Lelaki Ini Bersatu Semula Dengan Keluarganya Selepas Lebih 30 Tahun Diculik

ᴅᴇᴛɪᴋ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ. ꜰ0ᴛ0 ᴀɢᴇɴꜱɪ

ʙᴇɪᴊɪɴɢ: ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴄᴜʟɪᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴄɪʟ ʟᴇʙɪʜ 30 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʟᴀᴋᴀʀ ᴘᴇᴛᴀ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴀꜱᴀʟɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱ0ꜱɪᴀʟ.

ᴘ0ʀᴛᴀʟ ɪɴᴅᴇᴘᴇɴᴅᴇɴᴛ ᴍᴇʟᴀᴘ0ʀᴋᴀɴ ʟɪ ᴊɪɴɢᴡᴇɪ ᴅɪʟᴀᴘ0ʀᴋᴀɴ ʙᴀʀᴜ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪᴄᴜʟɪᴋ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ʙᴀʀᴀᴛ ᴅᴀʏᴀ ᴄʜɪɴᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴊᴜᴀʟ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʟᴇʙɪʜ 1,600 ᴋɪʟ0ᴍᴇᴛᴇʀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢɴʏᴀ.

ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴛᴀʜᴜɴ-ᴛᴀʜᴜɴ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢɴʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴀɴɢᴋᴀᴛɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀ0ʟᴇʜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴅᴀᴛᴀ ᴘᴀɴɢᴋᴀʟᴀɴ ᴅᴀᴛᴀ ᴀꜱɪᴅ ᴅᴇ0ᴋꜱɪʀɪʙ0ɴᴜᴋʟᴇɪᴋ (ᴅɴᴀ).

ᴅɪɪʟʜᴀᴍᴋᴀɴ 0ʟᴇʜ ᴅᴜᴀ ᴋɪꜱᴀʜ ʙᴇʀᴘʀ0ꜰɪʟ ᴛɪɴɢɢɪ, ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ, ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴜᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴛᴜ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ, ʟɪ ᴍᴇᴍᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴀʟɪʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀᴀɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ.

ᴘᴀᴅᴀ 24 ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 37 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏɪᴀʀᴋᴀɴ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴘᴇᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴜᴋɪꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴅ0ᴜʏɪɴ, ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴛɪᴋᴛ0ᴋ ᴠᴇʀꜱɪ ᴄʜɪɴᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴘᴇᴛᴜɴᴊᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ʟ0ᴋᴀꜱɪɴʏᴀ.

ʟᴀᴋᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴇʀɪɴᴄɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅɪᴀ ᴅɪʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴄɪʀɪ-ᴄɪʀɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋᴏʟᴀᴍ ᴋᴇᴄɪʟ, ʜᴜᴛᴀɴ ʙᴜʟᴜʜ, ᴅᴀɴ ʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ʙᴇʀɪʙᴜ-ʀɪʙᴜ ᴋᴀʟɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʟɪᴀɴ, ʟɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜᴇɴᴀɴ, ᴅɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴄʜɪɴᴀ, ᴏʟᴇʜ ‘ᴊɪʀᴀɴ ʙᴏᴛᴀᴋ’ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ 1989.

ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴄɪʟᴋᴀɴ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ɪᴛᴜ ᴋᴇ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀᴍᴘᴜɴɢᴀɴ ᴋᴇᴄɪʟ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴘᴇʀɢᴜɴᴜɴɢᴀɴ ᴢʜᴀᴏᴛᴏɴɢ ᴅɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ʏᴜɴɴᴀɴ, ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴏᴜᴛʜ ᴄʜɪɴᴀ ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴘᴏꜱᴛ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴇʟ ᴅᴀʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴘᴀᴅᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅɴᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ɪᴛᴜ, ʟɪ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴀʟᴀɴɢ, ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

ʟɪ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴇᴊᴀᴋɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜʜ ᴇᴍᴏꜱɪ.

ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴜʟɪꜱ: “ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 30 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ, ᴍᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀɪɴᴅᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴋɪʀᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋɴʏᴀ, ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴘᴇᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴜᴋɪꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪ ɪɴɢᴀᴛᴀɴ, ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴏʀɪ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ 13 ʜᴀʀɪ.”

ꜱᴜᴍʙᴇʀ:ʜᴍᴇᴛʀᴏ

ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ! ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ,ᴅᴀʜ ʙᴀᴄᴀ,ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴜᴘᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴅᴀɴ ꜱʜᴀʀᴇ-ꜱʜᴀʀᴇ ʏᴇʀ.

ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴊᴇɴᴛᴇʀᴀ ʙᴀᴛᴜ, ᴀʟᴀᴛ ʙɪɴᴀᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ; ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ ᴛᴇʀᴘᴇᴅᴀʏᴀ.ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀɴᴅᴀ ᴅɪꜱɪɴɪ. ᴘɪʜᴀᴋ ᴍedia Nusantara ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜʟɪꜱ ᴅɪꜱɪɴɪ. ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ʙ0ʟᴇʜ ʙᴀᴄᴀ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍɴʏᴀ ᴋᴀᴛ ʙᴀᴡᴀʜ ɴɪ

 • Related Posts

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’