Kutip 80 Juta Filem ‘Mat Kilau’ Dikatakan Sampah – Ini Respon Syamsul Yusof

ꜰɪʟᴇᴍ ᴍᴀᴛ ᴋɪʟᴀᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪᴛᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴋᴇᴛɪɢᴀ. ɴᴀᴍᴜɴ, ᴍᴏᴍᴇɴᴛᴜᴍ ꜰɪʟᴇᴍ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ʟᴀɢɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴜᴛ ʀᴍ80 ᴊᴜᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ 25 ʜᴀʀɪ ᴛᴀʏᴀɴɢᴀɴ. ɪᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪꜱᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴇʀꜰɪʟᴇᴍᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ!

ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ꜰɪʟᴇᴍ ᴀᴠᴇɴɢᴇʀꜱ: ᴇɴᴅɢᴀᴍᴇ ɪᴀʟᴀʜ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴛᴀʏᴀɴɢᴀɴ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜰɪʟᴇᴍ ʟᴜᴀʀ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ꜰɪʟᴇᴍ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴋᴜᴛɪᴘᴀɴ ᴛɪɴɢɢɪ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʀᴀꜱ ʀᴍ48 ᴊᴜᴛᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ꜱʏᴀᴍꜱᴜʟ ʏᴜꜱᴏꜰ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ.

ɪᴢɪɴ ᴀʟʟᴀʜ, ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ! ᴍᴀꜱᴀɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪʙᴀ, ɪɴᴅᴜꜱᴛʀɪ ꜰɪʟᴇᴍ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ʙᴀɴɢᴋɪᴛ. ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜰɪʟᴇᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ ‘ꜱᴀᴍᴘᴀʜ’ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇᴍᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴘᴀɴɢ ᴅᴀᴅᴀ. ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴡᴜᴊᴜᴅ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ꜰɪʟᴇᴍ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ,
ꜰɪʟᴇᴍ ᴍᴀᴛ ᴋɪʟᴀᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀʙɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴛᴜᴅɪᴏ ᴋᴇᴍʙᴀʀᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀᴅɪ ᴘᴜᴛʀᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀᴛ ᴋɪʟᴀᴜ ᴅɪꜱᴀᴍᴘɪɴɢ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʜᴇʙᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴡᴀɴ ʜᴀɴᴀꜰɪ ꜱᴜ, ʙᴇᴛᴏ ᴋᴜꜱʏᴀɪʀʏ, ᴋʜɪʀ ʀᴀʜᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ʟᴀɢɪ.

ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴛᴏɴᴛᴏɴ ᴅɪ ᴘᴀᴡᴀɢᴀᴍ.

ʙᴇʀɪᴛᴀ ʟᴀɪɴ: ᴘᴇɴɢᴀꜱᴀꜱ ᴋᴇʟᴀʙ ᴋᴏᴍᴇᴅɪ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴀʙ ᴋᴏᴍᴇᴅɪ ᴄʀᴀᴄᴋʜᴏᴜꜱᴇ, ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢʜɪɴᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀꜱᴇᴍʙᴀʜᴀɴ ᴋᴏᴍᴇᴅɪ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ᴅɪ ᴋᴇʟᴀʙ ɪᴛᴜ, ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴛᴀᴅɪ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 39 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 1.30 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴅɪ ɪʙᴜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀᴘ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴅᴀɴɢ ᴡᴀɴɢɪ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ʀᴇᴍᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ, ᴘᴀɢɪ ᴇꜱᴏᴋ.

“ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴜɴɪᴛ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴇʟᴀꜱ (ᴜꜱᴊᴛ), ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ/ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ (ᴅ5) ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ (ᴊꜱᴊ) ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴜᴍʙᴇʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙʜ ᴏɴʟɪɴᴇ.

ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ᴘᴇɴᴀʜᴀɴᴀɴ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴜᴋɪᴛ ᴀᴍᴀɴ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʀᴀꜱᴍɪ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ.

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴊᴀʟᴀʟᴜᴅᴅɪɴ ᴀʟɪᴀꜱ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ᴋᴇʟᴀʙ ᴋᴏᴍᴇᴅɪ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ᴛᴜɴ ᴅʀ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ɪᴛᴜ ᴅɪɢᴀɴᴛᴜɴɢ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʟᴇꜱᴇɴ ʜɪʙᴜʀᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ 2014 ʜɪɴɢɢᴀ 2017.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪᴘᴇᴛɪᴋ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ᴘʀᴇᴍɪꜱ ɪᴛᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʟᴇꜱᴇɴ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍɪɴᴜᴍᴀɴ ᴋᴇʀᴀꜱ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ʟᴇꜱᴇɴ ʜɪʙᴜʀᴀɴ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ɢᴀʙᴜɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜʙᴜʜᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ (ɢɴɪᴘᴘ), ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴀꜱ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴀʙ ᴋᴏᴍᴇᴅɪ ᴄʀᴀᴄᴋʜᴏᴜꜱᴇ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴡᴜᴊᴜᴅ ᴜɴꜱᴜʀ ᴘᴇɴʏᴇʙᴀʀᴀɴ ᴅᴀᴋʏᴀʜ ʟɪʙᴇʀᴀʟɪꜱᴍᴇ ᴅɪ ᴋᴇʟᴀʙ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ.

ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ꜱᴇᴍʙᴏʏᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴘᴘꜱᴍ) ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʟᴇʙɪʜ 50 ʙᴀᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ (ɴɢᴏ) ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴀʙ ᴋᴏᴍᴇᴅɪɴʏᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢʜɪɴᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀꜱᴇᴍʙᴀʜᴀɴɴʏᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴅɪᴀ ʙᴀɴᴛᴀʜ ᴛᴜᴛᴜᴘ ᴋᴇʟᴀʙ ᴋᴏᴍᴇᴅɪ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴇʟᴀʙ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘ. ɪɴɪ ᴋᴏᴍᴇɴ ꜱʜᴀʜʀᴏʟ ꜱʜɪʀᴏ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀꜰᴅʟɪɴ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ꜰɪᴋɪʀᴀɴ

ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀꜰᴅʟɪɴ ꜱʜᴀᴜᴋɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʟᴀɴᴛᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴀʜ ᴘᴇɴᴜᴛᴜᴘᴀɴ ᴋᴇʟᴀʙ ᴋᴏᴍᴇᴅɪ ᴄʀᴀᴄᴋʜᴏᴜꜱᴇ ᴄᴏᴍᴇᴅʏ ᴄʟᴜʙ ᴍᴜʟᴀ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴘᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴛɪ-ʙᴜᴋᴛɪ ᴘᴇɴɢʜɪɴᴀᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇꜱᴜᴄɪᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴋᴇʟᴀʙ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴀꜰᴅʟɪɴ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ, ᴀꜰᴅʟɪɴ ꜱʜᴀᴜᴋɪ ᴀᴋꜱᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇɢᴀꜱ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀᴋᴏᴍᴘʀᴏᴍɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢʜɪɴᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴘᴇɴᴛᴀꜱ ʟᴀᴡᴀᴋ.

“ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ɪɴꜰᴏ-ɪɴꜰᴏ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴏʟᴇʜ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ‘ʟɪᴠᴇ’ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀᴍɪɴ ɪᴅʀɪꜱ, ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʀᴀꜱ-ᴋᴇʀᴀꜱɴʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴɢᴇᴄᴀᴍ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢʜɪɴᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴘᴇɴᴛᴀꜱ ʟᴀᴡᴀᴋ.

“ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇɢᴇʟɪɴᴛɪʀ, ᴊɪᴋᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ, ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴀʀᴀʜ. ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ-ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢʜɪɴᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴀɴɢɢᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴊɪᴊɪᴋ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʟᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴄʀᴀᴄᴋʜᴏᴜꜱᴇ ᴄᴏᴍᴇᴅʏ ᴄʟᴜʙ!,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ꜰɪʟᴇᴍ ʙᴜʟɪ ɪᴛᴜ ʟᴀɢɪ, ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ᴅɪᴅᴀꜱᴀʀɪ ᴋᴇꜱɪɴᴀᴍʙᴜɴɢᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴘᴀʀᴀ ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀꜱᴇᴍʙᴀʜᴀɴ.

“ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇꜱɪɴᴀᴍʙᴜɴɢᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ-ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʟᴀᴡᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴜᴀʟɪᴛɪ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜɪɴᴀ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ.

“ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ-ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ꜱᴛᴀɴᴅ ᴜᴘ (ᴋᴏᴍᴇᴅɪ ʙᴇʀᴅɪʀɪ), ᴄᴀʀɪ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀʟᴛᴇʀɴᴀᴛɪꜰ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴘᴀꜱᴀʟ ʙᴇɴᴅᴀ ɪɴɪ ᴛᴀᴋᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴀᴡᴀʟ ᴅᴀɴ ꜱᴇʜᴀʀᴜꜱɴʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪꜱᴀʙɪᴛ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇꜱᴛɪʟᴀʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴇᴍʙᴀʟᴀꜱᴀɴɴʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴀᴅɪᴋ-ᴀᴅɪᴋ ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴅɪʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴅᴜɢᴀᴀɴ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴋᴀʟɪᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴜʀᴀʜ. ᴋɪᴛᴀ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ɪɴꜰᴏʀᴍᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ, ɪɴꜰᴏʀᴍᴀꜱɪ ɪɴɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴀɢᴀʀ ᴄʀᴀᴄᴋʜᴏᴜꜱᴇ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪʙᴜᴋᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ, ᴀꜰᴅʟɪɴ, 51, ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ʟᴀʏᴀʀ ᴇɴᴛʀɪ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴀꜱ ᴘʀᴇᴍɪꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀᴋꜱɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ᴅɪᴘᴇʟᴀᴡᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴘᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴍɪɴᴜᴍᴀɴ ʙᴇʀᴀʟᴋᴏʜᴏʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀꜱᴇᴍʙᴀʜᴀɴ ᴅɪ ᴋᴇʟᴀʙ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ

Related Posts

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

[VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’