(Video) Pelajar tinggal bawah Jambatan Tepi Sungai Buat Netizen Sebak

ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴋᴇʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ, ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴛᴇʀꜱᴇᴘɪᴛ ꜱᴀᴍᴀᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇʀᴏꜱᴏᴛ ᴀᴛᴀᴜ ʜɪʟᴀɴɢ ᴘᴜɴᴄᴀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ. ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴇᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀʙἈᴋ ᴄ0ᴠɪᴅ-19 ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀɴᴅᴀ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ.

ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇʙᴇɢɪɴɪ ᴀᴍᴀᴛʟᴀʜ ᴘƐʀɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʜᴀʀᴜɴɢɪ ʟᴀɢɪ-ʟᴀɢɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴇʀᴋƐʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴜ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀʙᴇʟᴀɴᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ.

ʙƐʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴ ᴅᴀʀɪ ꜱɪᴛɪ ʀɪᴀɴᴀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱ0ꜱɪᴀʟ ꜰᴀᴄᴇʙᴏ0ᴋɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴠɪᴅᴇ0 ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴄɪᴋɢᴜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴍƐʟᴀᴡᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜʀɪᴅɴʏᴀ, ʏᴀɴɢ ᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɴʏƐᴅɪʜᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜʀɪᴅɴʏᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴀᴍʙἈᴛᴀɴ ʙƐʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴅɪ ꜱƐʙᴀᴛᴀɴɢ ꜱᴜɴɢᴀɪ.

ᴍᴀʟᴀʜᴀɴ, ʀɪᴀɴɴᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ꜱƐᴅɪʜ ᴍƐʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ‘ʀᴜᴍᴀʜ’ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴜɴɪ ᴏʟᴇʜ ᴍᴜʀɪᴅ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇᴋƐʟᴜᴀʀɢᴀ, ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍƐɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ⱭɴᴄἈᴍᴀɴ, ᴅƐᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴘɪɴɢɢɪʀ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴇꜱἈʀ.

ᴠɪᴅᴇᴏ ʟᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙ0ʟᴇʜ ᴅɪᴛᴏɴᴛ0ɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ:

ʜᴀꜱɪʟ ᴛɪɴᴊᴀᴜᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ, ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ᴍᴇʟᴜᴀʜ ʀᴀꜱᴀ ꜱƐʙⱭᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴜʀɪᴅ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴅᴀʀɪ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀʙƐᴢᴀ, ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴡᴀʀɢᴀɴƐᴛ ʏᴀɴɢ ᴍƐᴍṲᴊɪ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴜʀɪᴅ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ʏᴀɴɢ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍƐɴʏᴇᴋ0ʟᴀʜᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴡᴀʟᴀᴜ ᴘᴜɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱƐᴍᴘɪᴛᴀɴ.

ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴀꜱᴛɪ ʀᴀᴍᴀɪ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴀᴅᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ɪɴɪ. ʙᴀᴡᴀʜ ᴊᴀᴍʙᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴘɪᴛ ᴅᴀɴ ʙᴀʜἈʏᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀᴘᴜɴ ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪɴɪ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴɴʏᴀ.

ʙᴀᴋᴀʟ ɢᴜʀᴜ ᴅᴀʀɪ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴅᴀᴋɪ ʙᴜᴋɪᴛ 2 ᴊᴀᴍ ᴅᴇᴍɪ ᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴄᴀᴘᴀɪᴀɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇᴍᴜ ᴅᴜɢᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʟɪᴀɴ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ

ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ɪᴍᴘɪᴀɴ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋɪʀᴀ ᴀᴘᴀ ʜᴀʟᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ, ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅᴇᴍɪ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ. ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ.

ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ᴅᴀʀɪ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 19 ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ɢɪɢɪʜɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴜʟᴀʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴋɪ ʙᴜᴋɪᴛ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 2 ᴊᴀᴍ, ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴄᴀᴘᴀɪᴀɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴛᴀʙɪʟ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇᴍᴜ ᴅᴜɢᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʟɪᴀɴ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪɴʏᴀ.

