“ᴍᴇɴɢɪɢɪʟ ʙᴀᴄᴀ ᴀʏᴀᴛ ꜱᴜᴄɪ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ” – ᴀᴢɪʀᴀ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴀɢᴀᴍᴀ

ᴍᴇʟᴀᴋᴏɴᴋᴀɴ ᴡᴀᴛᴀᴋ ᴜꜱᴛᴀᴢᴀʜ ᴀɴɴᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰɪʟᴇᴍ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴀɢᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪ ꜱᴀʟᴜʀᴀɴ ᴀꜱᴛʀᴏ ꜰɪʀꜱᴛ ꜱᴇᴊᴀᴋ 25 ᴍᴀᴄ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀɢɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴ ᴀᴢɪʀᴀ ꜱʜᴀꜰɪɴᴀᴢ.

ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴛᴀᴘɪ ᴀᴢɪʀᴀ, 30, ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴀᴢɪʀᴀ ꜱʜᴀꜰɪɴᴀᴢ ʀᴀᴍʟᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀɴɢɢᴀᴘ ɪᴀ ᴡᴀᴛᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴇɴᴄᴀʙᴀʀ ᴅɪᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴇɴʀᴇ ꜰɪʟᴇᴍ ɪᴛᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀᴢɪʀᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴀʟɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴡᴀᴛᴀᴋ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴᴀᴍᴘɪʟᴀɴ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ.

“ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴀᴄᴀ ꜱɪɴᴏᴘꜱɪꜱ ᴅᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ. ᴜɴᴛᴜᴋ ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴀᴄᴀ ꜱɪɴᴏᴘꜱɪꜱ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ. ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴀɴᴅɪɴɢᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴅʀᴀᴍᴀ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴ ꜱᴀʏᴀ, ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱʏᴀꜰɪQ ʏᴜꜱᴏꜰ. ᴊᴀᴅɪ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ᴛᴏʟᴀᴋ ᴅᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʜᴀʙɪꜱ ʙᴀɪᴋ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ɴᴀᴋ ʙᴀᴡᴀ ᴡᴀᴛᴀᴋ ᴜꜱᴛᴀᴢᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʙᴀʟɪᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴅɪʀɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴏɴᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴡᴀᴛᴀᴋ, ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴊᴜɢᴀ ꜰᴀᴋᴛᴏʀ ʟᴀɪɴ.

“ᴊᴀᴅɪ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜰɪᴋɪʀ ʙᴀʟɪᴋ, ꜱᴀʏᴀ ʏᴀᴋɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴄᴀʙᴀʀ ᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀᴡᴀ ᴡᴀᴛᴀᴋ ʟᴀɪɴ. ꜱᴇʙᴀʙ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴄᴀʙᴀʀ ᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ. ꜱᴇʙᴀʙ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ, ᴀᴢɪʀᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘʀᴏᴅᴜᴋꜱɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɢᴜʀᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʜɪʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀɢᴀᴍᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇᴛᴜʟᴋᴀɴ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ᴀʏᴀᴛ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ.

“ꜱᴇᴊᴜᴊᴜʀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ ᴀᴅᴀ ɢᴜʀᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴛᴜᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ. ᴀᴅᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ꜱᴜʀᴀʜ, ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀᴡᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʟᴇꜱᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ.

“ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ɴᴀᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴀʙᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɢᴇʀᴜɴᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀᴄᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ, ᴛᴇɴᴛᴜ ꜱᴀᴊᴀ ᴊɪᴋᴀ ɪᴋᴜᴛ ʟᴏɢɪᴋ ᴀᴋᴀɴ ʙᴀᴄᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢɢɪɢɪʟ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛᴀᴋᴜᴛᴀɴ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴀᴄᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴀʏᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴏʟᴏɴɢ ʙᴇᴛᴜʟᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴀʜɪʀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ.

“ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ɴᴀɴᴛɪ ᴛɪᴍʙᴜʟ ᴘᴇʀᴛɪᴋᴀɪᴀɴ ᴘᴜʟᴀ. ɢᴜʀᴜ ɪɴɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʟᴇʙɪʜ ʏᴀᴋɪɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀᴋᴀɴ ᴡᴀᴛᴀᴋ ᴜꜱᴛᴀᴢᴀʜ ᴀɴɴᴀ. ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʙ ꜱᴀᴜᴅɪ ɪᴀɪᴛᴜ ᴋᴀᴡᴀɴ ꜱʏᴀꜰɪQ ᴅᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ᴅɪᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ‘ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴀɢᴀᴍᴀ’, ᴀᴢɪʀᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀʏᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɪʟᴀɪ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇɢɪᴛᴜ, ᴛᴀᴘɪ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ. ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ, ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ɪꜱʟᴀᴍ, ᴀᴘᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴋᴇɴᴀ ꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ɪᴋᴜᴛᴋᴀɴ ᴄᴏɴᴛᴏʜ ᴀᴘᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴍʙᴜʜᴋᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴀɴᴛᴜ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍʙᴜʜ. ᴊᴀᴅɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʟᴀʏᴀᴋ. ᴛᴀᴘɪ, ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴀᴢɪʀᴀ, ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴇʀʙɪᴛᴀɴ ꜱᴋᴏᴘ ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴛɪᴏɴꜱ ꜱᴅɴ ʙʜᴅ ᴅᴀɴ ᴀꜱᴛʀᴏ ꜱʜᴀᴡ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴊᴀʏᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʜᴇʙᴀᴛ ʟᴀɪɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴢᴜʟ ᴀʀɪꜰꜰɪɴ, ɴᴀꜱɪʀ ʙɪʟᴀʟ ᴋʜᴀɴ, ꜱᴀʟɪɴᴀ ꜱᴀɪʙɪ, ꜱᴀʙʀɪɴᴀ ᴀʟɪ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴊᴀʟᴀʟᴜᴅɪɴ ʜᴀꜱꜱᴀɴ, ᴊᴏʜᴀɴ ᴀꜱ’ᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ, ɴᴜʀQᴀꜱᴇʜ.

