ᴀʟʟᴀʜᴜᴀᴋʙᴀʀ, ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ᴅɪꜱᴇʀᴀɴɢ ʀɪʙᴜᴀɴ ᴄᴇɴɢᴋᴇʀɪᴋ, ᴀɪ-Qᴜʀᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴇʟᴀɪᴜɪ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀɪ-ᴀ’ᴀʀᴀꜰ ?

ᴄᴜᴋᴜᴘ ꜱᴇʙᴀʀ ᴅᴀᴋʏᴀʜ ! ɪɴɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴀʟꜱᴜ !! ᴀʟʟᴀʜᴜᴀᴋʙᴀʀ, ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ᴅɪꜱᴇʀᴀɴɢ ʀɪʙᴜᴀɴ ᴄᴇɴɢᴋᴇʀɪᴋ, ᴀɪ-Qᴜʀᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴇʟᴀɪᴜɪ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀɪ-ᴀ’ᴀʀᴀꜰ ?

ᴋᴇᴄᴏʜ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴏᴛᴀ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴅɪɴᴀʜ ᴅɪꜱᴇʀᴀɴɢ ʀɪʙᴜᴀɴ ᴄᴇɴɢᴋᴇʀɪᴋ. ᴍᴀʟᴀʜ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴀʀᴀʙ ꜱᴀᴜᴅɪ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɪᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇᴍʙᴇʀꜱɪʜᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇᴍʙᴜʀ ᴀꜱᴀᴘ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀꜱᴍɪ ᴋᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪɴɪ.

ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ʀɪʙᴜᴀɴ ᴄᴇɴɢᴋᴇʀɪᴋ ʙᴇʀᴛᴇʀʙᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴛɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴜʀ ᴀꜱᴀᴘ. ᴍᴀʟᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴄᴇɴɢᴋᴇʀɪᴋ-ᴄᴇɴɢᴋᴇʀɪᴋ ɪɴɪ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ʜɪɴɢɢᴀᴘ ᴅɪ ʙᴀᴅᴀɴ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇᴍᴇɴᴜʜɪ ᴛᴜʙᴜʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴀʀ ɪᴜᴀꜱ, ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɪᴛᴋᴀɴ ᴋᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙɪʙɪᴛ-ʙɪʙɪᴛ ᴋᴇʀᴏ ꜱᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ꜱᴇᴍᴇɴᴀɴᴊᴜɴɢ ᴀʀᴀʙ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛɪᴍᴜʀ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴛᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇɪᴀᴍᴘᴀᴜ, ᴊᴜᴅɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ.

ʀɪʙᴜᴀɴ ᴄᴇɴɢᴋᴇʀɪᴋ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʜɪɴɢɢᴀᴘ ᴅɪʙᴀᴅᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ɪꜱᴜ ɪɴɪ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ

ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴋᴇʀᴅɪʟ, ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴜʀᴜɴᴋᴀɴ ᴀʏᴀᴛ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ 1ᴀᴏᴏ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅɪɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ-ᴀ’ʀᴀꜰ ᴀʏᴀᴛ 133 ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀᴋꜱᴜᴅ:

ᴋᴀᴍɪ ᴘᴜɴ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴀᴜꜰᴀɴ, ᴅᴀɴ ʙᴇɪᴀʟᴀɴɢ, ᴅᴀɴ ᴋᴜᴛᴜ, ᴅᴀɴ ᴋᴀᴛᴀᴋ, ᴅᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ, ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴀɴᴅᴀ-ᴛᴀɴᴅᴀ ᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴊᴇʟᴀꜱ ɴʏᴀᴛᴀ, ᴍᴀᴋᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴏᴍʙᴏɴɢ ᴛᴀᴋʙᴜʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴀᴜᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴇ ʀʜᴀᴋᴀ.

ᴍᴀʟᴀʜ ꜱᴜʀᴀʜ ɪɴɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴋᴀɪᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴀᴜᴍ-ᴋᴀᴜᴍ ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴀᴜᴍ ɴᴀʙɪ ᴍᴜꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴇɴɢɢᴀɴ ᴛᴜɴᴅᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴋᴜᴀꜱᴀᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ. ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴛᴜʀᴜɴᴋᴀɴ ʙᴀɪᴀ,

ᴅᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀᴢᴀʙ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɪᴍᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ (ᴍᴇʀᴀʏᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ) ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: “ᴡᴀʜᴀɪ ᴍᴜꜱᴀ! ᴘᴏʜᴏɴᴋᴀɴʟᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴜʜᴀɴᴍᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ (ᴋᴇʜᴏʀᴍᴀᴛᴀɴ) ᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ɴᴀʙɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀᴍᴜ (ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴᴍᴜ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴀᴋʙᴜɪ). ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴊɪᴋᴀ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ʜᴀᴘ ᴜꜱᴋᴀɴ ᴀᴢᴀʙ ɪᴛᴜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴍɪ, ᴛᴇɴᴛᴜʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀᴍᴜ, ᴅᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴜ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴋᴀᴜᴍ ʙᴀɴɪ ɪꜱʀᴀɪʟ (ᴘᴇʀɢɪ) ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀᴍᴜ”.

