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴜᴅᴜᴋɪ, ʟᴀᴘᴏʀ ᴀɢᴇɴꜱɪ ᴀɴᴀᴅᴏʟᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴀᴋꜱɪ, ᴘᴏʟɪꜱ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀ ᴍᴇʟᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ʙᴇʟᴀɴᴛᴀɴ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴇʀᴀꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴜʀᴀɪᴋᴀɴ ᴡᴀʀᴛᴀᴡᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀɴᴄᴀᴍ ᴘᴇɴɢᴜꜱɪʀᴀɴ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀʙᴜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ᴋᴇᴊɪʀᴀɴᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀɴɢ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋɴʏᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʙᴛᴜ, ᴘᴏʟɪꜱ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀ ᴍᴇʟᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ɢᴀꜱ ᴘᴇᴍᴇᴅɪʜ ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴏʟɪᴅᴀʀɪᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴋᴀɴ ᴋᴇᴊɪʀᴀɴᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴋᴇᴛᴇɢᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴀᴘʀɪʟ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜꜱɪʀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ꜱʜᴇɪᴋʜ ᴊᴀʀʀᴀʜ, ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴇᴍɪʜᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴇʀᴏᴋᴀ ʏᴀʜᴜᴅɪ.

ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇʟᴇᴅᴀᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʀᴇᴊɪᴍ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴍᴇɴʏᴇʀʙᴜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ᴀQꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢᴀɴᴜᴛ ɪꜱʟᴀᴍ, ʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴜᴅᴀʀᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴍᴇɴᴀɴᴊᴜɴɢ ɢᴀᴢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ꜱᴇᴋᴜʀᴀɴɢ-ᴋᴜʀᴀɴɢɴʏᴀ 290 ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ.

ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇᴍᴜꜱɴᴀʜᴀɴ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ, ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴍᴇᴅɪᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ 21 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ, ɢᴇɴᴄᴀᴛᴀɴ ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴅɪᴊᴀʏᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʀᴜɴᴅɪɴɢᴀɴ ᴍᴇꜱɪʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴋʜɪʀɪ ᴘᴇɴɢᴇʙᴏᴍᴀɴ 11 ʜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ɢᴀᴢᴀ. – ᴀɢᴇɴꜱɪ

ᴜᴍᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ ᴅᴀɴ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴜᴇʟ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ ʙᴇʀɢᴏʟᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴀᴡᴀʟ ᴋᴇ ‘ɢᴀᴢᴀ’ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴀᴍᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ᴍᴇꜱɪʀ

ʙᴇʀɪᴋᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ꜱɪᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴡᴀᴊɪʙ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ɢᴀᴢᴀ. ʙᴀɢɪ ᴀɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴀʜᴜ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀᴄᴀ

ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴊɪᴋᴀ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴀɢᴀʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʙᴜᴀᴛɴʏᴀ.

ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴋᴇᴍᴀꜱᴋɪɴɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ 2 ʜᴀʀɪ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴅᴏᴀ ᴋᴇꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴀʏᴀʜɴʏᴀ.

ᴘᴏʜᴏɴ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ʏᴀ. ꜱᴀᴋɪᴛ ᴀʏᴀʜ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʙᴇʀᴀᴛ. ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅɪ ᴊᴀɢᴀ ᴏʟᴇʜ ᴀʙᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ. ᴘᴏʜᴏɴ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ʜɪʟᴀɴɢᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴀᴋɪᴛɴʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɪ ᴄᴇᴘᴀᴛ ꜱᴇᴍʙᴜʜ. ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇᴍʙᴜʜᴋᴀɴʟᴀʜ ᴀʏᴀʜᴋᴜ. ʙɪʟᴀ ᴄᴀʟʟ ᴀʏᴀʜ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇᴅᴀʀ, ᴀʏᴀʜ ᴄᴀᴋᴀᴘ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪꜱᴀɴᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀʟʟᴀʜ. ʜɪᴅᴜᴘ ɪɴɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ. ᴋᴀᴅᴀɴɢ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ. ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ..

ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ʙᴀʟɪᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ. ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ʏᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ ꜱᴇᴄᴇᴘᴀᴛɴʏᴀ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴀᴋꜱᴜᴅ ᴜᴇʟ ᴅɪꜱɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍɪꜱɪ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀɴ ᴅɪ ɢᴀᴢᴀ.

ᴋᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴛᴇʀʙᴀɴɢ ᴋᴇ ᴍᴇꜱɪʀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴏᴀᴅᴀ 16 ᴊᴜɴ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴋʜᴀʙᴀʀᴋᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ʟᴇʙɪʜ ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴇᴘᴀꜱ.

ʀᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ꜱᴇᴍᴇɴᴀɴᴊᴜɴɢ ɢᴀᴢᴀ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴇᴋꜱᴇᴋᴜᴛɪꜰ ᴄɪɴᴛᴀ ɢᴀᴢᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴄɢᴍ) ɴᴀᴅɪʀ ᴀʟ ɴᴜʀɪ ᴋᴀᴍᴀʀᴜʟᴢᴀᴍᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʀᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ɪᴛᴜ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ɴᴀᴅɪʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴍᴀꜱɪʜ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴇʀᴛᴀɴʏᴀ-ᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴡɪꜱᴍᴀ ᴘᴜᴛʀᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴡɪꜱᴍᴀ ᴘᴜᴛʀᴀ ᴘᴀᴅᴀ 12 ᴊᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅᴀɴ ᴅᴇʟᴇɢᴀꜱɪɴʏᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴋᴇ ɢᴀᴢᴀ.

ᴇʙɪᴛ ʟᴇᴡ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇ ᴍᴇꜱɪʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʏᴀᴋᴀɴ ᴍɪꜱɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪꜱᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴘᴀᴅᴀ 25 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ɴᴀᴅɪʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴀɴᴅᴀʀ ɢᴀᴢᴀ ᴋɪɴɪ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ɪɴꜰʀᴀꜱᴛʀᴜᴋᴛᴜʀ ᴅɪ ʙᴀɴᴅᴀʀ ɪᴛᴜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪ ʙᴀɪᴋɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ʙᴀɪᴋ ᴘᴜʟɪʜ.

“ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ɪɴꜰʀᴀꜱᴛʀᴜᴋᴛᴜʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪʙᴀɪᴋɪ ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇᴍʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ.

“ᴘɪʜᴀᴋ ᴄɢᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ, ᴋᴀᴍɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ (ʙᴀɪᴋ-ᴘᴜʟɪʜ),” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴀᴡᴀʟ ᴘᴀɢɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴍᴇʟᴀɴᴄᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴜᴅᴀʀᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴍᴇɴᴀɴᴊᴜɴɢ ɢᴀᴢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ɪᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛɪɴᴅᴀᴋ ʙᴀʟᴀꜱ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ʙᴇʟᴏɴ ᴀᴘɪ ᴋᴇ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ ɪꜱʀᴀᴇʟ.

ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ᴜᴅᴀʀᴀ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴍᴇɴʏᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴜʀᴀɴɢ-ᴋᴜʀᴀɴɢɴʏᴀ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴅɪ ᴛɪᴍᴜʀ ʙᴀɴᴅᴀʀ ɢᴀᴢᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴀᴛᴀɴ ᴋʜᴀɴ ʏᴏᴜɴᴇꜱ.

ɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ʀᴇᴊɪᴍ ᴢɪᴏɴɪꜱ ᴅɪ ꜱᴇᴍᴇɴᴀɴᴊᴜɴɢ ɢᴀᴢᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴊᴜᴀɴɢ ʜᴀᴍᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ɢᴇɴᴄᴀᴛᴀɴ ꜱᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴘᴀᴅᴀ 21 ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ 11 ʜᴀʀɪ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ɪꜱʀᴀᴇʟ ᴅɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ 260 ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’