ʙᴇʀʜɪᴊᴀʙ ᴅᴀɴ ᴋᴀʜᴡɪɴ

ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇɴᴀᴍᴘɪʟᴀɴ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴡᴀᴛᴀᴋ ᴜꜱᴛᴀᴢᴀʜ ᴀɴɴᴀ, ᴀᴢɪʀᴀ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴅᴏᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ꜱᴜᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʜɪᴊᴀʙ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇɴᴛᴜ ꜱᴀᴊᴀ ɴᴀᴋ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʀɪ. ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ʜᴀʀᴀᴘ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʜɪᴊᴀʙ. ɪᴀ ᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀꜱᴀ. ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋɪᴛᴀ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ɪᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴅʀᴀꜱᴛɪᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴘᴀᴋᴀɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ɴᴀʟᴜʀɪ ᴅᴀɴ ɴɪᴀᴛ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ. ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ʙᴇᴛᴜʟᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋɪᴛᴀ. ᴍᴇꜱᴛɪ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴇʀᴅᴇᴛɪᴋ, ᴛᴀᴘɪ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴡᴀᴋᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀʜɪᴊᴀʙ. ʜᴀʀᴀᴘ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴏᴀʟ ᴋᴀʜᴡɪɴ ᴘᴜʟᴀ, ᴀᴢɪʀᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛᴇɴᴛᴜᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ.

“ᴋᴀʜᴡɪɴ, ʟᴀᴍʙᴀᴛ ʟᴀɢɪ. ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴏᴅᴏʜ ᴅɪ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴛᴜʜᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ɴᴀᴋ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴀᴘᴀ. ᴅᴇɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴋᴀᴡᴀɴ. ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ, ꜱᴀʏᴀ ꜱɪʙᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ. ʙᴀɴʏᴀᴋ ʟᴀɢɪ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ. ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʟᴀɢɪ ɴᴀᴋ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ʙᴀᴋᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ʜɪʙᴜʀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀᴢɪʀᴀ, ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴀʏᴜ ᴘᴇɴɢᴜᴋᴜʀ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴛᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ʜɪʙᴜʀᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ. ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ʜɪʙᴜʀᴀɴ ᴘᴜɴ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ʙᴀᴋᴀᴛ. ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴍɪɴᴛᴀ. ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴀɪɴ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴀᴊᴀ. ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ, ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ʏᴀᴋɪɴ ʜᴀꜱɪʟɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ. ᴛᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴋᴀʜᴡɪɴ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ ɴʏᴀɴʏɪᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴅᴇ ꜰᴀᴍ ᴘᴜʟᴀ, ᴀᴢɪʀᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʟᴀɢᴜ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ.

“ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴅᴇ ꜰᴀᴍ ‘ʙᴇʀᴇʜᴀᴛ’ ᴅᴜʟᴜ, ᴛᴀᴘɪ ɴᴀᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ꜱɪɴɢʟᴇ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ. ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ꜱᴇᴋᴇᴊᴀᴘ ꜱᴇʙᴀʙ ʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴅᴀ ʟᴀɢᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ᴋᴇɴᴀ. ᴋᴀᴍɪ ᴋᴇɴᴀ ᴀᴅᴀ ʟᴀɢᴜ ʏᴀɴɢ ᴋᴜᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴀᴍᴘɪʟᴀɴ ᴄɪᴋ ᴍᴀɴɢɢɪꜱ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴀʜᴜ ᴅᴇ ꜰᴀᴍ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ᴄᴜᴍᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴀʀɪ ᴅᴀɴ ɢᴇɴʀᴇ ᴅᴇ ꜰᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

˙ɐʎuɐʇɐʞ „’ıuı ɯnlǝqǝs ɯɐℲ ǝᗡ ǝɹuǝɓ uɐp ıɹɐuǝɯ lɐʞǝʞ uɐʞɐ ıɯɐʞ ɐɯnɔ ‘ıu

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’