ɪᴍᴘɪᴀɴ ꜰʀᴀɴᴋ ꜱᴛᴇᴡᴀʀᴅ ᴘᴀɴᴛɪɴɢ ꜱᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɢᴜʀᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴᴅᴀᴋɪ ʙᴜᴋɪᴛ ᴋᴇʟɪɴɢᴋᴀɴɢ ʜᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴜʙᴀ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴜ ᴅᴜɢᴀ ɪᴛᴜ.

ᴀʙᴀɴɢɴʏᴀ, ᴍᴀʀɪᴏ, ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ʜᴀᴛɪ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ꜰʀᴀɴᴋ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴛɪᴋᴀʀ ʙᴇᴍʙᴀɴ ᴅɪ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙɪɴᴀ ᴏʟᴇʜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ꜱᴀ ᴜᴊᴏᴍ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʙᴏʀɴᴇᴏ ᴘᴏꜱᴛ, ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ꜰʀᴀɴᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴛɪᴋᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴅᴜᴅᴜᴋɪ, ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ꜱᴇʟᴜᴀʀɴʏᴀ ʙᴀꜱᴀʜ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇᴍᴜ ᴅᴜɢᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʜᴜᴊᴀɴ ʟᴇʙᴀᴛ.

“ᴋᴀᴋɪɴʏᴀ ᴅɪɢɪɢɪᴛ ʟɪɴᴛᴀʜ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴄᴇᴋᴀʟ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴊᴇᴊᴀᴋ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.” ᴛᴜʟɪꜱ ᴍᴀʀɪᴏ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ɪᴛᴜ.

ᴍᴀʀɪᴏ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ, ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴜɪɴɢ ᴅɪ ᴛᴇʙᴇʀᴜ, ᴜʟᴜ ᴋᴇᴍᴀʟɪʜ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴅɪʟᴇɴɢᴋᴀᴘɪ ᴊᴀʀɪɴɢᴀɴ ᴡɪꜰɪ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ ʟɪɴᴋɪɴɢ ᴜʀʙᴀɴ, ʀᴜʀᴀʟ ᴀɴᴅ ɴᴀᴛɪᴏɴ (ꜱᴀʟᴜʀᴀɴ).

ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ᴋᴇʟᴀᴊᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴅᴀᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇᴍᴜ ᴅᴜɢᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʟɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀꜱᴀ ʟᴀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪꜱᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ ᴅᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴛᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀᴀɴ ᴅᴀᴛᴀ ᴀꜱᴀꜱ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ.

“ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ ᴋᴇꜱᴜᴋᴀʀᴀɴ ᴄᴀᴘᴀɪᴀɴ ʀᴀɴɢᴋᴀɪᴀɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʟᴜᴀʀ ʙᴀɴᴅᴀʀ. ᴋɪᴛᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢɢᴜɴɢɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ɪɴɪ,” ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ꜰʀᴀɴᴋ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴛᴇᴍᴜ ᴅᴜɢᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 45 ᴍɪɴɪᴛ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴜɴꜱᴇʟɪɴɢ, 1 ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ 2 ꜱᴜʙᴊᴇᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴋᴜʀꜱᴜꜱ ᴘᴇʀɢᴜʀᴜᴀɴ ᴅɪ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ (ᴜᴘꜱɪ).

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ꜰʀᴀɴᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪʀɪ ᴛᴇᴍᴜ ᴅᴜɢᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴜʙᴊᴇᴋ ᴍᴏʀᴀʟ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ.

“ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴɴʏᴀ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ. ꜱᴀʏᴀ 70 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ʏᴀᴋɪɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʟᴜʟᴜꜱ ᴛᴇᴍᴜ ᴅᴜɢᴀ,” ᴛᴀᴍʙᴀʜ ꜰʀᴀɴᴋ.

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ꜰʀᴀɴᴋ ꜱᴛᴇᴡᴀʀᴅ ᴘᴀɴᴛɪɴɢ ꜱᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴄᴀᴘᴀɪ ᴄɪᴛᴀ-ᴄɪᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɢᴜʀᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴀᴊᴜ ᴊᴀʏᴀ ᴅɪᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴇᴘᴀɴɴʏᴀ.

ᴛᴏɴᴛᴏɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪ ꜱɪɴɪ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’