ᴋᴇʀᴊᴀ-ᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇɴʏᴇᴍʙᴜʀᴀɴ ᴀꜱᴀᴘ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀᴛɪᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴄᴇɴɢᴋᴇʀɪᴋ ɪɴɪ

ʀɪʙᴜᴀɴ ᴄᴇɴɢᴋᴇʀɪᴋ ᴍᴀᴛɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴜʀ ᴀꜱᴀᴘ ʙᴇʀᴀᴄᴜɴ

ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ɪɴɪ ʙᴜᴋᴛɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴀᴜᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅᴇɢɪʟ ʙɪᴀʀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴇᴛᴀɴᴅᴀ ᴅᴇᴍɪ ᴘᴇᴛᴀɴᴅᴀ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀ ᴢᴀᴍᴀɴ ɴᴀᴍᴜɴ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʟᴀɢɪ ʟᴇᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋᴇʙᴇɴᴅᴀᴀɴ?

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʀᴀꜱᴍɪ ᴅᴀʀɪ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀʙᴀɴᴅᴀʀᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ꜱᴜᴄɪ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ʀɪʙᴜᴀɴ ᴄᴇɴɢᴋᴇʀɪᴋ ɪɴɪ.

ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱᴜ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴛᴜʟᴀʀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ɪɴɪ, ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʜᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴘᴇʀʙᴀʜᴀꜱᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ-ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ. ɪᴀɪᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍᴋᴀɴ ʀɪʙᴜᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢɢᴀ ᴍᴇᴍᴇɴᴜʜɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴏᴛᴀ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ᴀꜱꜱʏᴀʀɪꜰ.

ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀʙᴀɴᴅᴀʀᴀɴ ᴋᴏᴛᴀ ꜱᴜᴄɪ ᴍᴀᴋᴋᴀʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ʜᴀꜱɪʟ ᴅᴀʀɪ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ:

ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴇʀᴀɴɢɢᴀ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴊᴇɴɪꜱ ꜱᴇʀᴀɴɢɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ (ᴊᴀɴᴀᴅɪʙᴜ ꜱᴀᴜᴅᴀ) ᴀᴛᴀᴜ (ᴀʟ ᴊᴀᴅᴅᴇᴊᴀᴅ). ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʟɪᴘᴀꜱ ᴍᴀʟᴀᴍ (ᴄᴇɴɢᴋᴇʀɪᴋ). ɪᴀ ᴛᴇʀʙᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴀᴡᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀɪɴ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀɪɴ.

ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴘᴜɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋʜᴜꜱᴜꜱᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴜɴɪᴛ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ꜱᴇʀᴀɴɢɢᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀᴀʟᴀʜ ɪɴɪ.

ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇᴍʙᴇʀꜱɪʜᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ-ᴋᴇʀᴊᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀꜱɪʜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴄᴇɴɢᴋᴇʀɪᴋ ɪɴɪ ᴍᴀᴛɪ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 22 ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪ 138 ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇʀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 111 ᴘᴇꜱᴛ ᴄᴏɴᴛʀᴏʟꜱ ᴀᴛᴀᴜ ᴀʟᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴀꜱᴍɪ ꜱᴇ ʀᴀɴɢɢᴀ.

ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴀꜱᴍɪᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴀʀɪ ꜱᴜᴅᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ɪᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴇɪᴜᴀʀ. ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴀɪᴜʀᴀɴ ᴀɪʀ ʙᴀᴡᴀʜ ᴛᴀɴᴀʜ, ꜱᴀɪᴜʀᴀɴ ᴀɪʀ ᴋᴜᴍʙᴀʜᴀɴ, ʟᴀɪᴜᴀɴ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴛᴇʀᴛᴜᴛᴜᴘ

ꜱᴇᴍᴜᴀ ɪɴɪ ᴅɪɪᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅɪɪ ʜᴀʀᴀᴍ ᴀꜱꜱʏᴀʀɪꜰ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴀʟ Qᴜꜱʏᴀꜱʏɪʏʏᴀʜ.

ᴀʀᴀʜᴀɴ ɪɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴜᴍᴜᴍ ʜᴀɪ ᴇʜᴡᴀɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅɪʟ ʜᴀʀ ᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɴᴀʙᴀᴡɪ.

ᴍᴀᴋᴀ ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ, ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴡᴀᴊɪʙ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢᴀɴɪ ᴍᴀꜱᴀᴀʟᴀʜ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴛᴇɴᴀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴍᴀᴍᴘᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍɪʟɪᴋɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴋᴇꜱᴜᴄɪᴀɴ ᴛᴀɴᴀʜ ʜᴀ ʀᴀᴍ ɪɴɪ.

ɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴜᴋᴛɪ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ ᴅᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀɴʏᴀ ᴘᴇɪᴀᴋꜱᴀ ɴᴀᴀɴ ɪɴɪ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ-ᴍᴇʀᴛᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀꜱᴍɪ ꜱ ᴇʀᴀɴɢɢᴀ ꜱᴇʀᴀ ɴɢɢᴀ ɪɴɪ ᴀɢᴀʀ ʙɪꜱᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴍɪɴᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴍᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇɴɢᴜɴᴊᴜɴɢ ᴛᴇᴛᴀᴍᴜ ᴛᴇᴛᴀᴍᴜ ᴀʟʟᴀʜ ᴅɪ ʙᴀɪᴛᴜʟʟᴀʜ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ : ᴍʏᴛᴇᴀᴍɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’