Nekad Usaha Tanam Cili Fertigasi, 4 Sahabat Jana Pulangan Sehingga RM60,000

ᴇᴍᴘᴀᴛ ʀᴀᴋᴀɴ ᴋᴀʀɪʙ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇʟᴜʟᴜꜱᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ɪɴꜱᴛɪᴛᴜꜱɪ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀɴ ɪɴꜱᴛɪᴛᴜꜱɪ ᴋᴇᴍᴀʜɪʀᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ɴᴇᴋᴀᴅ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙɪᴅᴀɴɢ ᴛᴀɴᴀʜ ᴛᴇʀʙɪᴀʀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴍᴜꜱᴀ, ᴍᴜᴋɪᴍ ᴘᴇᴅᴜ ᴅɪ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ᴛᴇʀᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴᴀᴍ ᴄɪʟɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜰᴇʀᴛɪɢᴀꜱɪ.

ꜱᴜʙᴜʀ: ᴍ0ʜᴅ ᴀᴍɪʟᴜᴅɪɴ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴄɪʟɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴜᴍʙᴜʜ ꜱᴜʙᴜʀ ʜᴀꜱɪʟ ᴛᴇᴋɴɪᴋ ꜰᴇʀᴛɪɢᴀꜱɪ. — ɢᴀᴍʙᴀʀ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ

ʙᴇʀʙᴇᴋᴀʟᴋᴀɴ ᴍᴏᴅᴀʟ ʀᴍ20,000 ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀᴀʟᴀᴛᴀɴ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ, ʙᴇɴɪʜ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴜᴍ ᴛᴀɴᴀʜ, ᴍᴏʜᴅ ꜱᴀꜰʀɪ ᴍᴀʜᴍᴜᴅ, 25, ᴍᴏʜᴅ ᴀᴍɪʟᴜᴅɪɴ ᴀꜰɪᴢ ᴡᴀʜᴀʙ, 26, ᴍᴏʜᴅ ɪʀꜰᴀɴ ᴀᴢʀɪ ᴀɴᴀꜱ, 25, ᴅᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ꜱʜᴀꜰɪQ ʜᴀᴋɪᴍɪ ɴᴏʀᴅɪɴ, 25, ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴᴀᴍ 4,000 ᴘᴏᴋᴏᴋ ᴄɪʟɪ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ꜱᴇʟᴜᴀꜱ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 0.3 ʜᴇᴋᴛᴀʀ.

ᴍᴏʜᴅ ꜱᴀꜰʀɪ, ʟᴜʟᴜꜱᴀɴ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴢᴀɪɴᴀʟ ᴀʙɪᴅɪɴ, ᴋᴜᴀʟᴀ ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ɪᴅᴇᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ᴘʀ0ᴊᴇᴋ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴄᴇᴛᴜꜱ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴀɴᴀᴍ 1,800 ᴘᴏᴋᴏᴋ ᴄɪʟɪ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴍᴜꜱᴀ, ᴍᴜᴋɪᴍ ᴘᴇᴅᴜ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ᴛɪɴɢɢɪ.

LIHAT SET FERTIGASI

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴘ0ᴛᴇɴꜱɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪ ᴛᴇᴘɪ ʀᴜᴍᴀʜ, 3 ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀɴᴀᴍ ᴄɪʟɪ.

“ᴍᴏʜᴅ ᴀᴍɪʟᴜᴅɪɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘ0ʟɪꜱ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ʟᴀɴɢᴋᴀᴡɪ, ᴍᴏʜᴅ ɪʀꜰᴀɴ ᴀᴢʀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʀᴇᴋᴀ ɢʀᴀꜰɪᴋ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴀꜱᴀʀ ʀᴀʏᴀ ᴅɪ ᴀʟᴏʀ ꜱᴇᴛᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ꜱʏᴀꜰɪQ ᴘᴜʟᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴋɪʟᴀɴɢ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ. ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀɴ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴛᴀɴᴀᴍ ᴄɪʟɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀ ᴅɪ ᴛᴀᴘᴀᴋ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ɪᴛᴜ.

ᴍᴏʜᴅ ᴀᴍɪʟᴜᴅɪɴ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ʟᴜʟᴜꜱᴀɴ ɪɴꜱᴛɪᴛᴜᴛ ʜᴀꜱᴀɴɪ, ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇᴛᴀɴɪ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴍᴏʜᴅ ɪʀꜰᴀɴ ᴀᴢʀɪ ᴀɴᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ꜱʜᴀꜰɪQ ʜᴀᴋɪᴍɪ ɴᴏʀᴅɪɴ ʟᴜʟᴜꜱᴀɴ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴜɴɪᴛɪ, ᴘ0ʀᴛ ᴅɪᴄᴋꜱᴏɴ.

