ɴɪᴀᴛ ʙᴀɴᴛᴜ ‘ᴀʙᴀɴɢ ꜰᴏᴏᴅᴘᴀɴᴅᴀ ᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴀʟɪᴍᴀʜ ᴀʟʟᴀʜ’, ᴘᴏʟɪꜱ ᴋɪɴɪ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴅᴇʀᴍᴀ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ᴀᴋᴀᴜɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ‘ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ-ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇʟᴀ ɪꜱʟᴀᴍ’ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴍᴇʟᴀɴᴄᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴀʙᴜɴɢ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴅᴇʀᴍᴀ ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴇʀɢᴀᴅᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴡᴀʏ, ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ, ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʟᴀʟᴜ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ, ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ꜰᴀᴋʜʀᴜᴅᴅɪɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀᴍɪᴅ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʟᴀɪɴ, ᴘᴇɴɢᴀɴᴊᴜʀ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ‘ᴛᴀʙᴜɴɢ ᴋɪʟᴀᴛ ɪᴋᴀᴛ ᴊᴀᴍɪɴ ʀɪᴅᴇʀ ꜰᴏᴏᴅᴘᴀɴᴅᴀ’ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ᴡᴀɴɢ ɪᴋᴀᴛ ᴊᴀᴍɪɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ʀᴍ3,000 ʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ4,000 ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴀᴋᴀᴜɴ ʙᴀɴᴋ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍɪʟɪᴋ ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

“ᴘᴏʟɪꜱ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ʙᴀɢɪ ɪᴋᴀᴛ ᴊᴀᴍɪɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ (ᴏᴋᴛ) ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇꜱʏᴀᴋɪ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇꜱᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴅᴇʀᴍᴀ ʙᴀɢɪ ᴋᴇᴘᴇɴᴛɪɴɢᴀɴ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ.

“ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅɪʙᴜᴋᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 420 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɪᴘᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 233 ᴀᴋᴛᴀ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜʟᴛɪᴍᴇᴅɪᴀ 1998 ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ᴀᴋᴀᴜɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 2.30 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪᴛᴜ, ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ ʟɪɴɢᴋᴜɴɢᴀɴ 19 ʜɪɴɢɢᴀ 40 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍᴜᴋᴜʟ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 29 ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴀɢᴀᴍᴀ.

ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ꜰᴀᴋʜʀᴜᴅᴅɪɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ʀᴇᴍᴀɴ ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ ʜɪɴɢɢᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇʟɪᴛɪ ʜᴀꜱɪʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴᴊᴜᴛɴʏᴀ. – ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ

ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴀʜᴀɴ 6 ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴋᴇꜱ ᴘᴜᴋᴜʟ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ

ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴇɴᴀᴍ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴡᴀʀɢᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴅɪᴘᴜᴋᴜʟ ꜱᴇᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴡᴀʏ, ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ. ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ꜰᴀᴋʜʀᴜᴅᴅɪɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀᴍɪᴅ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ɪᴀʟᴀʜ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ ʟɪɴɢᴋᴜɴɢᴀɴ 19 ʜɪɴɢɢᴀ 40 ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 19 ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴀɢᴀᴍᴀ.

“ᴘᴇɴɢᴀᴅᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ʟᴀʏᴀʀ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴜʟᴀʀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ɪᴛᴜ. ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴀʀᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ 29 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴘᴜᴋᴜʟ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ɪᴛᴜ (ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ) ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʙᴀʟᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴡᴀʏ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴᴊᴜᴛɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴍᴀʟᴀᴍ ɪɴɪ.

ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ꜰᴀᴋʜʀᴜᴅᴅɪɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴋᴇᴇɴᴀᴍ-ᴇɴᴀᴍ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʙᴀꜱ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇꜱ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 298 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɴɢᴀᴊᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴜᴋᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 147 ᴋᴀɴᴜɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴇʀᴀꜱᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀʜɪᴍᴘᴜɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀʟᴀʜɪ ᴜɴᴅᴀɴɢ- ᴜɴᴅᴀɴɢ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛɪ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ɪꜱᴜ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘʀᴏᴠᴏᴋᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ʙᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢɢᴜɢᴀᴛ ᴋᴇᴛᴇɴᴛᴇʀᴀᴍᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴇʜᴀʀᴍᴏɴɪᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ.

“ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴅɪɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀɴɢᴋᴀᴜɪ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ. – ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ

ᴇɴᴀᴍ ᴅɪʀᴇᴍᴀɴ ᴋᴇꜱ ɢᴀᴅᴜʜ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ, ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴇɴᴀᴍ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴅᴀɴ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪʀᴇᴍᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ ʙᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴇꜱᴏᴋ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴘᴇʀɢᴀᴅᴜʜᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴡᴀʏ, ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ, ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ꜰᴀᴋʜʀᴜᴅɪɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀᴍɪᴅ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴍᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ.

“ʙᴇʀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ʀᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴋᴇꜱ ɪɴɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴍᴇɴʏᴇʟᴜʀᴜʜ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴀᴛᴀᴜ ᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʙʜ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 19 ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴀɢᴀᴍᴀ.

ᴘᴇɴɢᴀᴅᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ʟᴀʏᴀʀ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴜʟᴀʀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴋᴏᴍᴜɴɪᴋᴀꜱɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ɪᴛᴜ.

ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴇɴɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴀʀᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴇʀɢᴀᴅᴜʜᴀɴ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’