“Nak Jual Makanan Atau Nak Bvnuh Orang?”.-Netizen

ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ: ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴀᴋᴜ ᴅᴀɴ ᴅᴀᴡᴀɪ ᴋ0ᴋ0ᴛ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ꜱᴇʀɪᴜꜱ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪᴛᴇʟᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴅʀ ɴ00ʀ ʜɪꜱʜᴀᴍ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ (ᴋᴋᴍ) ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀᴋʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɪꜱᴜ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀᴀɴ ᴘᴀᴋᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴜɴɢᴋᴜꜱ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ

ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱ0ꜱɪᴀʟ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ, ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴋʜᴜᴀᴛɪʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀʜᴀʏᴀ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ᴘᴇᴍʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ɪᴛᴜ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅᴇɴᴅᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ʙ0ʟᴇʜ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇʀᴜɴᴛᴜᴋᴀɴ ʙᴀᴡᴀʜ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ 37(2), ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ-ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ 1985 ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴ, ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ, ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʀᴋᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ʙᴀʜᴀɴ ᴀꜱɪɴɢ, ʙᴇʀᴀᴄᴜɴ, ʙᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇʀ0ꜱᴀᴋᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴀɴᴅᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ

ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʜɪɴɢɢᴀ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀɪꜱɪᴋ0 ᴘᴇɴᴄᴇᴍᴀʀᴀɴ 0ʟᴇʜ ʙᴀʜᴀɴ-ʙᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ 36, ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ-ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ᴋᴇʙᴇʀꜱɪʜᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ 2009 ɪᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇɴᴅᴀʟɪ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇᴍᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʙᴀꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴘᴇɴᴄᴇᴍᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴀᴋᴜ ʏᴀɴɢ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʀᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ.

“ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴀᴋᴜ, ᴅᴀᴡᴀɪ ᴋ0ᴋ0ᴛ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴜᴍᴘᴀᴍᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʙ0ʟᴇʜ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ꜱᴀʙɪᴛ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ, ʙ0ʟᴇʜ ᴅɪᴊᴀᴛᴜʜɪ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴅᴇɴᴅᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ ʀᴍ10,000 ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀɴʏᴀ.

“ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇʀᴀᴛ ʙ0ʟᴇʜ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ʙᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ. ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 13, ᴀᴋᴛᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ 1983, ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴᴊᴜᴀʟ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢɪ ʙᴀʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʀᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ꜱᴀʙɪᴛ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ, ʙ0ʟᴇʜ ᴅɪᴊᴀᴛᴜʜɪ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴅᴇɴᴅᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ ʀᴍ100,000 ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ ꜱᴇᴘᴜʟᴜʜ ᴛᴀʜᴜɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴛᴀᴅɪ.

ᴅʀ ɴ00ʀ ʜɪꜱʜᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇɴʏᴇᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜɴɢᴋᴜꜱ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ᴘᴇᴍʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴛɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜɴɢᴋᴜꜱ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɪᴋ, ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀᴀɴ ᴘᴀᴋᴜ, ᴅᴀᴡᴀɪ ᴋ0ᴋ0ᴛ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴀʜᴀɴ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ, ᴅʀ ɴ00ʀ ʜɪꜱʜᴀᴍ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛɪ 0ʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴍᴀᴋᴀɴ.

“ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴘᴜʟᴀ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ʟᴀᴍᴀɴ ᴡᴇʙ ʜᴛᴛᴘ://ᴍᴏʜ.ꜱᴘᴀʙ.ɢᴏᴠ.ᴍʏ ᴀᴛᴀᴜ ꜰᴀᴄᴇʙ00ᴋ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴀʟɪᴛɪ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴡᴡᴡ.ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.ᴄᴏᴍ/ʙᴋᴋᴍʜQ ᴊɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴊᴜᴍᴘᴀɪ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜɴɢᴋᴜꜱ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴀᴋᴜ, ᴅᴀᴡᴀɪ ᴋ0ᴋ0ᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴜᴍᴘᴀᴍᴀɴʏᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ʟᴀɪɴ-ʟᴀɪɴ ɪꜱᴜ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴅʀ ɴ00ʀ ʜɪꜱʜᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʜᴀꜱɪʟ ᴘᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜᴀɴ ᴋᴋᴍ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴜᴀʟɪᴛɪ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ (ʙᴋᴋᴍ) ᴘᴀᴅᴀ 2019 ʜɪɴɢɢᴀ 2021 ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 19 ᴀᴛᴀᴜ 3.5 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ 546 ꜱᴀᴍᴘᴇʟ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀɴᴀʟɪꜱɪꜱ ᴅɪᴄᴇᴍᴀʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀʜᴀɴ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙᴀᴛᴜ, ᴘʟᴀꜱᴛɪᴋ, ᴘᴀꜱɪʀ, ʀᴀᴍʙᴜᴛ, ꜱᴇʀᴀɴɢɢᴀ ᴅᴀɴ ᴄᴀᴄɪɴɢ.

ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴜᴀꜱᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴀᴋᴛᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ 1983 ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ-ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ʙᴀᴡᴀʜɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇɴɢᴜꜱᴀʜᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 45,361 ᴘʀᴇᴍɪꜱ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀɪᴋꜱᴀ ᴅɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴘᴀᴅᴀ 2021 ᴅᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ɪᴛᴜ, ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 697 ᴀᴛᴀᴜ 1.5 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴘʀᴇᴍɪꜱ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ:ʜᴍᴇᴛʀ0

ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ! ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ,ᴅᴀʜ ʙᴀᴄᴀ,ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴜᴘᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴅᴀɴ ꜱʜᴀʀᴇ-ꜱʜᴀʀᴇ ʏᴇʀ.

ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴊᴇɴᴛᴇʀᴀ ʙᴀᴛᴜ, ᴀʟᴀᴛ ʙɪɴᴀᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ; ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ ᴛᴇʀᴘᴇᴅᴀʏᴀ.ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀɴᴅᴀ ᴅɪꜱɪɴɪ. ᴘɪʜᴀᴋ ᴍedia Nusantara ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜʟɪꜱ ᴅɪꜱɪɴɪ. ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ʙ0ʟᴇʜ ʙᴀᴄᴀ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍɴʏᴀ ᴋᴀᴛ ʙᴀᴡᴀʜ ɴɪ

 • Related Posts

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’