ᴍᴏʜᴅ ꜱᴀꜰʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴜᴀɪ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴋɴɪᴋ ꜰᴇʀᴛɪɢᴀꜱɪ ʙᴀɢɪ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ᴄɪʟɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴊɪᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇʜᴀᴅᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴᴊɪᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀᴀɴ ᴀɪʀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 30 ᴅᴀɴ 50% ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴛᴇᴋɴɪᴋ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ᴛʀᴀᴅɪꜱɪᴏɴᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴᴀᴍ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴛᴀɴᴀʜ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʜᴀꜱɪʟ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴍᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ʙᴀᴊᴀ ᴅᴀɴ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀꜱɪʟᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴏʀɢᴀɴɪᴋ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀᴀɴ ʀᴀ*ᴄᴜɴ ᴋɪᴍɪᴀ.

“ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴀɪʀ ᴘᴜʟᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴄᴇᴋᴀᴘ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴘᴏᴋᴏᴋ ᴄɪʟɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴀɪʀ ᴅᴀɴ ɴᴜᴛʀɪᴇɴ ꜱᴇᴄᴜᴋᴜᴘɴʏᴀ…ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴀɪʀ ᴅᴀɴ ɴᴜᴛʀɪᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴜᴋᴜᴘɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴍɪɴ ᴋᴜᴀʟɪᴛɪ ʙᴜᴀʜ ᴄɪʟɪ ᴅɪʜᴀꜱɪʟᴋᴀɴ, ʙᴇʀᴋɪʟᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀɪᴢ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀɴ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇʀᴀᴛ.

“ᴘᴏᴋᴏᴋ-ᴘᴏᴋᴏᴋ ɪɴɪ ᴀᴅᴀ ᴅɪʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴛᴀɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴘɪᴋ ᴘʟᴀꜱᴛɪᴋ ᴋʜᴀꜱ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇɢ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀɢɪ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴜᴀɪ ʜᴀꜱɪʟɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴏʀᴏɴɢ ᴀᴛᴀᴜ ᴊᴜᴀʟ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅɪ ᴋᴀɴᴛɪɴ ꜱᴇᴋ0ʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴘᴀꜱᴀʀ ᴘᴀɢɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴʏᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴘᴏᴋᴏᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀɴᴀᴍ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀꜱɪʟᴋᴀɴ 2ᴋɢ ᴄɪʟɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʀᴍ7 ᴅᴀɴ ʀᴍ10 ꜱᴇᴋɪʟᴏɢʀᴀᴍ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ʜᴀꜱɪʟ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴅɪᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ 2 ʙᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴅɪᴛᴜᴀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ 2 ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀɢɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴜʀᴜʜᴀɴ ʜᴀꜱɪʟ ᴛᴜᴀɪᴀɴ ᴅɪᴀɴɢɢᴀʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ 8 ᴍᴇᴛʀɪᴋ ᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴᴊᴀɴᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ60,000.

ʙᴀɢɪ ᴍᴏʜᴅ ᴀᴍɪʟᴜᴅɪɴ ᴀꜰɪᴢ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴘʀ0ᴊᴇᴋ ɪᴛᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴜᴀʜᴋᴀɴ ʜᴀꜱɪʟ ʟᴜᴍᴀʏᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴇʙᴜɴ ʙᴀʀᴜ ʙᴀɢɪ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴇɴᴜʜɪ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ.

BENIH UNTUK CILI

“ꜱᴀʏᴀ ʜᴀʀᴀᴘ ᴀᴅᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴡᴀᴊɪʙ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍɪ ʙᴜᴋᴀ 4 ʟᴀɢɪ ᴋᴇʙᴜɴ ʙᴀʀᴜ ᴀɢᴀʀ ʜᴀꜱɪʟ ᴘᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴇɴᴜʜɪ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅɪ ᴘᴀꜱᴀʀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴇʀᴛᴀɴɪᴀɴ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴀᴅᴀɴɢ ᴛᴇʀᴀᴘ, ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʏᴜᴢᴀɪᴅɪ ᴀᴢᴍɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɢᴀʙᴜɴɢᴋᴀɴ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ᴋᴜʟᴛᴜʀᴀ, ʙɪᴏʟᴏɢɪ, ᴅᴀɴ ᴍᴇᴋᴀɴɪᴋᴀʟ ᴅɪᴘɪʟɪʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʟᴀᴅᴀɴɢ ᴄᴏɴᴛᴏʜ 0ʟᴇʜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀɴɪᴀɴ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ɪɴɪ.

“ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴀᴍᴀɴ ɪɴɪ ʜᴀꜱɪʟɴʏᴀ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴍᴀᴋᴀɴ, ʜᴀꜱɪʟ ʟᴇʙɪʜ ᴛᴀʜᴀɴ ʟᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴋᴜᴀʟɪᴛɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴘᴏᴋᴏᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴇʀᴛᴀʜᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ʜᴀꜱɪʟ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ ʜᴜᴊᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀ, ᴅᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ, ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘʀ0ᴊᴇᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ – ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’