ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜꜱ: ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴛᴜᴀ ᴋᴇꜱᴀᴛᴜᴀɴ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ ᴅɪʙᴜᴀɴɢ ᴋᴏʟᴇᴊ, ᴛɴᴄ ʜᴇᴘᴀ ʟᴇᴍʙᴀʙ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ

ɴᴀᴍᴘᴀᴋɴʏᴀ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜꜱ ᴅɪ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʀᴀɴᴄᴀᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɪꜱᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴜʟᴀ ᴅɪᴍᴀɪɴᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴡᴀᴋɪʟ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ. ᴜᴍᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴅʀ ɴᴏʀᴀɪɴɪ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʙᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜꜱ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ 15 ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ ɪɴɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀꜰᴀꜱᴀ.

ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ. ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴛᴜᴀ ᴋᴇꜱᴀᴛᴜᴀɴ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ.

ʏᴅᴘ ᴍᴘᴘ ᴜᴋᴍ ᴅɪʙᴜᴀɴɢ ᴋᴏʟᴇᴊ

ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ,ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴅɪᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ. ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴇꜱɪ ᴀᴋᴀᴅᴇᴍɪᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʟ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ ɪɴɪ, ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴇᴍᴇꜱᴛɪɴʏᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴇɴɢɪɴᴀᴘᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴇᴜᴛᴀᴍᴀᴀɴ. ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜꜱ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴜᴍᴘᴀɴɢ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ.

ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀᴛᴀɴʏᴀ – ᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴋᴜ ʏᴅᴘ ᴋᴍᴜᴋᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴛᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢɪɴᴀᴘᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴍᴜᴋᴍ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴀᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ᴜᴋᴍ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ᴍᴘᴘ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ɴᴀꜱɪʙ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀʏᴀ. ᴍᴘᴘ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴛᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴏʟᴇᴊ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴘᴇɴᴅᴇᴛᴀ ᴢᴀ’ʙᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴏʟᴇᴊ ʙᴜʀʜᴀɴᴜᴅᴅɪɴ ʜᴇʟᴍɪ. ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪ ᴜᴋᴍ, ʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʏᴅᴘ ᴍᴘᴘ ᴜᴋᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴛᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ.

ᴋᴇᴅᴜᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴘᴇɴɢᴇᴛᴜᴀ ᴋᴘᴢ, ᴅʀ ʀᴀʜɪᴍɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴜᴏᴛᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ꜱᴇɴɪᴏʀ ᴅɪᴋᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ, ᴍᴇʀɪᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɢɪ ʀᴇʟᴇᴠᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴘᴘ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ʜᴀʟ ɪɴɪ. ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴘᴇɴɢɪɴᴀᴘᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀʟᴀʜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴜᴀʀᴀᴋᴀɴ ɪꜱᴜ ꜱᴇʙɪʟᴀɴɢᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴡᴀᴊᴀʀɴʏᴀ. ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴋᴍᴜᴋᴍ ʙᴇʀᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴘᴘ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴀᴛᴀʟᴋᴀɴ. ꜱᴇʜɪɴɢᴀ ᴋᴇ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴛᴀ ʙᴀɪᴋ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ, ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴡᴀᴊᴀʀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ. ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀᴡᴀᴋɪʟᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ᴜᴋᴍ. ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇʟᴀᴋᴜ ʙᴀᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ɴᴀꜱɪʙ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ, ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴘᴜʟᴀ ɴᴀꜱɪʙ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ/ɪ ᴋᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ?

ᴛɴᴄ ʜᴇᴘ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ꜱᴇɢᴇʀᴀ!!

ᴘᴇɴᴅᴀᴜʟᴀᴛ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅᴀꜱᴀʀ-ᴅᴀꜱᴀʀ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ʜᴀʟ ᴇʜᴡᴀʟ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴡᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ. ᴀᴛᴀꜱ ɴᴀᴍᴀ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡɪ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴘᴇɴᴅᴀᴜʟᴀᴛ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ ᴜᴋᴍ ᴍᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ɴᴀɪʙ ᴄᴀɴꜱᴇʟᴏʀ ʜᴀʟ ᴇʜᴡᴀʟ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴜᴋᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ-ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀʜ.

1. ᴘᴇɴʏᴇʟᴀʀᴀꜱᴀɴ ʜᴀʟ ᴇʜᴡᴀʟ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴀᴋᴀᴅᴇᴍɪᴋ

ᴘᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ ᴋᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜꜱ ᴘᴇʀʟᴜʟᴀʜ ꜱᴇʟᴀʀᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀʟᴇɴᴅᴀʀ ᴀᴋᴀᴅᴇᴍɪᴋ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴜᴋᴍ ʙᴀɢɪ ꜱᴇꜱɪ 21/22. ᴘᴇɴʏᴇʟᴀʀᴀꜱᴀɴ ɪɴɪ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴜɴ ᴊᴀᴅᴜᴀʟ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ 6 ᴋᴀᴛᴇɢᴏʀɪ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜꜱ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴄᴀᴘᴀɪᴀɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ʙᴀɢɪ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀꜰᴛᴀʀᴀɴ/ᴛᴀᴍʙᴀʜ/ɢᴜɢᴜʀ ᴋᴜʀꜱᴜꜱ. ᴛᴀʀɪᴋʜ-ᴛᴀʀɪᴋʜ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴋᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʜᴀʀᴜꜱʟᴀʜ ꜱᴇʟᴀʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀʟᴇɴᴅᴀʀ ᴀᴋᴀᴅᴇᴍɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴘᴀᴅᴀ 11 ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ 2021.

2. ᴘᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀɴ ꜱᴏᴘ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜꜱ

ᴘɪʜᴀᴋ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ɴᴀɪʙ ᴄᴀɴꜱᴇʟᴏʀ ʜᴇᴘ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴄᴇᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ ᴏᴘᴇʀᴀᴛɪɴɢ ᴘʀᴏᴄᴇᴅᴜʀᴇ (ꜱᴏᴘ) ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀᴍᴘᴜꜱ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴋᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʙᴀɢɪ ꜱᴇꜱɪ 2021/2022. ʜᴀʟ ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ, ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ꜱᴏᴘ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ.
3. ᴘᴇʀɪɴᴄɪᴀɴ ꜰᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ

ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ , ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴜᴛᴜꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ɴᴀɪʙ ᴄᴀɴꜱᴇʟᴏʀ ʜᴀʟ ᴇʜᴡᴀʟ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴘᴇʀɪɴᴄɪᴋᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜰᴀꜱᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇɴᴇᴛᴀᴘᴀɴ ᴛᴀʀɪᴋʜ ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜰᴀꜱᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴛɪɴɢɢɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴋᴇᴍᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜꜱ ʜᴀʀᴜꜱ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴇᴊᴀᴋ 14 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ 2021. ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ʙᴀɢɪ ᴘᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴊᴀᴅᴜᴀʟ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜꜱ.

4. ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡɪ ꜱᴀʙᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴇᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇʟɪᴀɴ ᴛɪᴋᴇᴛ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʙᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴀɪᴋɴʏᴀ.

5. ꜱᴜʀᴀᴛ ʀᴇɴᴛᴀꜱ ɴᴇɢᴇʀɪ

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪꜱᴇɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴘᴇʟᴇᴘᴀꜱᴀɴ ʀᴇɴᴛᴀꜱ ɴᴇɢᴇʀɪ ʙᴀɢɪ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ 2 ᴅᴏꜱ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜꜱ.

6. ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴍᴇꜱʀᴀ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ-ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛᴇᴋɴɪᴋᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪꜱᴇʟᴀʀᴀꜱᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀʜ ᴄᴀʀᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴘᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴀɴᴄᴀʀ.

7. ɪꜱᴜ ᴘᴇɴɢɪɴᴀᴘᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴀɴɢᴀɴɪ ɪꜱᴜ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɴɢɪɴᴀᴘᴀɴ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ʙᴀɢɪ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ-ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀᴡᴀɴ, ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜰɪɴᴀʟ ʏᴇᴀʀ ᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ (ꜰʏᴘ), ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʙ40 ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢɪᴀᴛ ᴀᴋᴛɪꜰ ᴅɪ ᴋᴇʟᴀʙ-ᴋᴇʟᴀʙ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ.

8. ꜱᴜᴀʀᴀ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴇᴋꜱᴇᴋᴜᴛɪꜰ ᴋᴏʟᴇᴊ

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪꜱᴇʟᴀʀᴀꜱᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴇᴋꜱᴇᴋᴜᴛɪꜰ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴀᴋᴀʀ ᴜᴍʙɪ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀɴᴛɪᴋ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʀᴀꜱᴍɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀʀɢᴀɪ ᴋᴇʙᴇʀᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜɴɢᴋᴜꜱ ʟᴜᴍᴜꜱ ᴅɪ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ.

9. ᴋᴀᴅᴀʀ ʏᴜʀᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇɴᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡɪ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ʙᴀɢɪ ɪꜱᴜ ᴋᴀᴅᴀʀ ʏᴜʀᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ. ɪꜱᴜ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀᴛᴜᴛ ᴅɪᴘᴀɴᴅᴀɴɢ ʀᴇᴍᴇʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ ɪᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴜᴀᴛᴜ ɪꜱᴜ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴛᴜᴛ ᴅɪᴅᴇɴɢᴀʀɪ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ꜱᴇᴡᴀᴊᴀʀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ꜱᴇᴄᴇᴘᴀᴛ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ.

10. ᴋɪᴛ ᴜᴊɪᴀɴ ꜱᴀʀɪɴɢᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19

ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴀɢᴀʀ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡɪ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀᴋʟᴜᴍ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ᴋɪᴛ ᴜᴊɪᴀɴ ꜱᴀʀɪɴɢᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇʀᴄᴜᴍᴀ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ-ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴇᴍᴀᴍᴘᴜᴀɴ.

ᴏʟᴇʜ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴᴅᴀᴜʟᴀᴛ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ ᴜᴋᴍ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʏᴀᴋɪɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ꜱᴇʜᴀʀᴜꜱɴʏᴀ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ʟᴀᴊᴜ ᴅᴀɴ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ ᴅᴇᴍɪ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ (ᴀɢɪʟᴇ).
21 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ 2021

#ᴘᴇɴᴅᴀᴜʟᴀᴛᴍᴀʜᴀꜱɪꜱᴡᴀ #ᴛᴇᴛᴀᴘꜱᴇᴛɪᴀʙᴇʀʙᴀᴋᴛɪ #ᴛᴇʀᴀꜱᴡᴀᴛᴀɴᴋɪᴛᴀ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’