ᴘʜ ᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴛᴏʟᴀᴋ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ, ꜱᴏᴋᴏɴɢ ᴀɴᴡᴀʀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴍ

ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ: ᴘᴀᴋᴀᴛᴀɴ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ (ᴘʜ) ᴍᴇɴɢᴜʟᴀɴɢɪ ᴘᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴀɴᴡᴀʀ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴇʟᴜᴛ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ (ᴘɴ) ᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ʜɪʟᴀɴɢ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴘʜ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴜᴍɴᴏ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴋᴇᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴀɴᴡᴀʀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ.

“ᴘᴀᴋᴀᴛᴀɴ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʀᴀʏᴀ ᴜᴍᴜᴍ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ᴍᴇᴍᴜɴᴄᴀᴋ. ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴇɴɢɢᴀʟ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴋᴇ-14 ʜᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴀᴍᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ 16 ᴊᴜʟᴀɪ 2023.

“ᴏʟᴇʜ ɪᴛᴜ, ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴍᴇɴᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴍᴀʜɪᴀᴅᴅɪɴ (ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ) ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴀɴᴡᴀʀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀʟᴏɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴛᴜᴋ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ, ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴘᴋʀ, ᴀɴᴡᴀʀ; ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴀᴍᴀɴᴀʜ, ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ꜱᴀʙᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴜꜱᴀʜᴀ ᴀɢᴜɴɢ ᴅᴀᴘ, ʟɪᴍ ɢᴜᴀɴ ᴇɴɢ, ɢᴀʙᴜɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴀɴɢ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴍᴇᴊᴀ ʀᴜɴᴅɪɴɢᴀɴ ʙᴀɢɪ “ᴍᴇᴍʙᴇɴᴛᴜᴋ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ɪɴᴋʟᴜꜱɪꜰ, ᴀᴅɪʟ ᴅᴀɴ ᴘʀᴏɢʀᴇꜱɪꜰ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴘᴀʀᴛɪ ᴅɪʟᴀʏᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴀᴅɪʟ”.

“ᴀᴍᴀᴛʟᴀʜ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʙᴇʀᴊɪᴡᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʙᴇᴛᴜʟ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋᴇᴘɪɴᴄᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇɢᴀɢᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀɴɢ ᴜɴᴅɪ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ɴᴀɴᴛɪ.

“ɪɴɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴀʟɪʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴘɪʜᴀᴋ-ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘʀɪɴꜱɪᴘ-ᴘʀɪɴꜱɪᴘ ᴅᴀɴ ʟᴀɴᴅᴀꜱᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʀᴇꜰᴏʀᴍᴀꜱɪ ɪɴꜱᴛɪᴛᴜꜱɪ, ᴛᴀᴛᴀ ᴋᴇʟᴏʟᴀ ᴅᴀɴ ᴜʀᴜꜱ ᴛᴀᴅʙɪʀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ɪɴꜱᴛɪᴛᴜꜱɪ ᴋᴇʜᴀᴋɪᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʙᴀꜱ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜᴛᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ 100 ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ 120 ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ɪᴛᴜ

ᴋʀɪꜱɪꜱ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴛɪᴍʙᴜʟ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ, ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴜᴍɴᴏ, ᴀʜᴍᴀᴅ ᴢᴀʜɪᴅ ʜᴀᴍɪᴅɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʜɪʟᴀɴɢ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴜᴍɴᴏ ʏᴀɴɢ “ᴀɴɢᴋᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴄᴜᴋᴜᴘɪ” ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ʙᴀʟɪᴋ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ.

ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ 15 ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴜᴍɴᴏ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘɴ ᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ.

ᴛᴘᴍ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴜᴍʙᴇʀ

ɪꜱᴛᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴜᴛᴜꜱ ꜱᴜʀᴀᴛ, ɪɴɢɪɴ ᴛᴀʜᴜ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ

ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ɪꜱᴍᴀɪʟ ꜱᴀʙʀɪ ʏᴀᴀᴋᴏʙ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴊᴏʜᴏʀ ᴅɪ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ᴘᴀꜱɪʀ ᴘᴇʟᴀɴɢɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ʙᴜᴛɪʀᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ᴊᴏʜᴏʀ ᴅᴀɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴜᴍʙᴇʀ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ɪʙʀᴀʜɪᴍ, ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴍᴇꜱʏᴜᴀʀᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴜᴄᴜᴋ ᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ 26 ᴜᴍɴᴏ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴅɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ɪᴛᴜ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ɴᴀɪʙ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴜᴍɴᴏ, ᴍᴏʜᴀᴍᴇᴅ ᴋʜᴀʟᴇᴅ ɴᴏʀᴅɪɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɪꜱᴍᴀɪʟ, ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ɴᴀɪʙ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴘᴀʀᴛɪ, ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙɪʀᴏ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴜᴍɴᴏ ᴊᴏʜᴏʀ.

“ᴛɪᴀᴅᴀ (ᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ). ꜱᴀʏᴀ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ʙɪʀᴏ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ, ʙᴜᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴛᴜᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴜᴍɴᴏ ᴘᴀꜱɪʀ ɢᴜᴅᴀɴɢ.

ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ‘ᴡᴀᴛᴀᴋ ᴜᴛᴀᴍᴀ’ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴜᴍɴᴏ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ, ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ, ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪᴋᴀᴛᴀɴ ɴᴀꜱɪᴏɴᴀʟ ᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴɴʏᴀ.

ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ ᴜᴍɴᴏ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ʙᴀʟɪᴋ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴɴʏᴀ.

ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴊᴏʜᴏʀ ᴅᴀɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴇɴʏᴜꜱᴜʟ ꜱᴇʜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ᴊᴏʜᴏʀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴀᴍᴀʀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴀɢᴀᴋ-ᴀɢᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴜʙᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴜɴ ᴊᴏʜᴏʀ ᴊɪᴋᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀᴛᴜʜᴋᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋɪʟ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴊɪᴋᴀ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ʜᴀɴʏᴀ ꜰɪᴋɪʀᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴅᴜᴅᴜᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴇɴᴛɪɴɢᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ.

“ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴀᴡᴀʟ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴀʜʟɪ ᴅᴇᴡᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀʜᴀʀᴜ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪɴɪ ᴘɪʟɪʜʟᴀʜ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ ʏᴀɴɢ ᴊᴜᴊᴜʀ ᴅᴀɴ ɪᴋʜʟᴀꜱ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴀᴋʏᴀᴛ,” ᴛɪᴛᴀʜ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ɪʙʀᴀʜɪᴍ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ꜱᴜʟᴛᴀɴ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴅɪ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ᴘᴀꜱɪʀ ᴘᴇʟᴀɴɢɪ.

ꜱᴜʟᴛᴀɴ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ʙᴇʀᴛɪᴛᴀʜ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴘᴇʀꜱᴇᴍʙᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ.

ᴀᴢʜᴀʀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴛᴜʟᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɢᴏɴɢ, ᴋᴀᴛᴀ ꜱʜᴀʙᴇʀʏ

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ (ᴍᴋᴛ) ᴜᴍɴᴏ ᴍᴇᴍᴘᴇʀꜱᴏᴀʟ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴇɴᴀʀ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴘᴇᴀᴋᴇʀ ᴅᴇᴡᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴀᴢʜᴀʀ ᴀᴢɪᴢᴀɴ ʜᴀʀᴜɴ ᴍᴇɴᴜʟɪꜱ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪ-ᴘᴇʀᴛᴜᴀɴ ᴀɢᴏɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ʏᴀꜱꜱɪɴ ᴛᴇʟᴀʜ ʜɪʟᴀɴɢ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ.

ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴɢɢᴇʟᴀʀᴋᴀɴ ᴀᴢʜᴀʀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ “ᴍᴀɴ ᴏꜰ ᴘʀɪɴᴄɪᴘʟᴇ”, ᴀʜᴍᴀᴅ ꜱʜᴀʙᴇʀʏ ᴄʜᴇᴇᴋ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴘᴇᴀᴋᴇʀ ᴅᴇᴡᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍɪʟɪᴋɪ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴɴʏᴀ.

“ɪꜱᴜ ᴛᴇʀʙᴇꜱᴀʀ ᴋɪɴɪ, ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ʙᴇɴᴀʀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴜʟɪꜱ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴛᴀɴᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʜɪʟᴀɴɢ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ? ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ɪɴᴛᴇɢʀɪᴛɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ? ᴘᴀꜱᴛɪɴʏᴀ ‘ᴍᴀɴ ᴏꜰ ᴘʀɪɴᴄɪᴘʟᴇ’ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ʜᴀʀᴜꜱ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴀᴅᴀ ʙᴇʀᴋɪᴀꜱ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴀᴢʜᴀʀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙɪᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴡᴀᴋɪʟ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ ᴋᴇᴋᴀʟ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴡᴀᴋɪʟ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ.

“ʟᴏᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴜꜱɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴜᴋᴀᴅɪᴍᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀꜱᴜᴀʜ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇꜱᴀʀ. ʟᴇʙɪʜ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴀꜱᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʀᴀɴᴄᴀᴋ ᴊᴜᴀʟ ʙᴇʟɪ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ. ꜱᴀʜᴀᴍ ɴᴀɪᴋ ᴛᴜʀᴜɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ. ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ‘ᴍᴀɴ ᴏꜰ ᴘʀɪɴᴄɪᴘʟᴇ’ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇʀꜱᴇɴʏᴜᴍ ᴍᴇɴʏᴀᴋꜱɪᴋᴀɴɴʏᴀ?,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴀʜʟɪ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ ᴋᴇᴍᴀᴍᴀɴ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴀʀ ʙᴇʀɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴏʀᴛᴀʟ ʙᴇʀᴛᴀᴊᴜᴋ “ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴜʀᴀᴛ ꜱᴘᴇᴀᴋᴇʀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ, ᴍᴀʜᴜ ʙᴜʙᴀʀ ᴘᴀʀʟɪᴍᴇɴ” ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇᴛɪᴋ ᴀᴢʜᴀʀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ.

ᴀᴢʜᴀʀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇᴛɪᴋ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴍᴜʜʏɪᴅᴅɪɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʜɪʟᴀɴɢ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’