Jana RM45,000 Sebulan Jual Telur, Ini Kelebihan Menternak Itik

ɪᴛɪᴋ ᴛᴇʟᴜʀ, ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ꜱᴇʟᴜᴀꜱ 6,000 ᴋᴀᴋɪ ᴘᴇʀꜱᴇɢɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴛᴇʀɴᴀᴋ 2,000 ᴇᴋᴏʀ ɪᴛɪᴋ. ᴋᴀᴅᴀʀ ᴛᴇʟᴜʀɴʏᴀ ɪᴀʟᴀʜ 75% ᴊᴀᴅɪ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʜᴀꜱɪʟ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 1,500 ʙɪᴊɪ ᴛᴇʟᴜʀ ꜱᴇʜᴀʀɪ.

ɪᴛɪᴋ ᴛᴇʟᴜʀ ʙᴇʀᴛᴇʟᴜʀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ᴊɪᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱ+ʀᴇꜱꜱ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴅᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇᴘᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀɴɢᴋᴀʜᴀʏᴀᴛ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴊɪᴋᴀ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʀɢᴀ 70ꜱᴇɴ ꜱᴇʙɪᴊɪ ᴍᴀᴋᴀ ʜᴀꜱɪʟ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʀᴍ1,050 ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴍ31,500 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ.

ᴊɪᴋᴀ ᴅɪᴀꜱɪɴᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ ᴍᴀꜱɪɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɢᴀ ʀᴍ1 ꜱᴇʙɪᴊɪ ᴍᴀᴋᴀ ʜᴀꜱɪʟ ʙᴜʟᴀɴᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʀᴍ45,000.

ʜᴀʀɢᴀ ᴊᴜᴀʟᴀɴ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴘᴀɴᴅᴀɪᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ. ɴᴀᴋ ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴊᴜᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍʙᴏʀᴏɴɢ, ɴᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʟᴇʙɪʜ ꜱɪᴋɪᴛ ᴊᴜᴀʟ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ɴᴀᴋ ʟᴀɢɪ ʟᴇʙɪʜ ᴘʀᴏꜱᴇꜱᴋᴀɴ ᴊᴀᴅɪ ᴘʀᴏᴅᴜᴋ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ᴋᴇᴘᴀᴋᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴜᴘᴀʏᴀᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴊᴇ ᴇᴋꜱᴘᴏʀᴛ ᴋᴇ ᴘᴀꜱᴀʀᴀɴ ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ ᴅᴀɴ ᴄʜɪɴᴀ.

ᴋᴏꜱ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ, ᴋᴏꜱ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ, ʀɪꜱɪᴋᴏ ꜱᴇʀᴀɴɢ4ɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ɪʟᴍᴜ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ. ᴅɪꜱɪɴɪʟᴀʜ ᴘᴇɴᴛɪɴɢɴʏᴀ ᴘᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ᴀᴡᴀʟ, ɪʟᴍᴜ, ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ.

ʏᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴊɪᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙɪᴊᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴇʀɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ 100% ᴘᴀᴅᴀ ᴅᴇᴅᴀᴋ ᴅɪᴍᴀɴᴀ 70% ᴋᴏꜱ ᴛᴇʀɴᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢɴʏᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ɪᴀɴʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴛᴜʀᴜɴᴋᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 5% ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱɪꜱᴀ ʙᴜᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀꜱᴀʀ, ꜱɪꜱᴀ ɪᴋᴀɴ ʜ4ɴᴄᴜʀ ᴘᴀꜱᴀʀ, ꜱɪꜱᴀ ᴋᴜʟɪᴛ ᴜᴅᴀɴɢ, ꜱɪꜱᴀ ᴋᴜʟɪᴛ ꜱɪᴘᴜᴛ, ꜱɪꜱᴀ ʙᴜᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀʏᴜʀ ʜ4ɴᴄᴜʀ, ꜱɪꜱᴀ ʜᴀᴍᴘᴀꜱ ᴊᴜꜱ ʙᴜᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱɪꜱᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴍᴀᴋᴀɴ.

