ᴛᴇʀᴋɪɴɪ: ᴘᴋᴘ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴀᴍᴀᴛ ᴇꜱᴏᴋ – ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴛᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴇꜱᴏᴋ, ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜰᴀꜱᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʟᴀɴ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ɴɪʟᴀɪ ᴀᴍʙᴀɴɢ ᴋᴇꜱ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴋᴜʀᴀɴɢ 4,000 ᴋᴇꜱ ꜱᴇʜᴀʀɪ.

ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴʏᴇʟᴜʀᴜʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɴɪɴ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ɪɴɪ.

ᴘᴋᴘ ꜱᴀᴍʙᴜɴɢ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴀɪᴅɪʟᴀᴅʜᴀ?

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴋᴇꜱ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ ᴀɴɢᴋᴀ 5,000 ʙᴀɢɪ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʜᴀʀɪ ʙᴇʀᴛᴜʀᴜᴛ-ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) ꜱᴇᴋᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ (ꜱᴘᴘ) ᴀᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴀᴍʙᴜɴɢ ʟᴀɢɪ.

ꜱᴘᴘ ꜰᴀꜱᴀ 1 ᴅɪᴊᴀᴅᴜᴀʟᴋᴀɴ ᴛᴀᴍᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɴɪɴ ɪɴɪ ɴᴀᴍᴜɴ ᴋʀɪᴛᴇʀɪᴀ ꜱᴀꜱᴀʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴀʟɪʜ ᴋᴇ ꜰᴀꜱᴀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴘᴇɴᴜʜɪ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴀɴɢᴋᴀ ᴋᴇꜱ ʙᴀʜᴀʀᴜ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴜʀᴜɴᴀɴ.

ꜱᴇᴋᴛᴏʀ ᴘᴇʀᴋɪʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴋᴇꜱ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ 80 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴋʟᴜꜱᴛᴇʀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴀʀɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ.

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇɴᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴘᴀᴅᴀ 15 ᴊᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ꜰᴀꜱᴀ 2 ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇꜱ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ 4,000; ᴋᴀᴘᴀꜱɪᴛɪ ᴋᴀᴛɪʟ ᴜɴɪᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ (ɪᴄᴜ) ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴀᴘ ‘ꜱᴇᴅᴇʀʜᴀɴᴀ’; ᴅᴀɴ 10 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ᴋʜᴀꜱ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ᴀᴋꜱᴇꜱ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 (ᴊᴋᴊᴀᴠ), ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ ʜᴀɴʏᴀ ᴇɴᴀᴍ ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴠᴀᴋꜱɪɴ.

ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪᴍᴜɴɪꜱᴀꜱɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ (ᴘɪᴄᴋ), ᴋʜᴀɪʀʏ ᴊᴀᴍᴀʟᴜᴅᴅɪɴ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɴɢᴋᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ 10 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴛᴇɴɢᴀʜᴀɴ ᴊᴜʟᴀɪ.

ᴘᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴋʜᴀꜱ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ᴍᴋɴ) ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴘᴋᴘ ᴛᴀᴍᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɴɪɴ ɪɴɪ.

ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴘɪʜᴀᴋ.

ᴊɪᴋᴀ ᴘᴋᴘ ᴅɪꜱᴀᴍʙᴜɴɢ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 14 ʜᴀʀɪ ɪᴀ ʙᴇʀᴍᴀᴋꜱᴜᴅ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴘᴀᴅᴀ 12 ᴊᴜʟᴀɪ ɪɴɪ ɴᴀᴍᴜɴ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜᴛ ᴀɪᴅɪʟᴀᴅʜᴀ ᴘᴀᴅᴀ 20 ᴊᴜʟᴀɪ.

ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴋᴋᴍ) ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴏᴅᴋᴀɴ 60 ᴋʟᴜꜱᴛᴇʀ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴀʏᴀᴀɴ ᴍᴇɪ ʟᴀʟᴜ.

ᴊᴀᴅɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴜꜱᴛᴀʜɪʟ ᴘᴋᴘ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʟᴀɴᴊᴜᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴀɪᴅɪʟᴀᴅʜᴀ ʙᴇʀᴀᴋʜɪʀ.

