Maya Karin Pernah Dibayar USD500 Untuk Jadi Pelakon Extra Filem Hollywood Ini Ketika Usia 17 Tahun

ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴘᴏɴᴛɪᴀɴᴀᴋ ʜᴀʀᴜᴍ ꜱᴜɴᴅᴀʟ ᴍᴀʟᴀᴍ ɪɴɪ ꜱᴇᴍᴇꜱᴛɪɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀꜱɪɴɢ ʟᴀɢɪ ᴅɪ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ ꜰɪʟᴇᴍ ᴅᴀɴ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ. ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴅᴀʀᴀʜ ᴋᴀᴄᴜᴋᴀɴ ɪɴɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴇᴍᴘᴀ ɴᴀᴍᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ꜰɪʟᴇᴍ ʜᴏʟʟʏᴡᴏᴏᴅ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 2020 ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀᴊᴜᴋ ᴀʟᴏɴᴇ. ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴᴀᴍᴘɪʟᴋᴀɴ ᴡᴀᴛᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʙᴀʙᴀᴋ ꜰɪʟᴇᴍ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴛᴀᴘɪ, ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʏᴀ ᴋᴀʀɪɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴜɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ ʜᴏʟʟʏᴡᴏᴏᴅ ꜱᴇᴍᴇɴᴊᴀᴋ ᴜᴍᴜʀ 17 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀɢɪ. ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ꜰɪʟᴇᴍ ʜᴏʟʟʏᴡᴏᴏᴅ ᴛᴇʀʙɪᴛᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ 1997 ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴛᴀᴊᴜᴋ ᴇɴᴛʀᴀᴘᴍᴇɴᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴋᴇᴊᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴡᴀᴊᴀʜ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ-ᴀᴋᴀɴ ᴍᴀʏᴀ ᴋᴀʀɪɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ɴꜱᴛ, ᴍᴀʏᴀ ᴋᴀʀɪɴ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ᴅɪᴀ. ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ᴜꜱᴅ500 (ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ʀᴍ2000) ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀᴛᴜ ʙᴀʙᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴇɴᴛʀᴀᴘᴍᴇɴᴛ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ꜰɪʟᴇᴍ ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴏɴᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴀɴ ᴄᴏɴɴᴇʀʏ ᴅᴀɴ ᴄᴀᴛʜᴇʀɪɴᴇ ᴢᴇᴛᴀ-ᴊᴏɴᴇꜱ. ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴛᴀʏᴀɴɢᴀɴ ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ, ᴘᴀᴘᴀʀᴀɴ ᴋʟᴄᴄ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴀʙᴜɴɢᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ꜱᴇᴛɪɴɢɢᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴛᴜɴ ᴅʀ. ᴍᴀʜᴀᴛʜɪʀ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴋʀɪᴛɪᴋ ᴘᴀᴘᴀʀᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴇɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴋɪɴɪ, ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʟᴀʏᴀɴ ᴅɪ ɴᴇᴛꜰʟɪx.

ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴛᴇʀᴋᴀɪᴛ: ᴍᴀʏᴀ ᴋᴀʀɪɴ ᴛᴇᴘɪꜱ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴅɪᴋᴀɪᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴅᴀᴛᴜᴋ

ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʜᴇʙᴀᴛ, ᴍᴀʏᴀ ᴋᴀʀɪɴ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇɴᴇᴘɪꜱ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɪᴛᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴅᴀᴛᴜᴋ.

ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴡᴀɴ ʙᴀɪᴋ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ɪꜱᴛɪᴍᴇᴡᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ꜱᴇɢᴇʟɪɴᴛɪʀ ᴘɪʜᴀᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ.

“ʏᴀ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ʀᴀᴘᴀᴛ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ. ᴋᴀᴍɪ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴡᴀɴ ʙᴀɪᴋ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ᴋᴇɴᴀʟᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ. ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ꜰᴀʜᴀᴍ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴛɪᴍʙᴜʟ,” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ.

ᴍᴀʏᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴀᴅɪʀ ᴅɪ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴇʟᴀɢᴀ ꜱᴜʀɪʀᴀᴍ ᴅɪ ɪʙᴜ ᴋᴏᴛᴀ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ʜᴀᴅɪʀ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴜᴛʀᴀᴅᴀʀᴀ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴏꜱᴍᴀɴ ᴀʟɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʜᴇʙᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴇʟʟɪᴇ ꜱᴜʀɪᴀᴛɪ, ɴᴀʙɪʟᴀ ʜᴜᴅᴀ, ꜰᴀʀɪᴅ ᴋᴀᴍɪʟ, ꜱᴄʜᴀ ᴀʟʏᴀʜʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ʜᴀᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ.

ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴊᴇʟɪᴛᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ʀᴀᴍᴀɪ ᴋᴇɴᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴜᴀꜱᴋᴀɴ ᴊᴀʀɪɴɢᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

“ᴛᴇɴᴛᴜ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ʀᴀᴍᴀɪ ᴋᴇɴᴀʟᴀɴ. ᴍᴇʟᴜᴀɴɢᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴀꜱᴀ, ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴋᴀᴡᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ. ꜱᴇɢᴀɴ.

“ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀʟ ʟᴇʙɪʜ ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ. ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴊᴀʀɪɴɢᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

“ᴊᴀᴅɪ, ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ɪɴɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ᴛᴀᴋ ʟᴀʏᴀɴ ‘ʟᴀᴋɪ ᴏʀᴀɴɢ’

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴘɪɴᴛᴜ ʜᴀᴛɪ ᴀᴋᴛʀᴇꜱ ᴊᴇʟɪᴛᴀ, ᴍᴀʏᴀ ᴋᴀʀɪɴ, 42, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴇʀᴛᴜᴛᴜᴘ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴀᴍᴀʀᴀɴ ᴄɪɴᴛᴀ, ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙɪɴᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴅᴀꜱᴀʀ ᴄɪɴᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇᴄᴀɪ ᴅɪ ᴘᴇʀᴛᴇɴɢᴀʜᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ.

ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʀᴘɪꜱᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 11 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ᴍᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀᴄᴀʏᴀᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ɪɴꜱᴛɪᴛᴜꜱɪ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴅɪᴅᴇᴋᴀᴛɪ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ.

ʙᴜᴋᴛɪɴʏᴀ, ᴍᴀʏᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ, ᴍᴀʏᴀ ᴋᴀʀɪɴ ʀᴏᴇʟᴄᴋᴇ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɪ ᴅᴀɴ ᴅɪᴅᴇᴋᴀᴛɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴇᴊᴀᴋᴀ. ᴍᴀʟᴀʜ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴄᴀʟᴏɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢʜᴜᴊᴜɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴛᴀɴᴘᴀ ᴀɴɢɪɴ ᴀᴛᴀᴜ ʀɪʙᴜᴛ, ᴋɪɴɪ ᴛɪᴍʙᴜʟ ᴘᴜʟᴀ ɢᴏꜱɪᴘ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴇᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜰɪʟᴇᴍ ᴘᴏɴᴛɪᴀɴᴀᴋ ʜᴀʀᴜᴍ ꜱᴜɴᴅᴀʟ ᴍᴀʟᴀᴍ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀʟɪɴᴋᴀɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴅᴀᴛᴜᴋ.

ɢᴏꜱɪᴘ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴀʀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ, ᴍᴀʟᴀʜ, ᴀᴋᴛʀᴇꜱ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ, ꜰᴇꜱᴛɪᴠᴀʟ ꜰɪʟᴇᴍ ᴀꜱɪᴀ ᴘᴀꜱɪꜰɪᴋ ᴋᴇ-49 ᴅɪ ꜰᴜᴋᴜᴏᴋᴀ, ᴊᴇᴘᴜɴ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴇʀᴋᴇᴅᴜ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀɴʏᴀ.

“ᴊᴜᴊᴜʀɴʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʀᴛᴀɴʏᴀ-ᴛᴀɴʏᴀ ꜱɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴅᴀᴛᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴀᴋꜱᴜᴅᴋᴀɴ? ᴊɪᴋᴀ ʙᴇᴛᴜʟ, ꜱᴀʏᴀ ʜᴀʀᴀᴘ ᴛᴏʟᴏɴɢ ᴅᴇᴅᴀʜ ɪᴅᴇɴᴛɪᴛɪ ᴅᴀᴛᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀɪᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴛᴀʜᴜ ᴊᴜɢᴀ ꜱɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ɢᴇʀᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ɴᴀꜰɪᴋᴀɴ, ᴀᴅᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ᴋᴇɴᴀʟᴀɴ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴅᴀᴛᴜᴋ. ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴋᴀᴡᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴛᴀꜱ ᴅᴀꜱᴀʀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ.

“ɴᴀᴍᴜɴ, ᴊɪᴋᴀ ɴᴀᴋ ᴋᴀɪᴛᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ꜱᴇʀɪᴜꜱ, ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇɴᴀʀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙʜ ᴏɴʟɪɴᴇ.

ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴘᴇɴɢᴀʀᴜʜ, ᴊᴀʀᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʙᴇʀꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ʙᴜᴊᴀɴɢ. ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴋᴀɪᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴠᴠɪᴘ, ᴛɪᴅᴀᴋᴋᴀʜ ᴍᴀʏᴀ ʀɪꜱᴀᴜ ᴅɪʟᴀʙᴇʟᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀᴜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ?

ᴇɴɢɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴘᴇᴅᴜʟɪ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ ᴅᴀɴ ꜱᴋᴇᴘᴛɪᴋᴀʟ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪᴛᴜ, ᴍᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ, ᴛɪᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪʙɪᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘʀɪɴꜱɪᴘɴʏᴀ, ʙᴇʀᴀɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇɴᴀʀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀ. ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ. ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ɴᴀᴋ ᴛᴀᴋᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴘꜱɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ,” ᴛᴇɢᴀꜱɴʏᴀ.

ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴊᴇᴊᴀᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴘ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ꜰᴀᴄᴇᴛɪᴍᴇ, ᴍᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢɢᴇʟᴇɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ.

ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴇʀꜱᴇʟɪɴᴅᴜɴɢ, ᴍᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ, ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴜɴ ʙᴇʀᴀᴋʜɪʀ.

“ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴇʀᴛᴀʜᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜʟᴀɴ. ᴋᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʜᴀʟᴜᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴊᴀᴅᴜᴀʟ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴀɢᴀᴋ ᴘᴀᴅᴀᴛ, ᴊᴀᴅɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴋɪɴɪ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ꜰᴏᴋᴜꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ,” ʟᴜᴀʜ ᴍᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʟᴀɢᴜ ᴇʀᴛɪ ᴄɪɴᴛᴀ.

ꜱᴇᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ʙᴀʏʀᴇᴜᴛʜ, ʙᴀᴠᴀʀɪᴀ, ᴊᴇʀᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴅɪᴋᴀɢᴜᴍɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱɪᴋᴀᴘ ʙᴇʀᴅɪᴋᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ.

ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱɴʏᴀ, ᴍᴀʏᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴄᴀʀᴀ ᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴋᴇᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊɪᴡᴀ ᴀᴍᴘᴜʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴᴅɪʀɪ.

“ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴅᴜᴀ ᴀᴅɪᴋ ᴊɪᴋᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ. ᴍᴀʟᴀʜ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜ ᴋᴇᴘᴇʀᴄᴀʏᴀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴀᴅɪᴋ-ᴀᴅɪᴋ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴘᴇꜱᴀᴡᴀᴛ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴀɴɪ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ 10 ᴛᴀʜᴜɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ʜᴀꜱɪʟ ᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴅɪᴋᴀʀɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇɢɪ ᴡᴀɴɢ ʀɪɴɢɢɪᴛ,” ᴊᴇʟᴀꜱ ᴍᴀʏᴀ.

ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀɴʏᴀ, ɴᴀᴍᴀ ᴍᴀʏᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴜᴛᴀᴍᴀ ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴇʟᴀɢᴀ ꜱᴜʀɪʀᴀᴍ ᴀʀᴀʜᴀɴ ᴏꜱᴍᴀɴ ᴀʟɪ ʙᴇʀɢᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜰᴀʀɪᴅ ᴋᴀᴍɪʟ, ɴᴀʙɪʟᴀ ʜᴜᴅᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴄʜᴀ ᴀʟʏᴀʜʏᴀ. ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜰɪʟᴇᴍ ᴋᴇᴇɴᴀᴍ ᴍᴀʏᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇɴᴛᴜʜᴀɴ ᴏꜱᴍᴀɴ.

ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ, ᴍᴀʏᴀ ᴍᴜɴᴄᴜʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰɪʟᴇᴍ ᴊᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴛᴜᴊᴜʜ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴋᴀʀʏᴀ ʙᴇʀɢᴇɴʀᴇ ꜱᴇʀᴀᴍ ɪᴛᴜ, ᴀᴋᴛʀᴇꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜰɪʟᴇᴍ ꜱᴇʀɪ ᴅᴇᴡɪ ᴍᴀʟᴀᴍ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴛᴀʀɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴡᴀᴛᴀᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰɪʟᴇᴍ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜰɪʟᴇᴍ ʙᴇʀɢᴇɴʀᴇ ꜱᴇʀᴀᴍ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴅᴀᴋʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴡᴀᴛᴀᴋ ʜᴀɴᴛᴜ. ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ, ᴊᴀʟᴀɴ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋʟɪꜱᴇ ᴅᴀɴ ᴋᴀʀᴀᴋᴛᴇʀ ʀᴏʜᴀʏᴀ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴡᴀᴛᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪʟᴀᴋᴏɴᴋᴀɴ. ɪɴɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴛᴀʀɪᴋ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ᴏꜱᴍᴀɴ.

“ʙᴀɢɪ ꜱᴀʏᴀ, ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴀᴍᴘɪʟᴋᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʜᴇʙᴀᴛ. ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜰᴀʀɪᴅ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴀʟɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ʙᴇʀɢᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀʙɪʟᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴄʜᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀꜱɪᴀᴘᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴘᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴜᴊᴜɴɢ ʙᴜʟᴀɴ ɪɴɪ, ᴍᴀʏᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɢᴜʀᴜ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ, ᴇʟʟɪᴇ ꜱᴜʀɪᴀᴛʏ.

“ᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱɪ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ᴅɪᴋᴇɴᴅᴀʟɪᴋᴀɴ ᴇʟʟɪᴇ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ, ᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴛɪʜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴛᴀᴘᴋᴀɴ ᴡᴀᴛᴀᴋ ʀᴏʜᴀʏᴀ,” ᴜᴊᴀʀ ᴘᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴛʀᴏꜰɪ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ, ꜰᴇꜱᴛɪᴠᴀʟ ꜰɪʟᴇᴍ ꜰᴀɴᴛᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇʀᴀᴍ ᴇꜱᴛᴇᴘᴏɴᴀ, ᴍᴀʟᴀɢᴀ, ꜱᴇᴘᴀɴʏᴏʟ ᴘᴀᴅᴀ 2005.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’