ᴊɪᴋᴀ ɪᴛɪᴋ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘʀᴏᴅᴜᴋᴛɪꜰ ʙᴇʀᴛᴇʟᴜʀ, ɪᴛɪᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪᴛɪᴋ ᴘᴇɴᴄᴇɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʀɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴄᴇᴄᴀʜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ25 ꜱᴇᴇᴋᴏʀ ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴜʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴏᴅᴀʟ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ50,000 ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴜꜱɪɴɢᴀɴ ꜱᴇᴛᴇʀᴜꜱɴʏᴀ.

ɴᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʜᴀʀɢᴀ ᴊᴜᴀʟ ɪᴛɪᴋ ᴘᴇɴᴄᴇɴ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴜ ᴋᴇɴᴀ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴀᴋᴀʟ ꜱɪᴋɪᴛʟᴀʜ ꜰɪᴋɪʀᴋᴀɴ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ, ɴᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴊᴜᴀʟ ʙᴏʀᴏɴɢ ʜᴀʀɢᴀ ʙᴀᴡᴀʜ ʀᴍ10.

ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ᴛᴀɴᴀʜ ᴅᴜᴀ ᴇᴋᴀʀ , ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴍᴜᴀᴛᴋᴀɴ 20,000 ᴇᴋᴏʀ ɪᴛɪᴋ ᴘᴇᴛᴇʟᴜʀ, ꜱᴀᴛᴜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ, ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴛᴏʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ, ꜱᴀᴛᴜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍʙᴇʟ1ʜᴀɴ, ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴊᴀɢᴀ ᴏʟᴇʜ ᴀɴɢꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴊᴀɢᴀ ᴏʟᴇʜ 4 ᴇᴋᴏʀ ᴀɴᴊɪɴɢ ʀᴏᴏᴛᴡᴇɪʟᴇʀ ᴛᴇʀʟᴀᴛɪʜ.

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʙᴇʀᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴀᴛᴀᴘᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ. ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ɪɴɢɪɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴜᴘᴀ ᴋɪʀᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴋᴏꜱ-ᴋᴏꜱ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʙɪᴅᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴋᴇᴊᴀʏᴀᴀɴ, ᴋᴇꜱᴜʟɪᴛᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ᴍᴜᴅᴀʜ-ᴍᴜᴅᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ.

ᴘᴇɴᴜʟɪꜱ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴜᴀɴ ᴡᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ꜱᴀᴜꜰɪᴇᴇ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴᴛᴇʀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ.

ʙᴇᴛᴜʟ ᴋᴇ ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇʀᴋʜᴀꜱɪᴀᴛ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴛᴇʟᴜʀ ᴀʏᴀᴍ? ɪɴɪ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴɴʏᴀ

ᴛᴇʟᴜʀ ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴇʀʙᴀᴜ ᴅɪᴍᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɴᴀꜱɪ ᴘᴀɴᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴋɪᴄᴀᴘ ʙᴀʀᴀɴɢᴋᴀʟɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜɪᴅᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀʟɪɴɢ ʀɪɴɢᴋᴀꜱ ɴᴀᴍᴜɴ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴇɴʏᴇʟᴇʀᴀᴋᴀɴ.

ᴛᴀᴘɪ ᴀᴅᴀ ᴘᴜʟᴀ ʙᴇʀᴀɴɢɢᴀᴘᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴇʟᴏᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴜʀ ᴀʏᴀᴍ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴋᴇʀᴀᴘ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴋᴏʟᴇꜱᴛʀᴏʟɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ. ʙᴇɴᴀʀᴋᴀʜ?

ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢɪ ᴀɪʀ, ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ, ʟᴇᴍᴀᴋ, ᴋᴀʀʙᴏʜɪᴅʀᴀᴛ, ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ᴅᴀɴ ᴍɪɴᴇʀᴀʟ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ 52.6 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴛᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴛɪʜ ᴛᴇʟᴜʀ, 35.4 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴋᴜɴɪɴɢ ᴛᴇʟᴜʀ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴇʙɪʜɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴄᴇɴɢᴋᴇʀᴀɴɢɴʏᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇꜱᴀʀ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴛᴇʟᴜʀ ᴀʏᴀᴍ, ᴏʟᴇʜ ɪᴛᴜ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ɴᴜᴛʀɪꜱɪɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ.

ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴛᴇʟᴜʀ ᴀʏᴀᴍ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴜʏᴜʜ, ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍɪɴᴇʀᴀʟ, ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ʙ6, ᴀꜱɪᴅ ᴘᴀɴᴛᴏᴛᴇɴᴀᴛ, ᴛɪᴀᴍɪɴ, ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ᴀ, ᴇ ᴅᴀɴ ʙ12.

ʙᴇʀɪᴋᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ɢɪᴢɪ ᴘᴀᴅᴀ 100 ɢʀᴀᴍ ᴛᴇʟᴜʀ ᴀʏᴀᴍ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ 100 ɢʀᴀᴍ ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ.

ᴋᴀʟꜱɪᴜᴍ (ᴍɢ) – 53 ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ 64

ᴢᴀᴛ ʙᴇꜱɪ (ᴍɢ) – 1.83 ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ 3.85

ᴍᴀɢɴᴇꜱɪᴜᴍ (ᴍɢ) – 12 ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ 17

ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ʙ6 (ᴍɢ) – 0.14 ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ 0.25

ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ʙ12 (ᴍɢ) – 1.29 ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ 5.40

ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ᴇ (ᴍɢ) – 0.97 ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ 1.34

ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ᴀ (ɪᴜ) – 487 ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ 674

ᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ

ᴛᴇʟᴜʀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ ʜᴀɪᴡᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ʙᴀɢɪ ᴛᴜʙᴜʜ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ. ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ 100 ɢʀᴀᴍ, ɪᴀ ᴛᴇʀᴋᴀɴᴅᴜɴɢ 12.81 ɢʀᴀᴍ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀɪʙᴏꜰʟᴀᴠɪɴ, ꜰᴏʟᴀᴛ, ᴢᴀᴛ ʙᴇꜱɪ, ꜰᴏꜱꜰᴏʀ, ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ʙ12 ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴇɴɪᴜᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ:

1. ᴍᴇɴᴜʀᴜɴᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴛ ʙᴀᴅᴀɴ

ᴊɪᴋᴀ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴅɪᴇᴛ, ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ ᴀᴍᴀᴛ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴜ ᴀɴᴅᴀ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴛɪɴɢɢɪ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ, ɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʀᴇɴᴅᴀʜ ᴋᴀʀʙᴏʜɪᴅʀᴀᴛ.

2. ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ꜱᴀʀᴀꜰ

ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴋᴏʟɪɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴇʟ-ꜱᴇʟ ꜱᴀʀᴀꜰ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴀᴋᴛɪꜰ.

3. ᴍᴇɴʏɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʟ ᴅᴀʀᴀʜ ᴍᴇʀᴀʜ

ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ʙ12 ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ ʙᴀɢᴜꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱɪɴᴛᴇꜱɪꜱ ᴅɴᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴜʙᴜʜ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴʏɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʟ ᴅᴀʀᴀʜ ᴍᴇʀᴀʜ. ᴋᴇᴋᴜʀᴀɴɢᴀɴ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ ʙ12 ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ᴍᴜᴅᴀʜ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ, ᴋᴇꜱᴇɪᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴄᴇᴘᴀᴛ ᴘᴇɴᴀᴛ.

4. ʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ

ʙᴀɢɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ꜱᴇʟᴇɴɪᴜᴍ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍɴʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴏʀᴍᴀʟᴋᴀɴ ᴍᴇᴛᴀʙᴏʟɪꜱᴍᴇ ʜᴏʀᴍᴏɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʙᴀɪᴋɪ ᴅɴᴀ ʏᴀɴɢ ʀᴏꜱᴀᴋ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴀʟɪɴ.

ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴋʜᴀꜱɪᴀᴛ ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʙᴀɴʏᴀᴋ ɴᴀᴍᴜɴ ʜᴀʀᴜꜱ ᴅɪɪɴɢᴀᴛ ᴘᴇɴɢᴀᴍʙɪʟᴀɴɴʏᴀ ʙɪᴀʀʟᴀʜ ʙᴇʀᴘᴀᴅᴀ-ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴛᴇʟᴜʀ ᴀʏᴀᴍ, ᴋᴏʟᴇꜱᴛʀᴏʟɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪɴɢɢɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ 100 ɢʀᴀᴍ ᴛᴇʟᴜʀ ɪᴛɪᴋ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢɪ 884 ᴍɪʟɪɢʀᴀᴍ ᴋᴏʟᴇꜱᴛʀᴏʟ ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ɢᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴛᴇʟᴜʀ ᴀʏᴀᴍ ɪᴀɪᴛᴜ 423 ᴍɪʟɪɢʀᴀᴍ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’