Terkini Lelaki Bꪖkar Diri Sah Mꫀninggꪖl Dunia, Ada Yang Dꪖkwa Dia Ada Penyꪖkit ‘Mꫀntal’

ᴋᴀɴɢᴀʀ: ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴇᴄᴜʀ 96 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ʙᴀᴅᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍʙᴀᴋᴀʀ ᴅɪʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱʏᴇᴅ ᴏᴍᴀʀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴋᴀɴɢᴀʀ ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ᴡᴀʀɪ ᴋɪᴇᴡ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴜᴀɴᴋᴜ ꜰᴀᴜᴢɪᴀʜ (ʜᴛꜰ) ᴋᴀɴɢᴀʀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀʟ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ 12 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ.

“ᴋɪᴛᴀ ʙᴀʀᴜ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ʜᴛꜰ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ᴀɢᴀᴋ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀʟ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴍᴇʟᴇᴄᴜʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴋᴀʀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴊᴀᴍʙᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱʏᴇᴅ ᴏᴍᴀʀ.

ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ 8.49 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴋɪʟᴀɴɢ ᴘᴀᴘᴀɴ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘᴏʀᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪ.

ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 28 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ᴘꜱɪᴋɪᴀᴛʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ʟᴜᴀʀ ᴅɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘꜱɪᴋɪᴀᴛʀɪ ʜᴛꜰ.

ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴄᴇᴡᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴛᴇᴍᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇᴋᴀꜱɪʜ ʙᴀʜᴀʀᴜ.

ɪɴɪ ᴋᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ

ᴋᴀɴɢᴀʀ: ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇʟᴇᴄᴜʀ 96 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴀᴅᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍʙᴀᴋᴀʀ ᴅɪʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱʏᴇᴅ ᴏᴍᴀʀ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴋᴀɴɢᴀʀ ꜱᴜᴘᴇʀɪᴛᴇɴᴅᴀɴ ᴡᴀʀɪ ᴋɪᴇᴡ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 8.49 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴋɪʟᴀɴɢ ᴘᴀᴘᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 38 ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀᴋᴀʀ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴡᴀᴍ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀᴋᴀʀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀɴᴀᴍᴘᴀᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀᴋᴀʀ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀɴʏᴀ.

“ꜱᴀᴋꜱɪ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇᴍᴀᴅᴀᴍᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴋᴀʀᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ.

“ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʙᴏᴍʙᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪʙᴀ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀᴅᴀᴍᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴋᴀʀᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴍᴀꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛʀᴀᴜᴍᴀ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴜᴀɴᴋᴜ ꜰᴀᴜᴢɪᴀʜ (ʜᴛꜰ), ᴋᴀɴɢᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 28 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ᴋᴀɴɢᴀʀ.

“ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ, ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ᴘꜱɪᴋɪᴀᴛʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ʟᴜᴀʀ ᴅɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘꜱɪᴋɪᴀᴛʀɪ ʜᴛꜰ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴅɪʀɪ, ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

“ᴘᴜɴᴄᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴅɪʀɪ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴋᴇᴄᴇᴡᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴛᴇᴍᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇᴋᴀꜱɪʜ ʙᴀʀᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴡᴀʀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ʙᴀᴘᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴜᴍ ᴘᴇᴛʀᴏʟ ᴘᴀᴅᴀ 8.45 ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴀᴘᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ᴄᴜʀɪɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴅɪ ʙᴀʟᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴀɴɢᴀʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴅɪʀɪ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ.

“ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ʙᴀʟᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ, ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴜᴍᴘᴀɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀᴋᴀʀ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴊᴀᴍʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱʏᴇᴅ ᴏᴍᴀʀ, ᴋᴀɴɢᴀʀ.

“ʙᴀᴘᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀᴋᴀʀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍɪʟɪᴋ ᴍᴀɴɢꜱᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪʀᴀᴡᴀᴛ ᴅɪ ʜᴛꜰ ᴅᴀɴ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀʟ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʟᴇᴄᴜʀ 96 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴀᴅᴀɴɴʏᴀ.

[ᴠɪᴅᴇᴏ]ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀʙᴀᴋᴀʀ ᴛᴇᴘɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴍᴇʟᴇᴄᴜʀ 96 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇʟᴇᴄᴜʀ 96 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀᴋᴀʀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴅɪʀɪ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴊᴀᴍʙᴀᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱʏᴇᴅ ᴏᴍᴀʀ ᴅɪ ʙɪɴᴛᴏɴɢ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 8.49 ᴍᴀʟᴀᴍ ɪᴛᴜ, ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ᴘʀᴇᴍɪꜱ ᴀᴋꜱᴇꜱᴏʀɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴅɪɴɢɪɴ ʜᴀᴡᴀ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 29 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴊᴇɴɪꜱ ᴘᴇʀᴏᴅᴜᴀ ᴀxɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴇʀʙᴀᴋᴀʀ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴋᴀɴɢᴀʀ, ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴇɴ ᴡᴀʀɪ ᴋɪᴇᴡ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀᴋᴀʀ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ʙᴀᴅᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅɪ ꜱɪᴛᴜ.

“ꜱᴀᴋꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 38 ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ 911 ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ.

“ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴏᴍʙᴀ, ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀɴ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ ᴛɪʙᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 15 ᴍɪɴɪᴛ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍᴀᴅᴀᴍᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴋᴀʀᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴜᴀɴᴋᴜ ꜰᴀᴜᴢɪᴀʜ (ʜᴛꜰ) ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ʟᴇᴄᴜʀ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 96 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴅᴀɴ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀʟ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴡᴀʀɪ ᴋɪᴇᴡ, ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ᴘꜱɪᴋɪᴀᴛʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ʟᴜᴀʀ ᴅɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘꜱɪᴋɪᴀᴛʀɪ ʜᴛꜰ.

“ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴅɪʀɪ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴋᴇᴄᴇᴡᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴛᴇᴍᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴇᴋᴀꜱɪʜ ʙᴀʀᴜ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ. – ᴋᴏꜱᴍᴏ! ᴏɴʟɪɴᴇ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’