‘ꜱᴀʏᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴄɪɴᴀ. ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴋᴀ ᴘᴀᴋᴀɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ’

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ, 22 ᴏᴋᴛ — ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋɪʀᴀ ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ᴋᴀᴜᴍ, ᴛᴜᴅᴜɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱɪɴᴏɴɪᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ʙᴇʀᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ. ɴᴀᴍᴜɴ, ɢᴀʏᴀ ᴘᴇᴍᴀᴋᴀɪᴀɴ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜰᴇꜱʏᴇɴ ᴋɪɴɪ ᴋɪᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴜꜱʟɪᴍ.

ʙᴜᴋᴛɪɴʏᴀ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴛᴡ1ɪᴛᴇʀ ᴀᴛᴀꜱ ɴᴀᴍᴀ ᴊɪᴀ Qɪɴɢɢ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ɢᴇᴍᴀʀ, ʙᴀʜᴋᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴊᴜᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴄɪɴᴀ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴋᴀ ʙᴇʀʜɪᴊᴀʙ (ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ),” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ ᴅɪ ᴛᴡ1ᴛᴛᴇʀ ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ. ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ 4,900 ᴡᴀʀɢᴀ ᴍᴀʏᴀ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴅɪ ᴛᴇᴘɪ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ

ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ ᴘᴇʀᴛᴀɴʏᴀᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ, ᴊɪᴀ Qɪɴɢɢ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ꜱᴇʟᴇꜱᴀ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴡᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀʏᴜ.

“ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴡᴀɴ ʟᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ᴋᴏᴛ, ʙɪʟᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴋᴀᴡᴀɴ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴀʏᴜ ꜱᴀᴊᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴛᴀʀɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ꜱᴇʙᴀʙ ʙɪʟᴀ ᴛᴜᴛᴜᴘ ᴀᴜʀᴀᴛ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇɴᴀɴɢ ꜱᴀᴊᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ɢᴀᴅɪꜱ ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇᴅᴀʜ.

ɪ’ᴍ ᴄʜɪɴᴇꜱᴇ ʙᴜᴛ ɪ ʟɪᴋᴇ ᴛᴏ ʙᴇʀʜɪᴊᴀʙ😛 ᴘɪᴄ.ᴛᴡ1ᴛᴛᴇʀ.ᴄᴏᴍ/ᴜ73ᴅQ8ᴛɢ0ɴ

— ᴊɪᴀQɪɴɢɢ (@ᴊɪᴀQɪɴɢ28512216) ᴏᴄᴛᴏʙᴇʀ 20, 2019

ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜰᴏᴛᴏ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴀʟɪ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ, ᴊɪᴀ Qɪɴɢɢ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇɴᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴄᴜʙᴀ ᴛᴜᴅᴜɴɢ, ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍɪʟɪᴋ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜɴʏᴀ, ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪɴʏᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴋᴇᴛᴜʀᴜɴᴀɴ ᴛɪᴏɴɢʜᴜᴀ ʟᴀɪɴ, ᴊᴜɢᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴄɪᴛᴀ ʀᴀꜱᴀ, ʙᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜰᴏᴛᴏ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇɴᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ.

“ᴏʜ ᴛᴜʜᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴄɪɴᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴜᴋᴀ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀ ʏᴜɴɢɢ ᴄʜᴇɴɴ.

“ᴋɪᴛᴀ ɢᴇɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀ ʏᴇɴɴɪᴇ ʀᴜʙʏ ʏᴇɴ.

ᴏᴍɢ ɪᴍ ᴀʟꜱᴏ ᴀ ᴄʜɪɴᴇꜱᴇ ʙᴜᴛ ʟɪᴋᴇꜱ ᴛᴏ ʙᴇʀʜɪᴊᴀʙ 😱 ᴘɪᴄ.ᴛᴡ1ᴛᴛᴇʀ.ᴄᴏᴍ/ʜʟꜰ4ᴋʜᴅᴍ23

— ᴡɪɴɴɪᴇ (@ʏᴜɴɢɢ_ᴄʜᴇɴɴ) ᴏᴄᴛᴏʙᴇʀ 21, 2019

ꜱᴇᴍᴀᴋᴀɴ ᴘʀᴏᴊᴇᴋᴍᴍ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ꜰᴏᴛᴏ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴋᴇ ᴛᴡ1ᴛᴛᴇʀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍɪʀɪᴘ ᴡᴀᴊᴀʜ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴏꜰɪʟ ᴛᴡ1ᴛᴛᴇʀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ᴍᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴜᴊɪ ᴋᴇᴄᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴜᴅᴜɴɢ, ᴍᴀʟᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀɴᴜᴛ ɪꜱʟᴀᴍ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ʟᴀᴍᴀɴ ᴡᴇʙ ɪꜱʟᴀᴍɪ.ᴄᴏ, ᴘᴇᴍᴀᴋᴀɪᴀɴ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴀᴍᴀʟ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀʜᴜᴅɪ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀʙ ᴛᴀʟᴍᴜᴅ.

ᴄᴏɴᴛᴏʜɴʏᴀ, ᴋᴇʟᴏᴍᴘᴏᴋ ʏᴀʜᴜᴅɪ ᴅɪ ʟᴇᴠ ᴛᴀʜᴏʀ ᴅɪ ᴋᴀɴᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴜᴀᴛ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴀɴɢ ᴢɪᴏɴɪꜱᴍᴇ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴀʟᴇꜱᴛɪɴ, ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴅᴀɴ ʙᴜꜱᴀɴᴀ ʟᴀʙᴜʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ʟᴏɴɢɢᴀʀ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’