“ʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ɢᴇɴɢ ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ”, ɪɴɪ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɢᴀꜱ ᴘᴅʀᴍ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ɪɴᴛᴇɢʀɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴀᴛᴜʜᴀɴ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ᴊɪᴘꜱ) ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴀʀᴀɪ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴋᴏɴɢᴋᴏʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴛᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ ‘ɢᴇɴɢ ɴɪᴄᴋʏ’ ᴅɪᴋᴇᴛᴜᴀɪ ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜʀᴜᴀɴ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ ꜱᴏᴏɴ ʜᴇᴇ.

ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ᴊɪᴘꜱ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴢᴀᴍʀɪ ʏᴀʜʏᴀ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴘᴇɴᴜʜ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴘᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

“ᴊɪᴘꜱ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ᴋᴇꜱᴀʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴇʀɪɴɢᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴍᴀʀᴀɴ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ɴᴇɢᴀʀᴀ, ᴛᴀɴ ꜱʀɪ ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀᴍɪᴅ ʙᴀᴅᴏʀ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ (ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ᴍʏᴅɪɴ ᴘɪᴛᴄʜᴀʏ) ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴀʀᴀɪ ɴᴀᴍᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

“ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊɪᴘꜱ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙʜ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴢᴀᴍʀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜰᴏᴋᴜꜱ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊɪᴘꜱ ᴍᴇɴᴊᴜʀᴜꜱ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍᴇɴʏᴀʟᴀʜɪ ᴛᴀᴛᴀ ᴋᴇʟᴀᴋᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪꜱɪᴘʟɪɴ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴊɪᴘꜱ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ꜱᴀʟᴀʜ ɢᴜɴᴀ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍᴇʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ɢᴇɴɢ ɴɪᴄᴋʏ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʜᴀʙᴜᴀɴ ᴛᴇʀᴛᴇɴᴛᴜ.

“ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀꜱ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ʙᴜᴀɴɢ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴇɴɢ ɴɪᴄᴋʏ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ, ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴏᴄᴏʀᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴘᴇʟɪᴄᴀɴ 3.0 ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴏɴᴛɪɴᴊᴇɴ ᴊᴏʜᴏʀ, ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀ ᴡᴀʟᴋ, ᴘᴜᴄʜᴏɴɢ, ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴜᴛᴀᴍᴀ ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ, ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ.

ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ, 33, ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʟ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ 20 ᴍᴀᴄ ʟᴀʟᴜ ɪᴛᴜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀɢᴇɴꜱɪ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴɴʏᴀ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʀᴀʏᴀ.

ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴɢᴇꜱʏᴀᴋɪ ꜱᴇᴋᴜʀᴀɴɢ-ᴋᴜʀᴀɴɢɴʏᴀ 34 ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴀɢᴇɴꜱɪ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴇʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ᴋᴇɢɪᴀᴛᴀɴ ɢᴇɴɢ ɴɪᴄᴋʏ.

ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ – ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ

ᴘᴏʟɪꜱ ᴊᴏʜᴏʀ ᴍᴇɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴛᴜʟᴀʀ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ ꜱᴏᴏɴ ʜᴇᴇ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪᴊᴇᴊᴀᴋɪ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ᴍʏᴅɪɴ ᴘɪᴛᴄʜᴀʏ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴇɴᴀʜᴀɴᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 33 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀʟꜱᴜ.

“ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀɴʏᴀ ᴋᴇ ᴍᴜᴋᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴅɪʟᴀɴ.

“ᴘᴏʟɪꜱ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴜʟᴀʀᴋᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇɴᴀʀ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇʀᴜᴊᴜᴋ ᴋᴇꜱᴀʜɪʜᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ, ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ.

ᴀʜᴀᴅ ʟᴀʟᴜ, ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀɴ ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜʙᴀʜᴀɴ ᴡᴀɴɢ ʜᴀʀᴀᴍ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴋᴏᴍᴇʀꜱɪᴀʟ.

ᴀʏᴏʙ ᴋʜᴀɴ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ ᴅɪᴋᴇꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʟᴀᴍᴀᴛ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅɪ ᴛʀɪɢᴏɴ ʀᴇꜱɪᴅᴇɴᴄᴇ ᴜɴɪᴛ 1009, ᴘᴜᴄʜᴏɴɢ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ.

ᴘᴇɴɢᴀꜱᴀꜱ ᴡɪɴɴᴇʀ ᴅʏɴᴀꜱᴛʏ ɢʀᴏᴜᴘ ɪᴛᴜ ᴅɪᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 130 ᴠ ʜɪɴɢɢᴀ 130 ᴢʙ ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴛᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ.

ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʀᴀɴɢᴋᴀɪᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴇɴɪᴘᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴄᴀᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴇɴɢᴀʀᴜʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇɴᴀᴍᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀɢᴇɴꜱɪ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ.

ᴅᴜᴀ ᴋᴇʀᴛᴀꜱ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪʙᴜᴋᴀ ᴅɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴜʙᴀʜᴀɴ ᴡᴀɴɢ ʜᴀʀᴀᴍ (ᴀᴍʟᴀ) 2001 ᴅᴀɴ ᴀᴋᴛᴀ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ (ʟᴀɴɢᴋᴀʜ-ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴋʜᴀꜱ) 2012 (ꜱᴏꜱᴍᴀ).

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ɴɪᴄᴋʏ ʟɪᴏᴡ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴄᴇᴅᴇʀᴀᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀᴡᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ʀᴇʟᴀ) ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ᴅɪ ᴘᴇᴋᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴛᴏᴋᴏɴɢ ᴋᴏᴜ ᴏɴɢ ʏᴀʜ, ᴊᴀʟᴀɴ ᴍᴇʀᴅᴇᴋᴀ, ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴀᴍᴘᴀɴɢ.

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’