ʟᴇʙɪʜ 100,000 ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴍᴏʜᴏɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴘꜱɪᴋᴏꜱᴏꜱɪᴀʟ – ᴋᴋᴍ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ – ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 122,328 ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴇᴍᴏꜱɪ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴜꜱᴇʟɪɴɢ ᴅɪʀᴇᴋᴏᴅᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴛᴀʟɪᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴘꜱɪᴋᴏꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ (ᴋᴋᴍ) ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴀᴡᴀʟ ᴛᴀʜᴜɴ, ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴅʀ ɴᴏᴏʀ ʜɪꜱʜᴀᴍ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴊᴜᴍʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴅɪʀᴇᴋᴏᴅᴋᴀɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ 1 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 18 ᴊᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 109,806 ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ 89.4 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱᴜ-ɪꜱᴜ ᴘꜱɪᴋᴏʟᴏɢɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ɪᴀʟᴀʜ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ, ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ, ᴘᴇʀɢᴀᴅᴜʜᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴇʀᴛᴇɴɢᴋᴀʀᴀɴ, ᴘᴇʀᴘɪꜱᴀʜᴀɴ, ᴘᴇɴᴄᴇʀᴀɪᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ (ᴇᴍᴏꜱɪ ᴅᴀɴ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟ).

“ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀʟᴀᴍɪ ᴏʟᴇʜ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴛᴏʀ ᴀᴡᴀᴍ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ꜰʀᴏɴᴛʟɪɴᴇʀꜱ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʀᴀꜱᴀɪ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ʟᴀɪɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ.

“ᴛᴀʟɪᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴡᴜᴊᴜᴅᴋᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ 25 ᴍᴀᴄ 2020 ᴅɪᴋᴇɴᴅᴀʟɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘꜱɪᴋᴏʟᴏɢɪ ᴋᴀᴜɴꜱᴇʟɪɴɢ ᴋᴋᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀᴡᴀɴ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘꜱɪᴋᴏʟᴏɢɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ (ɴɢᴏ) ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ, ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴɢɢɪʟ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴇᴍᴏꜱɪ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴜɴꜱᴇʟɪɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ, ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴛᴀʟɪᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴅʀ ɴᴏᴏʀ ʜɪꜱʜᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɪɴɪꜱɪᴀᴛɪꜰ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɢᴇɴꜱɪ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʟᴀɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴡᴜᴊᴜᴅᴋᴀɴ ᴛᴀʟɪᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ɪᴀɪᴛᴜ ‘ᴋꜱᴋ ᴄᴀʀᴇ’ (ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴍᴀᴊᴜᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ) ᴅᴀɴ ᴛᴀʟɪᴀɴ ᴋᴀꜱɪʜ.

ᴅɪ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ʟᴀᴘᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅᴀɴ ᴋʟɪɴɪᴋ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴘᴜʟᴀ, ɪɴɪꜱɪᴀᴛɪᴀꜰ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ɪᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴀʟ ᴅᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴘꜱɪᴋᴏꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴀᴛᴀᴜ ᴍʜᴘꜱꜱ ᴅɪꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ꜱᴀꜱᴀʀ.

“ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ꜱᴀꜱᴀʀ ᴍᴇʀᴀɴɢᴋᴜᴍɪ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ (ᴘᴜꜱ) ᴅɪ ꜱᴛᴇꜱᴇɴ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ᴅᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ, ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ᴅᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ʙᴇʀɪꜱɪᴋᴏ ʀᴇɴᴅᴀʜ (ᴘᴋʀᴄ), ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀɢᴇɴꜱɪ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴀɴɢᴀɴɪ ᴡᴀʙᴀᴋ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ ɪᴍᴘᴀᴋ ᴘꜱɪᴋᴏʟᴏɢɪᴋᴀʟ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ, ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴋᴇʙɪᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴇᴘᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇᴛᴜʟ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴋʀɪᴍɪɴᴀꜱɪ, ꜱᴛɪɢᴍᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇʟᴀʙᴇʟ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ᴅʀ ɴᴏᴏʀ ʜɪꜱʜᴀᴍ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴʏᴀʀᴀɴᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴇᴄᴇʀɢᴀꜱᴀɴ ᴏᴘᴛɪᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛᴇɴᴀɴɢᴀɴ ᴊɪᴡᴀ; ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ; ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴘᴇᴋᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴ ᴅɪʀɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ, ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ᴋᴀᴜɴꜱᴇʟɪɴɢ ᴊɪᴋᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴇᴍᴏꜱɪ

“ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴊɪᴋᴀ ʙᴇʀᴘᴀɴᴊᴀɴɢᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴᴊᴇᴊᴀꜱᴋᴀɴ ꜰᴜɴɢꜱɪ ʜᴀʀɪᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ꜱᴇɢᴇʀᴀʟᴀʜ ᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴɪʟᴀɪᴀɴ ᴘꜱɪᴋɪᴀᴛʀɪ ᴊɪᴋᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴀʟ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴛɪɴɢɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴀᴡᴀʟ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ. – ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’