Pensyarah ‘Sebꪖk’ Jumpa Bekas Pelajar Struggle Mencari Sesuap Nasi

ꜱᴀʏᴜ ʜᴀᴛɪ ʙɪʟᴀ ᴛᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ꜱᴛʀᴜɢɢʟᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴜɴɢɢᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʜᴀʙɪꜱ ᴅɪᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ.. ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴇʀʜᴀᴛɪ ᴅᴀʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ..

ᴛᴜʟᴀʀ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴꜱʏᴀʀᴀʜ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴀʏᴜ ᴀᴀᴘʙɪʟᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʀᴇᴍᴘᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ɢɪɢɪʜ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ. ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴘᴇɴꜱʏᴀʀᴀʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴅʀ. ꜱʏᴀᴢᴡᴀɴɪ ᴅʀᴀɴɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʏᴀɴɢ ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴛᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ʀᴇᴀᴋꜱɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀɴɢᴋᴀ.. ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇɢᴀɴ.. ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴋᴇᴘᴀʏᴀʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀʟᴀᴍɪ.. ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ “ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴋᴀ ᴛɪᴍᴇ ʜᴜᴊᴀɴ ᴅʀ” ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴛᴀᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀ.. ᴏᴅᴇʀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛɪᴍᴇ ᴛᴜ.. ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ.. ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴜᴊᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ.. ᴏᴅᴇʀ ᴊᴀ.. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀɢᴀᴅᴀɪ ɴʏᴀᴡᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴇꜱᴛɪɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴜᴊᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʀɪꜱɪᴋᴏ ᴀᴅᴀ.

ꜱᴜᴀᴘᴀɴ ᴅᴇᴍɪ ꜱᴜᴀᴘᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴋᴀɴ..ᴛᴇʀꜱᴇɴᴛᴜʜ ʜᴀᴛɪ.. ᴍᴇɴɢᴀʟɪʀ ᴊᴜɢᴀ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ.. ᴍᴀꜱᴀ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴅɪᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʙᴜᴋᴀ ʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ. ᴛᴇʀᴅᴇᴛɪᴋ ᴅᴀʜ ɴᴀᴋ ᴘᴀɴɢɢɪʟ.. ᴛᴀᴘɪ ᴛᴇʀʟɪɴᴛᴀꜱ, ɴᴀɴᴛɪ ᴅɪᴀ xᴊᴀᴅɪ ᴘᴜʟᴀ ᴅɪᴀ ɴᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ.. ꜱᴀʙᴀʀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʜᴀʙɪꜱ ᴅɪᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ.. ʙɪʟᴀ ᴅᴀʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ.. ꜱᴀʏᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟ..

ɪᴋʜʟᴀꜱɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ. ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴛʀᴜɢɢʟᴇ ᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ.

ᴀʟᴀᴜ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʟᴇᴡᴀᴛ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴀ ᴍᴀʀᴀʜ.. ʙᴜᴋᴀɴ ɴɪᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʟᴀᴍʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ. ᴜᴄᴀᴘʟᴀʜ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪ ʜᴀɴᴛᴀʀ. ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜɪʟᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴀᴛ ʟᴇʟᴀʜ..ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴅɪᴍᴀᴋɪ.. ᴋᴀʟᴀᴜ ɴᴀᴋ ᴄᴇᴘᴀᴛ.. ᴛᴀʜᴜ ɴᴀᴋ ᴍᴀᴋɪ ᴅᴀɴ ᴍᴀʀᴀʜ ᴊᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ʟᴇᴡᴀᴛ..

ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪ ᴛᴏʟᴀᴋ.. ʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ꜱᴀʏᴀ ɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʜᴀꜱʀᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ.. ᴛᴇʀʟɪʜᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴛᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴄᴀ.. ᴀʟʟᴀʜ.. ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ᴍᴇʀᴜɴᴛᴜɴ ʜᴀᴛɪ.. ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴛᴀᴋ ʟᴇᴋᴀɴɢ ᴅɪʙɪʙɪʀ..

ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ᴛᴀᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.. ʟᴇʙɪʜ ᴄᴇᴘᴀᴛ ᴋᴀɴ.. ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅᴀᴘᴀᴛ.. ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴜᴘᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴅᴀ.. “ꜱᴇᴋᴀʟɪ ꜱᴇᴋᴀʟᴀ ʟᴇᴛᴀᴋ ʟᴀ ᴋᴀᴋɪ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀꜱᴜᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ”. ʙᴀʀᴜ ᴛᴀʜᴜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀ ᴋᴀ ᴋᴇᴛᴀᴛ ᴋᴀ.. ᴛᴀᴋ ᴍᴜᴀᴛ ᴋᴀ”.ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴛᴀᴍʙᴀʜ ʙᴇʙᴀɴ.

ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀʟᴀʟᴜ ᴘᴇʀɢɪ. ᴍᴇɴᴅᴜɴɢ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ.. ᴛᴀᴘɪ ʜᴜᴊᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ.. 😭. ꜱᴀʏᴀ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴀᴡᴀᴋ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅɪᴘᴇʟɪʜᴀʀᴀ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴍᴜꜱɪʙᴀʜ. ᴅɪʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴀʜᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴀʟʟᴀʜ.

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴅɪᴍᴜʀᴀʜᴋᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’