“ᴍᴏʜᴏɴ ᴅᴏᴀ” ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ᴢᴀᴍᴀɴɪ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ɴᴀɪᴋ ꜱᴋᴜᴛᴇʀ ᴛɪɢᴀ ʀᴏᴅᴀ

ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴢᴀᴍᴀɴɪ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ꜱᴋᴏʟɪᴏꜱɪꜱ ᴀᴛᴀᴜ ᴛᴜʟᴀɴɢ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴍᴇʟᴇɴɢᴋᴜɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀʟᴀᴍɪɴʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ.

ᴍᴇᴍᴇᴛɪᴋ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ, ᴢᴀᴍᴀɴɪ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴘᴇɴᴜʟᴀʀᴀɴ ᴡᴀʙᴀᴋ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴅᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ).

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ, ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ꜱᴇꜱɪ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴏꜱ ᴅɪᴀɴᴛᴀʀᴀ ʀᴍ300 ʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ400.

“ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅᴜʟᴜ. ɴᴀᴍᴜɴ, ᴋᴀʟᴀᴜ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴜʀᴜᴛᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀᴊᴀʀᴋᴀɴ.

“ʜɪᴅᴜᴘ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ꜰᴀꜱᴀ-ꜰᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ʟᴀʟᴜɪ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇᴛɪᴋ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʟᴀɢᴜ ꜱʏᴀɪʀ ꜱɪ ᴘᴀʀɪ-ᴘᴀʀɪ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʙᴀɢɪ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ʙ40 ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴋʜᴀꜱᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ.

ᴍᴀʟᴀʜ, ᴢᴀᴍᴀɴɪ ᴍᴇɴʏɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇꜱᴇᴋᴀʟɪ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ᴍᴀʟᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

“ᴀᴘᴀ ɴᴀᴋ ᴅɪᴍᴀʟᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀʀᴛɪꜱ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ. ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴀʟᴀʜɴʏᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ. ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴅɪᴍᴀʟᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ɴᴀᴋ ᴇʟᴀᴋ ᴍᴀʟᴜ, ᴛᴀᴘɪ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴜꜱᴀʜ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ɢᴜɴᴀ ᴊᴜɢᴀ.

“ᴀᴘᴀᴘᴜɴ, ᴛᴇʀᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴄᴀʀᴀ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴍᴀʟᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ. ʟᴀɢɪᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴜꜱᴀʜ ᴅᴜʟᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴠᴏᴋᴀʟɪꜱ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ꜱʟᴀᴍ ɪɴɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴛᴀʜᴜ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴅɪᴀᴍ ᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴀᴋᴀɴ
ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ꜱʏᴀᴍᴘᴜ ᴊᴇɴᴀᴍᴀ ꜱᴀʟᴊᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ɪʟɪᴋᴇ_ɢʟᴏʙᴀʟ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ᴅɪ ꜱʜᴏᴘᴇᴇ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪɴɪ.

“ɪɴɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴜᴋᴜ ʜɪᴛᴀᴍ ᴘᴜᴛɪʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴀᴜᴛᴏʙɪᴏɢʀᴀꜰɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ᴋʀᴜ2ᴜ.ᴏʀɪɢɪɴᴀʟꜱ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ,” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ

‘ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋᴅᴇ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴀᴘᴀ2 ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ’ – ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛʀᴋɪɴɪ ᴢᴀᴍᴀɴɪ, ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ɴᴀɪᴋ ꜱᴋᴜᴛᴇʀ ᴛɪɢᴀ ʀᴏᴅᴀ

ꜱᴇᴛᴇɪᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴇɴʏᴇᴘɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ʜɪʙᴜʀᴀɴ, ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴢᴀᴍᴀɴɪ ᴅɪᴋʜᴀʙᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ʀ.ᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴘɴʏᴀᴋɪᴛ ꜱᴋᴏɪɪᴏ.ꜱɪꜱ ᴀᴛᴀᴜ ᴛᴠɪᴀɴɢ ʙʟᴋᴀɴɢ ᴍᴇɪɴɢᴋᴜɴɢ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴍᴀꜱᴀɪᴀ.ʜ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴢᴀᴍᴀɴɪ, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ʀᴍ300 ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ꜱᴀᴛᴜ ʀ.ᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴋɪʀᴏᴘʀ.ᴀᴋᴛɪᴋ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴜʀᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ.ɪᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

” ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʟᴀɢɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴀɪᴋ, ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴍꜱᴀɪᴀʜ ᴛᴠɪᴀɴɢ ʙɪᴀᴋᴀɴɢ.

” ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴊᴀʟᴀɴɪ ʀ.ᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴇᴋᴀʟɪ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴋᴏꜱɴʏᴀ ᴀɢᴀᴋ ᴛɪɴɢɢɪ.

” ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴇʀᴀᴘᴀɴ ʀ.ᴀᴡᴀᴛᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴘɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀɢɪ ʜᴀɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ꜱ4ᴋɪᴛ, ” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴀᴅᴀɴ-ʙᴀᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ, ᴢᴀᴍᴀɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴋᴇʀᴊᴀ.

” ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴀᴅᴀɴ-ʙᴀᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ꜱᴇɴɪ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɴɪ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ.

” ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜʟᴀ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀ ɴᴀᴋ ᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀɢɪ ʟᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ… ɪᴛᴜ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ.

” ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ ᴏʀᴀɴɢ ʀɪꜱᴀᴜ ɴᴀᴋ ʙᴀɢɪ ᴏꜰꜰᴇʀ, ᴘᴀᴘɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱɪʜᴀᴛ ᴛᴀᴘɪ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟ ᴊᴇ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ, , ” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ʙᴜʟᴀɴ ʟᴀʟᴜ, ᴢᴀᴍᴀɴɪ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀꜱ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴘᴇɴᴜʟᴀʀᴀɴ ᴄᴏᴠʟᴅ-19 ᴅᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ).

ᴍᴀʟᴀʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ꜱᴇꜱɪ ʀ.ᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴏꜱ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʀᴍ300 ʜɪɴɢɢᴀ ʀᴍ400.

” ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅᴜʟᴜ. ɴᴀᴍᴜɴ, ᴋᴀʟᴀᴜ ʀᴀꜱᴀ ꜱ4ᴋɪᴛ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴜʀᴜᴛᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀᴊᴀʀᴋᴀɴ. ʜɪᴅᴜᴘ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ꜰᴀꜱᴀ-ꜰᴀꜱᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ʟᴀʟᴜɪ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ꜱʟᴀᴍ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴɴʏᴀ ᴀɢᴀᴋ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀʙᴇʟᴀɴᴊᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ꜱᴀᴊᴀ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴅᴀʀɪ ɪᴛᴜ, ᴢᴀᴍᴀɴɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴇʀꜱᴇʟɪɴᴅᴜɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ʙ40 ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ.

” ᴀᴘᴀ ɴᴀᴋ ᴅɪᴍᴀɪᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀʀᴛɪꜱ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ. ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴀʟᴀʜɴʏᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ.

” ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴅɪᴍᴀɪᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ɴᴀᴋ ᴇʟᴀᴋ ᴍᴀɪᴜ, ᴛᴀᴘɪ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴜꜱᴀʜ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ɢᴜɴᴀ ᴊᴜɢᴀ.

” ᴀᴘᴀᴘᴜɴ, ᴛᴇʀᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴄᴀʀᴀ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴍᴀɪᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ. ʟᴀɢɪᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴜꜱᴀʜ ᴅᴜʟᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴢᴀᴍᴀɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʜɪʙᴜʀᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ (ʜᴅʀ) ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ5,ᴏᴏᴏ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴀᴋᴇᴊ ʀᴀɴɢꜱᴀɴɢᴀɴ ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ᴋʀᴇᴀᴛɪꜰ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴘʀɪꜱᴍᴀ).

” ᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴘᴀꜱᴛɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɴɢɢᴀʟᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴍʙɪʟ. ᴋɪᴛᴀ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴅᴀɴ ɪɴɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴄᴀʀɪ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ. ʀᴀꜱᴀɴʏᴀ ʙᴇɴᴅᴀ ɪɴɪ ʙᴀɢᴜꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴜᴢɪᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴢᴀᴍᴀɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴇʟᴜᴋ ᴛᴜʙᴜʜ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ 26 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴋꜱɪ ᴅɪ ᴋᴏɴꜱᴇʀᴛ ᴠɪʀᴛᴜᴀʟ ᴀɴᴊᴜʀᴀɴ ʙᴏꜱꜱ ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴛɪᴏɴ ᴘᴛᴇ ʟᴛᴅ ᴅᴀʀɪ ꜱɪɴɢᴀᴘᴜʀᴀ.

” ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ꜱʏᴀᴍᴘᴜ ᴊᴇɴᴀᴍᴀ ꜱᴀʟᴊᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ɪʟɪᴋᴇ_ɢʟᴏʙᴀʟ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ᴅɪ ꜱʜᴏᴘᴇᴇ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪɴɪ.

” ɪɴɪ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʙᴜᴋᴜ ʜɪᴛᴀᴍ ᴘᴜᴛɪʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴀᴜᴛᴏʙɪᴏɢʀᴀꜰɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ᴋʀᴜ2ᴜ.ᴏʀɪɢɪɴᴀʟꜱ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ:ᴍꜱᴛᴀʀ ᴅᴀɴ ʜᴍᴇᴛʀ0

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’